Delegacje UE: Dyplomacja różnych prędkości

1340 1
ANITA S?K

fraukeJe?li kolejn? najnowsz? ksi??k? akademick? dotycz?c? polityki zagranicznej i/lub dyplomacji Unii Europejskiej otwiera (tak wiele razy ju? powielane) pytanie Henry’ego Kissingera, by?ego Sekretarza Stanu USA: „Do kogo mam zadzwoni?, je?li chc? rozmawia? z Europ??”, poparte starymi rozwa?aniami na starty temat, jak to wiele do integracji europejskiej w dziedzinie stosunków zewn?trznych wniós? Traktat z Lizbony, to ju? wtedy wiesz, ?e przez pi?? lat, to jest od czasu pierwszych ocen wej?cia w ?ycie wspomnianego traktatu, niewiele si? w polityce zagranicznej UE zmieni?o. Niemniej, z dysertacj? doktorsk? m?odej profesor Frauke Austermann European Union Delegations in EU Foreign Policy. A Diplomatic Service of Different Speeds (Palgrave Macmillan, wrzesie? 2014, 222 strony) warto si? zapozna?. Jest to dobra pozycja wyj?ciowa dla nowicjuszy, b?d? tych, co chc? sobie powtórzy? histori? i teori? integracji europejskiej w zakresie bada? nad polityk? zagraniczn? UE. Zaawansowanym w temacie polecam omin?? pierwsze rozdzia?y i rozpocz?? lektur? od cz??ci 5. „Measuring European Diplomacy Centralization”.

W skrócie, autorka dokonuje pomiaru (jako?ciowego i ilo?ciowego) i analizy, szukaj?c odpowiedzi na pytanie: na ile delegacje UE s? w stanie przek?ada?/przek?adaj? do?wiadczenie integracji europejskiej na codzienn? praktyk? w pa?stwie trzecim, w którym reprezentacja UE jest akredytowana? F. Austermann nazywa to zjawisko ‘centralizacj? europejskiej dyplomacji’.

Cztery zdefiniowane przez autork? elementy maj? pomóc w ocenieniu poziomu owej centralizacji:

 1. Zakres sieci delegacji UE: obecno??/nieobecno?? w pe?ni rozwini?tych struktur delegacji w pa?stwach trzecich;
 2. Wewn?trzna koordynacja polityk UE pomi?dzy delegacjami a pa?stwami cz?onkowskimi via delegacje;
 3. Jednolita reprezentacja zewn?trzna UE wobec krajów trzecich via delegacje;
 4. Profesjonalizm dyplomatyczny sieci delegacji: podobie?stwo profili delegacji do tradycyjnych ambasad pa?stw cz?onkowskich.

W operacjonalizacji badania pos?u?y?o F. Austermann dziewi?? wska?ników, zestawionych z czterema zmiennymi niezale?nymi dotycz?cymi pa?stwa trzeciego: jego poziomu rozwoju, znaczenia strategicznego oraz ekonomicznego, a tak?e kultury politycznej.

frauke2

?ród?o: Frauke Austermann, European Union Delegations in EU Foreign Policy. A Diplomatic Service of Different Speeds

W kolejnych ponad 30 tabelach autorka testuje cztery hipotezy:

 • H1. Im mniej rozwini?ty kraj, tym bardziej scentralizowana dyplomacja europejska.
 • H2. Im mniejsze znaczenie strategiczne pa?stwa, tym bardziej scentralizowana dyplomacja europejska.
 • H3. Im wi?ksze znaczenie ekonomiczne kraju, tym silniejsza delegacja i ambasady pa?stw cz?onkowskich UE.
 • H4. Im bardziej odmienna kultura polityczna pa?stwa w porównaniu do kultury politycznej pa?stw cz?onkowskich UE, tym bardziej scentralizowana dyplomacja europejska w tym kraju.

Rezultaty bada? F. Austermann przynios?y par? ciekawostek.

Po pierwsze – im mniej rozwini?ty kraj, tym bardziej scentralizowana jest w nim dyplomacja europejska. Delegacje UE w pa?stwach rozwijaj?cych si?, pocz?tkowo realizuj?ce raczej techniczne zadania, typu wdra?anie programów rozwojowych, dzisiaj pe?ni? tak?e typowo dyplomatyczne funkcje.

Po drugie, wbrew za?o?eniom hipotezy 2, okazuje si?, ?e im wi?ksze mo?liwo?ci pa?stwa trzeciego, tym bardziej scentralizowana jest w nim dyplomacja UE, gdy? w pa?stwach o wa?nym znaczeniu strategicznym struktury delegacji s? w pe?ni rozwini?te, a dyplomaci UE wykazuj? si? wi?kszym do?wiadczeniem i poziomem profesjonalizmu ni? w innych delegacjach. Problem dotyczy jednak prób koordynacji polityk z ambasadami pa?stw cz?onkowskich UE…

Po trzecie, w przeciwie?stwie do znaczenia strategicznego, si?a gospodarcza kraju nie wp?ywa na si?? oddzia?ywania przez delegacj? (natomiast sprz??enie zwrotne obserwowalne jest z ambasadami pa?stw cz?onkowskich UE).

Dla czwartej hipotezy: im bardziej odmienna kultura polityczna pa?stwa w porównaniu do kultury politycznej pa?stw cz?onkowskich UE, tym bardziej scentralizowana dyplomacja europejska w tym kraju, autorka znalaz?a najmniej dowodów naukowych na poparcie.

Delegacje UE s? warto?ci? dodan?, nie tylko dla UE jako organizacji, ale i dla ministerstw w?a?ciwych do spraw zagranicznych pa?stw cz?onkowskich UE. Dlatego te unijne ‘ambasady’ nie powinny by? postrzegane przez narodowych dyplomatów jako konkurencja, lecz jako kana? koordynacji 28 dyplomacji narodowych oraz ?ród?o dodatkowej informacji, ekspertyzy i analizy. Potencja? wspó?pracy wci?? jest jednak daleki od wyczerpania, co jest wynikiem chronicznego wr?cz braku zaufania, zasadzaj?cego si? na podziale „my-stolica” i „oni-Bruksela”. By? mo?e wi?c rozwi?zaniem by?oby wprowadzenie do europejskiej s?u?by dyplomatycznej wi?kszej ni? ustalone 30% liczby dyplomatów narodowych…? Zobaczymy za kolejne pi?? lat.


Przeczytaj te?:

Polecamy równie?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
CII's Founding Member. Graduated from the Department of EU International Relations and Diplomacy, College of Europe in Bruges (Belgium) and in International Relations from the Jagiellonian University in Cracow (Poland). LLP ERASMUS stipend on the University of Vienna. In years 2012-2013 Marie Curie Researcher on EU External Action in a think tank Trans European Policy Studies Association based in Brussels. Trainee i.a. in the European Commission (Cabinet of Š. Füle, Commissioner for ENP and Enlargement), Polish MFA, European Parliament and Embassy of the Republic of Poland in Moscow. Honourable member of the International Relations Students’ Association of the Jagiellonian University.

1 komentarz on "Delegacje UE: Dyplomacja różnych prędkości"

 1. Tomek Pa.

  Ciekawa i kontrowersyjna ksiązka z zakresu foreign policy analysis. I ciekawa opinia o niej. Dzięki za tą recenzję, dzięki temu nie przeoczę :) pozdrowienia, TP

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>