Visca el Barça! Visca Catalunya!

1556 4
MONIKA KANIEWSKA

FC BARCELONA, Licencja CCKtóry z fanów legendarnego ju? klubu pi?karskiego FC Barcelona nie zna tego bojowego has?a, zagrzewaj?cego s?ynn? jedenastk? do boju na murawie? O ile jednak europejscy wielbiciele stylu tiki-taka** ??cz? ten okrzyk jedynie z rozgrywkami pi?karskimi, o tyle w samej Katalonii ma on do?? silne pod?o?e polityczne jako protest przeciwko rz?dowi centralnemu w Madrycie. D??enie do niepodleg?o?ci odgrywa bowiem istotn? rol? w historii i ?wiadomo?ci Katalo?czyków pocz?wszy od roku 1714, kiedy to Barcelona znalaz?a si? pod panowaniem Burbonów po przegranej wojnie o sukcesj? hiszpa?sk?. Nigdy jednak odczucia nacjonalistyczne nie by?y tak silne jak obecnie. 11 wrze?nia minionego roku, w dniu b?d?cym oficjalnym ?wi?tem Katalonii i upami?tniaj?cym wydarzenia z roku 1714, Katalo?czycy zorganizowali najwi?kszy do tej pory marsz niepodleg?o?ci. “Visca Catalunya!” tym razem rozbrzmia?a echem nie na stadionach, lecz w nag?ówkach prasowych i kuluarach polityki europejskiej. 

Nowy, silny zryw niepodleg?o?ciowy w Katalonii jest wynikiem g??bokiego kryzysu ekonomicznego i spo?ecznego, w jakim znajduje si? Hiszpania oraz narastaj?cych od dawna nieporozumie? pomi?dzy regionem a reszt? kraju. Jednym z g?ównych zarzewi sporu jest system opodatkowania regionów autonomicznych. W?adze Katalonii od dawna domagaj? si? podpisania paktu fiskalnego, dzi?ki któremu mog?yby samodzielnie inkasowa? podatki, a nast?pnie przekazywa? ich cz??? do Madrytu, co z kolei zapewni?oby regionowi wi?ksz? niezale?no?? finansow?. Obecny system, oparty na scentralizowanym poborze podatków i pó?niejszym rozdziale wp?ywów pomi?dzy poszczególne regiony autonomiczne postrzegany jest przez Katalo?czyków jako wyzysk. W obliczu sprzeciwu ze strony rz?du centralnego odno?nie paktu fiskalnego, w?adze autonomiczne planuj? przeprowadzi? referendum w sprawie niepodleg?o?ci, przekonane, i? bez Hiszpanii Katalonia b?dzie prosperowa? lepiej.

Katalonia – nowe pa?stwo na mapie Europy?

Premier Hiszpanii, Mariano Rajoy, podsumowuje krótko: “Odpowied? znajduje si? w Konstytucji i naszych prawach.” Hiszpa?ska ustawa zasadnicza z 1978 roku nie przewiduje aktu separacji regionu autonomicznego. Wi?kszo?? prawników jest zdania, i? jedyn? legaln? i demokratyczn? form? uzyskania przez Kataloni? niepodleg?o?ci by?aby secesja w wyniku porozumienia, co z kolei wymaga reformy konstytucyjnej. Do przeprowadzenia takiej reformy konieczna jest natomiast wi?kszo?ci kwalifikowana w ka?dej izbie Parlamentu oraz ratyfikacja w referendum ogólnokrajowym. Zwa?ywszy na zdecydowan? niech?? rz?du centralnego oraz spo?ecze?stwa Hiszpanii wzgl?dem d??e? separatystycznych Katalonii, mo?na stwierdzi? z du?ym prawdopodobie?stwem, ?e legalna secesja regionu w najbli?szych latach nie b?dzie mo?liwa.

W tej sytuacji cz??? prawników podnosi kwesti? jednostronnej deklaracji niepodleg?o?ci jako najbardziej realn? form? separacji Katalonii. Odpieraj?c zarzut nielegalno?ci takiego aktu, rz?d autonomiczny Katalonii argumentuje, ?e w konflikcie pomi?dzy Konstytucj? a demokracj? secesja oparta na mandacie spo?ecznym (czyt. referendum w sprawie niepodleg?o?ci) by?aby najbardziej bezpo?rednim przejawem demokracji.

Czy jednak taka argumentacja wystarczy, aby niepodleg?o?? Katalonii uzyskana w wyniku jednostronnego aktu, zosta?a uznana przez spo?eczno?? mi?dzynarodow?, a przede wszystkim przez sam? Hiszpani??

Problematyczna pozostaje te? kwestia cz?onkostwa Katalonii w Unii Europejskiej. Wielu polityków i cz??ci spo?ecze?stwa regionu jest przekonanych, ?e po uzyskaniu niepodleg?o?ci Katalonia otrzyma automatycznie status nowego pa?stwa cz?onkowskiego Unii. Przekonanie to jest jednak b??dne. W listopadzie 2012 Prezydent Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, ostrzeg? zwolenników secesji, i? oderwanie si? od Hiszpanii skutkowa? b?dzie utrat? cz?onkostwa w Unii. Niepodleg?a Katalonia musia?aby negocjowa? swoje przyst?pienie do Unii Europejskiej na nowo i na takich samych zasadach, jak wszystkie pozosta?e kraje kandyduj?ce. Ponadto, Katalonia mog?aby przyst?pi? do negocjacji jedynie jako legalnie ukonstytuowane pa?stwo, czyli tylko w sytuacji legalnej secesji opartej, jak ju? wcze?niej wspomniano, na reformie konstytucyjnej.

W przypadku jednostronnej deklaracji niepodleg?o?ci cz?onkostwo w Unii by?oby utrudnione z dwóch powodów. Przede wszystkim Unia Europejska nie posiada kompetencji do uznania niepodleg?o?ci regionu dokonuj?cego secesji. Zgodnie z tre?ci? Art. 4 pkt. 2) Traktatu o Unii Europejskiej:

?Unia szanuje równo?? Pa?stw Cz?onkowskich wobec Traktatów, jak równie? ich to?samo?? narodow?, nierozerwalnie zwi?zan? z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorz?du regionalnego i lokalnego. Szanuje podstawowe funkcje pa?stwa, zw?aszcza funkcje maj?ce na celu zapewnienie jego integralno?ci terytorialnej, utrzymanie porz?dku publicznego oraz ochron? bezpiecze?stwa narodowego. W szczególno?ci bezpiecze?stwo narodowe pozostaje w zakresie wy??cznej odpowiedzialno?ci ka?dego Pa?stwa Cz?onkowskiego.?

Ponadto, w ?wietle Art. 49 Traktatu Hiszpania mog?aby skutecznie zablokowa? akcesj? Katalonii korzystaj?c z prawa veta podczas g?osowania nad wnioskiem w Radzie, daj?c tym samym wyraz sprzeciwu wobec separacji. Podobne stanowisko mog?yby zaj?? inne kraje cz?onkowskie, szczególnie te stoj?ce w obliczu wewn?trznych konfliktów terytorialnych, aby unikn?? stworzenia swoistego precedensu. Idealny przyk?ad, cho? spoza Unii Europejskiej, stanowi tu jednostronna separacja Kosowa, którego niepodleg?o?ci nie uzna?a zarówno Hiszpania, jak i Cypr, Grecja, Rumunia i S?owacja. W obliczu powy?szego niepodleg?a Katalonia znalaz?aby si? w trudnej sytuacji negocjacyjnej.

Niepodleg?o?? i co dalej?

Pytanie, czy niepodleg?a Katalonia by?aby pa?stwem stabilnym pozostaje otwarte. Region mo?e pochwali? si? najwy?szym PKB w kraju, porównywalnym z PKB Portugali; ma siln? tradycj? przemys?ow? i wysokie przychody z turystyki i handlu; stolica regionu, Barcelona, jest wa?nym centrum finansowym i siedzib? wielu mi?dzynarodowych przedsi?biorstw. Czy jednak niepodleg?a Katalonia by?aby nadal atrakcyjnym punktem docelowym dla mi?dzynarodowych inwestorów i przedsi?biorców? Czy te? separacja spowodowa?aby odp?yw kapita?u i podmiotów gospodarczych do s?siedniej Hiszpanii?

Znaczna wi?kszo?? ekonomistów podkre?la fakt, i? w chwili obecnej Katalonia boryka si? z wysokim zad?u?eniem i bezrobociem si?gaj?cym 22%, a przemys? regionu zale?y w znacznym stopniu od Hiszpanii. Wielu ekspertów ostrzega, i? koszty zwi?zane z niepodleg?o?ci? przewy?szy?yby oczekiwane korzy?ci, zwa?ywszy ?e separacja spowodowa?aby zmniejszenie inwestycji zagranicznych i konkurencji na rynku Katalonii oraz zwi?kszenie zad?u?enia w wyniku przej?cia proporcjonalnej cz??ci d?ugu publicznego kraju. Region móg?by równie? stan?? w obliczu bojkotów ze strony przedsi?biorców hiszpa?skich i w rezultacie straci? 40% przychodów z eksportu, co z kolei oznacza?oby 4% spadek PKB Katalonii.

Nale?y równie? zwróci? uwag? na fakt, ?e nie wszyscy mieszka?cy Katalonii s? zwolennikami niepodleg?o?ci. 40% ludno?ci regionu stanowi? hiszpa?scy imigranci, którzy po wojnie cywilnej przybyli do Katalonii z obszarów rolniczych kraju w poszukiwaniu pracy. Spo?eczno?? ta jest wci?? silnie zwi?zana z miejscem pochodzenia, a co za tym idzie, nie zawsze podziela nastroje anty-hiszpa?skie. Kolejne 12% to ludno?? nap?ywowa z Unii Europejskiej, Ameryki ?aci?skiej, Chin czy Pakistanu. Niewielki odsetek tych mieszka?ców jest zainteresowany d??eniami niepodleg?o?ciowymi Katalonii, wielu wr?cz ich nie rozumie, w zwi?zku z czym znaczna ich wi?kszo?? g?osowa?aby w referendum przeciwko secesji.

Na koniec wró?my do tematu najwi?kszej chluby Katalonii, czyli FC Barcelona. Je?li region uzyska niepodleg?o??, uznawana za najlepsz? na ?wiecie dru?yna pi?karska zostanie w??czona do lokalnej ligi. Mimo ?e wi?kszo?? pi?karzy pochodzi z Katalonii i przy ka?dej okazji demonstruje swoje przywi?zanie do flagi katalo?skiej, to jednak degradacja do poziomu podrz?dnej ligi nowego europejskiego pa?stwa mia?aby dla zawodników negatywne konsekwencje zarówno na polu zawodowym, jak i finansowym. Czy utytu?owani pi?karze przyzwyczajeni do triumfów na najlepszych stadionach pi?karskich Hiszpanii i Europy oraz do opiewaj?cych na miliony Euro kontraktów pozostaliby wierni barwom azulgrana? Bez s?ynnej dru?yny i sztandarowego Visca el Barça! czym?e by?oby dla Katalo?czyków dumne Visca Catalunya!? 


* Niech ?yje Barca, Niech ?yje Katalonia!
** Tiki-taka – to styl gry w pi?k? no?n?, charakteryzuj?cy si? wieloma krótkimi podaniami i podchodzeniem pod bramk?. Pocz?tkowo kojarzony by? gr? klubu FC Barcelona i hiszpa?skiej dru?yny narodowej.


Przeczytaj równie?:

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

4 komentarze on "Visca el Barça! Visca Catalunya!"

 1. Ciekawy wpis, a puenta na końcu świetna. Do tego FIFA/UEFA musiałaby uznać ligę katalońską, żeby Barca miała szansę na grę w międzynarodowych rozgrywkach.

  Trochę o czytałem o tym problemie w gazetach hiszpańskich w czasie wakacji i wydaje mi się, że problem jest rozdmuchiwany przez katalońskich polityków, aby ugrać pomoc finansową od Madrytu. Razem z Andaluzją Katalonia jest najbardziej zadłużonym regionem Hiszpanii. Koszty polityki społecznej np. obsługi zdrowotnej są tak duże tak, że Katalonia tak naprawdę potrzebowała bailoutu od Madrytu, aby nie zbankrutować jako region. Wg mnie jest to typowa gra polityczna – “dajcie nam więcej środków, bo jak nie, to opuścimy Hiszpanię”.

  Inna sprawa, że Katalonia domaga się całkiem słusznej sprawy, by podatki zostawały w większość na ich terenie. Taką autonomię ma Kraj Basków i w porównaniu do reszty Hiszpanii, rozwija się i nie ma problemu masowego bezrobocia. Pytanie, na ile to wynika z autonomii fiskalnej, a na ile z uwarunkowań kulturowo-regionalnych Basków, którzy powiedzmy delikatnie, są odmienni od reszty Hiszpanii.

 2. Gdzieś zniknęła opcja edycji poprzedniej odpowiedzi. Chciałem jeszcze dodać, że szykują się ciekawe lata dla osób zainteresowanych europejskim prawem międzynarodowym, ponieważ Szkocja szykuje się do referendum dot. opuszczania UK. Jest szansa, że Szkoci opuszczą Brytanię, więc będzie ciekawie.

 3. pamiętajmy, że FC Barcelona i inne kluby z regionu mogą po prostu wykupić licencję w innych ligach i tutaj na poważnie jest rozważana gra w lidze francuskiej lub włoskiej 🙂
  bardzo się cieszę, że artykuł poruszył uwarunkowania historyczne separatyzmu katalońskiego i niezwykle ważny dla ich kształtowania początek XVIII wieku, mam nadzieję, na więcej odwołań historycznych szerzej polskiemu czytelnikowi nieznanych (wojna o sukcesję hiszpańską jak na jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Europy Zachodniej jest w Polsce wyjątkowo słabo znana).
  Obawiam się, że w przypadku Katalonii może dojść do powtórzenia sytuacji z Quebecu, gdzie też głosy imigrantów przeważyły w referendum co jednak stanowiło tylko odroczenie problemu a nie jego trwałe rozwiązanie.
  GRATULUJĘ BARDZO DOBREGO ARTYKUŁU!

 4. Monika Kaniewska

  Rafale, Kamilu, przede wszystkim dziękuję za pozytywne recenzje mojego debiutu dziennikarskiego i trafne uwagi 🙂
  Celem rozwinięcia podniesionych przez was kwestii:

  Zgadzam się z Rafałem, że dla polityków katalońskich ruch niepodległościowy jest przydatnym argumentem w potyczkach z rządem centralnym w Madrycie. Większość członków CiU (Convergència i Unió – konserwatywno-nacjonalistyczna katalońska partia polityczna dysponująca obecnie większością w parlamencie Katalonii) przyznała, iż wzięła udział w marszu z 11 września, aby zmusić Madryt do negocjacji w sprawie paktu fiskalnego. Natomiast sam lider partii, Arthur Mas, niechętnie używa terminów “niepodległość” czy “secesja” twierdząc, iż jest zwolennikiem suwerenności. Tak więc politycy jak zwykle grają w swoją grę, wykorzystując nastroje społeczne do walki politycznej z rządem Mariano Rajoy’a. Szkoda tylko, że społeczeństwo Katalonii nie jest odpowiednio poinformowane co do prawnych i praktycznych aspektów ewentualnej niepodległości.

  Pytanie, czy pakt fiskalny cokolwiek by zmienił, jest istotne, gdyż wielu ekonomistów twierdzi, iż obecna sytuacja finansowa Katalonii jest wynikiem wieloletniej polityki rządu autonomicznego i pakt fiskalny niewiele tu pomoże.

  W kwestii bailoutu, Barcelona poprosiła już Madryt o pomoc finansową w sierpniu 2012. Jedynym argumentem obecnie wydaje się być pakt fiskalny.

  Odnośnie wojny o sukcesję hiszpańską niestety nie mogłam poświęcić temu tematowi zbyt wiele uwagi ze względu na ograniczenie w kwestii długości artykułu 😉 Mam jedynie nadzieję, że wzmianka we wstępie artykułu zachęciła czytelników do pogłębienia wiedzy w tym temacie.

  Zgadzam się z twierdzeniem, iż niedługo możemy być świadkami ciekawej debaty na temat separacji regionalnej w ramach UE. Obok kwestii Szkocji warto tu również wymienić Belgię. Ewentualna secesja Szkocji może stanowić ciekawy precedens, i jednocześnie problem dla Hiszpanii.

  Na koniec odniesienie do FC Barcelona. Kamilu, nie jestem pewna, czy Katalończycy byliby zadowoleni, gdyby ich zespół grał w barwach Francji czy też Włoch. Inna kwestia, czy względy praktyczne nie zmusiłyby ich do takiego posunięcia. Pytanie, jak zareagowaliby piłkarze i fani ekipy.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *