Pod Everestem bez zmian. Niekończące się spory nepalskich polityków.

819 0
PAULINA WOJCIECHOWSKA, Program Azjatycki

W minionym tygodniu przywódca maoistów Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) o?wiadczy?, ?e w obronie „zagro?onych osi?gni?? ruchu ludowego” jego partia gotowa jest wezwa? swoich zwolenników do powszechnego buntu – sta?o si? to dzie? po tym, jak po raz kolejny nie dosz?o do porozumienia, którego celem mia?o by? utworzenie rz?du jedno?ci narodowej i nakre?lenie przebiegu dalszych prac nad konstytucj?. W sobot? 4 lutego jeden z liderów opozycyjnego Kongresu Nepalskiego stwierdzi?, ?e je?li konstytucja nie zostanie uchwalona do maja – nale?y rozpisa? nowe wybory. S? to kolejne ods?ony nieko?cz?cego si? sporu politycznego, jaki ma miejsce w Nepalu po obaleniu monarchii.

Nepal jest oficjalnie republik? od 2008 roku. Do jej powstania przyczyni?o si? trwaj?ce ponad dziesi?? lat powstanie maoistów, które poch?on??o ok. 13 tys. ofiar. Z tych czasów pochodz? pami?tkowe za?wiadczenia, które maoi?ci wydawali turystom w zamian za „dobrowoln? dotacj?”. W przeprowadzonych 10 kwietnia 2008 roku wyborach Maoi?ci (zrzeszeni w Komunistycznej Partii Nepalu “Maoistcznej”) zdobyli 33% g?osów i 220 miejsc w parlamencie.  28 maja Zgromadzenie Narodowe oficjalnie znios?o monarchi? i proklamowa?o republik?.  Po zwyci?stwie Maoi?ci zapowiadali „komunizm z now? twarz?”, nie oparty na rz?dach jednej partii, otwarty na inwestycje zagraniczne. Zgromadzenie Narodowe mia?o w trybie pilnym uchwali? now? konstytucj? – jednak po dzi? dzie? obowi?zuje  jedynie konstytucja tymczasowa.  Porozumienia nie u?atwia fakt, ?e poza trzema g?ównymi i dwiema wi?kszymi partiami w Zgromadzeniu znalaz?o si? wielu przedstawicieli mniejszych organizacji z dwoma-czterema mandatami. Ponadto, pomimo i? do??czenie do mainstreamowego nurtu nepalskiej polityki by?o celem maoistów – nie potrafi? oni odnale?? si? w demokratycznym systemie.

Prachada, lider maoistów zosta? mianowany pierwszym premierem „nowego Nepalu” i pe?ni? ten urz?d od sierpnia 2008 do maja 2009. Maoi?ci pocz?tkowo stali na czele koalicji, jednak wyst?pili z niej kiedy prezydent nie popar? odwo?ania szefa armii. Prachada poda? si? do dymisji, jego rz?dy trwa?y zaledwie 280 dni.

Kolejnym premierem zosta? Madhav Kumar Nepal z Komunistycznej Partii Nepalu (Zjednoczenie Marsistowsko-Leninowskie). Liczne próby osi?gni?cia porozumienia w procesie pokojowym oraz uchwalenia konstytucji nie powiod?y si?. Masowe protesty na wiosn? 2010 spowodowa?y blokad? kraju. 30 czerwca premier og?osi? rezygnacj?, aby przerwa? polityczny impas oraz doprowadzi? do kompromisu. Efekt by? przeciwny do zamierzonego – ponad siedem miesi?cy zaj??o parlamentarzystom wybranie jego nast?pcy, szcz??liwa okaza?a si? dopiero siedemnasta tura g?osowania. M.K. Nepal jest jak na razie najd?u?ej urz?duj?cym premierem „nowego Nepalu”, pe?ni? swój urz?d a? przez 604 dni, wliczaj?c w to jednak okres, gdy funkcj? szefa rz?du pe?ni? „tymczasowo” czekaj?c na wybór nast?pcy.

3 lutego 2011 szefem rz?du zosta? Jhala Nath Khanal z KPN (Z M-L), sta?o si? to mo?liwe dzi?ki poparciu, jakiego udzieli?a KPN (M). Pomimo podj?tych wysi?ków premierowi nie uda?o si? doprowadzi? do sfinalizowania procesu pokojowego (rozwi?zanie kwestii by?ych bojowników) oraz doprowadzi? do uchwalenia ustawy zasadniczej, dlatego poda? si? do dymisji w sierpniu 2011. Jego rz?dy trwa?y w sumie 204 dni, czyli krócej ni? czas, którego potrzebowa? sk?ócony nepalski parlament, by doprowadzi? do jego wyboru.

Nowym premierem zosta? Baburam Bhattarai – maoista, doktor nauk politycznych. Sukcesem tego rz?du jest podpisanie w listopadzie 2011 przez trzy g?ówne partie (trzeci? jest Kongres Nepalski) porozumienia dotycz?cego ponad 16 tys. by?ych maoistowskich bojowników – to wa?ny krok we wci?? niezako?czonym procesie pokojowym. Trzy g?ówne si?y polityczne wci?? prowadz? wielogodzinne rozmowy nad szczegó?ami planu. W ostatnich dniach rz?d zdecydowa? si? ponownie przemy?le? wcze?niejsze decyzj? o legalizacji transakcji dotycz?cych ziemi i nieruchomo?ci z czasów maoistowskich. W odpowiedzi partie opozycyjne oficjalnie rozwa?aj? mo?liwo?? rozpocz?cia protestów. A strajki wychodz? Nepalczykom ca?kiem nie?le – mniejsze i wi?ksze protesty co kilka tygodni ca?kowicie parali?uj? kraj. Te, zorganizowane w grudniu przez Kongres Nepalski dezorganizowa?y ?ycie Nepalczyków przez ponad dwa tygodnie. Premier wci?? wierzy, ?e pokojowe rozmowy zostan? doprowadzone do ko?ca, a konstytucja zostanie w ko?cu uchwalona; zapowiada tak?e wdro?enie programów wspierania rozwoju gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc zatrudnienia. Z?o?liwi mogliby robi? zak?ady – na jak d?ugo starczy mu tej wiary? Jak dot?d okres jego rz?dów trwa 166 dni, ?rednia dla jego poprzedników wynosi za? 276,5 dnia, statystycznie jest wi?c jeszcze troszk? czasu na zmiany 🙂 .

Karykatura z The Himalayan Times, 8/2/2012

Karykatura z The Himalayan Times, 8/2/2012

Nale?y jednak przyzna?, ?e politycy z kraju u stóp Himalajów wykazuj? przynajmniej tzw. „dobre ch?ci” do pogodzenia si?. W samym tylko 2011 roku podpisano oko?o pi?ciu kilku-punktowych porozumie? pomi?dzy g?ównymi si?ami politycznymi w kraju – by?a mi?dzy nimi: 4-punktowa ugoda z 27 marca, 7-punktowe porozumienie pomi?dzy dwiema partiami maoistowskimi z lutego (to które doprowadzi?o do wyboru premiera), pi?ciopunktowe porozumienie  pomi?dzy KPN (ZM-L), KPN(M), KN zawarte w maju. Papier jest cierpliwy, spo?ecze?stwo mniej. Ludzie, zm?czeni polityk? w wi?kszo?ci zdecydowanie odcinaj? si? od „salonów”. Inni obawiaj? si? zamachu stanu i dyktatury maoistów. Jednak, cho? oficjalnie „nie wierz? politykom” – bardzo ch?tnie strajkuj?, kiedy znajdzie si? polityczny powód. Nepal wci?? jest jednym z najbiedniejszych pa?stw na ?wiecie, PKB na jednego mieszka?ca wynosi ok. 1300 USD, a jedyn? pr??enie dzia?aj?c? ga??zi? gospodarki jest turystyka. ?le zarz?dzany, a w?a?ciwie niemal nie zarz?dzany kraj jest prze?arty korupcj?, ludzie maj? do??, a ci na górze wci?? nie potrafi? doj?? do porozumienia.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Paulina Anna Wojciechowska

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2010) oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2009 - dyplom socjologa). Skończyła również podyplomowe studium bankowości i uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca. Obecnie pracuje w sektorze bankowym. Interesuje się państwami azjatyckimi (w szczególności: Indie, Nepal i Birma), pomocą humanitarną (w szczególności uchodźcy), sprawami społecznymi i komunikacją międzykulturową.

Brak komentarzy on "Pod Everestem bez zmian. Niekończące się spory nepalskich polityków."

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *