Znane są wyniki wyborów do Zgromadzenia Narodowego w Korei Południowej

743 0
MATEUSZ MA?EK, Program Azjatycki

Partia Saenuri, do lutego 2012 roku znana jako Wielka Partia Narodowa zwyci??y?a w przeprowadzonych 11 kwietnia wyborach do korea?skiego Zgromadzenia Narodowego – podaj? media po?udniowokorea?skie na podstawie sonda?y z 1:20 czasu lokalnego. Partia zwyci??y?a w nieco ponad po?owie z 246 okr?gów wyborczych, pozostaj?c parti? rz?dz?c? na drug? kadencj? z rz?du. Zwyci?stwo uda?o jej si? uzyska? mimo serii skandali z udzia?em jej polityków, jak i coraz ostrzejszej krytyki ze strony spo?ecze?stwa. Nale?y jednak zauwa?y?, ?e zwyci?stwo nie przysz?o jej ?atwo, na co dowodem jest presti?owa pora?ka w Seulu, jak i w ca?ej prowincji Gyeongi (sto?ecznej) z opozycyjn? Zjednoczon? Parti? Demokratyczn?.

Partia Saenuri jest parti? konserwatywn?, w prostej linii wywodz?c? si? z Demokratycznej Partii Republika?skiej b?d?c? polityczn? przybudówk? i podpor? dla genera?a Park Chung-hee i jego nast?pców sprawuj?cych w Korei dyktatorskie rz?dy od zamachu stanu z 1961 r. do ko?ca lat osiemdziesi?tych. Opowiada si? ona za wolnym rynkiem, ?cis?ym sojuszem z USA, a tak?e ostr? polityk? wobec Korei Pó?nocnej, przy czym zw?aszcza ta ostatnia kwestia jest ?ród?em sporów z opozycj?. Co ciekawe, od grudnia 2011 r. na jej czele stoi Park Geun-hye, b?d?ca córk? genera?a Parka. Jest ona równie? obecnie najpowa?niejszym kandydatem partii rz?dz?cej na stanowisko prezydenta w planowanych na koniec tego roku wyborach prezydenckich.

Zwyci?stwo to jest swojego rodzaju zaskoczeniem, zwa?ywszy na ci?gle spadaj?ce w ostatnich miesi?cach poparcie dla Saenuri (i wcze?niej dla Wielkiej Partii Narodowej). Eksperci wskazuj?, ?e dobry rezultat jest zwi?zany w?a?nie z wyborem na szefa partii Park Geun – hye, która wnios?a do niej nieco ?wie?o?ci i „reformatorskiego ducha”, tym samym odbijaj?c od dna.

Równocze?nie jednak trzeba zauwa?y?, ?e od d?u?szego czasu scena polityczna w Korei Po?udniowej jest w miar? stabilna, co wynika w du?ej mierze ze s?abo?ci opozycji i braku umiej?tno?ci wykorzystania ci?g?ych potkni?? jakie zdarzaj? si? ekipie rz?dz?cej. Na jej stabilne poparcie wp?yw maj? równie? cyklicznie si? powtarzaj?ce napi?cia w relacjach z Kore? Pó?nocn?. Partia Saenuri jest znana z bardzo twardego stanowiska wobec Pjongjangu, co podoba si? zw?aszcza starszej cz??ci spo?ecze?stwa, na ogó? bardziej zainteresowanej polityk?, jak i bardziej emocjonalnie podchodz?cej do kwestii podzia?u Pó?wyspu. M?odzie? cz??ciej popiera opozycj? lub jest po prostu zniech?cona polityk?. Owe ma?e zainteresowanie widoczne jest po frekwencji, która cho? wy?sza o 8% ni? 4 lata temu to i tak nieznacznie tylko przekroczy?a 54%.

Zgromadzenie Narodowe jest w Korei Po?udniowej organem ustawodawczym. Jest organem jednoizbowym, licz?cym 300 miejsc, spo?ród których 246 jest wybieranych w wyborach bezpo?rednich, a pozosta?e 54 proporcjonalnie do wyników jakie uzyska?y poszczególne partie. Podczas wyborów przeprowadzanych co 4 lata wyborcy oddaj? dwa g?osy – jeden na kandydata, a drugi na parti?.

Zgodnie z konstytucj? Republiki Korei, ustrój polityczny bli?szy jest raczej systemowi prezydenckiemu. Zgromadzenie Narodowe oprócz funkcji legislacyjnych ma umiarkowane upowa?nienia w innych kwestiach. Mimo to, bez jego poparcia sprawowanie skutecznej w?adzy przez prezydenta mo?e by? bardzo trudne. Tym bardziej, ?e nie mo?e by? ono przez niego rozwi?zane. Wybory do Zgromadzenia Narodowego s? te? istotnym sprawdzianem przed zapowiedzianymi na 19 grudnia wyborami prezydenckimi.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Mateusz Małek

absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (2011), studiował także na Korea University w Seulu (2010). Odbywał praktyki w Ambasadach Polski w Seulu oraz Tokio (2010), a także w Ambasadzie Indonezji w Polsce (2008). Wiceprezes Koła Wschodniego UW w roku akademickim 2008/2009. Aktualnie uczy się języka koreańskiego na Dongseo University w Busan (Republika Korei). Interesuje się problematyką podziału Półwyspu Koreańskiego, południowokoreańską polityką zjednoczeniową, historią i kulturą państw Azji Wschodniej, językami Azji (zwłaszcza koreański i japoński), wzrostem roli Azji w XXI wieku.

Brak komentarzy on "Znane są wyniki wyborów do Zgromadzenia Narodowego w Korei Południowej"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *