Niemiecka polityka bezpieczeństwa dziesięć lat po zamachach z 11 września 2001 r.

1845 0
KAROLINA LIBRONT

Od zamachu na wie?e World Trade Center up?yn??a dekada. ?rodowisko bezpiecze?stwa w nast?pstwie tego wydarzenia uleg?o przeobra?eniu. Tragedia sta?a si? ?ród?em refleksji nad przyczynami i konsekwencjami mi?dzynarodowego terroryzmu w wydaniu islamskich ugrupowa? fundamentalistycznych, a sama debata na temat sposobów ich powstrzymania wp?yn??a na kszta?t stosunków transatlantyckich. S? to dwa zagadnienia, które okaza?y si? niezwykle istotne dla procesu kszta?towania polityki bezpiecze?stwa Republiki Federalnej Niemiec w ostatnim dziesi?cioleciu.  

Bezpo?rednie nast?pstwa

WTCZamachy na WTC sprawi?y, ?e Niemcy zacz?li postrzega? kwesti? zwalczania terroryzmu w nowym ?wietle. Dotychczas jedyne ich do?wiadczenia ogranicza?y si? do krajowych grup terrorystycznych. Na ponadpartyjn? zgod? na dzia?ania zarówno w wymiarze wewn?trznym, jak i mi?dzynarodowym wp?yw mia? fakt, ?e trójka porywaczy przez d?ugi czas mieszka?a w Hamburgu. W RFN ?yje ponad 4 mln muzu?manów, z czego ok. 36 tysi?cy nale?y do organizacji islamskich. Ponad tysi?c dzia?aczy tych ugrupowa? znajduje si? pod sta?? obserwacj? Federalnego Urz?du Ochrony Konstytucji (Bundesamt für Verfassungsschutz) i policji federalnej. W 2010 r. przed niemieckimi s?dami toczy?o si? ponad 350 spraw dotycz?cych islamskiego ekstremizmu, wi?cej, ni? kiedykolwiek w historii.

W 2001 r. chciano zapobiec wra?eniu, ?e Niemcy sta?y si? ostoj? islamskich fundamentalistów w Europie. Wp?yn??o to na szybko?? uchwalenia dwóch pakietów ustaw antyterrorystycznych – tzw. Sicherheitspakete – oraz zaostrzenia regulacji dotycz?cych polityki imigracyjnej. Zmiany obejmowa?y mi?dzy innymi zintensyfikowanie kontroli bezpiecze?stwa w ruchu lotniczym czy wprowadzenie mo?liwo?ci uchwalenia zakazu dzia?alno?ci wspólnot religijnych podejrzanych o terroryzm. Znacznie poszerzono kompetencje s?u?b specjalnych. W rozmaitych dokumentach rz?dowych terroryzm islamski uznano za pierwszorz?dne zagro?enie, a Niemcy za potencjalny cel ataku.

Redefinicja polityki bezpiecze?stwa

Do 1994 roku RFN identyfikowa?a si? wy??cznie jako mocarstwo cywilne. Niemiecka armia –  Bundeswehra nie posiada?a mandatu do anga?owania si? militarnie za granic? i s?u?y?a wy??cznie do obrony terytorium pa?stwa. Jako jedno z niewielu cz?onków NATO Niemcy nie wyda?y oficjalnej strategii bezpiecze?stwa narodowego – by?a to pochodna do?wiadcze? historycznych oraz przekonania o braku zagro?e? dla pa?stw obszaru transatlantyckiego.

Po zamachach z 11 wrze?nia wyra?nie zmieni? si? sposób my?lenia o bezpiecze?stwie. Brak konwencjonalnych zagro?e? zast?piony zosta? pojawieniem si? nowych, asymetrycznych  wyzwa?. Zacz?to promowa? ide? powi?zanego bezpiecze?stwa (vernetzte Sicherheit), wyra?onego przede wszystkim w opublikowanym w 2006 r. Weissbuchu, które zapewniane mia?o by? nie tylko na p?aszczy?nie polityczno-militarnej, ale tak?e ekonomicznej czy kulturowej. W wymiarze mi?dzynarodowym promowano ide? multilateralizmu. Zak?ada ona wsparcie polityczne i wk?ad wojskowy Berlina dla dzia?a? w ramach NATO i UE oraz wyklucza podejmowanie samodzielnych kroków.

Koniec “multi-kulti”

Wydarzenia z 11 wrze?nia oraz kolejne incydenty terrorystyczne dla niektórych polityków sta?y si? dowodem na to, ?e model integracji imigrantów w ?wiecie Zachodu nie zda? egzaminu. Po raz pierwszy tak g?o?no przyznano, ?e radykalny islam stanowi problem dla RFN. Wiele kontrowersji wzbudzi?a ksi??ka Thilo Sarrazina, by?ego prezesa Bundesbanku, w której podkre?la? brak ch?ci integracji ze strony muzu?manów oraz wytyka?, ?e imigranci to niewykwalifikowani pracownicy, cz?sto o ni?szym ilorazie inteligencji. Model asymilacyjny zosta? uznany za pora?k? tak?e przez Angel? Merkel, która w 2010 r. mówi?a o ko?cu spo?ecze?stwa „multikulti”.

Obywatele niemieccy nie s? w wi?kszo?ci zadowoleni z nowych ogranicze? wprowadzonych przez Sicherheitspakete, jednak nale?y zaznaczy?, i? zagro?enie ze strony terrorystów jest w Niemczech wci?? realne. Od pocz?tku 2009 r. odnotowano wzmo?on? aktywno?? grup terrorystycznych. W Internecie zacz??y pojawia? si? gro?by pod adresem Berlina. W marcu 2011 r. dosz?o do incydentu na lotnisku we Frankfurcie, w którym 21-latek pochodz?cy z Kosowa zastrzeli? dwóch ameryka?skich ?o?nierzy, a dwóch kolejnych ci??ko rani?. By? to pierwszy zamach o pod?o?u islamistycznym w Niemczech, który zako?czy? si? ofiarami w ludziach. W wydanym w 2011 r. przez Federalny Urz?d Ochrony Konstytucji raporcie uznano, ?e najwi?kszym zagro?eniem dla niemieckiego porz?dku publicznego wci?? jest ekstremizm islamski.

Kryzys polityki multilateralizmu

Og?oszona przez George’a Busha „wojna z terroryzmem” w niew?tpliwy sposób wp?yn??a na przekszta?cenie architektury mi?dzynarodowego bezpiecze?stwa, w tym  takich jej filarów, jak wspó?praca transatlantycka. Kolejnym impulsem zmian zachodz?cych w obr?bie niemieckiej polityki zagranicznej by?a operacja Stanów Zjednoczonych w Iraku. Berlin nie oceni? dostarczonych dowodów na posiadanie broni masowego ra?enia przez re?im Hussajna jako dostateczne. Stanowi?o to odej?cie od dotychczasowej praktyki bezwarunkowego niemal popierania Waszyngtonu. Formu?a multilateralizmu, stanowi?ca podstaw? niemieckiej polityki bezpiecze?stwa w minionej dekadzie, wyczerpywa?a si?. Zaanga?owanie wojskowe pa?stw obszaru transatlantyckiego w ramach NATO i UE stawa?o si? coraz cz?stsze, a rachunek za dzia?ania Bundeswehry za granic? zacz?? by? uznawany przez kolejne rz?dy za niewspó?miernie wysoki.

Dodatkowo okaza?o si?, ?e Niemcy wci?? maj? problem z prowadzeniem „twardej” polityki bezpiecze?stwa. Do?wiadczenia w misji ISAF pokaza?y, ?e ci?gle trwaj?cy proces przekszta?ce? niemieckiej armii nie przyniós? oczekiwanych rezultatów. Szacuje si?, ?e obecnie RFN jest w stanie wys?a? nie wi?cej ni? 3% swoich ?o?nierzy za granic? z powodu ogranicze? logistycznych i kadrowych.

Zagraniczne misje Bundeswehry

Zaanga?owanie Niemiec w misje zagraniczne

Libijskie kontrowersje

Trudno?ci uwypuklaj? kwestie, które trudno pogodzi?: ambicje odgrywania wi?kszej roli w polityce mi?dzynarodowej oraz konieczno?? zapewnienia bezpiecze?stwa w?asnych obywateli przed terroryzmem, sceptycyzm niemieckiego spo?ecze?stwa wobec zagranicznych misji wojskowych oraz presja cz?onków NATO. Niemieccy politycy za wszelk? cen? chc? unikn?? uwik?ania w kolejny przeci?gaj?cy si? konflikt zbrojny, podobny do nieakceptowanej przez niemieckie spo?ecze?stwo misji w Afganistanie. RFN nie udzieli?a wsparcia politycznego – wstrzyma?a si? od g?osu w RB ONZ, nie zaanga?owa?a si? równie? w wykonanie uchwalonej rezolucji – odmawiaj?c wzi?cia udzia?u w operacji „koalicji ch?tnych” pod przewodnictwem Francji i Wielkiej Brytanii, a pó?niej NATO w Libii. Brak dzia?ania ?ci?gn?? na Niemcy krytyk? pa?stw Paktu. Pod naciskiem sojuszników Berlin obieca? ostatecznie wnie?? wk?ad w misj? humanitarn?.

W maju 2011 r. opublikowano nowe Wytyczne Polityki Obronnej. Jest to dokument pe?en niekonsekwencji. Wytyczne z jednej strony zawieraj? deklaracj? o ch?ci wi?kszego zaanga?owania w operacje reagowania kryzysowego z u?yciem ca?ego spektrum dost?pnych ?rodków – w tym militarnych, a poprzez to wzmocnienie mi?dzynarodowej pozycji kraju. Z drugiej strony, mowa jest o wi?kszej asertywno?ci – Niemcy maj? decydowa? o zaanga?owaniu w odniesieniu do konkretnego przypadku po przeprowadzeniu wyczerpuj?cej analizy sytuacji pod k?tem przede wszystkim w?asnych interesów. Postulat ten mo?na odczyta? jako usprawiedliwienie zachowania Berlina wobec kryzysu w Libii – stanowi on sygna?, ?e sojusznicy nie mog? liczy? na automatyczn? reakcj? RFN w podobnych przypadkach. Powrócono tak?e do podkre?lania g?ównej roli Bundeswehry jako armii obrony terytorialnej. Zmian? tego akcentu mo?na odczyta? poprzez pryzmat Koncepcji Lizbo?skiej NATO, w której podkre?lono wag? zobowi?za? z artyku?u 5.

Co z tym bezpiecze?stwem?

Po krótkotrwa?ym och?odzeniu relacji na tle operacji w Iraku dosz?o do polepszenia stosunków na linii Berlin-Waszyngton przede wszystkim ze wzgl?du na zmian? ekipy rz?dz?cej w 2005 r. Stoj?ca na czele koalicji CDU/CSU Angela Merkel, czerpi?c z tradycji swoich wielkich poprzedników postrzega rol? Niemiec jako motoru integracji europejskiej oraz zwornika wspó?pracy transatlantyckiej. Tak?e polityka zagraniczna realizowana przez administracj? Obamy, zarówno poprzez cele, jak i styl, odpowiada w du?ej cz??ci interesom polityki niemieckiej w odniesieniu do bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego. Waszyngton pragnie zwi?kszonego zaanga?owania RFN w rozwi?zywanie problemów globalnych: wi?kszej aktywno?ci w Afganistanie, wsparcia gospodarczego dla Pakistanu czy udzia?u w rozwi?zanie kwestii programu nuklearnego Iranu oraz konfliktu izraelsko-palesty?skiego. Oczekiwania te odpowiadaj? ambicjom Berlina.

Z drugiej strony jednak, za?o?enia te napotykaj? opór zwi?zany z dylematami wobec u?ycia si?y oraz preferencj? dla koncyliacyjnego rozwi?zywania kryzysów mi?dzynarodowych. Berlin – opieraj?c sw? retoryk? na historycznej odpowiedzialno?ci – postuluje prowadzenie polityki zagranicznej opartej na warto?ciach, takich jak wolno??, demokracja czy poszanowanie praw cz?owieka oraz okre?lonych interesach RFN – w tym zapewnienia bezpiecze?stwa obywateli czy ochrony interesów ekonomicznych. Te aksjomaty sytuuj? Niemcy w forpoczcie walki z mi?dzynarodowym terroryzmem, cho? prowadzonej innymi metodami, ni? robi to Waszyngton. Niemcy nadal b?d? postrzegani przez pa?stwa Zachodu jako kluczowy partner w zwalczaniu terroryzmu islamskiego, o ile polityka wewn?trzna RFN nie poniesie w tym zakresie znacz?cych pora?ek.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Karolina Libront

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011) i Wydziału Prawa i Administracji (2013) na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie doktorantka na III roku Wydziałowych Humanistycznych Studiów Doktoranckich (specjalność: stosunki międzynarodowe; praca doktorska dotyczy polityki bezpieczeństwa Niemiec). Stypendium Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim (2008-2009). Stażystka m.in. w PISM (2009) oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2010). Prezes Koła Naukowego Doktorantów „Bezpieczeństwo Międzynarodowe”. kontakt: karolina.libront(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Niemiecka polityka bezpieczeństwa dziesięć lat po zamachach z 11 września 2001 r."

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *