Wybory do Izby Radców w Japonii – szanse i wyzwania dla premiera Abe

1652 2
 MATEUSZ MA?EK, Program Azjatycki

Diet_Building_of_Japan source- wikimedia org (CC)W niedziel? 21 lipca odby?y si? w Japonii wybory uzupe?niaj?ce do Izby Radców, drugiej izby japo?skiego parlamentu  licz?cej 242 cz?onków. Kadencja Radcy trwa 6 lat, jednak sk?ad Rady odnawiany jest w po?owie co 3 lata. Zgodnie z oczekiwaniami wi?kszo?ci obserwatorów, wybory wygra?a Partia Liberalno – Demokratyczna (LDP) premiera Shinzo Abe (zdobywaj?c 76 z 141 miejsc do obsadzenia)  oraz jego koalicjant, partia Nowe Komeito. Dzi?ki temu LDP zyska wi?kszo?? w Izbie, a premier, po raz pierwszy od 6 lat, b?dzie mia? poparcie obu izb parlamentu.

Daje to te? premierowi Abe prawdopodobnie najwi?ksz? w?adz? i mandat poparcia od czasów premiera Junichiro Koizumi sprawuj?cego t? funkcj? w latach 2001 – 2006 (i zast?pionego wówczas na krótko w?a?nie przez obecnego premiera Shinzo Abe). Od tego czasu nikomu nie uda?o si? utrzyma? w?adzy na d?u?ej ni? rok. Powodem tego by?y w du?ej mierze podzia?y w?ród parlamentarzystów i rozdrobnienie sceny politycznej, które zreszt? doprowadzi?y do przyspieszonych wyborów do Izby Reprezentantów (izby pierwszej parlamentu) w grudniu poprzedniego roku, i które przywróci?y Shinzo Abe i LDP na szczyt. Obecne zwyci?stwo w wyborach oznacza, ?e co najmniej przez najbli?sze 3 lata LDP dysponowa? b?dzie w Kraju Kwitn?cej Wi?ni pe?ni? w?adzy.

Nie oznacza to jednak spokoju na japo?skiej scenie politycznej i nie oznacza dla premiera Abe ko?ca wyzwa?. Nie jest tajemnic?, ?e kraj znajduje si? w stagnacji od ponad dwóch dekad. Liczne próby o?ywienia gospodarki podejmowane przez kolejne ekipy rz?dz?ce jak do tej pory spe?z?y na niczym. Kraj boryka si? z deflacj?, gigantycznym zad?u?eniem, a przede wszystkim z pot??n? biurokracj? i archaicznymi przepisami, które obni?aj? konkurencyjno?? ca?ej gospodarki. Na domiar z?ego pozycja polityczna Japonii w regionie i na ?wiecie wyra?nie zmala?a na rzecz Chin, które zaczynaj? te? budzi? w?ród elit politycznych coraz wi?kszy l?k. W opublikowanej niedawno japo?skiej bia?ej ksi?dze bezpiecze?stwa to w?a?nie zagro?enie ze strony Chin zosta?o uwypuklone jako najwa?niejsze wyzwanie dla Japonii.

Premier Abe próbuje przeciwstawi? si? owym problemom od momentu obj?cia urz?du, forsuj?c szereg reform, zw?aszcza gospodarczych, które zosta?y ju? nazwane jako Abenomika. Zgodnie z deklaracjami premiera, na Abenomik? sk?adaj? si? tzw. „trzy strza?y”. Pierwsza to agresywna polityka monetarna Banku Japonii, polegaj?ca g?ównie na zwi?kszeniu poda?y pieni?dza, maj?ca na celu obni?enie warto?ci jena, a tak?e wyrwanie kraju z deflacji i osi?gni?ciu celu inflacyjnego na poziomie 2% w skali rocznej. Druga to zwi?kszenie wydatków publicznych, maj?ce na celu o?ywanie gospodarki. Wreszcie trzecia, ostatnia, to szereg reform strukturalnych, które zwi?ksz? konkurencyjno?? gospodarki oraz zapewni? sta?y wzrost. Polityka ta jest niew?tpliwie bardzo ryzykowna, bo inflacja ?atwo mo?e wymkn?? si? spod kontroli, a zwi?kszenie wydatków publicznych oznacza równie? wzrost japo?skiego d?ugu publicznego, który ju? wynosi ponad 240% PKB – najwi?cej na ?wiecie. Mimo tych kontrowersji pierwsze miesi?ce Abenomiki okaza?y si? sukcesem, wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale wyniós? 4%, znacznie powy?ej oczekiwa?, a gie?da w Tokio zyska?a ponad 40% na warto?ci. Kilka tygodni temu presti?owy „The Economist” umie?ci? premiera Shinzo Abe w stroju Supermana na ok?adce, wieszcz?c wielki powrót Japonii. Niezale?nie jednak czy dotychczasowe posuni?cia s? s?uszne, czy te? nie, je?li nie uda si? wprowadzi? szeregu reform strukturalnych (czyli wystrzeli? owej „trzeciej strza?y”) to wzrost b?dzie krótkotrwa?y, a Japonia mo?e pogr??y? si? w jeszcze g??bszej recesji.

To w?a?nie o wprowadzenie owych reform bój toczy? si? w trakcie kampanii wyborczej. Premier ju? wcze?niej zapowiedzia? cz??? z nich, jednak maj?c w perspektywie wybory Izby Radców, wola? by? ostro?ny. Tym bardziej, ?e jest niemal pewne, ?e reformy dotkn? tradycyjny elektorat LDP. Mowa bowiem przede wszystkim o cz?onkostwie Japonii w TPP (Trans Pacific Partnership) – negocjowanej umowie o wolnym handlu mi?dzy 11 pa?stwami strefy Azji i Pacyfiku. Oprócz niew?tpliwych zysków oznacza? b?dzie jednak równie? bardzo pot??ny cios dla rolnictwa Japonii i dla farmerów, b?d?cych dotychczasowym zapleczem LDP. W planach jest równie? ograniczenie ce? i barier handlowych, a tak?e deregulacja gospodarki, co z kolei podwa?y monopolistyczn? pozycj? wielkich japo?skich konglomeratów, ale u?atwi za to wchodzenie na tamtejszy rynek firmom zagranicznym. Wreszcie, premier Abe od dawna wspomina o reformach wykraczaj?cych poza gospodark?. Mowa g?ównie o zmianie narzuconej po wojnie przez USA konstytucji, a przynajmniej jej fragmentów dotycz?cych obronno?ci, tak aby Tokio mog?o rozbudowa? armi? i przeznaczy? wi?cej ?rodków na przygotowanie si? do ewentualnej konfrontacji z Chinami. Wspomina si? te? o przywróceniu cesarza jako g?owy pa?stwa (obecnie cesarz, w przeciwie?stwie do królowej brytyjskiej, czy innych monarchów europejskich, nie jest g?ow? pa?stwa, a jedynie symbolem jedno?ci narodowej). Niew?tpliwie takie dzia?ania wywo?aj? furi? w?ród s?siadów Japonii – Chin i Korei Po?udniowej, dobrze pami?taj?cych japo?skie zbrodnie pope?nione w czasie II Wojny ?wiatowej – i zostan? uznane jako objaw remilitaryzacji ich najwi?kszego wroga.

Maj?c to na uwadze, minione wybory by?y w istocie referendum poparcia w sprawie kontynuowania dotychczasowej polityki. Referendum to okaza?o si? dla premiera Abe zwyci?skie, teraz jednak musi on jak najszybciej przyst?pi? do realizacji swoich zamierze? mimo pi?trz?cych si? trudno?ci. Nie ma w zasadzie nic do stracenia, gdy? wszystkie dotychczasowe próby o?ywienia gospodarki w trakcie ostatnich dwudziestu lat sko?czy?y si? fiaskiem. Je?li Abenomika oka?e si? sukcesem i pomo?e podnie?? Japoni? z kolan, zapewni mu ona sta?e miejsce w historii. Aby tak si? sta?o, premier Abe musi si? jednak wykaza? odwag?, determinacj? i charyzm? w stopniu, w jakim nie posiada ich obecnie chyba ?aden przywódca najwa?niejszych pa?stw ?wiata. Mimo otrzymanego od spo?ecze?stwa kredytu zaufania mam jednak w?tpliwo?ci, czy premier Abe posiada te cechy, i czy zdo?a ud?wign?? ci???c? na nim odpowiedzialno??, oraz czy faktycznie uda mu si? uratowa? Japoni?.


Mateusz Ma?ek Program Azjatycki CIM – absolwent Instytutu Stosunków Mi?dzynarodowych UW (2011), studiowa? tak?e na Korea University w Seulu (2010). Odbywa? praktyki w Ambasadach Polski w Seulu oraz Tokio (2010), a tak?e w Ambasadzie Indonezji w Polsce (2008). Wiceprezes Ko?a Wschodniego UW w roku akademickim 2008/2009.  Aktualnie uczy si? j?zyka korea?skiego na Dongseo University w Busan (Republika Korei). Interesuje si? problematyk? podzia?u Pó?wyspu Korea?skiego, po?udniowokorea?sk? polityk? zjednoczeniow?, histori? i kultur? pa?stw Azji Wschodniej, j?zykami Azji (zw?aszcza korea?ski i japo?ski), wzrostem roli Azji w XXI wieku.


Polecamy równie?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active element. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Mateusz Małek

absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (2011), studiował także na Korea University w Seulu (2010). Odbywał praktyki w Ambasadach Polski w Seulu oraz Tokio (2010), a także w Ambasadzie Indonezji w Polsce (2008). Wiceprezes Koła Wschodniego UW w roku akademickim 2008/2009. Aktualnie uczy się języka koreańskiego na Dongseo University w Busan (Republika Korei). Interesuje się problematyką podziału Półwyspu Koreańskiego, południowokoreańską polityką zjednoczeniową, historią i kulturą państw Azji Wschodniej, językami Azji (zwłaszcza koreański i japoński), wzrostem roli Azji w XXI wieku.

2 komentarze on "Wybory do Izby Radców w Japonii – szanse i wyzwania dla premiera Abe"

  1. Dzięki Mateuszu za ten komentarz! Piszesz, że sąsiedzi Japonii – Korea Pd. i Chiny – są zaniepokojeni zapowiadanymi zmianami konstytucyjnymi, a jak się do tego odnoszą sami Japończycy? Czy widać wzrost nastrojów nacjonalistycznych?

    • “Zapowiadane zmiany konstytucyjne” to za dużo powiedziane. Na razie kwestia ta została dopiero nieśmiało zaproponowana, a do jej realizacji jeszcze daleka droga. Na drodze stoi chociażby partia Nowe Komeito (koalicjant LDP), która powołując się ideologię buddyjską jest raczej przeciwna “remilitaryzacji” Japonii. Także sami Japończycy (w większości) mają do tego stosunek raczej ambiwalentny i bardziej zainteresowani są problemami dnia codziennego. Wszystko będzie zależało toteż od ewentualnych sukcesów reform gospodarczych. Jeżeli przyniosą spodziewane efekty, a także przeniosą się na życie obywateli, to wówczas niewykluczone, że uda się uzyskać wystarczające poparcie do zmiany konstytucji. Ale to dopiero przyszłość pokaże.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *