Turcja – trudny, ważny partner Niemiec

1004 0
KAROLINA LIBRONT

wizyta w Turcji, zrodlo- strona rzadu niemieckiegoKanclerz Angela Merkel odby?a w dniach 24-25 lutego 2013 r. wizyt? w Turcji. W trakcie rozmów strona niemiecka zapewni?a o poparciu dla kontynuacji tureckich negocjacji akcesyjnych do UE; najwi?cej uwagi po?wi?cono stosunkom gospodarczym. Kanclerz Merkel spotka?a si? równie? z niemieckimi ?o?nierzami obs?uguj?cymi rakiety Patriot rozlokowane na granicy turecko-syryjskiej. Podczas przemówienia Merkel zaznaczy?a, ?e niemiecka misja jest jasn? polityczn? deklaracj?, i? pa?stwa cz?onkowskie NATO b?d? ?ci?le wspó?pracowa?, je?li jednemu z nich b?dzie grozi?o niebezpiecze?stwo. Kilka dni po wizycie kanclerz Merkel doniesiono o powa?nych napi?ciach mi?dzy ?o?nierzami obu pa?stw.

Niemcy mieli by? szykanowani przez dowództwo tureckie i stacjonowa? w uw?aczaj?cych warunkach sanitarnych, wyst?powa?y powa?ne problemy z podstawowym zaopatrzeniem.  Jednak rz?d niemiecki stara? si? deeskalowa? ujawnione nieprawid?owo?ci. Zaanga?owanie Berlina w operacj? wsparcia NATO oraz ta pob?a?liwo?? w stosunku do strony tureckiej wynikaj? z celów polityki zagranicznej i bezpiecze?stwa RFN. Wa?niejsza od bie??cych problemów wspó?pracy wojskowej jest ch?? zamanifestowania politycznej woli wspierania Ankary oraz d?ugofalowa strategia gospodarcza dla tego regionu. Turcja jest postrzegana jako wa?ny partner z uwagi na swoje po?o?enie, oddzia?ywanie na Bliski Wschód oraz atrakcyjny rynek zbytu dla niemieckich towarów.

Operacja Active Fence

System ochrony rakietowej Patriot najnowszej generacji (PAC-3) zosta? rozmieszczony przy granicy turecko-syryjskiej na pocz?tku 2013 r. w ramach operacji NATO Active Fence. Turcja w listopadzie 2012 r. oficjalnie zwróci?a si? do Sojuszu o udzielenie wsparcia. Pociski wystrzelone po stronie syryjskiej kilkukrotnie dociera?y na terytorium tureckie, powoduj?c ofiary ?miertelne. Niemieckie wsparcie przedstawiono jako gest uznania dla ostro?nej i wywa?onej postawy Ankary wobec wojny domowej w s?siednim kraju, z zastrze?eniem, ?e operacja Active Fence ma mie? wymiar czysto obronny. Najwa?niejszym argumentem, podanym przez niemieckiego ministra spraw zagranicznych, Guido Westerwelle, przemawiaj?cym za zaanga?owaniem RFN, by?a jednak sojusznicza solidarno??, na co zgodzi?a si? znaczna cz??? sceny politycznej. Podczas g?osowania w Bundestagu 461 pos?ów g?osowa?o za wys?aniem Bundeswehry do Turcji, 86 by?o przeciw, 8 wstrzyma?o si? od g?osu. Czterystu niemieckich ?o?nierzy obs?uguje dwie z sze?ciu baterii Patriot rozlokowanych przez NATO (pozosta?e baterie dostarczy?y Stany Zjednoczone i Holandia). Misja ma potrwa? do stycznia 2014 r.; jej koszty oszacowano na 25 milionów euro.

Problematyczna wspó?praca

Pe?nomocnik rz?du ds. wojskowych, Hellmut Königshaus, otrzyma? zadanie sporz?dzenia raportu na temat warunków sprawowania misji. W tym celu pe?nomocnik uda? si? pod koniec lutego 2013 r. do Turcji; dokument powsta? w oparciu o rozmowy ze stacjonuj?cymi tam ?o?nierzami. Siedmiostronicow? list? problemów przedstawiono na posiedzeniu Komisji ds. Obrony (Verteidigungsausschuss). Lista zarzutów obejmowa?a: skandaliczne warunki zakwaterowania – ple?? w koszarach oraz z?y stan sanitariatów; szykany ze strony tureckich oficerów – polegaj?ce m.in. na zakazie jakichkolwiek kontaktów ?o?nierzy tureckich z niemieckimi; zakaz poruszania si? poza ?cis?ym centrum miasta. Niemieccy ?o?nierze, którzy chcieli opu?ci? koszary, musieli pozostawi? w nich nie tylko swoje uzbrojenie, ale tak?e mundury. Mia?o równie? doj?? do r?koczynów mi?dzy niemieck? oficer a tureckim genera?em. Ponadto zakazano wywieszania niemieckich flag na terenie koszar. Kwintesencj? tego wyliczenia by?o lakoniczne okre?lenie wspó?pracy z tureck? armi? jako „przewa?aj?co problematycznej”. Temat natychmiast podchwyci?a prasa, wywo?uj?c oburzenie opinii publicznej.

Turecki sztab generalny 4 marca 2013 r. oficjalnie odpar? zarzuty Königshausa, okre?laj?c je jako bezpodstawne. Strona turecka przyzna?a jedynie, ?e faktycznie zakazano umieszczenia niemieckiej flagi na terenie koszar – ale w zamian wywieszono j? przed centrum dowodzenia razem z flagami tureck? i natowsk?. Tego samego dnia g?ównodowodz?cy misji Active Fence, pu?kownik Marcus Ellermann, potwierdzi? w wywiadzie dla radia MDR, ?e wspó?praca z Turcj? jest problematyczna, a zarzuty przedstawione w raporcie Königshausa dotycz?ce warunków sanitarnych by?y uzasadnione. Wiele z opisanych nieprawid?owo?ci okre?li? jednak jako „nieporozumienia”. Ellermann przyzna?, ?e obie strony obecnie robi? wszystko, aby warunki misji uleg?y poprawie. Tak?e rzecznik rz?du, Steffen Seibert, podkre?la?, ?e strony pracuj? nad rozwi?zaniem problemów. Minister obrony, Thomas de Maizière, zaapelowa? o „wi?ksze zrozumienie dla strony tureckiej”, usprawiedliwiaj?c konflikty odmienn? tradycj? i kultur?.

Wnioski – motywy zaanga?owania Niemiec w operacj? Active Fence

Negatywny wyd?wi?k raportu Königshausa zosta? stonowany przez kolejne wypowiedzi ze strony niemieckiej. Podkre?lano usilnie, ?e chocia? problemy wyst?powa?y, to strony wspólnie pracuj? nad ich rozwi?zaniem. Wysi?ki niemieckiej dyplomacji ?atwiej zrozumie?, gdy przeanalizuje si? g?ówne motywy  zaanga?owania Niemiec w operacj? Active Fence.

Po pierwsze, Berlin wyci?gn?? wnioski z negatywnych reakcji sojuszników na brak wspó?pracy RFN przy rozwi?zywaniu konfliktu w Libii. Warto zwróci? uwag? na w?tpliwo?ci natury technicznej, które wyra?ali niemieccy eksperci wojskowi. Terytorium Turcji by?o ostrzeliwane pociskami mo?dzierzowymi, przed którymi nie broni system rakiet Patriot – pociski te s? zbyt ma?e i szybkie. Zaanga?owanie RFN jest bardziej istotne w wymiarze politycznym ni? wojskowym. Ankarze zale?a?o na wyra?nym sygnale, ?e jest popierana i chroniona przez NATO, a Berlin pragn?? zamanifestowa? swoj? gotowo?? do wype?niania obowi?zków sojuszniczych. Rz?dz?ca koalicja CDU/CSU-FDP nie zapomina o strategicznym po?o?eniu Turcji. Dzi?ki niemu Ankara wp?ywa na ca?y Bliski Wschód; dla Berlina wa?ne jest równie?, ?e przez to pa?stwo przebiegaj? trasy przesy?u surowców energetycznych.

Po drugie, kluczow? rol? odgrywaj? interesy gospodarcze, bowiem polityka zagraniczna i bezpiecze?stwa Niemiec od lat ulega procesowi ekonomizacji. Turcja jest jednym z wa?niejszych pozaunijnych partnerów handlowych Niemiec, a Niemcy s? najwa?niejszym partnerem handlowym Turcji – wzajemne obroty tych pa?stw wynosz? ponad 30 mld euro rocznie. RFN jest najwi?kszym inwestorem w Turcji. Liczba niemieckich przedsi?biorstw oraz przedsi?biorstw tureckich z kapita?em niemieckim dzia?aj?cych w tym kraju wynosi ok. 5 tysi?cy. Turcja postrzegana jest jako bardzo atrakcyjny rynek zbytu dla niemieckich towarów z uwagi na populacj? – ponad 74 mln ludno?ci, blisko?? po?o?enia oraz wysok? dynamik? rozwoju. Stosunki handlowe cechuj? si? wysokim stopniem zinstytucjonalizowania, a liczna diaspora turecka ?yj?ca w RFN u?atwia kontakty.

Podsumowuj?c, zaanga?owanie Bundeswehry w ochron? pogranicza turecko-syryjskiego jest w mniejszym stopniu podyktowane autentyczn? potrzeb? wojskow?, ni? stanowi manifest politycznego wsparcia dla Ankary. Tym gestem Niemcy pragn? zacie?ni? stosunki z atrakcyjnym partnerem politycznym i handlowym, posiadaj?cym olbrzymi rynek zbytu dla niemieckich towarów. Incydenty takie jak opisany powy?ej – cho? stosunkowo powa?ne – nie b?d? eskalowane, poniewa? jest to wbrew interesom gospodarczym RFN. Tym samym reakcja na analizowane wydarzenia wpisuje si? w schemat post?puj?cej ekonomizacji polityki zagranicznej i bezpiecze?stwa Niemiec.


Przeczytaj te?:

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Karolina Libront

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011) i Wydziału Prawa i Administracji (2013) na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie doktorantka na III roku Wydziałowych Humanistycznych Studiów Doktoranckich (specjalność: stosunki międzynarodowe; praca doktorska dotyczy polityki bezpieczeństwa Niemiec). Stypendium Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim (2008-2009). Stażystka m.in. w PISM (2009) oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2010). Prezes Koła Naukowego Doktorantów „Bezpieczeństwo Międzynarodowe”. kontakt: karolina.libront(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Turcja – trudny, ważny partner Niemiec"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *