„Stracona dekada?” – Polityka bezpieczeństwa USA wobec ‚globalnych obszarów niestabilności’

986 0
?UKASZ SMALEC, Program Ameryka?ski

flaga USA, licencja CC8 grudnia 2012 r. w budynku Samorz?du Studentów Uniwersytetu Warszawskiego odby?a si? konferencja pt. „Stracona dekada? Polityka bezpiecze?stwa USA wobec globalnych obszarów niestabilno?ci”. Zosta?a ona zorganizowana wspólnymi si?ami cz?onków Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych (CIM) oraz Ko?a Naukowego Doktorantów Wydzia?u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW „Bezpiecze?stwo Mi?dzynarodowe”. Przedmiotem dyskusji podczas konferencji sta?a si? polityka bezpiecze?stwa Stanów Zjednoczonej wobec Afganistanu, Iraku, Iranu oraz Korea?skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w pierwszej dekadzie XXI w.  

Konferencj? otworzy? referat Jana Szczepanowskiego, który stanowi? podsumowanie o?miu lat prezydentury Williama Clintona w kontek?cie polityki bezpiecze?stwa wobec wskazanych powy?ej obszarów. W swoim wyst?pieniu autor nieprzypadkowo okre?li? ten okres (bior?c pod uwag?  podejmowane wówczas decyzje w zakresie polityki bezpiecze?stwa) mianem „grzechu pierworodnego”, który zawa?y? na kszta?cie strategii dzia?ania jego nast?pcy. Analiz? tego zagadnienia poprzedzi?a prezentacja oraz ocena ca?o?ciowej wizji polityki zagranicznej Clintona, któr? wed?ug prelegenta charakteryzowa? brak spójnej wizji oraz woli do dzia?ania. Po zako?czeniu pierwszego wyst?pienia, moderator dyskusji Karolina Libront, Prezes Ko?a Naukowego Doktorantów „Bezpiecze?stwo Mi?dzynarodowe” oraz cz?onek CIM otworzy?a dyskusj? nad przedstawionym zagadnieniem. Podobne mini-debaty by?y przez ni? inicjowane po wyst?pieniach kolejnych panelistów.

Fot. M. Makowska

Po krótkiej dyskusji przysz?a kolei na analiz? case studies polityki bezpiecze?stwa USA wobec pa?stw, które znalaz?y si? w centrum zainteresowania administracji George’a Busha juniora, tj. Afganistanu oraz Iraku. Pierwsza g?os zabra?a przedstawicielka Ko?a Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych Uniwersytetu Jagiello?skiego Agnieszka Sowa. Prelegentka przedstawi?a referat pt. „Militarne i pozamilitarne aspekty polityki USA wobec Afganistanu w ramach globalnej wojny z terroryzmem”. W swoim wyst?pieniu skupi?a si? przede wszystkim na cywilnych aspektach procesu stabilizacji sytuacji oraz odbudowy Afganistanu (zazwyczaj nies?usznie pomijanych). Wskaza?a na bardzo istotne (a nawet kluczowe) znaczenie w tym kontek?cie niezrozumienia odr?bno?ci kulturowych i cywilizacyjnych, które wed?ug niej w znacznej mierze przyczyni?y si? do pora?ek  koalicji – a mo?e raczej braku  jej spektakularnych  sukcesów – w realizacji procesu odbudowy tego kraju.

Mia?em przyjemno?? wyg?osi? trzeci z referatów. Za cel postawi?em sobie dokonanie bilansu ostatniego dziesi?ciolecia w polityce bezpiecze?stwa Waszyngtonu wobec Iraku. Na wst?pie wskaza?em na nies?uszne, moim zdaniem, rozpatrywanie wojny z Irakiem (najcz??ciej okre?lanej kryptonimem Iracka Wolno??) jako jednego z aktów wi?kszej ca?o?ci, jakim by?a wojna z terrorem (ang. war on terror). Podkre?li?em, ?e by?a ona raczej cz??ci? wi?kszej operacji, której celem by?o ustanowienie czy mo?e ostateczne potwierdzenie ameryka?skiej hegemonii w skali globalnej. Ambitne cele, jakie przy?wieca?y operacji „Irak” (m.in. „nowe rozdanie strategiczne” na Bliskim Wschodzie) zosta?y przeze mnie skonfrontowane z mniej ni? skromnymi sukcesami USA oraz niew?tpliwymi pora?kami, za jakie mo?na uzna? m.in. wyra?ny wzrost znaczenia w regionie Iranu, który jawi si? jako najwi?kszy zwyci?zca tej wojny.

Fot: M. Makowska

 

Po krótkiej przerwie rozpocz??a si? druga cz??? konferencji, któr? otworzy? mój drugi referat dotycz?cy polityki bezpiecze?stwa USA wobec Iranu w ostatniej dekadzie. Na wst?pie wyst?pienia wskaza?em, ?e p?aszczyzna konfliktu tych dwóch pa?stw w sposób znacz?cy wykracza poza problem ambicji nuklearnych Iranu, cho? rzeczywi?cie ta kwestia wydaje si? najbardziej pal?ca. Wskaza?em, ?e zarówno okres dwóch kadencji Busha, jak i pierwszej kadencji B. Obamy by?y w du?ej mierze stracone, cho? nale?y przyzna?, ?e to demokrata wykaza? wi?ksz? wol? do wypracowania rozwi?zania kompromisowego. Niemniej jednak, w obu przypadkach skutek by? taki sam  – impas bez wi?kszych nadziei na prze?om. Na zako?czenie wskaza?em szereg mo?liwych scenariuszy dzia?ania ze strony Waszyngtonu w celu rozwi?zania problemu, podkre?laj?c przy tym ma?e prawdopodobie?stwo wojny z Islamsk? Republik? Iranu, podobnej do tej jaka mia?a miejsce w przypadku Iraku. 

Kolejnym prelegentem by? Micha? Teofilski, ekspert Programu Azjatyckiego CIM, który dokona? podsumowania polityki bezpiecze?stwa Stanów Zjednoczonych wobec Korea?skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. W swoim wyst?pieniu wskaza?, ?e poza krótk? nadziej? na prze?om w czasie prezydentury B. Clintona, nieod??cznym elementem stosunków bilateralnych by? impas oraz wzajemna nieufno??. Za g?ówny problem le??cy na drodze do wypracowania modus vivendi w stosunkach na linii Waszyngton-Pjongjang uzna? posiadanie przez ten ostatni broni nuklearnej. Stanowi to niew?tpliwie powa?ne zagro?enie dla bezpiecze?stwa sojuszników ameryka?skich w regionie Azji Pó?nocno-wschodniej. Wskaza?, ?e w przysz?o?ci mo?emy oczekiwa? utrzymania si? tzw. „brudnego pokoju”, tj. kontynuowania rozmów sze?ciostronnych (z udzia?em USA, ChRL, Rosji, Japonii oraz obu pa?stw korea?skich), tolerowania ?amania przez re?im zawartych porozumie? w oczekiwaniu, ?e sprawa rozwi??e si? sama (re?im pó?nocnokorea?ski upadnie).

sd6

Ostatni referat podczas konferencji zosta? przedstawiony przez Kamila Mazurka, Eksperta CIM z Programu Ameryka?skiego, a zarazem cz?onka Ko?a Naukowego Doktorantów „Bezpiecze?stwo Mi?dzynarodowe”, który w swoim wyst?pieniu dokona? krótkiej charakterystyki polityki zbrojeniowej USA oraz tamtejszego przemys?u obronnego w ostatniej dekadzie. Wnioski przedstawione przez K. Mazurka w sposób wyra?ny kontrastowa?y z tymi, jakie p?yn??y z dotychczasowych prezentacji. O ile poprzednicy zgadzali si?, ?e okres ten by? zdominowany przez pora?ki i zaniechania w polityce bezpiecze?stwa, o tyle ostatni prelegent wskaza?, ?e w analizowanym przez niego sektorze sytuacja by?a zgo?a odmienna. Czas ten okre?li? nawet mianem z?otej dekady. Przy uwzgl?dnieniu aktualnej sytuacji (kryzys finansowy i zapowiadane ograniczenia poziomu wydatków na obronno?? w USA), przedstawiaj?c prognoz? na przysz?o??, skonstatowa?, ?e zapewne by? to ostatni tak dobry okres dla tej bran?y w najbli?szym czasie.

Przedstawienie wszystkich podj?tych na konferencji zagadnie? nie jest mo?liwe ze wzgl?du na ograniczon? obj?to?? niniejszego artyku?u. Nie taki by? równie? mój cel. W imieniu prelegentów i organizatorów chcia?bym podzi?kowa? wszystkim za uczestnictwo w konferencji. Osoby zainteresowane przedstawion? w tym miejscu w sposób skrótowy problematyk? zach?cam do przeczytania naszej publikacji (link do bezp?atnej wersji elektronicznej znajduje si? na stronie Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych).

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual upset. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Łukasz Smalec

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności bezpieczeństwo i studia strategiczne (2011 r.) oraz Szkoły Głównej Handlowej (kierunek zarządzanie, 2013). Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Odbywał staże w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2010) oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012).W przeszłości współpracownik portalu stosunki.pl oraz miesięcznika Stosunki Międzynarodowe. Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo międzynarodowe po Zimnej Wojnie, polityka bezpieczeństwa oraz kultura strategiczna USA, region "Globalnych Bałkan" (zwłaszcza Irak, Iran and Afganistan), rywalizacja/współpraca amerykańsko-chińska oraz problematyka północnokoreańska. kontakt: lukasz.smalec(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "„Stracona dekada?” – Polityka bezpieczeństwa USA wobec ‚globalnych obszarów niestabilności’"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>