„Government shutdown”: drgnięcie czy tąpnięcie w amerykańskiej polityce zagranicznej?

997 0
?UKASZ OGRODNIK

flaga-usaJuan Linz, zmar?y niedawno profesor nauk politycznych Uniwersytetu Yale, w swojej pesymistycznej wizji ameryka?skiego systemu politycznego porówna? go do osiemnastowiecznego parlamentaryzmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Czy liberum veto mo?naby zestawi? z zawetowaniem planów bud?etowych USA przez Republikanów? Chocia? pok?osie ostatniej patowej sytuacji nie wydaje si? tak destrukcyjne jak zrywanie obrad sejmu za czasów sarmackiej Polski, to konsekwencje „government shutdown” (wstrzymanie pracy cz??ci instytucji federalnych spowodowane nieprzyj?ciem w terminie ustawy bud?etowej) mog? by? bardziej bolesne ni? si? pozornie wydaje. Skutki zako?czonego 16. pa?dziernika br. „zamkni?cia rz?du” znacznie wykraczaj? poza uniemo?liwienie turystom podziwiania gejzerów w Parku Narodowym Yellowstone czy zamykanie weteranom pomników upami?tniaj?cych drug? wojn? ?wiatow?. Ofiar? rozgrywki mi?dzypartyjnej w Kongresie pad?a m.in. polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych.

Po pierwsze, zablokowanie finansowego wsparcia dla publicznych instytucji ograniczy?o mo?liwo?ci ich funkcjonowania. Pracownicy urz?dów utrzymywanych z pieni?dzy federalnych zostali wys?ani na przymusowy urlop. W samym Departamencie Obrony ich liczba wynios?a ok. 400 000. Wed?ug zapewnie? Departamentu Stanu kwestie takie jak ochrona obywateli ameryka?skich czy us?ugi wizowe nie zosta?y zak?ócone. Chocia? niezb?dna dla krajowego bezpiecze?stwa cz??? personelu w dalszym ci?gu wykonywa?a swoje obowi?zki, to dzia?alno?? ca?ej machiny urz?dniczej zosta?a zachwiana. Odwiedzaj?cy stron? internetow? ambasady USA w Warszawie mogli przeczyta? nast?puj?c? informacj?: „W okresie tzw. „shutdown” rz?du Stanów Zjednoczonych wszystkie instytucje, w tym Departament Stanu, musz? powa?nie ograniczy? wydatki. Ambasada USA w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie podejmuj? stosowne dzia?ania polegaj?ce na ograniczeniu cz??ci dzia?alno?ci”. Na szcz??cie w kwestiach komunikowania si? z obywatelami oprócz oficjalnych stron internetowych istniej? przecie? portale spo?eczno?ciowe na których niektórzy dyplomaci wykazuj? niezwyk?? aktywno??. Po raz kolejny “za?wierka?” niezwykle medialny ambasador USA w Polsce Stephen Mull, pisz?c na swoim koncie na Twitterze: „Nasze oficjalne strony te? nie rusz?; moje konto na TT jest prywatne i dzia?a bez ogranicze?!”.*

O administracyjnych utrudnieniach zapomniano wraz z opadni?ciem kurzu po debacie podsumowuj?cej zamkni?cie rz?du. Destrukcyjny wp?yw skutków ca?ego zamieszania tkwi w nadwyr??eniu wizerunku mocarstwa, które próbuj?c utrzyma? ?wiatowy porz?dek nie jest w stanie uporz?dkowa? swoich spraw wewn?trznych. Czy modelowa demokracja, za jak? uchodz? Stany Zjednoczone, mo?e straci? si?? przyci?gania, przygasaj?c na ponad dwa tygodnie? Do takiego scenariusza mo?e przyczyni? si? ograniczenie zdolno?ci realizowania mi?dzynarodowych zobowi?za?, co w efekcie niekorzystnie mo?e wp?yn?? na wiarygodno?? USA jako partnera mi?dzynarodowego. Zamro?enie funduszy dla operacji wsparcia pokoju na Pó?wyspie Synaj i opó?nienia w pomocy dla Izraela w sektorze bezpiecze?stwa to tylko jeden z przejawów tego zagadnienia.

Ograniczenie mobilno?ci urz?dników pa?stwowych, na czele z prezydentem kraju, skomplikowa?o funkcjonowanie s?u?by zagranicznej. Ucierpie? mog?y interesy po drugiej stronie Pacyfiku i Atlantyku. Odwo?any zosta? ca?y szereg wizyt zagranicznych prezydenta Baracka Obamy w Azji Po?udniowo-Wschodniej: w Indonezji, Brunei, Malezji i na Filipinach. Og?aszany przez wielu komentatorów zwrot Ameryki w stron? Azji i Pacyfiku (ang. „Pacific Pivot”) zosta? poddany w w?tpliwo??. Istotna by?a nieobecno?? B. Obamy na szczycie APEC (Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku) na wyspie Bali. Podczas spotkania Przewodnicz?cy Chi?skiej Republiki Ludowej (ChRL) – Xi Jinping mówi? o stabilno?ci Azji w momencie, kiedy po drugiej stronie Pacyfiku panowa? polityczny niepokój i biurokratyczny parali?. Przesuni?ta w czasie zosta?a równie? druga tura negocjacji Unia Europejska – USA. Strefa Wolnego Handlu (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) mo?e okaza? si? potencjalnym bod?cem przy?pieszaj?cym wzrost gospodarczy po obu stronach Atlantyku. Nieoczekiwane zawieszenie prac nad t? inicjatyw? na pewno nie wzmocni relacji UE – USA.

„Government shutdown” jest ponadto smutnym dowodem na destrukcyjne oddzia?ywanie polityki wewn?trznej na dyplomacj?. Rzecznik prasowy Bia?ego Domu Jay Carney, wyja?niaj?c przyczyny odwo?ania wizyty prezydenta Obamy w Indonezji i Brunei podkre?li? mi?dzy innymi ch?? wytworzenia presji na republikanach. Wzajemne oddzia?ywanie na siebie dyplomacji i polityki wewn?trznej, chocia? czasem bywa nieuniknione, to w tym konkretnym wypadku wydaje si? szkodzi? ameryka?skim interesom.

Czy polityka zagraniczna mo?e si? oby? bez sprawnie funkcjonuj?cej w?adzy wykonawczej? Belgowie jeszcze nie tak dawno byli pozbawieni rz?du przez okres ponad pó?tora roku, za? Amerykanie „przerabiali” swoj? histori? z „government shutdown” a? 18 razy od 1976 roku. Wi?kszo?? wspó?czesnych zamkni?? rz?du USA mia?a miejsce podczas prezydentury Jimmy’ego Cartera i Ronalda Reagana, czyli w okresie zimnowojennej rywalizacji. Mo?na wi?c zak?ada?, ?e jego skutki powinny by? ?agodniejsze w czasach relatywnie spokojnego ?wiata wielobiegunowego. Nie oznacza to jednak, ?e ameryka?ska racja stanu nie zd??y?a ucierpie? na tegorocznym “government shutdown”. Waszyngton wydaje si? ?wiadomy konsekwencji szesnastu dni parali?u. Prezydent Obama w przemówieniu po zako?czeniu tego kryzysu zauwa?y?, ?e podwa?y? on wiarygodno?? USA na ?wiecie. Czy ta refleksja znajdzie w przysz?o?ci odzwierciedlenie w dzia?aniach maj?cych zapobiec podobnym wydarzeniom?


Konto Ambasady USA na Twitterze by?o bardzo rzadko i nieregularnie aktualizowane w pa?dzierniku (zw?aszcza mi?dzy 4 a 18 pa?dziernika); dzia?ania komunikacyjne zosta?y wznowione w listopadzie br.


?ukasz Ogrodnik – student kierunków stosunki mi?dzynarodowe oraz filologia czeska na Uniwersytecie Wroc?awskim. Cz?onek Ko?a Integracji Europejskiej KItE oraz Niemcoznawczego Ko?a Naukowego „Partner”. Stypendysta programu Erasmus na Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu oraz programu ISEP na Truman State University w Missouri. Uczestnik programu Akademii M?odych Dyplomatów w Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Zainteresowania: amerykanistyka, niemcoznawstwo, bohemistyka, relacje transatlantyckie, podró?e.


Przeczytaj równie?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "„Government shutdown”: drgnięcie czy tąpnięcie w amerykańskiej polityce zagranicznej?"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *