Fora naukowe młodych politologów

990 1
TOMASZ PAW?USZKO

W weekend 21-22 kwietnia bra?em udzia? w olszty?skim IX Ogólnopolskim Studencko-Doktoranckim Forum Naukowym. Projekt odby? si? w budynkach Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego. Jest to jedna z kilku (niestety tylko kilku) utrwalonych instytucji m?odych politologów w naszym kraju. Inn? jest Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów, czyli OZIS, którego kolejn? edycj? organizuj? na pocz?tku czerwca 2012 roku ko?a naukowe Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu. Niedawno uruchomiono te? serwis katowickiego projektu NowaPolitologia.pl. W tym komentarzu kilka s?ów o perspektywach zwi?zanych z takimi projektami, tak?e w kontek?cie toczonej obecnie w polskiej prasie dyskusji o perspektywach zawodowych m?odych ludzi.

Nauki spo?eczne do spó?ki z naukami prawniczymi i ekonomicznymi w Polsce kszta?c? w tym momencie oko?o ?wier? miliona studentów. W ogóle blisko 80% studentów w Polsce studiuje na jedynie 5% dost?pnych kierunków. Z jednej strony pojawia si? argument, i? m?odzi wybieraj? kierunki które daj? im dobr?, “?yciow? wiedz?” i wszechstronn? perspektyw? na ca?e ?ycie, druga za? strona dysponuje mocnym i empirycznie sprawdzalnym argumentem, i? “przecie? ci m?odzi nie dostan? pracy”. Minister prof. Barbara Kudrycka zdaje si? sk?ania? coraz bardziej ku drugiemu podej?ciu. W swoich niedawnych wypowiedziach sformu?owa?a tez?, i? polskie uczelnie nie kszta?c? osób pracuj?cych zespo?owo, my?l?cych samodzielnie ani umiej?cych selekcjonowa? informacje. Jest to pewne novum, gdy? do tej pory mówi?o si?, ?e powinny si? tym zajmowa? raczej…szko?y podstawowe, wzgl?dnie ?rednie. Nie uda?o si?? W rezultacie w stron? konkretyzacji zmierzaj? zapisy ustawowe i rozporz?dzenia MNiSW, arkusz ka?dego przedmiotu akademickiego b?dzie musia? zawiera? informacje o przekazanych przez uczelni? “kompetencjach spo?ecznych” oraz “umiej?tno?ciach praktycznych”. ?ci?gawka dla wyk?adowców mówi nawet jakich przymiotników i czasowników powinni?my u?ywa?…

Kolejne inicjatywy politologów, organizowane przez nich konferencje, projekty a nawet ca?e stowarzyszenia (np. ProjektPolska.pl) maj?, b?d? co b?d?, na celu budow? profesjonalnego wizerunku m?odych specjalistów od spraw publicznych. Na Forum w Olsztynie postawi?em tez?, i? nale?y przej?? od nauk politycznych, zdefiniowanych przez “polityk?” jako walk? o w?adz?, w stron? koncepcji polityki opartej na zarz?dzaniu sprawami publicznymi/spo?ecznymi. Politolodzy rzadko bowiem dysponuj? wiedz? o swoim regionie, o jego rozwoju, o konstrukcji inicjatyw politycznych czy mechanizmach podejmowaniu decyzji. Zatrzymuj? si? na teoretycznej tylko (w zasadzie has?owej) i ogólnej niestety wiedzy o partiach politycznych, konstytucji czy polityce zagranicznej. Nie posiadaj? te? warsztatu, np. przygotowuj?c ze swoimi studentami tematyk? bada? kwestionariuszowych i ankiet nie znalaz?em na polskim rynku (65 lat istnienia politologii po wojnie!) publikacji po?wi?conej “terenowym” badaniom politologicznym w praktyce. Zakrawa na ironi?, ?e problematyki tej nie zawiera ?ADEN polski podr?cznik z tzw. metodologii bada?. Korzysta?em wi?c z dorobku psychologii, zarz?dzania i socjologii. W naukach politycznych od lat odchodzimy od cz?owieka/konkretu w stron? rozmaitych mechanizmów, instytucji, “niewidzialnych si?” i procesów rzekomo rz?dz?cych ?yciem politycznym, co w praktyce oddala nasz? perspektyw? i daje pole do popisu ideologicznemu wolnomy?licielstwu. Drug? tez? podsun??a mi analiza programów gospodarczych polskich partii politycznych, przeprowadzona na UWM. Dlaczego programy polityczne partii w Polsce s? tak niekompetentne, ogólnikowe i nieprofesjonalne? Dlaczego mimo posiadania milionowych rzesz wykszta?conych politologów, socjologów, ekonomistów, dziennikarzy i prawników partie polityczne w Polsce wci?? masowo ok?amuj? obywateli i nic si? z tym nie dzieje? (Oszcz?dz? Czytelnika i nie b?d? cytowa? kwiatków z tych?e programów). Gdzie s? owe dialog spo?eczny, spo?ecze?stwo obywatelskie i inne zjawiska, o których pisz? podr?czniki politologiczne? Teza wynikaj?ca z tych rozwa?a? sugeruje, ?e s?abo?? polityki polskiej wynika tak?e ze s?abo?ci polskiej politologii…

Kilka uwag ko?cowych. Nale?y si? cieszy? z instytucjonalizacji i profesjonalizacji nowych inicjatyw politologicznych, które powstaj? mimo braku oczywistych nisz. W najbli?szych latach czekaj? nas dwie sprzeczne tendencje – z jednej strony d??enie do p?ytkiego urynkowienia politologii i kierunków pokrewnych oraz z drugiej strony – d??enie do upodmiotowienia to?samo?ci (mo?e by? oparta na abstrakcjach, ale czytelnych dla spo?ecze?stwa – wszak nauki spo?eczne) tych dyscyplin jako dziedzin nauki. Oba kierunki zmian paradoksalnie odwo?uj? si? do postulatów chocia?by minister Kudryckiej: nie da si? zaoferowa? s?uchaczom wiarygodnej wiedzy, która nie by?aby spo?ecznie i rynkowo uznawana za warto?ciow?. Szefowie koncernów (np. cytowany cz?sto prezes PZU) mówi? o potrzebie kreatywno?ci, aktywno?ci, postawie etycznej, znajomo?ci j?zyków. Ilu politologów realnie ?wiczy si? w abstrakcyjnym my?leniu, uczy si? kreatywnie, dzia?a aktywnie, wspiera wolontariat i uczy si? j?zyków obcych? Niewielu. Czy uniwersytet odrobi to za nich? Nie s?dz?. ?wiat, w którym sam (warto?ciowy kiedy? i trudny do zdobycia) dyplom dawa? prac?, ju? min??. Dali?my si? wyprzedzi? na zakr?cie, w po-przemys?owym ?wiecie wprowadzaj?c “przemys?ow? produkcj?” absolwentów.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Tomasz Pawłuszko

absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, obecnie doktoryzuje się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studiował również w Budapeszcie. Były przewodniczący Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, współorganizator i uczestnik wielu konferencji i projektów naukowych w kraju i za granicą, autor kilkunastu publikacji, współpracownik kilku organizacji pozarządowych. Zapalony turysta i rowerzysta, fanatyk koszykówki, zwolennik „ciągłego czytania”. Obszary zainteresowań: polityka zagraniczna RP, problematyka Europy Środkowej i Wschodniej, medialne i społeczne konstrukcje zjawisk politycznych, teoria stosunków międzynarodowych (konstruktywizm, postmodernizm), filozofia i teoria polityki.

1 komentarz on "Fora naukowe młodych politologów"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *