Gaz łupkowy a cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej Relacja z konferencji

2100 7
KAROLINA LIBRONT

Od kilku lat s?yszy si? du?o o wadach i zaletach gazu ?upkowego. W kwietniu ameryka?ska Agencja ds. Energii (EIA) poinformowa?a, ?e Polska ma potencjalnie od 1 do 5,3 bln m3  tego surowca, zdatnego do eksploatacji, czyli najwi?cej ze wszystkich pa?stw, w których przeprowadzono badania*. Przedsi?biorcy z bran?y energetycznej oraz politycy optuj?cy za uniezale?nieniem od dostaw rosyjskiego gazu s? tymi informacjami zachwyceni, przeciwni dalszym badaniom i inwestycjom s? ekolodzy, wiele do stracenia ma wp?ywowa bran?a energii odnawialnej. Tak jak w wi?kszo?ci kontrowersyjnych tematów – tak?e i w tym ka?da strona przedstawia wady i zalety ró?nych scenariuszy. Nie bez znaczenia jest tak?e to, ?e Polska zwi?zana jest wytycznymi unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. Komisja Europejska przygotowa?a seri? map drogowych, w tym Energetyczn? Map? Drogow? 2050, które projektuj? ?cie?k? doj?cia Europy do konkurencyjnej niskoemisyjnej gospodarki w 2050 roku. Proponowane rozwi?zania maj? si? tak?e przyczyni? do zwi?kszenia bezpiecze?stwa energetycznego pa?stw nale??cych do ugrupowania. 

Konferencja dotycz?ca gazu ?upkowego zosta?a zorganizowana przez Centrum Strategii Europejskiej demosEUROPA, PKN Orlen oraz Talisman Energy Polska 24 listopada 2011 r. G?ównym tematem by?a rola, jak? potencjalnie mo?e odegra? gaz ?upkowy pod rz?dami nowej polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej.

***

Konferencja rozpocz??a si? od wyst?pienia Beaty Stelmach, wiceminister spraw zagranicznych. Minister przypomnia?a, ?e Unia Europejska w coraz wi?kszym stopniu uzale?nia si? od zewn?trznych dostaw energii. Wed?ug przedstawionych przez ni? szacunków w 2030 r. stopie? tego uzale?nienia osi?gnie poziom 70% ca?kowitego zu?ycia. Ta sytuacja  mo?e ogranicza? unijn? zdolno?? do kszta?towania niezale?nej polityki energetycznej. Wydobycie niekonwencjonalnych zasobów gazu poprawi?oby te statystyki. Minister podkre?la?a równie? inne zalety gazu ?upkowego – jego wydobycie wp?ynie na liberalizacj? rynku gazu w Europie oraz rozwój infrastruktury przesy?owej, mog?oby  stymulowa? tak?e rozwój gospodarczy i technologiczny. Co wi?cej, gaz ziemny jest najczystszym ekologicznie ?ród?em energii spo?ród wszystkich paliw kopalnych, co pozwoli?oby na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jest te? jednym z najta?szych sposób wytwarzania energii elektrycznej. W ocenie Minister Unia Europejska powinna stworzy? d?ugofalow? polityk? energetyczn? na kolejne 50 lat, zak?adaj?c? polityczn? i gospodarcz? synergi? mi?dzy bezpiecze?stwem dostaw surowców oraz zrównowa?onym rozwojem i innowacyjno?ci?.

Jako drugi g?os zabra? go?? specjalny – Dieter Helm, profesor Uniwersytetu w Oksfordzie oraz szef grupy doradców Komisarza ds. Energii UE. Tematem jego wyst?pienia by? europejski bilans energetyczny i rola gazu ?upkowego. Ekspert dowodzi?, ?e ka?dy rodzaj ?róde? energii poci?ga za sob? ryzyka – spo?eczne, ekonomiczne czy ?rodowiskowe. Podkre?li? te?, ?e gaz ?upkowy ma do odegrania kluczow? rol? w okresie przej?ciowym – zanim nie zostan? wynalezione wydajne i op?acalne technologie pozyskiwania energii odnawialnej. Obecnie jednym z g?ównych celów unijnej polityki klimatycznej jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Najtaniej i najszybciej mo?na osi?gn?? ten cel poprzez wykorzystanie gazu. Nie jest to rozwi?zanie d?ugoterminowe, jednak aktualnie najbardziej korzystne, a post?p technologiczny, jaki dokona? si? w poszukiwaniach z?ó? paliw kopalnych, zmieni? sytuacj? w tym sektorze. Profesor stwierdzi? równie?, ?e scenariusz tzw. peak oil** jest nonsensem, poniewa? systematycznie odkrywa si? nowe z?o?a, w tym niekonwencjonalne – takie, jak np. zasoby gazu ?upkowego.

Po sesji pyta? i odpowiedzi rozpocz??a si? dyskusja panelowa na temat roli gazu ?upkowego w polityce energetyczno-klimatycznej. Paneli?ci reprezentowali ró?ne ?rodowiska, co znalaz?o odbicie w stanowiskach, jakie przedstawili. Adam Czy?ewski, g?ówny ekonomista PKN Orlen podkre?li?, ?e wydobycie gazu ?upkowego poprawi bezpiecze?stwo Polski w wielu aspektach – energetycznym, klimatycznym jak i ekonomicznym. Podobnie jak Helm, który lekcewa?y scenariusz peak oil, ekspert przypomnia?, ?e kiedy formowano poprzednie za?o?enia polityki klimatyczno-energetycznej UE bazowano na dogmacie wyczerpywalno?ci zasobów, który przewidywa? sta?y wzrost cen oraz uzale?nienie Europy od importu, co wymusza?o intensywn? promocj? rozwoju odnawialnych ?róde? energii. Te nie s? jednak ani wydajne, ani ekonomicznie op?acalne, w rezultacie – nie wszystkie pa?stwa na nie sta?. Odkrycie gazu ?upkowego powinno zmieni? za?o?enia polityki Unii. Czy?ewski oszacowa?, ?e do 2030-2035 roku Polska mo?e produkowa? do 100 mld3 gazu, tym samym przyczyniaj?c si? do poprawy bezpiecze?stwa energetycznego w ca?ej Unii Europejskiej.

Tomasz Maj, dyrektor generalny Talisman Energy Polska zaapelowa? do rz?du RP o spójne i skuteczne dzia?anie na rzecz zapewnienia bezpiecze?stwa energetycznego Polski. Wed?ug Maja cz??? osób zwalczaj?cych inwestycje to pseudoekolodzy, grupy sponsorowane. Stwierdzi? równie?, ?e nie sta? nas na sprowadzanie gazu z Rosji. Maj dotkn?? równie? kwestii regulacji sektora energetycznego w Polsce. Stwierdzi?, ?e problemem jest niejednolito?? przepisów, skrytykowa? tak?e cz??? nowelizacji prawa geologicznego – m.in. wprowadzenie centralizacji dochodów z gazu ?upkowego z pomini?ciem samorz?dów.

Inny punkt widzenia reprezentowa? Piotr Otawski, zast?pca Generalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska. Wed?ug niego regulacja kwestii energetycznych w wymiarze ?rodowiskowym jest spójna i kompletna, dodatkowo istnieje system prawa unijnego. Otawski odniós? si? do najcz??ciej podnoszonej w Polsce kwestii zwi?zanej z wydobyciem gazu ?upkowego – potencjalnymi szkodami dla ?rodowiska naturalnego, stwierdzaj?c, ?e nie ma takiego sposobu wydobywania kopalin, który nie niós?by za sob? niebezpiecze?stwa takich szkód. Podkre?li? jednak, ?e kluczow? spraw? jest prowadzenie dialogu ze spo?eczno?ciami lokalnymi. Jako najwi?ksze wyzwanie Otawski wskaza? braki w prawie planowania przestrzennego, wi???c t? kwesti? z faktem, ?e dost?pno?? terenu i g?sto?? zaludnienia przedstawia si? inaczej w Polsce, a inaczej w pa?stwach korzystaj?cych z ?upków na wielk? skal? – Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Warto doda?, ?e mimo do?? ostro?nego stanowiska Otawskiego, Ministerstwo ?rodowiska przyznaje kolejne koncesje na poszukiwanie gazu ?upkowego.

Jako ostatni g?os zabra? Adrzej Kassenberg, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. Podobnie jak Otawski, zwróci? uwag? na nieodzowno?? aktywnego dialogu ze spo?eczno?ci? lokaln? oraz konieczno?? rozwi?zania szeregu innych sporów. Przyk?adowo, organizacje ekologiczne protestuj? przeciwko szczelinowaniu hydraulicznemu z uwagi na rabunkowe zu?ycie wody i przedostawanie si? zanieczyszcze? do wody pitnej. Ekspert stwierdzi? równie?, ?e polska polityka energetyczna jest raczej polityk? grup interesów i silnych lobby, ni? polityk? pa?stwa opart? na spójnej wizji rozwoju. Kolejnym podniesionym przez Kassenberga problemem by? fakt, ?e gaz ?upkowy mo?e s?u?y? wy??cznie jako przej?ciowe i zabezpieczaj?ce ?ród?o energii – zgodnie z wytycznymi polityki unijnej do 2050 roku musimy zasadniczo ograniczy? emisj? CO2, wi?c nadmierny rozwój infrastruktury wydobycia gazu mo?e okaza? si? nieop?acalny.

***

Gaz ?upkowy stanowi niew?tpliwie szans? dla Polski, mo?e okaza? si? jednak broni? obosieczn?. Z jednej strony ma wiele zalet – gaz ziemny jest najczystszym ?ród?em energii spo?ród wszystkich paliw kopalnych***, dzi?ki przestawieniu si? na jego wydobycie mo?na by?oby obni?y? emisj? CO2. By?oby to szczególnie wa?ne dla Polski, poniewa? obok Niemiec znajduje si? ona w czo?ówce krajów UE, które emituj? najwi?cej gazów cieplarnianych do atmosfery. Korzy?ci odnios?aby tak?e gospodarka dzi?ki pojawieniu si? nowych miejsc pracy oraz rozwojowi innowacyjnych technologii. W wymiarze polityczno-gospodarczym pozytywnym aspektem by?yby dywersyfikacja ?róde? energii i obni?enie stopnia uzale?nienia od dostaw gazu z Rosji . Najprostsz? konsekwencj? tego by?by za? spadek cen energii w Polsce.

Wydobycie gazu ?upkowego przynios?oby jednak?e spore koszty. Po pierwsze, trudno jednoznacznie oceni? potencjalny wp?yw na ?rodowisko – eksperci reprezentuj?cy ró?ne stanowiska znacz?co ró?ni? si? w ocenie tej kwestii. Przyk?adowo, niektórzy ekolodzy kwestionuj? przewag? gazu ?upkowego nad w?glem z uwagi na metan ulatniaj?cy si? podczas wydobywania i przesy?ania surowca. Po drugie, koszty polityczne by?yby niema?e – nale?a?oby spodziewa? si? trudnych rozmów na poziomie unijnym, zw?aszcza z silnie promuj?cymi energie odnawialne Niemcami. Na poziomie krajowym i lokalnym trzeba liczy? si? z kosztami spo?ecznymi oraz ewentualnymi blokadami inwestycji. Wreszcie, ci??ko oszacowa?, czy ca?e przedsi?wzi?cie b?dzie op?acalne ekonomicznie. Przedsi?biorstwa bazuj? na niedok?adnych szacunkach ameryka?skich, w razie decyzji o rozpocz?ciu wydobycia nale?a?oby ulepszy? technologie, dodatkowo w perspektywie do 2050 roku i tak Polska musi obni?y? emisj? CO2.

Zgodnie ze s?owami Kassenberga, Polska ma unikaln? szans? przebudowy swojej polityki energetycznej. Ta okazja nie powinna by? zmarnowana, a decydenci polityczni musz? wzi?? pod uwag? wiele czynników i dokona? m?drego wyboru, stawka jest bowiem wysoka.


* Raport EIA dotyczy? 32 krajów europejskich. Nale?y podkre?li?, ?e jest to ocena szacunkowa – oparta na podstawie podobie?stw w budowie ska? w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, gdzie znaleziono gaz ?upkowy.
** Peak oil to teoria dotycz?ca d?ugoterminowego tempa wydobycia i wyczerpania z?ó? ropy naftowej oraz innych paliw kopalnych, które w ko?cu doprowadz? do kryzysu energetyczno-paliwowego. Teoria szczytu wydobycia jest przedmiotem uwagi polityków z powodu potencjalnych efektów, jakie mia?aby wywo?a? zmniejszona produkcja ropy.
*** Emisje CO2 przy wykorzystaniu gazu ziemnego s? a? o 45 proc. ni?sze w porównaniu z w?glem, a o 30 proc. ni?sze w porównaniu z rop? naftow?.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also confidential ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Karolina Libront

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011) i Wydziału Prawa i Administracji (2013) na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie doktorantka na III roku Wydziałowych Humanistycznych Studiów Doktoranckich (specjalność: stosunki międzynarodowe; praca doktorska dotyczy polityki bezpieczeństwa Niemiec). Stypendium Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim (2008-2009). Stażystka m.in. w PISM (2009) oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2010). Prezes Koła Naukowego Doktorantów „Bezpieczeństwo Międzynarodowe”. kontakt: karolina.libront(at)centruminicjatyw.org

7 komentarzy on "Gaz łupkowy a cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej Relacja z konferencji"

 1. Olga

  Koncesje na wydobycie gazu są sprzedawane za bezcen dla wielkich firm zagranicznych i tłumaczy się, że Polska nie posiada technologii. Zaawansowane technologie były tworzone przez Polaków już w latach 70-tych, a następnie zostały oddane Moskwie ale po co o tym wspominać. Wydobycie tego gazu będzie skutkowało poważnymi skażeniami środowiska ale za pieniądze dla ekologów da się przerobić tą informację niemalże do poziomu pt. “dzięki wydobyciu wzrośnie możemy stworzyć ośrodki uzdrowiskowe”- to nieco groteskowe przedstawienie. Zachód nie pozwoli Polsce na uniezależnienie się energetyczne bo to nie byłoby w niczyjim interesie.

 2. Olgo – z jednej strony to racja, że możliwe są skażenia środowiska (wcale nie jest to przesądzone). Z drugiej – wydobywanie każdego surowca ma wpływ na środowisko – i to o wiele gorszy, niż gaz łupkowy. Na kupowanie gazu z Rosji nas po prostu nie stać, technologie odnawialne są na tę chwilę nieopłacalne. Zwiększenie wydobycia węgla kamiennego to jeszcze większa katastrofa dla środowiska. Nie jest to łatwy temat, nie wiadomo zresztą w ogóle, czy gaz łupkowy w Polsce w ogóle nadaje się do eksploatacji – ale rozsądnej alternatywy nie widać.
  Pozdrawiam

 3. Olga

  Zastanawia mnie kiedy osoba odpowiedzialna za podpisanie niekorzystnych kontraktów z Rosją zostanie postawiona przed sądem za działanie na szkodę naszego kraju…

  • Od wyższej urzędniczki Komisji Europejskiej dowiedziałam się, że Polska szeroko konsultowała ostatnie negocjacje z Rosją z DG Energy, i w Brukseli zarówno ta współpraca, jak i jej wynik w postaci podpisanej umowy są stawiane za wzór. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia…

 4. eko

  Pani Olga przytacza argumenty stosowane przez Panią Teresę Adamską, która w szeroko rozpowszechnianym w internecie wykładzie przytacza rzekome mity i sama je demaskuje. Jakiś czas temu pisałem o tym, że technologie stosowane w latach 70 – tych nijak się mają do tych stosowanych obecnie… Takich przykładów można przytaczać więcej, ale właściwie nie o tym.
  Biorąc pod uwagę historię oraz kwestie logistyczne Polska, jak na razie, nie posiada alternatywnego do rosyjskiego źródła dostaw gazu. W dłuższej perspektywie tę sytuację może w jakimś stopniu zmienić gazoport. Natomiast łupki mogą być przełomem.
  Pani Karolino stwierdziła Pani, że “Na kupowanie gazu z Rosji nas po prostu nie stać”. W mojej ocenie można powiedzieć tak: W obliczu odkrycia ekonomicznie opłacalnych w eksploatacji złóż gazu łupkowego nierozsądne będzie kupowanie gazu z Rosji. Polski gaz będzie po prostu tańszy.
  Działania poszukiwawcze w Polsce są monitorowane przez całą Europę. W wyścigu o szybkie wydobycie bierze udział wiele państw. Za jakiś czas może nas prześcignąć Wielka Brytania.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *