Europejski Chavez kieruje Unią

2020 8
ANITA S?K

fot. A. S?k

W listopadzie 2010r. W?gierskie Towarzystwo Europejskie wyda?o o?wiadczenie, w którym „wyra?a g??bokie zaniepokojenie polityk? prowadzon? przez rz?d u progu w?gierskiej prezydentury Unii Europejskiej. (…) dzi?ki zachowaniu rz?du sprzecznemu z podstawowymi normami demokracji, mo?emy trafi? wprost na peryferie europejskiej polityki i ?ycia intelektualcnego.” Jakich czynów dopu?ci?y si? madziarskie w?adze, ?e wywo?a?o to nie tylko protest ze strony spo?ecze?stwa w?gierskiego, ale i instytucji Unii Europejskiej?

Cenzura dla dobra ogó?u

V. Orban w PE. Fot. PE

21 grudnia 2010 parlament w?gierski przyj?? ustaw? medialn?. Nowe prawo wesz?o w ?ycie 1 stycznia 2011, dok?adnie w dzie? przej?cia przez Republik? W?gier prezydencji w Radzie UE. ?aden z europejskich polityków nie ma wspó?cze?nie takiej mocy prawnej, jak Victor Orbán – lider w?gierskiej partii rz?dz?cej, posiadaj?cego w parlamencie 2/3 g?osów prawicowego Fideszu – by przeciwko krytycznym mediom implikowa? tak drastyczne ?rodki. Nowa ustawa reguluje wszystkie stacje telewizyjne i radiowe oraz wydawców prasowych, a nawet portale internetowe, w tym blogi i zagraniczne media dost?pne na W?grzech. Rada ds. Mediów – centrum kontroli – ma prawo na?o?y? kar? do wysoko?ci do 750 000 EUR (!) za artyku?y, programy lub audycje z nieodpowiedni?/niepo??dan?/niew?a?ciw?/nagann?/gorsz?c? tre?ci?. O zakwalifikowaniu tre?ci decyduje – obsadzona sympatykami Fideszu – Rada. OBWE w o?wiadczeniu stwierdzi?a, ?e nowe prawo daje “nowoutworzonej w?adzy medialnej bezprecedensowe prawo do regulowania tre?ci przekazu”.

Zimny unijny prysznic

19 stycznia 2011 V. Orbán przedstawia? w PE priorytety prezydencji w?gierskiej w UE. Europarlamentarzy?ci z partii liberalnej, zielonych oraz socjalistów g?o?no wyra?ali swoje niezadowolenie, wskazuj?c na „autorytarne niszczenie” (ang. authoritarian decay) ?rodkowoeuropejskiego pa?stwa i mówi?c wprost, ?e “W?gry nie zas?u?y?y na sprawowanie unijnej prezydencji”, a nawet, ?e „kraj ten jest na drodze do powo?ania komunistycznej dyktatury”. Lider grupy zielonych w PE Daniel Cohn-Bendit, poszed? jeszcze dalej w swoim krytycyzmie, oskar?aj?c Orbána, komunistycznego opozycjonist?, o „nieuchronne zmierzaniu w kierunku tytu?u europejskiego Chaveza”, nawi?zuj?c do autokratycznych rz?dów populistycznego prezydenta Wenezueli. Jedyn? parti?, która popar?a Orbána, ale nie bez kontrowersji w szeregach, by?a Europejska Partia Ludowa, do której obok PO-PSL, nale?y Fidesz. Lider EPL Joseph Daul uhonorowa? wr?cz w?gierskiego premiera tytu?em „wspania?ego Europejczyka” . EPL, która jest najwi?ksz? parti? w PE, zapobiega uchwaleniu rezolucji przeciwko poczynaniom w?gierskiej partii rz?dz?cej. W Brukseli atmosfera si? zag?szcza. Wedle pierwszych wst?pnych ocen Komisji Europejskiej w?gierskie przepisy s? sprzeczne z prawem unijnym. Bruksela pod koniec stycznia wys?a?a do Budapesztu formaln? pro?b? o wyja?nienie zastrze?e?.

Europos?owie podczas przemowy Orbána w PE. Fot. DPA

Lex retro non agit?

Kontrola mediów to jedynie cz??? „rewolucji nad urn?” zapowiedzianej przez Fidesz po wygranych zesz?orocznych wyborach sierpniowych. W listopadzie ograniczono jurysdykcj? Trybuna?u Konstytucyjnego w sprawach fiskalnych, po tym, jak Trybuna? uzna? za niezgodne z konstytucj? 98-procentowy dzia?aj?ce wstecz opodatkowanie odpraw z sektora publicznego. Parlament (Fidesz) zadecydowa? jednak, ?e rz?d mo?e przyj?? to prawo, co przez krytyków zosta?o uznane za sprzeczne ze ?wi?t? zasad? demokracji checks and balances.

Argentyna w Europie

Tak?e w listopadzie rz?d, na wzór Buenos Aires w 2001r., postawi? swoim obywatelom sprzeczne z podstawowym prawem cz?owieka – prawem do w?asno?ci – ultimatum: przenie?cie swoje sk?adki z prywatnych funduszy do pa?stwowych albo stracicie swoje oszcz?dno?ci. Za ?rodki funduszy prywatnych (3 biliony forintów,. tj. 14,5 mld USD) chce Fidesz zredukowa? deficyt bud?etowy i d?ug publiczny. W?gry nale?? do najbardziej zad?u?onych wschodnich cz?onków UE. W 2008, na kraw?dzi bankructwa, Budapeszt otrzyma? 20 mld EUR z MFW, B? i UE. W?adze zobowi?za?y si? wtedy do redukcji deficytu do 3,8 proc. PKB w 2010 roku.

Zamiast podsumowania

Oddajmy jeszcze raz g?os cz?onkom W?gierskiego Towarzystwa Europejskiego: „Jak g?osi niegdysiejsze has?o Fideszu: „Chcieliby?my mieszka? w takim kraju, w którym prawo chroni nie tylko Coca-Col?”. Cz?onkowie WTE pragn? takich W?gier, w których prawo chroni zarówno prawa w?gierskich, europejskich obywateli jak i Coca-Col?.” Europa te? chce takich W?gier, zw?aszcza kiedy dowodz? Uni? i kreuj? jej wizerunek nie tylko wewn?trz Wspólnoty, ale i na ca?ym ?wiecie.

Logo w?gierskiej prezydencji noc?. Fot. EurActiv

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
CII's Founding Member. Graduated from the Department of EU International Relations and Diplomacy, College of Europe in Bruges (Belgium) and in International Relations from the Jagiellonian University in Cracow (Poland). LLP ERASMUS stipend on the University of Vienna. In years 2012-2013 Marie Curie Researcher on EU External Action in a think tank Trans European Policy Studies Association based in Brussels. Trainee i.a. in the European Commission (Cabinet of Š. Füle, Commissioner for ENP and Enlargement), Polish MFA, European Parliament and Embassy of the Republic of Poland in Moscow. Honourable member of the International Relations Students’ Association of the Jagiellonian University.

8 komentarzy on "Europejski Chavez kieruje Unią"

 1. Co do protestów ze strony społeczeństwa węgierskiego warto jednak zaznaczyć, że Fidesz Orbana cieszy się dużym poparciem (60-70% deklarujących udział w głosowaniu). Oczywiście poszczególne reformy nie cieszą się taką popularnością, ale nie jest też tak, że panuje tam ogólnonarodowy sprzeciw.

  Stwierdzenie o, sprzecznym z prawem do własności, ultimatum jest populistyczne, tak jak niektóre reformy Orbana;) Własność jest wtedy, gdy można nią zarządzać. Tu nigdy żądnej własności nie było – składki w prywatnych funduszach były tak samo przymusowe jak w państwowym. Kwestię utraty oszczędności też warto uściślić. W przypadku pozostania w funduszu prywatnym, dana osoba przenosi tam całą płaconą przez siebie składkę. Jednocześnie zostaje pozbawiona emerytury państwowej, jaką by otrzymała za okres składkowy od 2011 do przejścia na emeryturę (daje to bezprecedensową sytuację, co prawda bardzo kosztowną – składka płacona przez pracodawcę dalej idzie do państwa, w której istnieje możliwość opuszczenia państwowego systemu emerytalnego!).

 2. Rafał Bill

  Jeśli ktoś daje mi prawo decydowania o wpłacie moich własnych pieniędzy na emeryturę, to jest bardziej prowolnościowy niż cała Unia Europejska razem wzięta. Tylko tyle i aż tyle.

 3. Basia Marcinkowska

  Warto zauważyć, że KE już postawiła Węgrom dwutygodniowe ultimatum(termin w zasadzie już minął). Albo zmienią przepisy ustawy medialnej albo KE rozpocznie “postępowanie w sprawie uchybienia” . Swoja drogą, dziwną nazwę przyjęto w polskiej wersji.
  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm

  http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/01/24/ultimatum-de-bruxelles-a-la-hongrie-sur-sa-loi-sur-les-medias_1470019_3214.html

 4. @ Piotr: 14 lutego ukazały się najnowsze wyniki badań poparcia społecznego (http://www.politics.hu/20110214/poll-indicates-drop-in-ruling-fidesz-popularity), wg których Fidesz ma teraz 31% poparcia; od listopada, kiedy ogłoszono “nacjonalizację” funduszy emerytalnych oraz “walkę” z TK (jak mówią na te dwie reformy sami Węgrzy, np. http://esbalogh.typepad.com/hungarianspectrum/2010/10/a-slight-change-in-fideszs-popularity.html oraz słowa znajomej z Węgierskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podczas przeprowadzonego z nią wywiadu), poparcie dla Fideszu spadło/spada dramatycznie. Możesz Piotrze podać źródło swojej wiedzy nt. emerytalnego systemu węgierskiego? Piszesz, że “Jednocześnie zostaje pozbawiona emerytury państwowej, jaką by otrzymała za okres składkowy od 2011 do przejścia na emeryturę (daje to bezprecedensową sytuację, co prawda bardzo kosztowną – składka płacona przez pracodawcę dalej idzie do państwa, w której istnieje możliwość opuszczenia państwowego systemu emerytalnego!).” – zapewne jest to jakiś skrót myślowy, którego nie rozumiem i chętnie bym o tym więcej poczytała, w ramach uzupełnienia własnej wiedzy 🙂

  Dzięki Basiu za linka. Ciekawe, czy sprawa węgierskiej ustawy medialnej trafi do TS i co zrobi Fidesz, jeśli wyrok będzie dla niego negatywny…

 5. Fidesz nie jest powszechnie kochany , ale nie jest też tak jak sugeruje Twój wpis (“protest ze strony społeczeństwa węgierskiego”), że prawie całe społeczeństwo się buntuje. Podane poparcie odnosiło się do osób deklarujących udział w głosowaniu (przyznaję, że mogło być to mylące). Natomiast podane przez Ciebie 31%, nie przymierzając, tyle ile na PO w Polsce.
  Przed zmianą na składkę emerytalną składało się: 24% wynagrodzenia brutto pracownika , płacone przez pracodawcę oraz 10% płacone przez pracownika (w tym:8,5% na II filar (fundusz) i 1,5% dla państwa).
  W efekcie zmian:
  Wracając do systemu państwowego osoba przenosi pieniądze z II filara do I (państwowego) i tam płaci wszystkie składki. Jeśli przeniesione środki są mniejsze od gwarantowanej wartości (fundusz źle inwestował i cześć pieniędzy stracił) kwota jest wyrównywana przez państwo. Z kolei gdy środków jest więcej, nadwyżka zostaje przekazana do dyspozycji danej osoby.
  W przypadku zostania w II filarze całość składek płaconych przez daną osobą (10%) idzie do funduszu i to fundusz wypłaca emeryturę. Jednocześnie osoba dostaje emeryturę od państwa tylko za okres składkowy do 1 stycznia 2011. Składka płacona przez pracodawcę (24%) dalej zasila kasę państwa (tym samym staje się zwyczajnym podatkiem).

  http://nezopontintezet.hu/en/hungarian-political-summary/reforming-the-pension-reform/
  http://blogs.wsj.com/new-europe/2010/11/24/hungary-forces-private-pension-fund-members-back-to-state-scheme/
  http://www.pwc.com/hu/en/publications/assets/Reward-Bulletin-31-01-2011-ENG.pdf
  http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/ceweekly/2011-02-02/hungary-second-pillar-pension-system-survives-a-stripped-down-form

 6. Dzięki za wyczerpujące informacje!
  Czyli w nowym systemie czwarta część wynagrodzenia pracownika idzie nie na jego emeryturę, a na państwo? Czy ludzie mają więc jakiś wybór? To w takim razie nie, skoro w momencie pozostania w funduszu prywatnym tracą 1/4 swoich dochodów! I to jest sprawiedliwe? I to nie jest zamach na własność prywatną?

 7. Oczywiście, że nie jest sprawiedliwe. Jak państwo zabiera się za nasze pieniądze, to rzadko ma to choć trochę wspólnego ze sprawiedliwością.
  Zważ jednak, że podobnie ma się sprawa ze innymi płatnościami. Mało to podatków, które płacimy mając z tego wielkie nic?
  To co moim zdaniem jest warte uwagi, to sam fakt zgody na dobrowolne opuszczenie państwowego systemu. W Europie, gdzie uznaje się opiekę państwa za podstawę systemu społecznego, jest to wydarzenie bez precedensu.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *