Nepalski hamburger – między Indiami a Chinami

930 0
PAULINA WOJCIECHOWSKA
Nepalski MSZ

Nepalski MSZ

Nepal jest jak hamburger, wci?ni?ty pomi?dzy Indie a Chiny – a oba pa?stwa maj? na niego apetyt” – to jedna z moich ulubionych metafor, któr? Nepalczycy obrazuj? sytuacj? swojego kraju. Niewielka i niebogata himalajska republika, wci?ni?ta pomi?dzy dwie wschodz?ce pot?gi XXI wieku musi stale lawirowa? pomi?dzy swoimi pot??nymi s?siadami. Skomplikowana sytuacja wewn?trzna nie sprzyja prowadzeniu racjonalnej i zrównowa?onej polityki.

Powierzchnia Nepalu wynosi 147 tys. km2 wobec 9,5 mln km2 powierzchni Chin i 3,2 mln km2 powierzchni Indii. Nepal jest rozci?gni?ty od pó?nocnego-zachodu po po?udniowy-wschód. D?ugo?? granicy z Chinami wynosi 1236 km (42% d?ugo?ci), granica przebiega w wi?kszo??i trudno dost?pnym grzbietem Himalajów (z uwagi na napi?t? sytuacj? w Tybecie jest jednak jedn? z najpilniej strze?onych). Granica z Indiami to 1690 km (58% d?ugo?ci ). Granica przebiega przez nizinny Teraj. Ok. 85% terytorium Nepalu zajmuj? góry, ponad 30% le?y na wysoko?ci powy?ej 6 tys. metrów nad poziomem morza. Trudne warunki geograficzne nie wp?ywaj? pozytywnie na rozwój gospodarczy, Nepal nale?y tak?e do najs?abiej rozwini?tych pa?stw pod wzgl?dem infrastruktury – z niewielk? sieci? dróg, praktycznie bez linii kolejowych.

Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nepalu jako nadrz?dny cel polityki zagranicznej okre?lona jest poprawa godno?ci pa?stwa na arenie mi?dzynarodowej  poprzez utrzymanie suwerenno?ci, integralno?ci terytorialnej i niepodleg?o?ci kraju. Najwa?niejsze zasady polityki zagranicznej to przyj?cie nadrz?dnej roli ONZ i wiara w ustanowiony przez organizacj? porz?dek mi?dzynarodowy oraz stosowanie zasady niezaanga?owania.  Nepal stara si? utrzymywa? dobre relacje zarówno z Indiami jak i Chinami oraz realizowa? na arenie mi?dzynarodowej krajowe interesy gospodarcze i bezpiecze?stwa. Obecnie Nepal ma nawi?zane stosunki dyplomatyczne ze 136 pa?stwami.

28 sierpnia 2011 roku kolejnym premierem Republiki Nepalu zosta? Baburam Bhattarai (niegdy? g?ówny ideolog Komunistycznej Partii Nepalu – Maoi?ci). Do najwa?niejszych zada? nowego rz?du nale?a?o doprowadzenie do uchwalenia konstytucji (proces ci?gn?cy si? od 2008 roku) oraz osi?gni?cie kompromisu w sprawie by?ych uczestników wojny partyzanckiej. Dzia?ania premiera pozostaj? w du?ej mierze nieskuteczne – m.in. w czerwcu br. odby?a si? du?a fala demonstracji przeciwko idei zwo?ania nowych wyborów do Konstytuanty – powo?anej w 2008 roku na 2-letni? kadencj?, kilkukrotnie przed?u?an? przez kolejnych premierów. Rz?d jest zbyt s?aby, a partie polityczne zbyty skupione na realizowaniu partykularnych interesów ich cz?onków, aby doprowadzi? do skutecznych reform, stabilizuj?cych sytuacj? w kraju. Spo?ecze?stwo jest zm?czone, cz?sto wychodzi na uliczne demonstracje, a generalne strajki parali?uj? kraj. W Nepalu zdarzaj? si? motywowane polityk? ataki terrorystyczne –  w 2012 r. podczas politycznych demonstracji dwukrotnie dosz?o do wybuchu bomb, od których zgin??o ??cznie siedem osób. Od jesieni prowadzone s? rozmowy pomi?dzy g?ównymi si?ami politycznymi w kraju w sprawie utworzenia nowego rz?du. Jak dot?d nie osi?gni?to porozumienia, kilkukrotnie przekraczaj?c „ostateczne terminy” wyznaczane przez prezydenta Ram Baran Yadav. W tych warunkach prowadzenie stabilnej, zrównowa?onej polityki zagranicznej pozostaje bardzo trudnym zadaniem.

Specjalne relacje pomi?dzy Indiami a Nepalem okre?la Traktat o Pokoju i Przyja?ni z 1950 r., oba pa?stwa ??czy ponadto podobie?stwo w sferze j?zyka, religii i kultury – ok. 80% mieszka?ców Nepalu wyznaje hinduizm; tu tak?e mimo formalnego zniesienia kast, odrywaj? one ogromne znaczenie w ?yciu spo?eczno-politycznym. Elity nepalskie od wieków wywodzi?y si? z Teraju, najwa?niejszego gospodarczo i najludniejszego i najsilniejszego gospodarczo regionu Nepalu, le??cego przy nepalsko-indyjskiej granicy i b?d?cego pod silnym wp?ywem Indii. Granica jest zreszt? otwarta dla obu stron (obywatele mog? swobodnie przekracza? granic? bez paszportów), nie ma obowi?zku starania si? o pozwolenie na prac? czy za?o?enie w?asnego interesu. Indie s? tak?e najcz?stszym kierunkiem migracji Nepalczyków, poszukuj?cych lepszych warunków ?ycia –du?? popularno?ci? w?ród studentów ciesz? si? indyjskie uczelnie oferuj?ce lepszy poziom i wi?ksze mo?liwo?ci rozwoju pó?niejszej kariery zawodowej.

Indie s? dla Nepalu najwa?niejszym partnerem gospodarczym: w 2011 do kraju nad Gangesem trafia?o 59,2%, a udzia? importu z Indii te? jest znaczny (51,4%). Warto?? indyjsko-nepalskiej wymiany handlowej w latach 2010-2011 wynios?a 4 mld USD (warto?? eksportu nepalskiego to ok. 1 mld USD).  Tradycyjnie Indie anga?uj? si? w ?ycie polityczne w Nepalu – w znacznym stopniu przyczyni?y si? do zako?czenia trwaj?cej w latach 1996-2006 wojny domowej. Jednak na ich próby wp?yni?cia na elity polityczne przy wyborze nowego premiera Nepalczycy patrz? ze znaczn? niech?ci?.

Wi?ksze zainteresowanie Chin Nepalem zwi?zane jest z wzrostem zaanga?owania militarnego i gospodarczego w pa?stwach Azji Po?udniowej – m.in. Sri Lance, Bangladeszu i Birmie. Upadek monarchii i przej?cie w?adzy przez lewicowych maoistów jest dodatkowym czynnikiem wzmacniaj?cym wi?zi z Chinami, zreszt? od lat 50. Pa?stwo ?rodka z ró?nym nat??eniem wspiera?o opozycyjn? wobec króla parti? komunistyczn?. W ostatnich latach Pekin przekaza? Katmandu m.in. pomoc wojskow? o warto?ci 20 mln USD oraz pomóg? w budowie wojskowych szpitali. W 2007 roku rozpocz?to budow? linii kolejowej ??cz?cej stolic? Tybeta?skiego Regionu Autonomicznego, Lhas?, a wi?c i po?rednio Pekin, z  przygranicznym miastem Khasa. Warto?? chi?sko-nepalskiej wymiany handlowej wynosi?a w latach 2010-2011 prawie 600 mln USD, przy czym warto?? nepalskiego eksportu to ok.  9 mln.

Aby “pozyska?” nie tylko nepalskich polityków, ale tak?e ludno??, Chi?czycy funduj? Nepalczykom ró?norodne programy wymiany kulturalnej oraz programy stypendialne. Dla Chi?czyków szczególnie nieprzyjemna wizerunkowo jest kwestia mniejszo?ci tybeta?skiej (licz?cej w Nepalu ok. 15-20 tys. osób); udzielana pomoc gospodarcza jest wi?c zwi?zana z naciskami na ograniczanie i tak ju? niewielkich praw mniejszo?ci tybeta?skiej. Nepal otwarcie g?osi „polityk? jednych Chin”, nie zezwalaj?c m.in. na demonstracje, huczne obchody ?wi?t religijnych czy udzia? w wyborach do tybeta?skiego rz?du na uchod?stwie. Oczywi?cie Indie zaniepokojone s? silniejsz? pozycj? Chin w Nepalu – ich w?asna obecno?? w regionie himalajskim jest przez to zagro?ona.

Jednym ze sposobów na “zaistnienie” Nepalu na arenie mi?dzynarodowej jest du?y udzia? ?o?nierzy nepalskich w misjach pokojowych ONZ. Po rozmieszczeniu wojsk w Sudanie Po?udniowym Nepal zajmuje szóste miejsce na li?cie krajów najbardziej zaanga?owanych w pokojowe misje Narodów Zjednoczonych. W zamian rz?d nepalski domaga si? wi?kszej ilo?ci wysokich stanowisk urz?dniczych dla swoich obywateli. Poniewa? jako samodzielny aktor sceny mi?dzynarodowej Nepal nie jest w stanie wiele dla siebie wywalczy? – korzysta z form wspó?pracy wielostronnej – aktywnie uczestniczy w mi?dzynarodowych organizacjach gospodarczych: SAARC (Nepal by? jednym z najgor?tszych zwolenników jego utworzenia, w Katmandu znajduje si? sekretariat organizacji), Azjatyckim Banku Rozwoju, MFW, Banku ?wiatowym – staraj?c si? zapewni? sobie pomoc ekonomiczn? i mo?liwo?ci gospodarczego rozwoju.

Himalajska republika stara si? tak?e utrzymywa? dobre stosunki bilateralne z najwa?niejszymi donorami mi?dzynarodowej pomocy (Wielk? Brytani?, Francj?, Niemcami, Japoni?, Szwajcari? i USA) – pozostaje bowiem pa?stwem silnie uzale?nionym od zewn?trznych “datków”, a jego system os?on socjalnych czy opieki zdrowotnej nie zapewnia skutecznej pomocy wi?kszo?ci potrzebuj?cych – 25% ludno?ci ?yje poni?ej granicy ubóstwa, a poziom analfabetyzmu wynosi 40% (52% dla kobiet).

Niewielkie rozmiary pa?stwa i jego s?aba gospodarka nie pozwalaj? Nepalowi na prowadzenie “wielkiej” mi?dzynarodowej polityki; najwa?niejsze, by Nepalowi udawa?o si? realizowa? interesy pa?stwa i obywateli, nie dzia?aj?c “wbrew sobie” z powodu zagranicznej pomocy czy nacisków pot??nych s?siadów. W potencjalnych sporach czy konfliktach indyjsko-chi?skich  Nepal nie ma szans odegra? znacz?cej roli – i je?li stosunki pomi?dzy obydwoma pa?stwami b?d? napi?te, himalajska republika b?dzie jednym z wielu miejsc, gdzie rozegra si? gra pomi?dzy mocarstwami. Zarówno Chiny jak i Indie maj? bardzo silne argumenty ekonomiczne. Je?li Nepalczycy sami nie uporz?dkuj? swoich podstawowych spraw – nie uchwal? konstytucji, nie wprowadz? najwa?niejszych gospodarczych reform, polegaj?c jedynie na pomocy mi?dzynarodowej i gwa?townym rozwoju turystyki – czeka ich coraz silniejsze uzale?nienie od obu mocarstw, coraz silniejsza utrata to?samo?ci. A standard ?ycia obywateli i mo?liwo?ci dzia?ania “dla wspólnego dobra” z pewno?ci? na tym ucierpi?.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret accordingly of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Paulina Anna Wojciechowska

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2010) oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2009 - dyplom socjologa). Skończyła również podyplomowe studium bankowości i uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca. Obecnie pracuje w sektorze bankowym. Interesuje się państwami azjatyckimi (w szczególności: Indie, Nepal i Birma), pomocą humanitarną (w szczególności uchodźcy), sprawami społecznymi i komunikacją międzykulturową.

Brak komentarzy on "Nepalski hamburger – między Indiami a Chinami"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *