Quo Vadis, El Presidente

902 0
MIKO?AJ HAICH

800px-Maduro_advertising8 grudnia odby?y si? wybory lokalne w Wenezueli. Do g?ównej rywalizacji stan??y dwa bloki polityczne – zwi?zana z urz?duj?cym prezydentem Nicolasem Maduro Morosem Zjednoczona Partia Socjalistyczna Wenezueli (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) oraz Jedno?? Demokratyczna (Mesa de la Unidad Democrática, MUD), której przewodzi lider opozycji z polskimi korzeniami, Henrique Capriles Radonski. Poprzednia konfrontacja przywódców obydwu bloków (wybory prezydenckie w kwietniu 2013 roku) zapewni?a zwyci?stwo Maduro – cho? z minimaln? ró?nic? g?osów 50.61% do 49.12%. Wybory grudniowe równie? zako?czy?y si? przegran? opozycji. Zwyci?stwo w wyborach lokalnych to dobra wiadomo?? dla rz?dz?cej partii i urz?duj?cego prezydenta Wenezueli. Czy jest to te? dobra wiadomo?? dla spo?ecze?stwa?

Wybory lokalne – zwyci?zcy i przegrani

Spojrzenie na map? Wenezueli po wyborach daje obraz triumfu rz?dz?cej koalicji ze Zjednoczon? Parti? Socjalistyczn? Wenezueli na czele – wi?kszo?? kraju pokryta jest czerwieni? uto?samian? z ruchem chavismo. W liczbach dominacja nie jest pe?na, ale zdecydowana: na 337 miejsca 242 przypad?y PSUV, a 75 opozycji; w podziale procentowym w skali kraju 54% trafi?o do PSUV, a 44% dla Jedno?ci Demokratycznej. Lider opozycji Capriles wskazuje na pozytywne aspekty wyborów – w porównaniu z wyborami z 2008, opozycja zwi?kszy?a swój udzia? o dobre kilkana?cie procent. Zwraca równie? uwag? symbolika zdobytych przez opozycj? terytoriów, w?ród których plasuje si? stolica Caracas oraz Barinas – miasto rodzinne zmar?ego w tym roku prezydenta Huga Chaveza.

Capriles postawi? du?? cz??? swojego autorytetu na wynik wyborów, wi?c nie mo?e ich interpretowa? negatywnie. W?adza natomiast skrytykowa?a jego nadmierne zaanga?owanie w kampani?, sugeruj?c, ?e zaniedba? w tym czasie swoje obowi?zki gubernatora stanu Miranda. Minister spraw zagranicznych, Elias Jaua w wywiadzie dla pa?stwowej telewizji Telesur skomentowa? wynik jako pora?k? opozycji wenezuelskiej i potwierdzenie jej rozbicia. Przeci?tny wynik Caprilesa w stanie Miranda okre?li? jako kar? obywateli za „zaniedbanie konstytucyjnych obowi?zków na nim spoczywaj?cych”. Prawda jest wi?c taka, ?e urz?duj?cy od kwietnia prezydent Nicolas Maduro Moros ugruntowa? swoj? pozycj?, a do kolejnego rozdania kart, którym s? wybory parlamentarne w 2015 roku, b?dzie niepodzielnie rz?dzi? krajem.

W?adza prezydenta w Wenezueli jest du?a, a pog??bia j? cz?ste odwo?ywanie si? do specjalnych praw (Ley Habilitante), które daj? prezydentowi mo?liwo?? rz?dzenia za pomoc? dekretów – ostatnie takie prawo zosta?o uchwalone w listopadzie. Uprawnienie trwa rok, a korzysta? z niego zarówno Chavez (czterokrotnie w ci?gu 13 lat rz?dów), jak i poprzedni prezydenci (w sumie jeszcze sze?? razy). Uzasadnienie dla przyznania specjalnych praw g?owie pa?stwa jest cz?sto takie samo – skuteczna walka z próbuj?cymi obali? pa?stwo prawa przedsi?biorcami i destabilizuj?cym imperialnym kapita?em zagranicznym.

Przyjaciele i wrogowie ludu

W kraju, w którym jeszcze 8 lat temu poziom ubóstwa si?ga? 53.9% (w 2012 roku – 25.4% wg Banku ?wiatowego), ?ycie przedsi?biorcy te? nie jest ?atwe. Poza oskar?eniami o dzia?alno?? wywrotow?, wielu z nich spotykaj? wyw?aszczenia b?d? nakaz sprzeda?y produktów z dziesi?ciokrotn? przecen? – w ten sposób na kilka tygodni przed niedzielnymi wyborami Maduro zaopatrywa? wdzi?czny naród w nowe pralki, telewizory i samochody.

Maduro szuka te? winnych innych bol?czek dnia codziennego w Wenezueli – mianowicie problemów z nabyciem podstawowych produktów (m?ka kukurydziana, cukier, papier toaletowy) oraz przerw w dostawach pr?du, na które szczególnie cierpi dwumilionowe Caracas. G?ównym oskar?onym s? wenezuelscy przedsi?biorcy – empresarios, którym przypisywane jest autorstwo dywersji. Do kontroli nad g?ównymi w?z?ami energetycznymi kraju wys?ana zosta?a na pocz?tku grudnia armia, ale na cztery dni przed wyborami stolic? znowu spowi? mrok na kilkana?cie godzin.

Prezydent oskar?a te? zagraniczne rz?dy i banki. Szczególnie pi?tnowany jest oczywi?cie rz?d Stanów Zjednoczonych, który od czasu niefortunnego poparcia tymczasowego prezydenta Pedro Carmona, wyniesionego w Wenezueli do w?adzy podczas próby przewrotu w 2002 roku, nie ma w Wenezueli najwy?szych notowa?.

Sytuacja ekonomiczna kraju

Dobrych notowa? nie ma te? sama Wenezuela – bezpo?rednio po wyborach, reaguj?c na populistyczne dzia?ania ekonomiczne, agencja ratingowa Standards & Poor obni?y?a wiarygodno?? kredytow? Wenezueli do poziomu B-, stwierdzaj?c te? negatywne prognozy na przysz?o??.

Gazety zachodnie, szeroko relacjonuj?c problemy wenezuelskiej gospodarki, zawsze po?wi?caj? kilka akapitów na przedstawienie powagi sytuacji – krajowi wiedzie si? ?le, brakuje podstawowych produktów (problemy zaopatrzeniowe si?gaj? równie? sk?adników narodowej potrawy arepa, a w ostatnim czasie nawet wina mszalnego), inflacja szaleje, czarnorynkowy kurs boliwara przekracza dziesi?ciokrotnie kurs oficjalny (obecnie wynosz?cy 6.3 : 1 w stosunku do dolara ameryka?skiego), a kraj z najwy?szymi stwierdzonymi z?o?ami ropy naftowej na ?wiecie nie jest w stanie wykorzysta? jej do poprawy sytuacji.

Liczby w praktyce cz??ciowo przecz? wysuwanym zarzutom. Nadwy?ka bilansu p?atniczego w 2012 roku wynios?a 2.9% PKB Wenezueli, a eksport ropy naftowej osi?gn?? 94 miliardy. W centralnym banku znajduj? si? rezerwy 22 miliardów dolarów. PKB per capita te? ro?nie od kilku lat, osi?gaj?c poziom  $12,728,7 w 2012 roku.

venez

Gospodarka by?a chwalona przez banki Wells Fargo i Merrill Lynch Bank of America, a walka z ubóstwem doczeka?a si? wyró?nienia przez Organizacj? Narodów Zjednoczonych do spraw Wy?ywienia i Rolnictwa. Równie skutecznie Wenezuela radzi sobie z realizacj? Milenijnych Celów Rozwoju ONZ. Spada te? liczba samobójstw (przynajmniej wed?ug ?róde? rz?dowych). Liczby przemawiaj? za wi?ksz? stabilno?ci? gospodarki ni? to si? na pozór wydaje, nawet je?li cz??? wzrostu wywo?ywana jest emisj? obligacji, a nie zwi?kszeniem wydajno?ci pracy.

Dziennikarze wysnuwaj?cy negatywne wnioski nie tylko nie doceniaj? kondycji wenezuelskiej gospodarki, ale te? ?le diagnozuj? podstawow? jej tendencj? – a tendencj? t? jest trwanie. Jest to do?? powszechna cecha w kraju, gdzie niewiele w ?yciu si? zmienia, pory roku wydaj? si? takie same, a kolejni prezydenci nie przynosz? zmian – ani na gorsze, ani na lepsze. Umiarkowany optymizm Wenezuelczyków nie powstrzymuje ich od krytykowania w?adzy, ale minimalizuje ch?? do dzia?ania i próby zmiany sytuacji. Je?eli w Macondo (fikcyjna wioska z ksi??ki Gabriela Garcii Marqueza „Sto Lat Samotno?ci”) pada?o przez cztery lata bez przerwy, tak w Caracas inflacja mo?e si?ga? obecnych 54% a? do nast?pnych wyborów, a niekoniecznie wzbudzi to protest spo?eczny gotów przygotowa? pod?o?e pod rewolucj?. Na kilka dni przed wyborami, 30 listopada, Capriles zorganizowa? w stolicy marsz protestu, na którym zjawi?o si? 5000 ludzi. Czytaj?c o „dramatycznej” sytuacji wenezuelskiej gospodarki, liczb? protestuj?cych nale?y chyba uzna? za pora?k? partii opozycyjnej.

Perspektywy opozycji

Capriles stoi przed trudnym zadaniem. W kwietniowych wyborach prezydenckich uzyska? silne 49.12% poparcia, ale utrzymanie spo?ecze?stwa niezadowolonych w gotowo?ci bojowej przez dwa lata graniczy z cudem, a pa?stwowa gazeta El Nacional ju? odnotowuje d??enia separatystyczne poszczególnych partii bloku. Dla wielu kontestuj?cych obecny stan daje to dodatkow? pokus? przy??czenia si? do struktur w?adzy – co mo?e skutecznie roz?adowa? napi?cie w?ród przeciwników obecnego prezydenta. Ponadto, dopóki w kraju panuje kult zmar?ego Chaveza, w?adza Maduro wydaje si? bezpieczna. Niedzielne wybory lokalne potwierdzi?y, ?e jest to skuteczna karta wyborcza.

Jest wysoce prawdopodobne, ?e wiele zmian nie b?dzie, a Maduro przy obecnej w?adzy powinien by? w stanie sprowadzi? gospodark? na normalne tory. Wspiera go system wyborczy i kontrola nad pa?stwow? telewizj? – w dniach poprzedzaj?cych wybory wida? go by?o w telewizji ?rednio 2 godziny dziennie. Maduro dba te? o legitymizacj? wyników – po kontestacji przez Caprilesa rezultatów kwietniowej elekcji prezydenckiej (komisja przeprowadzi?a badania od 29.04 do 09.06, ale nie stwierdzi?a nieprawid?owo?ci) w Wenezueli przyst?piono do instalacji zaawansowanego systemu do liczenia g?osów, zdaniem przewodnicz?cej Tibisay Lucena – odpornego na mo?liwo?ci zniekszta?cenia wyniku na ka?dym etapie procesu. Nie powstrzyma?o to jedynego niezale?nego cz?onka pi?cioosobowej Narodowej Komisji Elekcyjnej (Consejo Nacional Electoral, CNE), Vicente Diaza od stwierdzenia, ?e to najmniej demokratyczne wybory w historii kraju.

Mimo skomplikowanej sytuacji w kraju i problemów gospodarczych nie ma powodu s?dzi?, ?e obecny prezydent nie utrzyma si? u steru przez najbli?sze kilka, je?li nie kilkana?cie lat.


Miko?aj Haich – wspó?pracownik CIM, absolwent stosunków mi?dzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Grand Valley State University w Michigan. Obecny cz?onek Forum M?odych Dyplomatów, wspó?pracuje ponadto z Portalem Spraw Zagranicznych. Interesuje si? g?ównie Bliskim Wschodem, geopolityk? i relacjami chi?sko-japo?skimi.


Przeczytaj równie?:

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified according of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "Quo Vadis, El Presidente"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *