„Ile kosztuje niezależność w polityce europejskiej” – uwag kilka

845 1
RAFA? BILL, Program Wolno?ciowy

Tytu? wpisu zosta? uj?ty w cudzys?ów, poniewa? odnosi si? do debaty o niezale?nej polityce europejskiej i mo?liwo?ci jej prowadzenia przez poszczególnych cz?onków Unii Europejskiej; debaty, która zosta?a zorganizowana przez O?rodek My?li Politycznej pod koniec marca br. Zaproszeni paneli?ci formu?owali kontrowersyjne tezy, z którymi w poni?szym wpisie chcia?bym wda? si? w polemik?. 

Dr Pawe? Ukielski (Instytut Studiów Politycznych PAN) w odpowiedzi na pierwsze pytanie moderatora, zasugerowa?, ?e brak podpisu pod Paktem Fiskalnym przez decydentów czeskich jest przyczyn? wstrzymania wyp?aty cz??ci funduszy europejskich dla po?udniowego s?siada Polski. W tym miejscu chcia?bym zwróci? si? z pytaniem, jak? win? ponios?a Polska, która przecie? podpisa?a Pakt Fiskalny, ?e Unia Europejska wstrzyma?a transfer cz??ci ?rodków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla polskich firm? Teza dr Ukielskiego jest pozbawiona warto?ci merytorycznej i opiera si? jedynie na ideologicznym podej?ciu – mówieniu Brukseli „nie”, bo „nie”.

Z Paktem Fiskalnym zwi?zana by?a równie? wypowied? innego prelegenta, dra Witolda Waszczykowskiego (pose? na Sejm RP, zast?pca przewodnicz?cego Komisji Spraw Zagranicznych), który stwierdzi?, ?e ten dokument uniemo?liwia prowadzenie polityki pro-rozwojowej ze wzgl?du na ograniczenie mo?liwo?ci zwi?kszania deficytu i d?ugu publicznego. W tym przypadku dr Waszczykowski zaprezentowa? prokeynesowskie podej?cie prowadzenia polityki gospodarczej, opartej na d?ugu, poniewa? „w d?ugim okresie wszyscy jeste?my martwi”, wi?c nie musimy troszczy? si? o zaci?gni?te zobowi?zania. Niestety, nast?pne pokolenia musz? i przychodzi moment sp?aty. Przywo?ywanie studiów przypadku pa?stwa dynamicznie rozwijaj?cych si? o niskim deficycie i d?ugu publicznym mog?oby zaj?? kilkana?cie stron, wi?c wystarczy poda? jeden kontrprzyk?ad: Grecja. Pytanie zasadnicze: gdzie jest granica rozwoju opartego na d?ugu?

Najbardziej kontrowersyjne tezy sformu?owa? dr Piotr Naimski (pose? na Sejm RP, przewodnicz?cy Polsko-W?gierskiej Grupy Parlamentarnej). Na pocz?tku uzna?, ?e Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej ma charakter spekulacyjny. Nie podejrzewa?em dr Naimskiego o bycie zwolennikiem koncepcji wolnorynkowych – wg nich ka?da decyzja podj?ta na rynku ekonomicznym przez dowolny podmiot jest swoist? spekulacj?. Nabycie chleba w piekarni jest spekulacj?, poniewa? konsument rozwa?a inne opcje (np. chleba mo?e zabrakn??) i uznaje, ?e kupno w tym momencie najlepiej realizuje jego potrzeby w??cznie z przysz?ymi zyskami (b?dzie najedzony). W ten sposób spekuluje swoj? decyzj?.

Jednak nie wierz?, by dr Naimski ?wiadomie mówi? o EFSF w takim wymiarze, dlatego zagadk? pozostaje, jak fundusz maj?cy na celu stabilizacj?, ma charakter spekulacyjny. Nie chc? broni? EFSF, poniewa? sens jego istnienia i roli to osobna kwestia, niemniej jednak s?owa dr Naimskiego pozosta?y dla mnie niejasne.

Panelista postawi? tez?, ?e problem euro nie jest naszym problemem. Je?li nie problemy strefy euro s? naszymi, to gdzie indziej one si? znajduj?? Wystarczy spojrze? na wymian? handlow? Polski, która przede wszystkim nast?puje z krajami Unii Europejskiej. Dr Naimski t?umaczy? nast?pnie, ?e powodzenie Niemiec, g?ównego partnera handlowego Polski, nie zale?y od wspólnej waluty. S?k w tym, ?e Niemcy skorzysta?y prawdopodobnie najbardziej na integracji walutowej. Przyznaje to sama Kanclerz Merkel. Równie? z przyczyn historyczno-?wiatopogl?dowych Niemcy s? zwolennikiem wspólnego obszaru walutowego i nie zamierzaj? odej?? od niego na rzecz waluty narodowej. Na tej podstawie lekcewa?enie problemów strefy euro jest postaw? ignorancji ekonomicznej.

Dr Naimski poruszy? równie? kwesti? W?gier – pa?stwa, którym wielu polskich polityków i komentatorów zachwyca si? ze wzgl?du na siln? postaw? rz?du w?gierskiego wobec unijnej polityki. Panelista stwierdzi?, ?e W?grzy uchwalili „dobr? konstytucj?” oraz nie s? winni kryzysowi, jaki ogarnia ten kraj. To wynik spisku Komisji Europejskiej, Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego itd. Ciesz? si?, ?e nasza organizacja nie zosta?a wymieniona. Uff.

Najwyra?niej cz??? osób nie rozumie, jak nale?y ocenia? polityka – nie po jego linii politycznej lub ideologicznej, ale po twardych rezultatach dzia?a?. Niestety, w?gierskie pa?stwo tonie i Viktor Orbán nie mo?e zrzuci? ca?ej winy na poprzedników, poniewa? za jego rz?dów sytuacja pogorszy?a si? ze wzgl?du na b??dne decyzje ekonomiczne. Polityka mi?dzynarodowa jest oparta na realizmie – je?li grasz ostro, to nie oczekuj, ?e druga strona nie przyjmie podobnej postawy. W?gierski premier wszed? w konflikt z Europ?, prosz?c przy tym samym o pieni?dze. Ta jednak odpowiedzia? stanowczo „nie”. Czy z t? pro?b? nie powinien zwróci? si? do niezale?nych pa?stw? Mo?e Chiny albo Iran pomog? Orbánowi? Czas ucieka, a rynek ekonomiczny w pewnym momencie dokona egzekucji i W?gry sko?cz? jak Grecja. Czy wówczas „dobra konstytucja” b?dzie w ogóle potrzebna?

Podczas dyskusji pojawi?y si? równie? ciekawe sformu?owania, które zawiera?y rzetelne i realne tezy. Prof. Aleksander Surdej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) s?usznie zauwa?y? naiwne za?o?enie, ?e Grecja po wst?pieniu do strefy euro b?dzie mog?a ju? zawsze po?yczy? niskooprocentowane ?rodki. Inny panelista, dr Piotr Bajda (Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego), przestrzega?, ?e przyj?cie euro nie oznacza automatycznego wst?pienia do „ekonomicznego raju” – takie my?lenie inwestorów skutecznie z?ama? przypadek Grecji. Dr Adam Burakowski (Instytut Studiów Politycznych PAN) zaprezentowa? interesuj?cy przypadek Rumunii, która korzysta z integracji europejskiej, stoj?c jednocze?nie nieust?pliwie przy swoim interesie narodowym.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also confidential accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Rafał Bill

Jest absolwentem kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest również uczestnikiem studiów III stopnia Wydziału Ekonomii UEK, przygotowując dysertację z zakresu metodyki transferu wiedzy. Działalność naukową uzupełnia pracą jako project manager i broker technologii. W wolnej chwili trenuje parkour i ultimate frisbee. Jego pełne portfolio można znaleźć na stronie http://rafalbill.blogspot.com/ Zainteresowania: otwarta innowacyjność, transfer technologii, klastering, makroekonomia, text mining, myśl wolnościowa.

1 komentarz on "„Ile kosztuje niezależność w polityce europejskiej” – uwag kilka"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>