POLANDAFRICA: stan relacji gospodarczych Polski z państwami afrykańskimi

1074 0
WOJCIECH GIL

polandafrica2

Za nieco ponad miesi?c – mi?dzy 27 a 28 listopada – w ?odzi odb?dzie si? druga edycja kongresu POLANDAFRICA. Kongres – uwa?any za najwa?niejsze wydarzenie zacie?niaj?ce relacje gospodarcze polskich przedsi?biorstw z ich afryka?skimi odpowiednikami –  b?dzie tak?e doskona?? okazj? dla przedstawicieli polskiego rz?du do uczynienia kolejnego milowego kroku w naszych kontaktach z Afryk?. To w?a?nie efektywne uzupe?nianie si? sektora pa?stwowego z prywatnym biznesem doprowadzi?o do stosunkowo du?ego sukcesu Polaków w Afryce. Jego najbardziej wymiernym efektem jest m.in. regularny wzrost obrotów handlowych z tym kontynentem, umo?liwiaj?cy budowanie trwa?ego partnerstwa.

Ekspansja polskich przedsi?biorców w rozwijaj?cej si? Afryce

Obroty handlowe pomi?dzy Polsk? a pa?stwami afryka?skimi w 2013 r. wynios?y 3,4 mld euro. Pomimo obecnie niewielkiego udzia?u tego regionu w ca?kowitym bilansie gospodarczym (handel z pa?stwami Czarnego L?du wynosi ok. 1% wymiany ogó?em), ?mia?o mo?na podkre?li?, ?e ci?gle utrzymuje si? trend wzrostowy. Przyk?adowo, w 2011 r. wymiana handlowa oscylowa?a wokó? kwoty 2,5 mld euro, natomiast wed?ug najnowszych statystyk, w 2014 r. tylko do ko?ca lipca wzajemne obroty handlowe pomi?dzy Polsk? a pa?stwami afryka?skimi osi?gn??y poziom 3 mld dolarów ameryka?skich (ok. 2,4 mld euro).

Jednym z kluczowych czynników przyczyniaj?cych si? do powy?szego wzrostu jest rz?dowy program „Go Africa”. Zosta? on zaprojektowany przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a realizowany jest przez Polsk? Agencj? Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Projekt ten najlepiej opisuj? s?owa prezesa PAIiIZ-u, S?awomira Majmana, który okre?li? go jako „narz?dzie maj?ce pomóc wyj?? polskim przedsi?biorcom z europejskiego kokonu”.

W ramach „Go Africa” organizowane s? m.in. misje gospodarcze do pa?stw afryka?skich, czy szkolenia dla przedsi?biorców inwestuj?cych na tym kontynencie. Prowadzone s? tak?e negocjacje rz?dowe pomi?dzy Polsk? a pa?stwami afryka?skimi. Warto  doda?, ?e kongres POLANDAFRICA jest wspó?organizowany w?a?nie przez PAIiIZ. Du?ym atutem programu okaza?a si? równie? jego zdolno?? do reagowania na wspó?prac? z nowymi pa?stwami. Projekt, pocz?tkowo skierowany tylko na kilka pa?stw (Algieria, Angola, Kenia, Mozambik, Nigeria oraz RPA), zacz?? dzia?a? tak?e na innych obszarach, m.in. w Tanzanii.

Wzrost obrotów handlowych pomi?dzy Polsk? a Afryk? zosta? osi?gni?ty równie? dzi?ki systematycznemu rozwojowi gospodarczemu pa?stw Czarnego L?du. Wed?ug danych Banku ?wiatowego, w bie??cym roku ca?y region Afryki Subsaharyjskiej osi?gnie wzrost PKB rz?du 5,2%. Imponuj?co wygl?da tak?e regularny rozwój gospodarek poszczególnych pa?stw, na których najbardziej koncentruj? si? polscy biznesmeni. Przyk?adowo, w 2013 r. Angola osi?gn??a rozwój PKB na poziomie 4,1%, Nigeria 5,4%, Kenia 4,7%, natomiast Etiopia 10%[1].

Sukcesy przedsi?biorców znad Wis?y na Czarnym L?dzie

Poza regularnie rosn?c? warto?ci? wzajemnej wymiany handlowej, w Afryce przybywa tak?e coraz wi?cej dzia?aj?cych tam polskich firm, których liczba we wrze?niu 2014 r. przekroczy?a 3 tysi?ce. Jako prekursorów intensyfikacji wspó?pracy z pa?stwami Afryka?skimi nale?y wymieni? Kulczyk Investments (sztandarowym projektem spó?ki by?o m.in. nabycie dost?pu do pól naftowych w Nigerii) oraz Grup? Azoty, która w 2013 r. wesz?a w posiadanie w?asnych z?ó? fosforytów na terenie Senegalu. W ich ?lady posz?y równie? inne du?e polskie przedsi?biorstwa, np. lubelski URSUS – spó?ka we wrze?niu tego roku rozpocz??a realizacj? wartego 90 mln USD kontraktu na dostarczenie do Etiopii 3 tys. ci?gników rolniczych.  Szczególn? uwag? nale?y zwróci? tak?e na maj?c? swoj? siedzib? w Rzeszowie firm? Asseco. W marcu bie??cego roku w?adze spó?ki podpisa?y z etiopsk?  Information Network Security Agency umow? na dostarczenie systemu bilingowego dla powstaj?cego w tym kraju nowoczesnego rynku energii. Co istotne, realizacja kontraktu o warto?ci 10 mln USD ma zosta? oparta na autorskich rozwi?zaniach Asseco, tym samym przyczyniaj?c si? do informatyzacji etiopskiego sektora us?ug. W kontek?cie rozwoju relacji polsko-afryka?skich, warte przytoczenia s? s?owa prezesa spó?ki Asseco, Adama Górala, który po zawarciu umowy podzi?kowa? polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych za zaanga?owanie si? dyplomacji w „promocj? polskiej gospodarki”.

Rada Polskich Inwestorów w Afryce

Aby w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci, które daje polskim przedsi?biorcom Czarny L?d, tak?e sami biznesmeni postanowili wspiera? si? nawzajem. Najwidoczniejszym przyk?adem takiego zaanga?owania i wspó?pracy by?o utworzenie w marcu br. Rady Polskich Inwestorów Afryce. Stowarzyszenie, zawi?zane z inicjatywy Jana Kulczyka, skupia obecnie najwi?ksze jednostki gospodarcze z Polski inwestuj?ce w Afryce (m.in. Kulczyk Investments, Polpharma, Kresus, Asseco, Zak?ady Chemiczne Police (Grupa Azoty), Lubawa oraz Ursus). Podstawowymi celami Rady ma by? rozwój polsko-afryka?skiej wspó?pracy gospodarczej oraz pomoc nowym firmom inwestuj?cym na tym kontynencie. Powo?ane przez Kulczyka stowarzyszenie ma pe?ni? tak?e rol? platformy wymiany do?wiadcze? pomi?dzy przedsi?biorstwami.

Podsumowanie

Afryka Subsaharyjska, jako wci?? dynamicznie rosn?cy gospodarczo region, wymog?a na polskich w?adzach i przedsi?biorcach konieczno?? rozwa?enia jej jako kierunku inwestycji. W rezultacie nast?pi?a intensyfikacja relacji z Czarnym L?dem. Proces ten, poza oczywistymi wymiernymi rezultatami w postaci zwi?kszenia wzajemnych obrotów handlowych, udowodni? równie? mo?liwo?? owocnej wspó?pracy pomi?dzy sektorem publicznym i prywatnym. Wymiana handlowa z Afryk?, z racji specyficznych warunków w porównaniu do g?ównych partnerów handlowych Polski, wymaga bowiem wsparcia ze strony rz?dowej.  Pozostaje liczy? na dalsze sukcesy programu „Go Africa” i na inne tego typu rz?dowe inicjatywy, które b?d? wspiera? polskich przedsi?biorców.

 


[1] Dane za: Strona internetowa Banku ?wiatowego: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified according of it’s active element. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Wojciech Gil

Wojciech Gil – student w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2014 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Brak komentarzy on "POLANDAFRICA: stan relacji gospodarczych Polski z państwami afrykańskimi"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>