„Duma admirałów” zagrożona?

1140 2
Lotniskowiec klasy Nimitz, licencja CC?UKASZ SMALEC, Program Ameryka?ski

Kryzys finansowy jest poj?ciem odmienianym przez przypadki po obu stronach Atlantyku. Stany Zjednoczone, jak ma?o które pa?stwo, odczu?y jego bolesne skutki. Niezb?dne ci?cia finansowe nie omin? równie? ameryka?skich si? zbrojnych. Rozpoczyna si? trudny okres, w którym b?d? one musia?y pogodzi? stoj?ce przed nimi oczekiwania, wieloletnie projekty modernizacyjne oraz konieczno?? „zaciskania pasa”. Owe problemy nie omin? jednego z filarów ameryka?skiej pot?gi wojskowej – US Navy. Zasadnicza zmiana okoliczno?ci, jaka nast?pi?a po rozpadzie „Imperium z?a” sprawi?a, ?e zadania stoj?ce przed ameryka?skimi si?ami zbrojnymi, w tym równie? flot?, uleg?y ewolucji. Odgrywanie roli hegemona czy te? primus inter pares nak?ada na Waszyngton pewne obowi?zki, na czele ze zdolno?ci? do szybkiego reagowania wobec kryzysów w najbardziej newralgicznych regionach ?wiata.

Redukcji nie b?dzie?

Jeszcze w ubieg?ym roku planowano zmniejszenie liczebno?ci floty lotniskowców z jedenastu (do roku 2007 w s?u?bie Pentagonu znajdowa?o si? jeszcze dwana?cie jednostek) do dziesi?ciu. Ówczesny Sekretarz Obrony Robert Gates uwa?a?, ?e struktura ameryka?skiej floty jest nieadekwatna do nowych wyzwa? stoj?cych przed Waszyngtonem. Wed?ug niego kierunek modernizacji ameryka?skich si? zbrojnych powinny wyznacza? obecne potrzeby, tzn. te wynikaj?ce z zagro?e? asymetrycznych. W przypadku floty wskazywa? na potrzeb? rezygnacji z cz??ci du?ych, a wi?c drogich, a zarazem ma?o mobilnych jednostek. Dostrzega? równie? inny problem w postaci znacznych opó?nie? w procesie wdra?ania nowych jednostek do s?u?by. Zmiana planów to sukces dowództwa US Navy. W ci?gu najbli?szych trzech dekad Departament Obrony planuje zakup sze?ciu lotniskowców klasy Gerald R. Ford. Pierwszy wejdzie do s?u?by nie w przysz?ym roku (jak do niedawna planowano), ale dopiero w 2015 r. Tym sposobem w ci?gu najbli?szych dwóch lat flota lotniskowców zostanie zredukowana do poziomu dziesi?ciu jednostek. Na pocz?tku nast?pnego roku zostanie wycofany ostatni lotniskowiec klasy Enterprise. W kolejnych latach jednostki nowej generacji b?d? zast?powa? wys?u?one lotniskowce typu Nimitz.

Nowa generacja

Mimo ?e dominacja ameryka?ska na morzach i ocenach w chwili obecnej wydaje si? nie podlega? ?adnej dyskusji, to jednak czasu nie da si? oszuka?. „Duma admira?ów”– ameryka?skie lotniskowce uderzeniowe – w dalszym ci?gu maj? druzgoc?c? przewag? nad jednostkami innych pa?stw tej samej klasy, jednak s? ju? mocno wys?u?one. Najstarsza jednostka tego typu, USS Enterprise, zosta? zwodowany ponad pi??dziesi?t lat temu – w roku 1961, za rok planowane jest zako?czenie jego s?u?by. Pozosta?e jednostki to lotniskowce typu Nimitz, pierwsza jednostka tego typu wesz?a do s?u?by ju? w 1975 r. Truizmem jest wi?c stwierdzenie, ?e nie reprezentuj? one wiod?cej my?li technicznej naszej epoki. Idea, która leg?a u podstaw budowy jednostek w tamtych czasach, zak?ada?a po??czenie innowacyjnych technologii (ju? na etapie ich projektowania) oraz do?wiadcze? p?yn?cych z eksploatacji dotychczasowych okr?tów.

Teraz w procesie budowy jednostek ma nast?pi? epokowa zmiana. Dotychczasowa strategia polegaj?ca na rozpoczynaniu budowy lotniskowca po tym, jak dokonano zakupu podzespo?ów, które mia?y by? na nim zainstalowane, uznano za „melodi? czasów minionych”. Okres potrzebny na uko?czenie takiego projektu obejmowa? kilka lat, a produktem finalnym by?a jednostka, któr? ju? w momencie rozpocz?cia s?u?by trudno by?o uzna? za „cud techniki”. Wed?ug projektantów oraz konstruktorów jednostek nowej generacji, maj? one przezwyci??y? t? niedoskona?o?? poprzednich modeli. Zastosowane rozwi?zania maj? pozwoli? na wyeliminowanie tego problemu, poprzez mo?liwo?? zaadaptowania najnowocze?niejszych rozwi?za?.

Lotniskowiec klasy Gerald R. Ford / ?ród?o

Rewolucja czy ewolucja?

W porównaniu do jednostek klasy Nimitz, w lotniskowcach typu Gerald R. Ford zastosowano szereg innowacyjnych rozwi?za?. O ile rozmiar i wyporno?? w przypadku obu modeli s? bardzo zbli?one, o tyle ju? sposób zaprojektowania pok?adu ró?ni si? zasadniczo. Dzi?ki zastosowaniu nowych rozwi?za? ma zosta? ograniczone ryzyko „zatorów komunikacyjnych” samolotów. W nowej klasie lotniskowców wprowadzono dodatkow?, czwart? katapult? zdoln? do „wyrzucania” w powietrze w pe?ni uzbrojonych samolotów. Dzi?ki zastosowaniu nowego reaktora atomowego typu A1B (mniejszy, a jednocze?nie trzy razy wydajniejszy ni? te stosowane w lotniskowcach klasy Nimitz, planowany okres jego eksploatacji przekracza 50 lat), sta?o si? mo?liwe wprowadzenie systemów EMALS (system katapult elektromagnetycznych, mocniejsze i zajmuj?ce mniej miejsca) oraz AAG (system lin hamuj?cych).

Prace nad now? klas? lotniskowców rozpocz??y si? przed pi?cioma laty. Szacowany ??czny koszt realizacji projektu ro?nie z dnia na dzie?. Pocz?tkowo by?a mowa o sumie bagatela oko?o 8 mld dolarów, potem nieprzekraczaln? czerwon? lini? ustalono na 10,5 mld, jednak na pocz?tku bie??cego roku ??czny koszt realizacji projektu wzrós? do 12 mld dolarów. Oprócz innowacyjnych technologii, w d?u?szej perspektywie oferuje on do?? istotne oszcz?dno?ci. Na okr?tach typu Nimitz dzia?a personel licz?cy 3,2 tys., podczas gdy na lotniskowcach nowego typu za?oga jest mniejsza o 1,2 tys. osób.

Pytanie o przysz?o??

Wydaje si?, ?e przysz?o?? „dumy admira?ów” jest je?li nie ?wietlana, to jednak do?? stabilna. Waszyngton, a raczej Pentagon, nie zamierza rezygnowa? z jednego z filarów swojej pot?gi. W obecnych czasach bez posiadania lotniskowców uderzeniowych trudno w ogóle mówi? o odgrywaniu roli mocarstwa. Osobn? kwesti? jest to, czy parytet jedenastu jednostek tego typu zostanie utrzymany. B?dzie to zale?a?o od aktualnie panuj?cych trendów, okre?lonych strategii, potrzeb, a nade wszystko ?rodków finansowych pozostaj?cych do dyspozycji Departamentu Obrony. Zapewne du?o zale?y od wyniku wyborów – zwyci?stwo kandydata tradycyjnie bardziej wojowniczej partii republika?skiej mo?e oznacza? stabilny, a zarazem wysoki bud?et Departamentu Obrony. Otwarte jest pytanie o to, co przyniesie reelekcja demokratycznego „pacyfisty” – Baracka Obamy. Jego zapowiedzi cechuje moc paradoksów. Po??czenie wypowiedzi o potrzebie modernizacji floty z planowan? redukcj? funduszy zaciemnia rzeczywiste zamiary Demokraty. W tym miejscu nale?y poczyni? istotne zastrze?enie, ?e nawet najbardziej szczegó?owe plany d?ugoterminowe to tylko prognozy, które zweryfikuje rzeczywisto??. Mo?liwe wolty kierunku dzia?a? s? zale?ne od zmiany kondycji finansowej Waszyngtonu.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Łukasz Smalec

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności bezpieczeństwo i studia strategiczne (2011 r.) oraz Szkoły Głównej Handlowej (kierunek zarządzanie, 2013). Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Odbywał staże w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2010) oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012).W przeszłości współpracownik portalu stosunki.pl oraz miesięcznika Stosunki Międzynarodowe. Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo międzynarodowe po Zimnej Wojnie, polityka bezpieczeństwa oraz kultura strategiczna USA, region "Globalnych Bałkan" (zwłaszcza Irak, Iran and Afganistan), rywalizacja/współpraca amerykańsko-chińska oraz problematyka północnokoreańska. kontakt: lukasz.smalec(at)centruminicjatyw.org

2 komentarzy on "„Duma admirałów” zagrożona?"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>