Centrum Inicjatyw Międzynarodowych organizatorem Weimar Youth Forum 2012

2028 4
TOMASZ PAW?USZkO

Na pocz?tku grudnia jako przedstawiciele CIM skorzystali?my z zaproszenia zaprzyja?nionego Centrum M?odych Dyplomatów aby wzi?? udzia? w projekcie Weimar Youth Forum 2011, zorganizowanym w Pary?u przez Conference Olivaint, najstarsz? francusk? organizacj? studenck?, za?o?on? w 1875 roku. Innymi uczestnikami obrad byli przedstawiciele niemieckiego Studentenforum in Tonniesteiner Kreis oraz belgijskiej Conference Olivaint de Belgique. Coroczny, kilkudziesi?cioosobowy projekt m?odych liderów z Francji, Niemiec, Polski i go?cinnie Belgii, w przysz?ym roku zawita do Polski. Poprzednie edycje obrad toczy?y si? w Weimarze i w?a?nie w Pary?u.

Tematem przewodnim obrad – zorganizowanych pod patronatem mi?dzynarodowej sieci Politeia Network (13 organizacji) – by?a idea „European Democracy. Citizens Involvement in Public Affairs”. Jako przedstawiciele Polski prowadzili?my mi?dzynarodowy warsztat pt. „Political Influence of Think Tanks”, debatuj?c na temat perspektyw rozwoju organizacji pozarz?dowych w gospodarce opartej na wiedzy. Oczywist? inspiracj? dla wyboru tego tematu warsztatu by?a przede wszystkim strategia dzia?a? naszej w?asnej organizacji, czyli Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych, które od blisko roku buduje sie? dzia?aczy i ekspertów m?odego pokolenia, wyspecjalizowan? w ró?nych dziedzinach nowoczesnych studiów spo?ecznych i mi?dzynarodowych. Warsztaty pozwoli?y nam na wzi?cie udzia?u w debacie na europejskim poziomie, dotycz?cym obszarów dzia?alno?ci mediów, lobbingu, think-tanków, sposobów ich finansowania oraz relacji z innymi instytucjami systemu politycznego. Ciekaw? dyskusj? wzbudzi?a idea think tanku jako organizacji edukacji obywatelskiej, napotykaj?cej rozmaite polityczne ograniczenia.

Uczestnicy Weimar Youth Forum 2011 w Pary?u, fot. Aleksandra Radziwo?

Spo?ród licznych interesuj?cych organizacji, zak?adanych od niedawna w Polsce w?ród absolwentów nauk spo?ecznych i dzia?aczy m?odego pokolenia, wiele grup celuje w dziennikarstwo, internetow? dzia?alno?? wydawnicz? oraz publicystyk?. Debaty w Pary?u utwierdzaj? nas jednak w przekonaniu, ?e budowa sieci m?odych ekspertów oraz uczestniczenie w mi?dzynarodowej debacie spo?ecznej daj? du?o szersze mo?liwo?ci od dora?nego komentowania spraw bie??cych. W spo?ecze?stwie funkcjonuj?cym w przestrzeni gospodarki opartej na wiedzy, nasza inicjatywa wydaje si? mie? oczywiste zakorzenienie w g?ównych procesach spo?ecznych i mo?e stanowi? g?os m?odego pokolenia oraz pozwala kreowa? przestrze? dyskusji nad kluczowymi problemami nowoczesno?ci. Warto wspomnie?, ?e ??czenie dzia?alno?ci pozarz?dowej i zawodowej staje si? obecnie standardem w dzia?alno?ci publicznej m?odszych pokole?. Projekty takie jak Weimar Youth Forum stanowi? miejsce warto?ciowych spotka? osób zaanga?owanych w ró?ne inicjatywy w ca?ej Europie.

W przysz?ym roku na jesieni, WYF odb?dzie si? w Warszawie. Zapraszamy do wspó?pracy, wspierania CIM, komentowania oraz nadsy?ania propozycji do przedyskutowania na pierwszym forum weimarskim m?odych w Polsce. Tematyka obrad dotyczy? b?dzie spraw b?d?cych w centrum zainteresowania spo?ecze?stw europejskich.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Tomasz Pawłuszko

absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, obecnie doktoryzuje się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studiował również w Budapeszcie. Były przewodniczący Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, współorganizator i uczestnik wielu konferencji i projektów naukowych w kraju i za granicą, autor kilkunastu publikacji, współpracownik kilku organizacji pozarządowych. Zapalony turysta i rowerzysta, fanatyk koszykówki, zwolennik „ciągłego czytania”. Obszary zainteresowań: polityka zagraniczna RP, problematyka Europy Środkowej i Wschodniej, medialne i społeczne konstrukcje zjawisk politycznych, teoria stosunków międzynarodowych (konstruktywizm, postmodernizm), filozofia i teoria polityki.

4 komentarze on "Centrum Inicjatyw Międzynarodowych organizatorem Weimar Youth Forum 2012"

 1. AR

  Pozwolę sobie tylko sprostować: WYF 2012 nie będzie pierwszym w Polsce – to właśnie Centrum Młodych Dyplomatów zainicjowało ten projekt (co prawda dobre kilka lat temu, ale jednak).

  I przypiszę sobie również autorstwo zdjęcia użytego we wpisie 😉

 2. Tomek Pawluszko

  tak jest Olu, ale nie napisałem nigdzie, że będzie to pierwsze WYF w Polsce, wspomniałem jedynie o 2 poprzednich edycjach z Paryża i Weimaru.

  zdjęcie poprawione. 🙂

  • AR

   A jednak napisałeś “Zapraszamy do współpracy, wspierania CIM, komentowania oraz nadsyłania propozycji do przedyskutowania na pierwszym forum weimarskim młodych w Polsce.” ;P

 3. Tomek Pawluszko

  O widzisz. Racja!
  Cóż, po prostu nie miałem dokumentacji poprzednich edycji.
  Ale na pewno pierwsze takie forum w CIM.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *