Budżet do remontu? O sekwestracji w wydatkach obronnych USA słów kilka

1090 1
KAMIL ?UKASZ MAZUREK, Program Ameryka?ski
Od jakiego? czasu do polskich mediów (tych informacyjnych i specjalistycznych) docieraj? informacje na temat nowego mechanizmu redukcji wydatków w bud?ecie Stanów Zjednoczonych – zachodnie, szczególnie ameryka?skie, tematyczne portale i czasopisma ?yj? tym tematem ju? od d?u?szego czasu. Sekwestracja, bo o niej mowa, mo?e spowodowa?, ?e ju? od przysz?ego roku (konkretnie od 2 stycznia) powa?nemu skurczeniu ulegn? wydatki na obron? ?wiatowego hegemona. Mimo ?e temat jest stosunkowo mocno nag?o?niony, to mo?na odnie?? wra?enie, ?e nie wyja?nia si? o co dok?adnie chodzi, a sama sekwestracja traktowana jest jako nie do ko?ca zrozumia?a bestia, maj?ca pogr??y? Departament Obrony USA i ameryka?skie wojsko. Niniejszy tekst ma zatem na celu wyja?ni? owe zjawisko i spróbowa? okre?li? rzeczywisty wp?yw, jaki sekwestracja b?dzie mia?a zarówno dla wydatków obronnych w Stanach Zjednoczonych, jak i przemys?u obronnego oraz osób zatrudnionych w szeroko poj?tym sektorze obronnym.
 
Mechanizm sekwestracji
 
Instrument, jakim jest sekwestracja (ang. sequestration) zosta? wprowadzony w ?ycie w roku 2011 za po?rednictwem Ustawy o kontroli bud?etu (ang. Budget Control Act of 2011, BCA) i ustanawia coroczne, górne granice w wydatkach dyskrecjonalnych[1] rz?du Stanów Zjednoczonych. Sekwestracja jest mechanizmem s?u??cym do dokonywania automatycznych ci?? w tych wydatkach w sytuacji, je?eli Kongres nie postanowi o ich redukcji. Sekwestracja dotyka jednak nie tylko wydatków obronnych (jak si? to powszechnie w mediach przyj??o), ale równie? nieobligatoryjnych, niezwi?zanych z obronno?ci? nak?adów. Na rok bud?etowy 2013 górne granice ustalone zosta?y na poziomie 546 mld USD dla dyskrecjonalnych wydatków obronnych (przepisom tym nie podlegaj? pieni?dze wydawane na zagraniczne operacje wojskowe, tj. Irak i Afganistan) oraz 501 mld dla tych niedotycz?cych sfery obronno?ci.
Przepisy BCA dotycz?ce sekwestracji zostan? zastosowane, je?li Po??czona Komisja ds. Redukcji Deficytu (ang. Joint Select Committee on Defict Reduction) nie wypracuje porozumienia w sprawie redukcji deficytu do roku 2021 o 1200 mld dolarów, którego jak do tej pory nie uda?o si? osi?gn??. O ile wi?c nic si? nie zmieni, tegoroczny bud?et obronny skurczy si? o kolejne 56,5 mld.
 
Sk?d jednak w?a?nie taka, a nie inna liczba, skoro BCA rokrocznie wymaga sekwestracji na poziomie 54,7 mld? Obliczenie owej liczby wygl?da w sposób nast?puj?cy:
 
1. Od zak?adanej granicy 546 mld w roku 2013 odejmujemy ustalon? przez BCA kwot? 54,7 mld, co daje nam z kolei ró?nic? w postaci 491 mld.
 
546 – 54,7 = 491
 
2. Ca?kowite wydatki dyskrecjonalne Departamentu Obrony w roku bud?etowym 2013 maj? wynie?? 639 mld. Od tej sumy odj?? nale?y niepodlegaj?ce przepisom BCA nak?ady na operacje zagraniczne, tj. 88,5 mld, po czym otrzymamy ca?kowit? ró?nic? wydatków podlegaj?cych sekwestracji – 551 mld (a zatem o 59,2 mld wi?cej od otrzymanej powy?ej kwoty 491 mld)
 
639 – 88,5 = 551
 
3. Bior?c pod uwag?, ?e bazowy dyskrecjonalny bud?et zaproponowany przez Departament Obrony to 525 mld (lub 95,4% powy?szej kwoty 551 mld), ró?nica nak?adów zaproponowanych przez Departament równie? stanowi? b?dzie 95,4% kwoty 59,2 mld, tj. 56,5 mld.
 
Dla lepszego zobrazowania powy?szych oblicze?, patrz wykres poni?ej:
 
Wykres 1. Mechanizm sekwestracji.
 
?ród?o: Todd Harrison, Analysis of the FY 2013 Defense Budget & Sequestration, August 24, 2012.
 
Kolejnym elementem obliczania automatycznych ci?? zwi?zanych z sekwestracj? jest dowiedzenie si?, jaki procent wydatków zostanie zmniejszony w stosunku do konkretnych cz??ci sk?adowych bud?etu. Wa?nym w tym miejscu jest zaznaczenie, i? przepisy BCA umo?liwiaj? prezydentowi wykluczenie z sekwestracji wydatków na personel wojskowy (149 mld), co te? Barack Obama ju? zapowiedzia?. Tym samym kwota 56,5 mld b?dzie musia?a roz?o?y? si? na pozosta?e wydatki w bud?ecie Departamentu Obrony.
 
Tym razem, dla obliczenia procentu wydatków, jaki zostanie odj?ty od zak?adanych nak?adów na poszczególne fragmenty bud?etu, potrzebujemy ca?kowitych, przewidywanych wydatków na obronno??, w??czaj?c przewidywane na poziomie 81,6 mld nak?ady obligatoryjne.
 
 
 
Dla ostatecznego obliczenia wydatków na konkretne cz??ci bud?etu wystarczy w tym momencie odj?? od ka?dego z nich (z wyj?tkiem wydatków na personel wojskowy) owe 10,3% aby otrzyma? ostateczne, tzw. uprawnienia bud?etowe[2]  (ang. budget authorities), jakie mog? zosta? przeznaczone na dany element bud?etu w roku 2013. Dok?adne sumy uprawnie? bud?etowych po sekwestracji znajduj? si? w poni?szej tabeli.
 
 Tabela 1. Przewidywane redukcje w uprawnieniach bud?etowych (w tysi?cach USD).

Uprawnienia   bud?etowe Departamentu Obrony na rok finansowy 2013 (w??czaj?c operacje   zagraniczne)
Przed sekwestracj? Po sekwestracji % zmiany
Personel Wojskowy 149,171,893 149,171,893 0,0%
Operacje i Utrzymanie 272,745,422 244,518,976 – 10,3%
Zamówienia 108,510,595 97,280,825 – 10,3%
RDT&E[3] 69,653,283 62,444,859 – 10,3%
Budownictwo Wojskowe 9,571,929 8,581,329 – 10,3%
Mieszk. Rodzinne 1,650,781 1,479,942 – 10,3%
Obroty i zarz?dz. fund. 2,627,684 2,355,745 – 10,3%
Suma 613,931,587 565,833,569 –   7,8 %

?ród?o: Todd Harrison, Analysis of the FY 2013 Defense Budget & Sequestration, August 24, 2012. 

W rzeczywisto?ci jednak powy?sze ci?cia (je?eli nawet dojdzie do uruchomienia mechanizmu sekwestracji) nie b?d? tak drastyczne w nadchodz?cym roku, gdy? zmiana 10,3% dotyczy wspomnianych uprawnie? bud?etowych, a nie rzeczywistych wydatków (ang. outlays), które w wielu wypadkach wynikaj? z zapewnionych uprawnie? bud?etowych z lat poprzednich. Poni?sza tabela pokazuje jak b?d? w praktyce wygl?da?y wydatki na poszczególne cz??ci bud?etu Departamentu Obrony w roku 2013. 

Tabela 2. Przewidywane redukcje w wydatkach (w tysi?cach USD).

Wydatki   Departamentu Obrony w roku finansowym 2013 (w??czaj?c operacje zagraniczne)
Przed sekwestracj? Po sekwestracji % zmiany
Personel Wojskowy 148,912,000 148,912,000 0,0%
Operacje i Utrzymanie 293,241,000 273,055,854 – 6,9%
Zamówienia 124,558,000 120,208,810 – 3,5%
RDT&E 71,820,000 67,613,315 – 5,9%
Budownictwo Wojskowe 19,403,000 18,958,526 – 2,3%
Mieszk. Rodzinne 2,103,000 1,958,239 – 6,9%
Obroty i zarz?dz. fund. 6,117,000 5,090,197 – 16,8%
Suma 666,154,000 635,796,941 –   4,6 %

?ród?o: Todd Harrison, Analysis of the FY 2013 Defense Budget & Sequestration, August 24, 2012.

 
Ostatecznie zatem sekwestracja, o ile dojdzie do jej zastosowania, zmniejszy wydatki o dodatkowe 4,6% (30 mld) do ju? spodziewanego si? ich skurczenia o 2,5%. Fakt, i? mechanizm sekwestracji dotyczy uprawnie? bud?etowych a nie samych wydatków, stanowi swego rodzaju os?on? dla przedsi?biorstw zbrojeniowych, które dostan? wi?cej czasu na dostosowanie si? do dodatkowych ci?? i tym samym grupowe zwolnienia nie zaistniej? w sposób masowy. Sekwestracja b?dzie mia?a jednak negatywny wp?yw na nowe kontrakty i zamówienia (zarówno te wieloletnie jak i realizowane w ci?gu jednego roku bud?etowego), co w d?u?szej perspektywie prze?o?y si? na zmniejszenie liczby kontraktów oraz zwolnienia w przemy?le i sektorze us?ugowym wspó?pracuj?cych z wojskiem.
 
Jednocze?nie trzeba zaznaczy?, ?e uprawnienia prezydenta do os?ony personelu wojskowego przed skutkami sekwestracji nie dotycz? osób zatrudnionych w Departamencie Obrony i instytucjach powi?zanych na stanowiskach cywilnych. Bior?c zatem pod uwag?, ?e zatrudnienie cywilów w roku bud?etowym ma wynie?? 791 tys., bezpo?rednio po 2 stycznia 2013 roku prac? straci co najmniej kilkadziesi?t tysi?cy osób (redukcja etatów by?aby mniejsza, je?eli zwolnienia nast?pi?yby ju? od pocz?tku nowego roku bud?etowego, tj. od pocz?tku pa?dziernika 2012, co jest jednak bardzo ma?o prawdopodobnym scenariuszem).
 
Zarówno niezale?ni eksperci, jak i politycy obydwu partii kongresowych s? zdania, ?e sekwestracja b?dzie mia?a katastrofalne skutki dla bud?etu obronnego Stanów Zjednoczonych. Redukcja wydatków z ni? zwi?zana opiera si? na czystej matematyce i nie ma nic wspólnego ze zrównowa?onym podej?ciem strategicznym. Ci?cie wydatków obronnych w?a?nie w taki, kompletnie nieprzemy?lany sposób, zrobi?oby bardzo wiele z?ego dla si? zbrojnych USA i je?eli Kongres (a najpierw wspomniana wy?ej Po??czona Komisja) nie chce spowodowa? naprawd? powa?nych problemów, powinien mo?liwie szybko doj?? do porozumienia.
 
Z ostatnich doniesie? prasowych wynika, ?e niektórzy republika?scy senatorowie i kongresmeni s? w stanie pój?? na ust?pstwa, aby unikn?? rozpocz?cia opisywanego mechanizmu. Chocia? kilka dni temu Izba Reprezentantów (zdominowana przez Parti? Republika?sk?) przyj??a projekt ustawy, który doprowadzi?aby do unikni?cia sekwestracji, jasnym jest, ?e zdominowany przez Demokratów Senat jej nie zaakceptuje. Tym samym targów i wzajemnych oskar?e? o z?? wol? b?dzie wi?cej. Najbli?sze miesi?ce poka??, czy rzeczywi?cie Kongres jest tak podzielony jak to obecnie wygl?da.
———————
  • [1] Wydatki dyskrecjonalne s? to wydatki nieobowi?zkowe. Wydatki pa?stw dziel? si? na obowi?zkowe (np. renty, emerytury – wynikaj?ce najcz??ciej z mocy prawa) oraz nieobowi?zkowe (dyskrecjonalne) – np. wydatki zbrojeniowe.
  • [2] Owe uprawnienia bud?etowe s? kompetencj? nadan? przez Kongres dla organizacji rz?dowej do otrzymywania i wydatkowania publicznych pieni?dzy w danym czasie na okre?lone przedsi?wzi?cia. Wiele z uprawnie? bud?etowych finansuje projekty przez wiele lat, tym samym nag?e zmiany wynikaj?ce z sekwestracji nie s? w stanie zagrozi? wydatkom zaplanowanym ju? w bud?etach z lat poprzednich. Przyk?adowo, zaledwie 22% sum przeznaczanych na zamówienia obronne wydawana jest w tym samym roku, w którym organ otrzymuje uprawnienia bud?etowe w danej wysoko?ci. Jednocze?nie, w przypadku segmentu operacji i utrzymania a? 69% uprawnie? bud?etowych wydawana jest w roku ich przyznania.
  • [3] Research, Development, Test and Evaluation – Badania, Rozwój, Testy i Ewaluacja.

—————————————————————————————————-
Zobacz te?: ?. Smalec, „Duma admira?ów” zagro?ona?

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Kamil Mazurek

Kamil Mazurek (Koordynator CII Petersberg Series) - absolwent kierunku nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Obecnie doktorant na tym samym wydziale. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii (2010/2011). Członek Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, koordynator projektów „CII Petersberg series” i „CIM Advanced Studies”, a także redaktor naczelny biuletynu „Analizy CIM”. Współpracownik Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz portali „uniaeuropejska.org” i „stosunki.pl”. Autor artykułów naukowych w obszarach obronności, bezpieczeństwa i Europy, a także monografii na temat Europejskiej Agencji Obrony. Główne zainteresowania badawcze: przemysł i rynek zbrojeniowy (szczególnie w Europie i w USA); bezpieczeństwo międzynarodowe i obronność (zwłaszcza Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE); system instytucjonalny UE; stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo w Azji Wschodniej i na obszarze postradzieckim; metodologia badań. kontakt: kamil.mazurek(at)centruminicjatyw.org

1 komentarz on "Budżet do remontu? O sekwestracji w wydatkach obronnych USA słów kilka"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *