Wyzwania humanitarne: uchodźcy wewnętrzni

1234 1
PAULINA WOJCIECHOWSKA

Kiedy wyniki wyborów i wstrz?sy ?wiatowej gospodarki przykuwaj? nasz? uwag? niewiele mamy czasu i ch?ci po?wi?ca? jej zapomnianym konfliktom – gdzie? w Afryce i czy na innym „ko?cu ?wiata”. Wojny zawsze by?y i zawsze b?d?. Tak samo jak ludno?? w panice zostawiaj?ca ca?y swój dobytek i uchodz?ca gdzie? daleko. Wi?kszo?? z uciekinierów nie przekracza granicy pa?stwa, które zamieszkuj?, wi?c w rozumieniu prawa mi?dzynarodowego nie s? oni „uchod?cami’ (refugee), ale „uchod?cami wewn?trznymi” (internally displaced person, w skrócie IDP). Z uwagi na skal? zjawiska problem uchod?ców wewn?trznych jest jednym z najpowa?niejszych wyzwa? humanitarnych XXI wieku.

USAID

Obóz dla IDPs w Darfurze. ?ród?o: USAID

Na ?wiecie jest ich 27,5 mln, wobec ok. 16 mln „tradycyjnych” uchod?ców. Najwi?cej zamieszkuje ogarni?t? konfliktami Afryk?. Pa?stwa, które od lat przoduj? w niechlubnych statystykach to mi?dzy innymi Kolumbia (ci?gn?cy si? od lat 60. konflikt z FARC i innymi ugrupowaniami terrorystycznymi), Sudan (wojna domowa od lat 70., zako?czona podzia?em pa?stwa w 2011, konflikt w Darfurze od 2003), Irak (efekt polityki re?imu Husajna oraz wojna od 2003 roku), Demokratyczna Republika Konga ( wojna domowa). Szacunki Internal Displacement Monitoring Centre wskazuj?, ?e ok. 70-80% IDPs to kobiety i dzieci.

Podstawowym dokumentem mi?dzynarodowym traktuj?cym o ochronie uchod?ców wewn?trznych na skal? globaln? s? Przewodnie zasady przesiedle? wewn?trzpa?stwowych. Przewodnie zasady nie s? konwencj? ani innym dokumentem wi???cym, a jedynie zbiorem zasad prawa mi?dzynarodowego, które obowi?zuj? w stosunku do IDP na mocy innych dokumentów; jego umocowanie w systemie prawa mi?dzynarodowego jest wi?c bardzo s?abe. Zasady przyj?te w dokumencie zosta?y inkorporowane przez pa?stwa Unii Afryka?skiej, które 23 pa?dziernika 2009 roku w Kampali (Uganda) podpisa?y Konwencj? o ochronie i pomocy uchod?com wewn?trznym w Afryce. Aby wej?? w ?ycie musi zosta? ratyfikowana przez 15 z 53 pa?stw Unii Afryka?skiej. W systemie ONZ nie istnieje organizacja powo?ana do ochronny uchod?ców wewn?trznych, a powo?any Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ds. uchod?ców wewn?trznych zajmuje si? g?ównie dzia?aniami legislacyjnymi oraz „promocj?” problematyki.

Pa?stwa, na których terenie ma miejsce kryzys uchod?stwa wewn?trznego bardzo cz?sto nie ?ycz? sobie jakiegokolwiek zainteresowania mi?dzynarodowego, same za? nie dbaj? o zabezpieczenie podstawowych potrzeb uchod?ców. W krajach takich jak Sudan to grupy powi?zane z w?adz? mog? sta? si? przyczyn? pogwa?cenia praw cz?owieka, czystek etnicznych i kryzysu uchod?stwa wewn?trznego. Nawiasem mówi?c – to w?a?nie w tym pa?stwie mia?a miejsce bezprecedensowa okoliczno?? jak? jest wydanie aktu oskar?enia wobec urz?duj?cej g?owy pa?stwa – prezydenta al-Bashira – przez Mi?dzynarodowy Trybuna? Karny (MTK). Dla wspólnoty mi?dzynarodowej zachodzi wówczas pytanie o konieczno?? zastosowania tzw. interwencji humanitarnej. Podj?cie zorganizowanej akcji przeciwko pa?stwu nagminnie ?ami?cemu prawa cz?owieka bardzo rzadko ma jednak zwi?zek z rozmiarami rzeczywistej katastrofy humanitarnej na danym obszarze.

Dla ochrony IDPs aktywnie dzia?aj? przede takie organizacja jak UNHCR i rodzina Czerwonego Krzy?a. Dzia?ania humanitarne ukierunkowane s? przede wszystkim na bie??c? pomoc uchod?com – zaopatrywanie obozów w ?rodki pierwszej potrzeby (?ywno??, woda pitna, koce, ?rodki higieny). W dalszych etapach próbuje si? przywróci? uchod?com cho?by elementy normalnego ?ycia – buduje si? szko?y, przeszkala zawodowo. Powstaj? tak?e specjalne programy pomocy, dla tych którzy uciekaj? z terenów wiejskich i tradycyjnych struktur spo?ecznych trafiaj? do wielkomiejskich slumsów i nie potrafi? tam znale?? ?ród?a utrzymania dla siebie i rodzin. W przypadku uchod?ców „genewskich”,  jak i IDPs obowi?zuj? te same standardy dotycz?ce trwa?ych rozwi?za? (durable solution): powrót do miejsca zamieszkania, osiedlenie si? w miejscu przesiedlenia lub zamieszkanie w innej cz??ci kraju. Status uchod?cy wewn?trznego w ?adnym wypadku nie pozwala na ubieganie si? o mo?liwo?? opuszczenia kraju i osiedlenie si? w bezpiecznym miejscu poza granicami pa?stwa.

Nieprzekroczenie granicy pa?stwowej mo?e mie? skutki w przypadku tych kryzysów uchod?stwa wewn?trznego, kiedy rz?d jest niech?tny prze?ladowanej grupie etnicznej czy religijnej – mo?e wówczas utrudnia? lub wr?cz uniemo?liwia? udzielenie pomocy humanitarnej. Tutaj znów pos?u?? si? przyk?adem Sudanu, gdzie wydanie nakazu aresztowania prezydenta przez MTK poskutkowa?o wydaleniem z kraju kilkunastu du?ych NGOsów, pozostawiaj?c tysi?ce ludzi bez podstawowej pomocy.

Przyczyny tak znacznej przewagi uchod?ców wewn?trznych nad zewn?trznymi nale?y upatrywa? przede wszystkim w nowym typie wojen. Wbrew my?licielom takim jak Alvin Tofler wojny XXI wieku to nie s?  konflikty, gdzie kluczow? rol? odgrywaj? precyzyjne, supernowoczesne technologie. Przewa?aj?ca cz??? wspó?czesnych konfliktów to “zapomniane” wojny lokalne, wewn?trzne, a ich przyczyny cz?sto le?? jeszcze w podzia?ach z okresu kolonialnego – sztucznie ustanowionych granicach, które zupe?nie nie liczy?y si? ze struktur? etniczn? i spo?eczn? regionów. Strony konfliktu, cz?sto bardzo s?abo wyposa?one, stosuj? bardzo brutalne metody walki, a eksterminacja lub wysiedlenie wroga cz?sto jest najwa?niejszym celem walki. Zacieraj? si? granice mi?dzy wojn?, przest?pczo?ci? zorganizowan? a pogwa?ceniem praw cz?owieka.

Oczywi?cie w wi?kszo?ci nowe konflikty dotykaj? pa?stwa gdzie znaczna cz??? spo?ecze?stwa ?yje poni?ej granicy ubóstwa, 1 dolara dziennie. Do??czenie do zbrojnej grupy jest cz?sto jedyn? szans? na zapewnienie sobie utrzymania. Pa?stwo nie spe?nia swojej roli jak? jest dystrybucja dochodu pomi?dzy jego mieszka?ców. Hobsowska „wojna wszystkich ze wszystkimi” – kryzys uchod?stwa wewn?trznego ma miejsce w pa?stwach upad?ych, gdzie centralny rz?d nie sprawuje efektywnej w?adzy na swoim terytorium. Wg Failed Stated Index w 2009 roku zanotowano a? 38 takich pa?stw. Wydaje si?, ?e dysproporcja mi?dzy „pierwszym” a „trzecim” ?wiatem wci?? si? pog??bia – kiedy my zmagamy si? z problemem pa?stwa zad?u?onego, zbyt opieku?czego – w wielu miejscach tej opieki nie ma wcale. Mimo milionów dolarów wydawanych na pomoc humanitarn?, dziesi?tek tysi?cy organizacji humanitarnych walcz?cych z problemem, setek konferencji naukowych – problem wci?? narasta.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Paulina Anna Wojciechowska

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2010) oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2009 - dyplom socjologa). Skończyła również podyplomowe studium bankowości i uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca. Obecnie pracuje w sektorze bankowym. Interesuje się państwami azjatyckimi (w szczególności: Indie, Nepal i Birma), pomocą humanitarną (w szczególności uchodźcy), sprawami społecznymi i komunikacją międzykulturową.

1 komentarz on "Wyzwania humanitarne: uchodźcy wewnętrzni"

  1. Kilka dni temu, na konferencji “Diplomacy in 21st century (…)” wiceszefowa International Crisis Group, w przemówieniu “Conflict prevention diplomacy” stwierdziła, że w najbliższych dekadach Afryka stanie się konfliktowym centrum świata. Wnioski z jej wypowiedzi są takie, że 1. UE musi się dogadywać z regionalnymi ugrupowaniami, zwłaszcza z Unią Afrykańską (która, jak wiemy, była przeciwna internwecji w Libii), nie tylko dlatego, że to “teren” UA, ale i dlatego, że UE sama nie ma możliwości organizowania ‘conflict prevention’, zarówno cywilno-militarnych, jak i analitycznych. 2. Państwo nie ma już monopolu na suwerenność i ochronę obywateli. ‘Responsibility to protect’ jest już faktem. Jednakże, głosowanie w RB ONZ 2 tygodnie temu nad wprowadzeniem sankcji na Syrię (Rosja i Chiny przeciw) potwierdza, jak trudno jest osiągnąć w tej sprawie międzynarodowy consensus. Ach ten multilateralism…

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *