Grecja skręca na lewo… (wybory samorządowe)

1204 0
ANNA BIERNACKA-RYGIEL

W niedziel? w Grecji odby?a si? pierwsza tura wyborów samorz?dowych. Jest to te? pierwszy wyborczy test dla rz?du Antonisa Samarasa powo?anego w wyniku przedterminowych wyborów parlamentarnych w maju 2012 roku. Test, przeprowadzony na pó?metku kadencji i praktycznie w przeddzie? wyborów do Parlamentu Europejskiego, które w Grecji odb?d? si? w najbli?sz? niedziel? (25 maja). Czy wyniki pierwszej tury mo?emy ju? uzna? za z?y prognostyk dla partii rz?dz?cej wzgl?dem nadchodz?cych wyborów do Europarlamentu?  I czy – zgodnie z opiniami komentatorów zagranicznych – Grecja si? radykalizuje?

?eby odpowiedzie? na te pytania warto przypomnie? podzia? administracyjny kraju, gdy? w zwi?zku z jego reform? sprzed czterech lat, zmianie uleg?a te? procedura wyborcza.  Grecja od 1 stycznia 2011 roku jest podzielona na jednostki administracyjne trzech poziomów: 7 administracji (????????????? ???????? – apokendromeni diikisi), które dziel? si? na 13 regionów (?????????? – periferia) podzielonych nast?pnie na 325 gmin (????? – dimos). Dodatkowo gminy grupowane s? w jednostki regionalne (???????????? ???????), których utworzono 74. Nie maj? one jednak statusu jednostek administracyjnych. Nowy podzia? administracyjny zosta? wprowadzony na podstawie tzw. “Programu Kalikrates[1]” (????????? ??????????,), który ma na celu promocj? przejrzysto?ci oraz popraw? otoczenia biznesowego poprzez tworzenie nowych instytucji i rozszerzonego korzystania z Internetu oraz nowych technologii. Program “Kallikratis”  zast?pi? dotychczasowy podzia? na 13 regionów, 51 nomosów (prefektur) i 1033 gmin.

350px-Grecja-administracjeObecnie Grecja podzielona jest na 13 regionów:

 • Region Wschodniej Macedonii i Tracji
 • Region Centralnej Macedonii
 • Region Zachodniej Macedonii
 • Region Ipiru
 • Region Thessalii
 • Region Wysp Jo?skich
 • Region Zachodniej Grecji
 • Region Centralnej Grecji
 • Region Attyki
 • Region Peloponezu
 • Region Pó?nocnego Morza Egejskiego
 • Region Po?udniowego Morza Egejskiego
 • Region Krety

Do g?osowania uprawnionych jest blisko 10 milionów Greków. W wyborach samorz?dowych uczestniczy?o 40 000 kandydatów startuj?cych z 1 438 list wyborczych.

Kto walczy o samorz?dy?

Do licz?cych si? partii greckich, bior?cych udzia? w wyborach samorz?dowych nale??:

 • Nowa Demokracja (gr. ??? ??????????, Nea Dimokratia, ND) –partia konserwatywno-liberalna, centroprawicowa. Od 30 listopada 2009 przewodnicz?cym jest Antonis Samaras.
 • Panhelle?ski Ruch Socjalistyczny (?????????? ???????????? ??????, Panelinio Sosialistiko Kinima, PASOK)-partia centrolewicowa.
 • Koalicja Radykalnej Lewicy (gr.  ???????????  ?????????????  ?????????, ??????, SYRIZA)- lewicowa partia polityczna, powsta?a jako koalicja radykalnie lewicowych, eurokomunistycznych, trockistowskich i alterglobalistycznych ugrupowa? politycznych.
 • Z?oty ?wit (gr. ????? ????, Chrisi Awgi, ang Golden Dawn)- skrajnie prawicowa partia i organizacja nacjonalistyczna kierowana przez Nikolaosa Michaloliakosa.

?adnemu z Kandydatów partii Golden Dawn nie uda?o si? przej?? do kolejnej tury wyborów. Rzecznik Prasowy tej partii, kandydat na stanowisko mera Aten uzyska? 16%, za? kandydat z ramienia Golden Dawn w Salonikach (drugim, co do wielko?ci mie?cie Grecji) zdoby? 11% g?osów. Natomiast Syriza zdoby?a wed?ug sonda?u og?oszonego po zamkni?ciu urn najwi?cej g?osów w stolicy oraz w ca?ym regionie Attyki. Kandydatka Syrizy na szefa regionu Attyka, Rena Duru, zdoby?a wed?ug sonda?y powyborczych oko?o 27-31 proc. g?osów, podczas gdy obecny szef regionu, niezale?ny polityk popierany przez socjaldemokratów z partii PASOK, Jannis Sguros – 20-24,5 procent. W Atenach kandydat Syrizy na burmistrza, Gawril Sakelaridis, wed?ug sonda?y uzyska? oko?o 20-24 proc. g?osów, a popularny burmistrz stolicy, niezale?ny kandydat- Jeorjos Kaminis 19-23 proc. Kandydaci partii premiera Antonisa Samarasa, Nowej Demokracji, zarówno w Attyce, jak i w Atenach nie przejd? do drugiej tury wyborów, gdy? zaj?li w g?osowaniu dopiero trzecie miejsce, a do drugiej tury wyborów przechodz? tylko te ugrupowania i kandydaci, którzy uzyskali odpowiednio najwi?ksz? liczb? g?osów, a wi?c zaj?li pierwsze i drugie miejsce.

Druga runda

Druga tura wyborów odb?dzie si? w 25 maja, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zdaniem ekspertów, wyniki niedzielnego g?osowania prze?o?? si? na wybory europejskie. Pierwsza tura wyborów nie przynios?a decyduj?cego zwyci?stwa ?adnej z partii.

speechmadrid_14_12_2013

Alexix Tsipras podczas konferencji “Change Europe” w Madrycie. ?ród?o : http://www.alexistsipras.eu/

Wybory samorz?dowe uwa?ane s? za wa?ny test dla rz?du premiera Samarasa, który obj?? w?adz? 2 lata temu. Czy ich wynik prze?o?y si? na wynik wyborów do Europarlamentu? Czy oznacza to spadek poparcia dla rz?du oraz dla samego Samarasa, a tym samy wzrost znaczenia partii lewicowych w Grecji? Warto doda? w tym miejscu, ?e Alexis Tspiras, lider partii Syriza, reprezentuj?cy Zjednoczon? Lewic? Europejsk?, jest jednym z kandydatów na szefa Komisji Europejskiej.

W tym miejscu pojawia si? pytanie czy taki wynik wyborów jest charakterystyczny tylko dla Grecji i wynika z faktu, ?e kraj ten ucierpia? najwi?cej podczas kryzysu ekonomicznego – stopa bezrobocia wzros?a w listopadzie 2013 roku do 28 proc. Miesi?c wcze?niej wynosi?a 27,7 proc., a w listopadzie 2012 roku – 26,3 proc. Bezrobocie w Grecji jest tym samym ponad dwukrotnie wy?sze ni? ?rednia w strefie euro (12 proc.), czy mo?e prze?o?y on si? równie? na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w innych krajach.

Walka o Bruksel??

Przypomnijmy, ?e od wej?cia w ?ycie Traktatu z Lizbony, Parlament Europejski ma wi?kszy udzia? w  wyborze Przewodnicz?cego Komisji Europejskiej. Sposób mianowania przewodnicz?cego Komisji nie ulega zmianie – kandydatur? wysuwa Rada Europejska, która stanowi wi?kszo?ci? kwalifikowan?, a nast?pnie zatwierdza j? Parlament Europejski. Traktat lizbo?ski wprowadza jednak pewn? nowo??, a mianowicie ustanawia bezpo?rednie powi?zanie mi?dzy wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego a wyborem kandydata na urz?d przewodnicz?cego Komisji. Rada Europejska, wysuwaj?c kandydatur? na przewodnicz?cego Komisji, musi, wi?c uwzgl?dni? wyniki wyborów do Parlamentu. W wyniku tej zmiany zwi?ksza si? rola Parlamentu Europejskiego w procesie mianowania przewodnicz?cego Komisji i tym samym polityczne znaczenie wyborów europejskich. Jak dot?d przewodnicz?cymi byli: Niemiec, Belg, dwóch W?ochów, Holender, dwóch Francuzów, Brytyjczyk, dwóch Luksemburczyków, Hiszpan oraz Portugalczyk -Jose Manuel Barroso. Czy wobec tego teraz kolej na Greka z partii lewicowej? Czy oka?e si? on czarnym koniem obecnych wyborów?


[1] ?. 3852/2010 «??? ????????????? ??? ????????????? ??? ??? ?????????????? ?????????-????????? ???????????» (Nowa architektura administracji rz?dowej i programu decentralizacji Kallikratesa), (??? 87/?.??/07-06-2010) opublikowany w “Efimeris tis Kiwerniseos”


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

Brak komentarzy on "Grecja skręca na lewo… (wybory samorządowe)"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *