Jak rozwijać naukę o stosunkach międzynarodowych? Relacja z European Workshop in International Studies

978 1
TOMASZ PAW?USZKO

Foto Andres Tennus/Tartu Ülikool

Odbywaj?cy si? w s?onecznym esto?skim Tartu, pierwszy presti?owy zjazd European Workshop in International Studies przyci?gn?? dziesi?tki specjalistów z kilku kontynentów. Ka?dy ekspert wybiera? jedn? spo?ród kilkunastu sesji eksperckich z ró?nych dziedzin bada? stosunków mi?dzynarodowych, ja uczestniczy?em w sesji nr 1 – socjologicznej. Dzi? napisz? kilka s?ów o tym wydarzeniu, poniewa? jego ranga jest wa?na z perspektywy ca?ej Europy ?rodkowej.

Wydarzenie
Przejazd z Warszawy przez pa?stwa ba?tyckie do Tartu zajmuje ok. szesnastu godzin. Niektórzy pokonali jednak du?o d?u?szy dystans – docieraj?c z Wysp Brytyjskich, Azji czy Ameryki Pó?nocnej. Konferencja by?a wspólnym projektem European International Studies Association i Uniwersytetu w Tartu, jednej z najstarszych uczelni Europy Pó?nocnej, bo za?o?onej w pierwszej po?owie XVII wieku. Organizacja tak du?ego wydarzenia jest znakiem ambicji zarówno samego o?rodka uniwersyteckiego, jak i poniek?d ca?ej Europy ?rodkowej (zob. www.ewis2013.ut.ee).

Celem konferencji by?a analiza setek projektów badawczych, zg?oszonych, a nast?pnie przygotowanych przez uczestników, zgrupowanych w trzynastu zespo?ach sesyjnych, pracuj?cych w stylu seminaryjnym. By?o to wi?c kilkana?cie kilkudniowych, „bran?owych” spotka? specjalistów z kilkudziesi?ciu krajów ?wiata. W wydarzeniu bra?o udzia? równie? kilku uczestników z Polski, co stanowi pewne novum na konferencjach po?wi?conych badaniom stosunków mi?dzynarodowych.

Tartu_Pawluszko

Obserwacje
Samo wydarzenie wydaje si? czym? banalnym na pierwszy rzut oka. Warsztaty eksperckie odbywaj? si? przecie? corocznie pod auspicjami rozmaitych stowarzysze? naukowych ?wiata. Przyk?adowo we wrze?niu bie??cego roku odb?dzie si? w Warszawie 8. Paneuropejski Kongres Stosunków Mi?dzynarodowych. Niemniej warto przyjrze? si? rozmaitym interesuj?cym praktykom, konstytuuj?cym nowoczesne, powszechnie uznawane standardy wspó?pracy mi?dzynarodowej jednostek naukowych. Chodzi wi?c o mo?liwo?? efektywnej wymiany do?wiadcze? w zakresie prowadzenia projektów naukowych, bada?, uczenia si? oraz dydaktyki. Stanowi to swoisty tygiel nowych „inicjatyw mi?dzynarodowych”.

Trudno stre?ci? kilkudniow? analiz? kilkunastu zaprezentowanych w moim panelu projektów badawczych. Tym bardziej, ?e by? to (najd?u?ej trwaj?cy) panel metodologiczny, skupiony na epistemologii i socjologii dyscypliny. Pozostawiam tu tylko uwag? odno?nie tematyki – oscyluj?cej wokó? problemów socjologii wiedzy Bourdieu i Latour’a, wspó?czesnych aspektów filozofii i socjologii nauki oraz wi???cego owe kwestie w ca?o?? problematyki reflektywizmu i pragmatyzmu.

Jak wspomnia?em, referaty w Tartu odbywa?y si? w kilkunastu równoleg?ych, kilkunastoosobowych sesjach. Przez 10 min trwa prezentacja swojego projektu (który wszyscy pozostali przeczytali). Nast?pnie przez 40 min wyznaczony wcze?niej dyskutant i pozostali uczestnicy panelu krytykuj? i debatuj? nad tekstem. Ka?dego dnia omawia si? g??boko ok. pi?? tekstów. Moja prezentacja dotyczy?a rozwoju polskich organizacji eksperckich (think tanków) rywalizuj?cych z uczelniami w badaniu kilku obszarów stosunków mi?dzynarodowych.

Poni?ej skupi? si? na wskazaniu kilku dobrych praktyk, które mog? zainspirowa? nasze polskie – wcale niema?e – ?rodowisko osób zainteresowanych sprawami mi?dzynarodowymi, do bardziej wielostronnego modelu rozwoju.

Dobre praktyki dla polskich stosunków mi?dzynarodowych:

W edukacji: poszerzona rola filozofia nauki i socjologii wiedzy, czyli pog??bienie ogólno-humanistycznego charakteru formacji intelektualnej
W dydaktyce: bardziej interaktywne projekty, nauka argumentacji, analiz i samodzielnej pracy, ponadto tworzenie dobrych polskich tematycznych antologii tekstów w ró?nych obszarach stosunków mi?dzynarodowych (obecnie niemal ich brak)
• W debacie: warto rozwa?y? poszerzenie w polskiej debacie i praktyce badawczej znaczenia seminariów, krytyki czy np. spotka? autorskich z autorami nowych publikacji
W praktyce: rozwój eksperckiej znajomo?ci j?zyków obcych (w naukach spo?ecznych angielski, francuski, niemiecki, wkrótce hiszpa?ski i chi?ski – i ich specjalistycznego s?ownictwa) jako bazy do lepszego rozumienia zjawisk wspó?czesnego ?wiata
W projektowaniu i modelowaniu analizy: znacz?ca rola organizacji seminariów, na których przedstawiciele ró?nych dyscyplin i bran? mogliby wymienia? do?wiadczenia prac w?asnych i zespo?owych. Celowi temu nie s?u?y np. kilkadziesi?t odczytanych referatów dziennie, ale najwy?ej kilka starannie omówionych. Nie t?umna ilo??, ale sieciowo-zorientowana jako??.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Tomasz Pawłuszko

absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, obecnie doktoryzuje się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studiował również w Budapeszcie. Były przewodniczący Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, współorganizator i uczestnik wielu konferencji i projektów naukowych w kraju i za granicą, autor kilkunastu publikacji, współpracownik kilku organizacji pozarządowych. Zapalony turysta i rowerzysta, fanatyk koszykówki, zwolennik „ciągłego czytania”. Obszary zainteresowań: polityka zagraniczna RP, problematyka Europy Środkowej i Wschodniej, medialne i społeczne konstrukcje zjawisk politycznych, teoria stosunków międzynarodowych (konstruktywizm, postmodernizm), filozofia i teoria polityki.

1 komentarz on "Jak rozwijać naukę o stosunkach międzynarodowych? Relacja z European Workshop in International Studies"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *