Czy maszyna zastąpi człowieka?

735 0
RAFA? BILL

Maitri, licencja_CCOd jakiego? czasu kr??y w mediach informacja, ?e Foxconn, jeden z najwa?niejszych dostawców podzespo?ów do iPhonów, planuje przeprowadzi? ogromn? inwestycj? w swoich fabrykach zlokalizowanych w Chinach, instaluj?c roboty automatycznie wykonuj?ce prac? w miejsce nisko wykwalifikowanych robotników. Powodów jest kilka, m.in. wzrastaj?ce koszty si?y roboczej wynikaj?ce z ??da? pracowników o zwi?kszenie wynagrodzenia i pojawiaj?ce si? skandale zwi?zane z samobójstwami osób zatrudnionych w o?rodkach produkcji Foxconna, spowodowane przeci??eniem i stresem pracy. O ile Apple jest wa?n? firm? na rynku telekomunikacyjnym, to w skali makro nie odgrywa a? takiej roli. Podobnie nie powinna znaczy? wiele informacja pochodz?ca od przedstawicieli Foxconnu. Jednak w ich s?owach jest ukryta zapowied? nowego zjawiska o prze?omowym znaczeniu.

Zanim rozwin? my?l, polec? artyku?, który sta? si? bezpo?redni? przyczyn? poruszenia tematu postawionego w tytule. Dotyczy on przewidywanych trendów na rynku pracy do 2020 roku, który w coraz wi?kszym stopniu polega? b?dzie na kreatywno?ci i wykorzystania unikalnych umiej?tno?ci. Innymi s?owy, pracownicy standardowi zaczn? traci? swoje miejsce na rynku, poniewa? konkurencja b?dzie szybsza, dok?adniejsza i nie b?dzie wymaga? przerw. Roboty. Czy naprawd? grozi nam zast?pienie przez droidy? Odpowiedzi na to pytanie udziela Andrew McAfee w ramach prezentacji TED.

To tylko kolejna wizja futurystów? Nie s?dz?. We wrze?niu 2012 r. popularny portal freakonomics.com zamie?ci? nietypowe og?oszenie – freelancer economist szuka pracy. Jeszcze ciekawsza by?a relacja dotycz?ca otrzymanych odpowiedzi, któr? opublikowano po miesi?cu. Ca?o?? znajduje si? tutaj, a wklejam fragment, który przyku? moj? uwag?:

Others expected I would have computer science skills I simply don’t have (C++ or Java). From the blog comments, there were suggestions that I needed more experience/expertise and some rebranding (as a small business consultant maybe) to actually make this work long-term.

Nie wystarczy by? wyspecjalizowanym mikroekonomist?, przyda?aby si? równie? wiedza z zakresu programowania i rebrandingu. Wydawa?o mi si?, ?e wykszta?cenie ekonomiczne jest wystarczaj?ce. Nic bardziej mylnego.

Troch? autoprezentacji. Na drug? prac? magistersk? wie?cz?c? moje studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wybra?em temat wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarze funduszy europejskich. G?ówn? ide? (cho? nie tez?) by?a mo?liwo?? zast?pienia ekspertów unijnych oceniaj?cych z?o?one wnioski o dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych, które funkcjonuj? w Polsce (konkretnie prób? badawcz? stanowi?y aplikacje z POIG 8.1).

Przygotowa?em krótkie opisy wniosków oraz skróci?em oficjaln? metodologi? oceny aplikacji z?o?onych w dzia?aniu POIG 8.1. Sztuczn? inteligencj? stanowi? modu? text mining dost?pny w programie Statistica. Próbuje on „zrozumie?” tekst pisany i zaprezentowa? wyniki swojej analizy w formie statystyki lub graficznej. Rezultaty badania okaza?y si? interesuj?ce: sztuczna inteligencja wykaza?a zbie?no?? z wynikami oceny ekspertów-ludzi na poziomie 85%. Do zalet SI na pewno nale?y obiektywno?? i niepodatno?? na korupcj?. Nie potrzebuje te? d?ugich weekendów i przerw obiadowych.

Czy wchodzimy w etap nowej rewolucji informatycznej, po której roboty b?d? w stanie naprawd? nas zast?pi?? I jakie to zmiany przyniesie nam, twórcom inteligentnych droidów? Do rzeczywisto?ci znanej z filmów, tj. Matrix czy Terminator, czeka nas daleka droga, ale wkrótce wiele osób mo?e mie? coraz wi?ksze problemy ze znalezieniem pracy.

Wasilij Leontiew napisa? w 1983 r., ?e tempo zmian technologicznych jest tak du?e, i? wielu ludzi nie b?dzie w stanie za nimi nad??y? na rynku pracy i stan? si? po prostu „zb?dni”. A by? to 1983 r., podkre?lam jeszcze raz. W jakim tempie zachodz? wi?c zmiany w obecnych czasach, je?li trzydzie?ci lat temu wyst?powa?y ju? obawy o niedopasowanie pracowników?

Ju? od zarania ery przemys?owej powracaj? obawy, ?e zmiany techniczne stan? si? zarzewiem masowego bezrobocia. Ekonomi?ci ze szko?y neoklasycznej przewidywali, ?e nic takiego nie nast?pi, gdy? ludzie znajd? sobie inn? prac? — cho? by? mo?e dopiero po d?ugim okresie dotkliwego dostosowania si? do zmian. Te przewidywania okaza?y si? trafne.

Nie stara?em si? napisa? powy?szej „oczywisto?ci” swoimi s?owami, gdy? kto? móg?by jeszcze nie uwierzy?, ale wykorzysta?em artyku? Kennetha Rogoffa, profesora Harvardu i jednego z najwa?niejszych ekonomistów na ?wiecie (m.in. by?y g?ówny ekonomista MFW). Wg Rogoffa nie czeka nas walka z robotami o stanowiska pracy, bo te po prostu zostan? zautomatyzowane. Ale jednocze?nie powstan? nowe miejsca zarobku. Ekonomista podaje przyk?ad ludzi, którzy zacz?li zarabia? na nauce gry w szachy po tym, jak arcymistrzowie szachowi ulegli superkomputerowi w pojedynku. Jest to my?lenie pozytywne, ale pytanie nasuwa si? samo: co zrobi masa nisko wykwalifikowanych pracowników umys?owych, gdy SI b?dzie w stanie zast?pi? ich prac?? Wbrew pozorom, nie martwi? si? o pracowników fizycznych – wed?ug mnie ?atwiej nauczy? si? spawania ni? zosta? finansist? (lub politologiem, przywo?uj?c wypowied? premiera Tuska). Nie chodzi o uzyskanie samego dyplomu (to akurat nie problem w Polsce), ale wykonywanie realnej pracy w zawodzie. Trzeba by? albo dobrym, albo wyspecjalizowanym, a najlepiej obie rzeczy.

Milion maszyn zainstalowanych w fabrykach Foxconna ma zast?pi? chi?skich pracowników tymczasowych. Strac? oni prac?, ale makroekonomi?ci uspokajaj?: praca b?dzie, ale inna. Podobne wydarzenia ju? mia?y miejsce w historii. Po mechanizacji rolnictwa w USA odsetek pracuj?cych w tym sektorze zmala? z 41% do 2%, a ?wiat ma wi?cej jedzenia ni? kiedykolwiek. Wspomniany proces dostosowania zawsze prowadzi w kierunku naturalnej równowagi.

Makroekonomia jest jednak szczególn? dziedzin? nauk ekonomicznych, poniewa? widzi procesy w du?ej skali, porównuje je z histori? i jest wysoce odhumanizowana. Kilkaset tysi?cy bezrobotnych wi?cej to jedynie zwi?kszaj?ca si? liczba po przecinku w statystyce bezrobocia w Chinach. Podobnie jest w innych przypadkach.

By wyja?ni? rol? pytania zadanego w tytule artyku?u, nale?y przej?? na poziom mezo- lub nawet mikroekonomii, a tak?e wykorzysta? nieco behawioralizmu ekonomicznego, t?umacz?cego nasze zachowania. Wymaga to jednak odr?bnego artyku?u i to dosy? obszernego. W tej chwili wystarczy sobie wyobrazi?, ?e wszystkie outsourcingowe centra us?ugowe w Polsce zwalniaj? swoich pracowników.

Niestety, sytuacja w Polsce nie jest najlepsza. Wprawdzie bezpo?rednie inwestycje zagraniczne p?yn? do Polski szerokim strumieniem,  ale wci?? niewiele ?rodków jest inwestowanych w B+R. Krajowy rynek nie jest równie? ch?onny. W efekcie Polska zajmuje dalekie miejsce w eksporcie hi-tech, plasuj?c si? nawet za niektórymi republikami z Afryki. Polska jest widziana jako kraj o niskich kosztach pracy w porównaniu do wyedukowanych zasobów na rynku pracy. Problem polega na tym, ?e te zasoby s? w niewielkim stopniu wyspecjalizowane i dalszy rozwój technologii mo?e nawet w dosy? bliskiej przysz?o?ci je zast?pi? w wykonywanych czynno?ciach, czego przyk?adem jest algorytm oceniaj?cy wnioski unijne. Pozostanie d?ugie i bolesne „dostosowanie si?” lub kreatywno?? i unikalne umiej?tno?ci. Na koniec trzeba b?dzie pogodzi? si? z prac? 24h na dob?, poniewa? coraz cz??ciej b?dzie nam trudno odró?ni? prac? od czasu wolnego. (Przyk?adem na to jest powy?szy artyku? – nie dostaj? za niego wynagrodzenia, a jednocze?nie dotyczy obszaru mojej pracy naukowej, która przynosi mi dochód.)

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Rafał Bill

Jest absolwentem kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest również uczestnikiem studiów III stopnia Wydziału Ekonomii UEK, przygotowując dysertację z zakresu metodyki transferu wiedzy. Działalność naukową uzupełnia pracą jako project manager i broker technologii. W wolnej chwili trenuje parkour i ultimate frisbee. Jego pełne portfolio można znaleźć na stronie http://rafalbill.blogspot.com/ Zainteresowania: otwarta innowacyjność, transfer technologii, klastering, makroekonomia, text mining, myśl wolnościowa.

Brak komentarzy on "Czy maszyna zastąpi człowieka?"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>