Pierwsza debata w ramach Agory XXI wieku za nami

1274 3
RAFA? BILL, Program Wolno?ciowy

13 marca 2012 r. w kawiarni Cudowne lata odby?a si? pierwsza debata w ramach d?ugofalowej inicjatywy pt. Agora XXI wieku. Wydarzenie by?o wspó?organizowane przez Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych i Ko?o Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych UJ. Tematem dyskusji by? neoliberalizm ekonomiczny i jego zbli?aj?cy si? koniec.

Moderator dyskusji, cz?onek CIM, Tomasz Paw?uszko, rozpocz?? debat? od zadania pytania, czym jest ten neoliberalizm ekonomiczny, poniewa? to okre?lenie cz?sto powtarza si?, ale przypomina Yeti – „ka?dy o nim wie, ale nikt nie widzia?”.

Pierwsz? osob? w?ród uczestników, która zabra?a g?os, by?em ja, zarówno organizator wydarzenia, jak uczestnik reprezentuj?cy idee wolno?ciowe (anarchistyczne). Moja wypowied? skupi?a si? na ewolucji liberalizmu klasycznego w neoliberalizm. Kolejni go?cie, czyli Marcin Chmielowski, Marcin K?dzierski i Mateusz K?dzierski przedstawili swoje koncepcje. Ju? na samym pocz?tku debaty poruszonych zosta?o tyle w?tków, ?e dyskusja toczy?a si? w kilku równoleg?ych p?aszczyznach. Najwi?cej kontrowersji powsta?o wokó? kwestii bogacenia si? (nierówno?ci) oraz samego pa?stwa. W zwi?zku z tym, mo?liwe ?e nast?pna Agora zostanie po?wi?cona w?a?nie jednemu z tych zagadnie?, bo najsilniej rozpala?y serca uczestników dyskusji i audytorium, które dopisa?o licznie, ledwo mieszcz?c si? w sali kawiarni.

Omówi?, a nawet poruszy? wi?kszo?ci w?tków dyskusji, nie sposób, dlatego postanowili?my nagra? debat?. Wideo pojawi si? na stronie CIM i zapraszamy do ?ledzenie strony na Facebooku, gdzie jako pierwsza pojawi si? informacja o udost?pnieniu video.

W czerwcu ju? kolejna Agora, na któr? zapraszamy.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Rafał Bill

Jest absolwentem kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest również uczestnikiem studiów III stopnia Wydziału Ekonomii UEK, przygotowując dysertację z zakresu metodyki transferu wiedzy. Działalność naukową uzupełnia pracą jako project manager i broker technologii. W wolnej chwili trenuje parkour i ultimate frisbee. Jego pełne portfolio można znaleźć na stronie http://rafalbill.blogspot.com/ Zainteresowania: otwarta innowacyjność, transfer technologii, klastering, makroekonomia, text mining, myśl wolnościowa.

3 komentarzy on "Pierwsza debata w ramach Agory XXI wieku za nami"

  1. Rafał Bill

    Następnym razem będę cię pytał o nazwiska żeńskie, aby był parytet – w końcu CIM słynie z tego, że został zdominowany przez kobiety. Tylko na widowni też jakoś mężczyźni przeważają… przypadek? 😛

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>