Czy to się mogło udać? Czyli krajobraz WPBiO po grudniowym szczycie Rady Europejskiej

1165 0
KAMIL ?UKASZ MAZUREK

EU map„Cameron gór?! Hollande i van Rompuy pobici.” – tak w?a?nie mog?yby brzmie? nag?ówki najwi?kszych europejskich gazet po szczycie Rady Europejskiej w dniach 19-20 grudnia 2013 roku. Mog?yby, gdyby tylko europejska opinia publiczna oraz klasa polityczna przywi?zywa?y wi?ksz? wag? do spraw bezpiecze?stwa i obrony, b?d?cych przecie? podstawowymi funkcjami pa?stwa, na które jednak ma?o kto wspó?cze?nie w Europie zwraca ju? uwag?.Chocia? w 26-stronicowym dokumencie konkluduj?cym spotkanie a? 9 stron po?wi?cono sprawom bezpiecze?stwa i obrony Starego Kontynentu, w rzeczywisto?ci by? to kolejny szczyt z udzia?em europejskich g?ów pa?stw i szefów rz?dów bez prze?omu w tej kwestii. Oczywi?cie liczni eksperci przewidywali taki wynik ju? wiele tygodni przed spotkaniem, jednak niezale?nie od pesymizmu, i tym razem tli?a si? nadzieja, ?e przywódcy podnios? wspó?prac? w ramach Wspólnej Polityki Bezpiecze?stwa i Obrony (WPBiO) na nowy poziom – nadzieja po raz kolejny zawiedziona.

Warto jednak zaznaczy?, ?e nie wszyscy komentatorzy oceniaj? grudniowy szczyt Rady Europejskiej jednakowo negatywnie. Niektórzy, jak np. dyrektor Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpiecze?stwem (EUISS) Antonio Missiroli jest zdania, ?e uwzgl?dniaj?c niesprzyjaj?cy kontekst obecnej konfiguracji politycznej w Europie, k?opoty bud?etowe pa?stw oraz generalne zm?czenie interwencjami militarnymi, wypracowany tekst konkluzji jest sukcesem. Niew?tpliwie taki punkt widzenia równie? ma racj? bytu i nieuwzgl?dnianie obecnego kontekstu by?oby b??dem. Niemniej jednak warunki, chocia? wa?ne, nie zmieniaj? ostatecznego wyniku, który ze wszech miar nie sposób uzna? za znacz?ce osi?gni?cie.

Co? si? jednak uda?o

Mimo braku podj?cia wa?nych dla europejskiej obronno?ci decyzji, grudniowy szczyt nie zosta? jednak kompletnie zmarnowany, gdy? poruszono na nim kilka istotnych kwestii. Trafnie skupiono si? na jej trzech „osiach”:

  • zwi?kszenia skuteczno?ci, widoczno?ci i oddzia?ywania WPBiO;
  • intensyfikacji rozwoju zdolno?ci obronnych;
  • wzmocnienia europejskiego przemys?u obronnego.

W zakresie pierwszej z nich Rada Europejska (zapewne po licznych nauczkach zarówno w?asnych jak i ze strony Stanów Zjednoczonych) podkre?li?a potrzeb? zapewniania spójno?ci w podejmowanych przez Uni? dzia?a? antykryzysowych, a tak?e wspieranie pa?stw i regionów w sposób po?redni poprzez szkolenia, doradztwo, finansowanie oraz dostarczanie zasobów materia?owych. Wszyscy ju? chyba zdaj? sobie spraw?, ?e samo wys?anie ?o?nierzy nie s?u?y osi?ganiu zak?adanych celów. Je?eli za? chodzi o mo?liwo?? dzia?ania ze strony Unii i jej pa?stw cz?onkowskich, to w konkluzjach w sposób zasadniczy podkre?la si? zarówno potrzeb? reformy unijnych si? szybkiego reagowania, aby by?y bardziej elastyczne i ?atwiejsze do rozmieszczenia, a tak?e (i chyba nawet istotniejsze), udoskonalenie mechanizmów finansowych unijnych operacji, w??czaj?c reform? mechanizmu Athena. Ostatnim wa?nym i zarysowanym w dokumencie elementem jest potrzeba opracowania do ko?ca 2014 roku strategii oraz po?o?enia nacisku na kluczowe obszary dzia?ania, tj. cyberobron?, bezpiecze?stwo morskie, synergi? pomi?dzy WPBiO a przestrzeni? wolno?ci, bezpiecze?stwa i sprawiedliwo?ci, wspomaganie pa?stw trzecich, a tak?e umocnienie bezpiecze?stwa energetycznego.

Co si? tyczy drugiej osi, tj. intensyfikacji rozwoju zdolno?ci obronnych, Rada Europejska podtrzyma?a (przynajmniej werbalnie) zaanga?owanie na rzecz zapewnienia kluczowych zdolno?ci si? zbrojnych pa?stw kontynentu. Jednocze?nie warto wspomnie?, ?e dzi?ki zabiegom Brytyjczyków do tekstu konkluzji wpisano sformu?owanie „w?a?cicielami tych zdolno?ci s? pa?stwa cz?onkowskie i to one te zdolno?ci eksploatuj?”, co niew?tpliwie trudno pogodzi? z traktatowym d??eniem pa?stw Europy do „wspólnej obrony”. Niemniej jednak, pomimo tego niefortunnego stwierdzenia postanowiono w dalszym ci?gu wspiera? rozwój:

  • bezza?ogowych systemów powietrznych typu MALE[1];
  • zdolno?ci do tankowania w powietrzu;
  • ??czno?ci satelitarnej;
  • planów i konkretnych dzia?a? w cyberprzestrzeni.

Ostatni? osi? zainteresowania na szczycie by?y kwestie zwi?zane z przemys?em obronnym, co do których wyra?ano mniej lub bardziej uzasadnione obawy (szczególnie w Polsce), ?e zdominuj? dyskusj? dotycz?c? bezpiecze?stwa i obrony. Oprócz standardowego poparcia dla idei utworzenia rzeczywistej Europejskiej Bazy Technologicznej i Przemys?owej w obszarze Obrony (EDTIB) podkre?lono nie tylko potrzeb? otwarto?ci rynku obronnego w Europie (co jest oczywiste), ale tak?e równego traktowania wszystkich dostawców, a zatem równie? ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, w domy?le za? pochodz?cych z mniejszych pa?stw.

Obok powy?szego, w konkluzjach szcz??liwie znalaz?y si? równie? akapity odnosz?ce si? do podkre?lanej od lat przez praktyków potrzeby harmonizacji popytu, synergii z badaniami cywilnymi i zwi?zanymi z nimi dzia?aniami Komisji Europejskiej, a tak?e rozwojem norm przemys?owych.

 Powa?ne decyzje przesuni?te… po raz kolejny

Chocia? pewne zapisy konkluzji szczytu Rady Europejskiej mo?na uzna? za fortunne i jako takie potraktowa? w kategoriach osi?gni?cia, to tylko w pewnym stopniu umniejsza brak sformu?owa?, które mo?na by uzna? za pe?noprawny sukces.

Przede wszystkim zabrak?o jasnego poparcia nie dla stworzenia prawdziwej strategii bezpiecze?stwa Unii Europejskiej, która by?aby wdra?ana przez pa?stwa cz?onkowskie, a nawet dla rewizji dokumentu z 2003 roku. Chocia? wspomniana powy?ej wola opracowania strategii sektorowych zosta?a wyra?ona, to w dalszym ci?gu brakuje ca?o?ciowej strategicznej wizji UE jako podmiotu bezpiecze?stwa na arenie ?wiatowej. Wygl?da na to, ?e w dalszym ci?gu strategi? bardziej zainteresowane s? europejskie think-tanki ni? polityczni decydenci.

Co wi?cej, szczyt Rady Europejskiej by? okazj? do politycznej decyzji utworzenia centrum operacyjnego dla unijnych misji zarz?dzania kryzysowego o charakterze wojskowym. Chocia? rok temu podj?to decyzj? o utworzeniu centrum koordynuj?cego militarne aspekty operacji maj?cych miejsce w Rogu Afryki, to nie mo?e ono aspirowa? do miana rzeczywistego centrum planowania unijnych operacji wojskowych. O powo?aniu takiego centrum mówi si? w Europie od lat, jednak opór proatlantycko nastawionych pa?stw skutecznie uniemo?liwia jego utworzenie. Niektórzy eksperci s? zdania, ?e jego istnienie oznacza?oby rzeczywiste podniesienie rangi WPBiO i stanowi?oby powa?ny krok w utworzeniu europejskich si? zbrojnych.

Kolejn? pora?k? szczytu okaza? si? by? rozd?wi?k nie tylko pomi?dzy pomys?ami premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona oraz prezydenta Francji Françoisa Hollande, ale nawet pomi?dzy tym ostatnim a kanclerz Niemiec Angel? Merkel. Co prawda pa?stwa zgodzi?y si? co do bli?ej nieokre?lonego pog??biania wspó?pracy wojskowej, to szefowa niemieckiego rz?du wyra?nie sprzeciwi?a si? pomys?om Francji aby stworzy? finansowanie ze strony UE w przypadku jednostronnych operacji jej pa?stw cz?onkowskich.

Podsumowuj?c, wiele wskazuje na to, ?e grudniowy szczyt Rady Europejskiej by? kolejnym z serii uników ze strony europejskich przywódców przy podejmowaniu trudnych, ale wa?nych decyzji dla budowy wspólnoty bezpiecze?stwa i obrony w Europie. Niew?tpliwie niesprzyjaj?cy kontekst polityczny, przeci?gaj?ce si? problemy gospodarcze i bud?etowe, a tak?e istniej?cy wieloaspektowy kryzys samej Unii Europejskiej spowodowa?y, ?e sukcesu by? tak naprawd? nie mog?o. By? mo?e warto cieszy? si? i z tego co zosta?o wypracowane – cho? w rzeczywisto?ci jest to tylko odk?adanie w czasie powa?nych decyzji, które z roku na rok b?d? coraz bardziej pal?ce. Pozostaje mie? nadziej?, ?e na ich podj?cie nie trzeba b?dzie czeka? na kolejne Saint Malo, a przynajmniej cz??? z nich b?dzie mia?a miejsce ju? w roku 2015, na kiedy to przewidziano powtórne zaj?cie si? sprawami europejskiego bezpiecze?stwa i obrony.


[1] Zdolnych do lotów d?ugodystansowych na ?rednich wysoko?ciach (Medium Altitude Long Endurance).


Kamil ?ukasz Mazurek – Ekspert CIM ds. Bezpiecze?stwa i obrony


Przeczytaj równie?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Kamil Mazurek

Kamil Mazurek (Koordynator CII Petersberg Series) - absolwent kierunku nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Obecnie doktorant na tym samym wydziale. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii (2010/2011). Członek Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, koordynator projektów „CII Petersberg series” i „CIM Advanced Studies”, a także redaktor naczelny biuletynu „Analizy CIM”. Współpracownik Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz portali „uniaeuropejska.org” i „stosunki.pl”. Autor artykułów naukowych w obszarach obronności, bezpieczeństwa i Europy, a także monografii na temat Europejskiej Agencji Obrony. Główne zainteresowania badawcze: przemysł i rynek zbrojeniowy (szczególnie w Europie i w USA); bezpieczeństwo międzynarodowe i obronność (zwłaszcza Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE); system instytucjonalny UE; stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo w Azji Wschodniej i na obszarze postradzieckim; metodologia badań. kontakt: kamil.mazurek(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Czy to się mogło udać? Czyli krajobraz WPBiO po grudniowym szczycie Rady Europejskiej"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *