Ostatnia szansa Martina Schulza

829 0
MICHA? K?DZIERSKI

W niedziel? (3 wrze?nia) odb?dzie si? debata telewizyjna dwojga kandydatów na stanowisko kanclerza Niemiec. Naprzeciw siebie stan?: rz?dz?ca od 12 lat szefowa CDU Angela Merkel oraz przywódca SPD Martin Schulz. B?dzie to ich pierwsze i ostatnie bezpo?rednie starcie przed zaplanowanymi na 24 wrze?nia wyborami do Bundestagu.

W dniu debaty sytuacja obojga kandydatów wygl?da zupe?nie odmiennie. Angela Merkel cieszy si? stabilnym wysokim poparciem. Wyniki bada? pokazuj?, ?e, gdyby Niemcy mogli wybiera? kanclerza bezpo?rednio, a? 50% z nich zag?osowa?oby na szefow? CDU, podczas gdy na jej rywala g?os odda?oby jedynie 25% wyborców. Równie? sonda?e daj? wyra?n? przewag? partii obecnej kanclerz. Zamiar g?osowania na blok CDU/CSU deklaruje wed?ug ró?nych sonda?y 37-40% Niemców. Na SPD chce g?osowa? natomiast 22-24% wyborców. Co wa?ne, taka ró?nica w poparciu dla kandydatów i ich partii utrzymuje si? ju? od czerwca bie??cego roku. Przez ostatnie trzy miesi?ce kampanii wyborczej socjaldemokraci nie byli w stanie doprowadzi? do zmiany nastrojów i preferencji wyborczych Niemców.

21291754_1480546015340265_1341584498_n

Taka szansa pojawi?a si? w styczniu 2017 r. wraz z nominacj? Martina Schulza na kandydata SPD na kanclerza. Wówczas nowy lider SPD by? w stanie skupi? na sobie uwag? opinii publicznej i zainteresowa? sob? i swoj? parti? wielu nowych wyborców. Poparcie dla socjaldemokratów raptownie wzros?o wtedy z 21-22% do 30-31%, a SPD chwilowo wyprzedzi?a nawet CDU/CSU w sonda?ach. Wydawa?o si? wówczas, ?e Schulz b?dzie w stanie realnie zagrozi? Merkel[1]. Wskutek kampanijnych b??dów i trzech bolesnych pora?ek w wyborach do parlamentów krajów zwi?zkowych (landtagów): w Kraju Saary, Szlezwiku-Holsztynie i Nadrenii Pó?nocnej-Westfalii, kampania Martina Schulza straci?a dobr? pass?, a poparcie dla SPD zacz??o male?. Socjaldemokratom nie uda?o si? ju? odwróci? tego trendu. Debata telewizyjna na trzy tygodnie przed wyborami wydaje si? by? dla Schulza ostatni? szans? na prze?om.

Faktycznie wiele przemawia za tym, ?e Schulz mo?e zyska? na tej debacie. Jak powszechnie w Niemczech wiadomo, Merkel nie przepada za wyst?pami przed kamerami i nie czuje si? podczas nich swobodnie. Poprzednie trzy debaty telewizyjne z jej udzia?em nie wypad?y najlepiej, chocia? te niedoskona?e wyst?py nie by?y w stanie zagrozi? jej w ostatecznym starciu. Sztab Merkel zdaje sobie spraw? z tego, ?e przy obecnych sonda?ach szefowa rz?du niewiele mo?e zyska? na debacie, mo?e natomiast wiele straci?, je?li wypadnie du?o gorzej ni? konkurent. Martin Schulz jest natomiast bardziej obeznany z wyst?pami telewizyjnymi. Wydaje si? by? bardziej autentyczny, potrafi by? dowcipny i przemawia? z pasj?, co w zestawieniu ze stonowan? i bardzo rzeczow? Merkel, mo?e si? podoba? cz??ci wyborców.

W tym w?a?nie wielkie nadzieje pok?ada sztab Schulza. Debata telewizyjna b?dzie dla wyborców pierwsz? i jedyn? okazj? w tej kampanii wyborczej, ?eby w bezpo?rednim starciu porówna? kandydatów. Z punku widzenia SPD jest to o tyle wa?ne, ?e zamiar obejrzenia debaty na ?ywo zadeklarowa?o a? 48% z 61,5 miliona osób uprawnionych do g?osowania. Za? 46% wyborców nie wie jeszcze, na kogo odda swój g?os w wyborach 24 wrze?nia. Dla Martina Schulza to niepowtarzalna okazja, ?eby odwróci? losy tej kampanii, któr? wielu uwa?a w Niemczech ju? za rozstrzygni?t?.

Z ryzyka zwi?zanego z debat? doskonale zdaje sobie sztab Angeli Merkel. Ju? podczas negocjacji nad formatem debaty stara? si? torpedowa? wszelkie pomys?y, które mog?yby prowadzi? do uwypuklenia mocnych stron kontrkandydata. Odrzucono m.in. wi?ksz? swobod? w zadawaniu pyta? przez dziennikarzy prowadz?cych rozmow? oraz udzia? publiczno?ci. Krótko mówi?c, starano si? nada? debacie taki gorset, w którym Angela Merkel nie musia?aby si? porusza?, a Martin Schulz wr?cz nie mia?by zbyt wielkiego pola do dzia?ania. Wszystko po to, ?eby zniwelowa? mocne strony kandydata SPD. Ostatecznie sztabowi Merkel uda?o si? przeforsowa? swoje stanowisko, posuwaj?c si? nawet do gro?by odmowy udzia?u w debacie, co spotka?o si? z krytyk? zarówno ze strony SPD, jak i mediów.

* * *

Angela Merkel i jej partia po 12 latach rz?dów ciesz? si? wysokim poparciem spo?ecznym. Gospodarka jest w bardzo dobrym stanie, pozycja mi?dzynarodowa kraju (w du?ej mierze w?a?nie dzi?ki Merkel) ro?nie, Niemcy s? niekwestionowanym liderem Unii Europejskiej (równie? dzi?ki trwa?o?ci rz?dów Merkel). Wed?ug bada?, zdecydowana wi?kszo?? Niemców jest zadowolonych ze swojego dobrobytu; a a? 76% badanych ocenia, ?e szefowa rz?du wykonuje swoj? prac? dobrze. Zdaniem wyborców w porównaniu z Martinem Schulzem Angela Merkel jest bardziej wiarygodna, sympatyczniejsza i lepiej przygotowana do rz?dzenia zarówno w kraju, jak i do prowadzenia polityki zagranicznej.

Kandydat SPD ma zatem wiele do udowodnienia i nadarza mu si? ku temu ostatnia dobra okazja. Je?li nie uda mu si? podczas debaty przekona? wyborców, ?e b?dzie w stanie prowadzi? kraj nie gorzej ni? Angela Merkel, to za trzy tygodnie szefowa CDU po raz czwarty zostanie kanclerzem Niemiec.


[1] Por. M. K?dzierski, Wybory do Bundestagu – Merkel nie jest ju? bez-alternatywna, Blog CIM

Zdj?cie u?yte w nag?ówku: SPD Saar, licencja CC BY-ND 2.0

Wykres – opracowanie w?asne autora

The following two tabs change content below.

Michał Kędzierski

Absolwent studiów drugiego stopnia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2015). Stypendysta Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2016 w niemieckim Bundestagu. W latach 2012-2014 redaktor Przeglądu Spraw Międzynarodowych Notabene, a w latach 2012-2016 redaktor Portalu Spraw Zagranicznych, w którym od 2015 roku pełnił funkcję szefa działu Europa i Unia Europejska. W latach 2014-2016 współpracował przy redakcji „Biuletynu Niemieckiego”, wydawanego wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W 2016 roku odbył staż w niemieckim Bundestagu.

Brak komentarzy on "Ostatnia szansa Martina Schulza"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *