Oazy Liwa – drugie oblicze Emiratów

3785 6
ARTUR MALANTOWICZ, Program Azjatycki
MACIEJ KA?ASKA, MA?GORZATA OSAS, MA?GORZATA POKRZYWNICKA

Oazy Liwa zlokalizowane s? na po?udniu emiratu Abu Zabi, z dala od wielkomiejskiej cywilizacji. Le?? na jednym z najwi?kszych na ?wiecie pól wydmowych. Na tym obszarze rolniczym od wieków uprawia si? palm? daktylow?, ale miejscowa ludno?? nie ?yje ju?, jak dawniej, w tradycyjnie budowanych domach. To rdzenne Emiraty, gdzie w bezkresnym krajobrazie wydm, w ?wietle zachodz?cego s?o?ca, rozbrzmiewa g?os muezzina z lokalnych meczetów. U podnó?a wydm rozci?gaj? si? rozleg?e plantacje, na których zatrudnieni s? imigranci z krajów Azji Po?udniowej i Bliskiego Wschodu. ?yj? oni w ci??kich warunkach (zazwyczaj w prowizorycznych domkach zbudowanych z blach i innych znalezionych materia?ów), wspólnie z osobami tej samej narodowo?ci, cz?sto zupe?nie nie znaj?c lokalnego j?zyka. Fakt, ?e s? to tylko m??czy?ni, sprawi?, ?e ?e?ska cz??? naszej ekipy nie mog?a przej?? niezauwa?ona. Liwa to nie tylko biedni imigranci, ale równie? rdzenni Emiratczycy, zamieszkuj?cy bogate osiedla, zlokalizowane w odizolowaniu od reszty oaz. Bia?e Lexusy, najnowsze modele quadów, luksusowe wille… a ponad nimi pa?ace szejków, po?o?one na „zielonych wydmach” (poro?ni?tych wypiel?gnowan? zieleni?), wyrastaj?cych z pustynnego krajobrazu. ?wiat zupe?nie inny od tego widzianego na plantacjach.

Liwa_oasis_locationOazy Liwa po?o?one s? w emiracie Abu Zabi, na po?udniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oko?o 220 kilometrów od stolicy kraju, w niewielkiej odleg?o?ci od granicy z Arabi? Saudyjsk?. S? cz??ci? Regionu Zachodniego (tzw. Al Gharbia), najwi?kszego regionu administracyjnego emiratu Abu Zabi. Oazy sk?adaj? si? z oko?o pi??dziesi?ciu pojedynczych osiedli ludzkich, rozci?gni?tych na obszarze 115 km wzd?u? g?ównej drogi, tworz?cej kszta?t charakterystycznego pó?ksi??yca. Oazy le?? w regionie nazywanym pust? ?wiartk? (tzw. Empty Quarter), w samym sercu najwi?kszej pustyni piaszczystej na ?wiecie Ar-Rab al-Chali.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOazy Liwa stanowi? wyj?tkowe miejsce na mapie ZEA. Nazywane s? „kolebk?” wspó?czesnego spo?ecze?stwa emirackiego, b?d?c miejscem narodzin rz?dz?cej dzi? w Abu Zabi oraz Dubaju rodziny Al Nahyan z plemion bedui?skich ludu Bani Yas, które w latach 90. XVIII w. przenios?y si? st?d, by osiedli? si? w stolicy Abu Zabi. Jest to równie? jedno z trzech historycznych centrów osadnictwa na mapie wspó?czesnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, obok o?rodków w Abu Zabi oraz Al Ain/Burami, wykszta?conych dopiero w XVIII w.  Tradycyjny charakter tego rolniczego dzi? obszaru zdaje si? oddawa? sama nazwa, w j. arabskim „w?ha Liwa”, pochodz?ca od lokalnej wymowy arabskiego s?owa “Aljawaa” oznaczaj?cego zielon? oaz? b?d? spokojne miejsce wypoczynku[1].

Ludno?? Liwa

Zjednoczone Emiraty Arabskie s? popularnym kierunkiem migracji zarobkowej z ca?ego ?wiata, a w szczególno?ci z Azji Po?udniowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu. Region Zachodni, cz??? Emiratu Abu Zabi, jest tego doskona?ym przyk?adem – w 2011 by? on domem dla ponad 201 000 migrantów, którzy stanowili wówczas 89% ca?ej ludno?ci[2]. Imigrancki charakter spo?ecze?stwa jest tak?e zauwa?alny w Liwa, której terytorium w 2005 roku[3] by?o zamieszkane przez 20 196 osób, z czego jedynie oko?o 5% stanowi?a ludno?? lokalna. W chwili obecnej statystyki mog? by? jeszcze bardziej „okrutne” dla Emiratczyków w Liwa – podczas gdy ich liczba ci?gle wynosi oko?o tysi?ca, to spo?eczno?? imigrantów nie jest dok?adnie znana, a szacunki jej dotycz?ce wahaj? si? od 20 do 60 tysi?cy.

Badania terenowe przeprowadzone w lutym 2012 roku mia?y na celu zgromadzenie danych na temat sytuacji demograficznej oraz trendów migracyjnych w rejonie Oaz Liwa. W tym czasie zebrano przesz?o sto anonimowych kwestionariuszy oraz kilka wywiadów pog??bionych. Migranci byli pytani m.in. o ich narodowo??, wykszta?cenie, status rodzinny, mobilno?? zawodow? czy poziom satysfakcji z ich obecnych warunków ?ycia i pracy.

Analiza przeprowadzonych obserwacji i zebranych materia?ów wskazuje, ?e dominuj?c? grup? narodow? w Liwa s? Bengalczycy (prawdopodobnie blisko 50%[4]), a w dalszej kolejno?ci s? to: Pakista?czycy, Indusi, Filipi?czycy, Egipcjanie, Syryjczycy, Jorda?czycy, Suda?czycy, Jeme?czycy, Nepalczycy i Lankijczycy. Co wi?cej, w Liwa zamieszkuj? te? migranci pochodz?cy z niearabskich krajów Afryki (np. Etiopia) oraz krajów zachodnich (np. W?ochy, USA, Australia).

Wiek imigrantówImigranci zamieszkuj?cy na terenie Liwa s? spo?eczno?ci? relatywnie m?od? – a? 62% respondentów stanowi? osoby poni?ej 35. roku ?ycia. Blisko po?owa z nich posiada wykszta?cenie wy?sze; jedynie 4% nie posiada jakiegokolwiek wykszta?cenia.

25% spo?ród ankietowanych ma wcze?niejsze do?wiadczenie w pracy za granic? – wi?kszo?? z nich pracowa?a w pa?stwach Zatoki Perskiej (14%) oraz w innych pa?stwach bliskowschodnich (10%); jedynie niewielka liczba migrantów pracowa?a w Europie (4%). Obecna struktura zatrudnienia w Liwa w niewielkim jedynie stopniu odbiega od trendów ogólnokrajowych: po 12,6% respondentów pracuje w rolnictwie i przemy?le, a zdecydowana wi?kszo?? (72%) w us?ugach.

Zauwa?alne jest zró?nicowanie struktury zatrudnienia poszczególnych narodowo?ci, np. Bengalczycy pracuj? zazwyczaj w rolnictwie, podczas gdy pasterstwo i us?ugi przewozowe (taxi) to zawody zdominowane przez Pakista?czyków. Indusi prowadz? lub pracuj? w zdecydowanej wi?kszo?ci sklepów w Liwa, Filipi?czycy z kolei niemal ekskluzywnie s? zatrudnieni w przemy?le (m??czy?ni) oraz w pracy przy gospodarstwach domowych (kobiety). Rodzaj wykonywanej pracy implikuje poziom dochodów, a co za tym idzie – standard warunków mieszkaniowych. Nie jest jednak zauwa?alna wyra?na korelacja mi?dzy wy?szym poziomem dochodów i lepszym standardem ?ycia a wy?szym poziomem zadowolenia z tych warunków. Jedynie 34% imigrantów jest niezadowolonych z poziomu dochodów (przy 49% zadowolonych i 17% niezdecydowanych), a 21% jest niezadowolonych z warunków mieszkalnych (65% zadowolonych, 16% niezdecydowanych).

emirates

Przeci?tny respondent zamieszkiwa? na terenie Oaz Liwa ok. 4,5 roku, a w samych Zjednoczonych Emiratach Arabskich – 7 lat. W zwi?zku z tym jedynie nieliczni posiadaj? w Liwa rodzin? (26,9% ankietowanych), której przeci?tna wielko?? wynios?a pi?? osób. Wszyscy przebadani migranci, z jednym wyj?tkiem, utrzymuj? regularny kontakt ze swoimi rodzinami w kraju pochodzenia. Ponad 80% respondentów u?ywa w tym celu telefonów komórkowych, ok. 35% – emaila, 28% – Skype’a, a 23% – Facebooka. Blisko 70% iimigrantów odwiedza swój rodzinny dom co najmniej raz w roku, ale jednocze?nie ponad 15% respondentów od momentu przyjazdu do Liwa jeszcze nigdy stamt?d nie wyjecha?o. Zdecydowana wi?kszo?? migrantów (84%) wspiera swoje rodziny finansowo, przesy?aj?c przekazy pieni??ne do kraju pochodzenia.

CIMG7450

Arabscy imigranci wydaj? si? by? traktowani lepiej przez spo?eczno?? emirack? ani?eli przybysze z pa?stw azjatyckich, co mo?na najprawdopodobniej wi?za? z barier? j?zykow? mi?dzy Emiratczykami a Bengalczykami i Pakista?czykami. Ponadto w czasie bada? terenowych zaobserwowano, ?e wi?kszo?? migrantów w?ada lokalnym dialektem j?zyka arabskiego jedynie w stopniu podstawowym, niektórzy natomiast znaj? j?zyk angielski. Lingua franca regionu Liwa pozostaje jednak urdu. Pomimo swojego wielonarodowego i wielokulturowego charakteru, Liwa pozostaje relatywnie spójn? i dobrze funkcjonuj?c? spo?eczno?ci?.


[1] Abu Dhabi Tourism and Culture Authority [w:] www.abudhabi.ae

[2] Statistics Centre – Abu Dhabi, Statistical Yearbook of Abu Dhabi 2012, Abu Dhabi 2012, s. 123.

[3] Dane za: Abu Dhabi National Census 2005.

[4] Nie odzwierciedlaj? tego jednak zebrane ankiety – zdaniem autorów jest to spowodowane niedoreprezentacj? ludno?ci pochodzenia bengalskiego ze wzgl?du na jej s?ab? znajomo?? j?zyków angielskiego i arabskiego, w których przeprowadzane by?y badania. Z drugiej strony nadreprezentowani w wynikach ankietowych s? Egipcjanie, którzy wykazali si? relatywnie dobr? znajomo?ci? obu j?zyków.


Powy?szy artyku? prezentuje wybrane rezultaty bada? terenowych przeprowadzonych przez autorów w oazach Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ramach projektu naukowego „Rozwój lokalny na obszarach pustynnych – studium przypadku oaz Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”. Celem projektu by?o kompleksowe rozpoznanie sytuacji ?rodowiskowej oraz spo?eczno-gospodarczej oaz Liwa – kolebki Emiratów, która pozostaje wci?? obszarem nieznanym i niezbadanym. Projekt by? realizowany na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, przy wspó?pracy z Uniwersytetem ZEA w Al Ain. Projekt by? dofinansowany przez Fundacj? Uniwersytetu Warszawskiego, Rad? Konsultacyjn? ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW oraz w?adze WGiSR UW.


Artur Malantowicz – Koordynator Programu Azjatyckiego CIM (od VII 2012), pracownik Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwent Instytutu Stosunków Mi?dzynarodowych (2011) oraz Wydzia?u Geografii i Studiów Regionalnych UW (2011), studiowa? tak?e na University of Kent w Canterbury (Wielka Brytania, 2008-09) oraz na Uniwersytecie Jorda?skim (Jordania, 2012-13). Odbywa? sta?e m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2011) oraz w Delegacji UE w Ammanie (2013). Obszary zainteresowa?: stosunki mi?dzynarodowe oraz wybrane zagadnienia bezpiecze?stwa regionalnego na Bliskim Wschodzie (konflikt izraelsko-arabski, proces pokojowy, problem uchod?ctwa palesty?skiego), polityka zagraniczna pa?stw arabskich, Jordania (historia, ustrój polityczny, polityka zagraniczna oraz proces demokratyzacji), polityka mocarstw wobec Bliskiego Wschodu.


Przeczytaj te?:


To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active component. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Artur Malantowicz

Middle East Expert w Centre for International Initiatives
PhD in Political Science (2016). Research interests: International relations of the Middle East, regional security aspects in the Middle East (e.g. Arab-Israeli conflict, peace process, the Palestinian refugees), foreign policy of the Arab states, the Hashemite Kingdom of Jordan (history, political system, foreign policy and the democratisation process). Contact: artur.malantowicz(at)centruminicjatyw.org.

6 komentarzy on "Oazy Liwa – drugie oblicze Emiratów"

  1. Z tego, co udało nam się zaobserwować oraz usłyszeć od lokalsów, to jedyne konflikty w Liwa, do których mimo wszystko dochodzi dość sporadycznie, mają miejsce między różnymi grupami narodowościowymi imigrantów lub w obrębie grup narodowych. Najgorsze opinie mają Emiratczycy o Bengalczykach i to ich określali mianem najbardziej “agresywnych” lub “porywczych”.
    Jeśli chodzi o same relacje Emiratczycy-imigranci, to trudno szukać tam konfliktów innych niż czysto personalne. Mimo iż w mniejszości (wedle szacunków od 1 do 5% mieszkańców Liwa), to jednak Emiratczycy są udzielnymi władcami (w skali lokalnej rzecz jasna), to oni posiadają zaplecze finansowe i instytucjonalne, to oni wreszcie zapewniają miejsca pracy dla imigrantów. Należy przy tym pamiętać, że ostatnimi czasy rząd ZEA zaostrza politykę migracyjną, więc żaden imigrant (a zwłaszcza ci nielegalni, bo tacy też się zdarzają) nie odważy się na jakikolwiek otwarty konflikt z pracodawcą. W przeciwnym razie oznaczałoby to dla niego swoiste “samobójstwo” na rynku pracy i de facto deportację. Bardzo często w ZEA ma miejsce nieco paradoksalna z naszego punktu widzenia sytuacja, w której Emiratczyk zamieszcza w narodowej prasie ogłoszenie typu:
    “Informuję, że XY, obywatel państwa Z, nr paszportu 123456, został przeze mnie zwolniony z pracy z powodu (agresji/kradzieży/nieposłuszeństwa/lenistwa etc.). Zatrudniasz go na własne ryzyko.” Po czymś takim kariery na pewno już się nie zrobi…

  2. Projekt bardzo geograficzny, więc i metody badań geograficzne – dominowało kartowanie terenu, pomiary, pobieranie próbek (np. gleby) oraz badania ankietowe (z migrantami oraz z turystami), mapy myślowe (z dziećmi w szkołach) oraz wywiady pogłębione (z wybranymi migrantami oraz z przedstawicielami emirackiej administracji).
    Ankiety dla migrantów były przygotowane w języku angielskim i arabskim, w nich też komunikowaliśmy się z migrantami. Z niektórymi (przede wszystkim Bengalczykami) jedyny kontakt był możliwy przez różne gesty, śmieszne miny i mieszanki językowe 😉

    Ponieważ Anita wywołała sprawę: więcej fotek i informacji nt. projektu można znaleźć na FB: https://www.facebook.com/pages/Development-in-the-Desert-Liwa-Oasis-Case/233396820089115

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *