Zbrodnie przeciwko naturze – nowy termin w prawie międzynarodowym? Europejska Inicjatywa Obywatelska

1229 1
CEZARY SZCZEPANIUK

endecocide screen111 listopada 2013 roku rozpocz?? si? w Warszawie szczyt klimatyczny COP 19 – 19. sesj? Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, którego celem jest wypracowanie konsensusu przez kraje ONZ w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. W my?l zasady i? natura nie zna sztucznych granic ustanowionych przez cz?owieka, a przede wszystkich granic politycznych, pa?stwa od kilkudziesi?ciu lat wspó?pracuj? w celu ograniczenia tak zwanych antropogenicznych skutków zmian klimatu. Wielka polityka i negocjacje mi?dzyrz?dowe mo?emy pozostawi? elitom politycznym naszych krajów, sami za? mo?emy skupi? si? na innych inicjatywach ekologicznych. W 2012 grupa m?odych obywateli Unii Europejskiej, zwi?zana z najwi?ksz? organizacj? studenck? w Europie – Europejskim Forum Studentów AEGEE Europe, postawi?a sobie za cel zmobilizowanie miliona mieszka?ców UE aby przeforsowa? „prawo o zbrodni przeciwko naturze” w Parlamencie Europejskim. Za „ecocide” uwa?aj? oni ekstensywne uszkodzenie oraz zniszczenie systemu ekologicznego danego terytorium, za? celem nadrz?dnym tej inicjatywy jest zaproponowanie na drodze legislacyjnej poprzez europejsk? inicjatyw? obywatelsk? prawa o odpowiedzialno?ci za zniszczenie przyrody.

Termin „ecocide pochodzi od po??czenia greckiego s?owa „oikos” które oznacza dom oraz ?aci?skiego s?owa „caedere” oznaczaj?cego zniszczenie, zabicie. Dos?owne t?umaczenie terminu oznacza zniszczenie naszego domu. „Ecocide” to zniszczenie ?rodowiska przyrodniczego, unicestwienie ludzi, zwierz?t oraz ro?lin na danym terytorium, które nie bierze pod uwag? prawa przysz?ych generacji do nieska?onej natury, uznaj?c je za zbrodni?.

Pierwsz? osob? która wprowadzi?a termin „ecocide” do debaty publicznej by? profesor Artur Galston, który w 1970 podczas Konferencji o Wojnie i Narodowej Odpowiedzialno?ci w Waszyngtonie wezwa? spo?eczno?? mi?dzynarodow? do wynegocjowania nowego porozumienia z celem zakazu zniszczenia przyrody. ‘Zniszczenie przyrody’ okre?li? przy tym jako dewastuj?ca i niszcz?ca dzia?alno?? cz?owieka wobec przyrody, zniszczenie obszarów przyrodniczych, ze szkod? dla wszelkiego ?ycia, zarówno ludzkiego jak i zwierz?cego oraz flory. W 1978 oficjalne o?wiadczenie Organizacji Narodów Zjednoczonych zaproponowa?o dodanie terminu „ecocide” do Konwencji o Ludobójstwie. W 1985 roku w Raporcie Whitakera zasugerowano zwrócenie wi?kszej uwagi w Konwencji o Ludobójstwie na zniszczenie przyrody, grupy etnicznej oraz kultury. W latach 90-tych kanadyjsko-australijski prawnik Mark Gray dokona? kodyfikacji podstaw prawnych dla proponowanego ustanowienia zbrodni przeciwko przyrodzie. W ostatniej dekadzie XX wieku, podczas prac nad Kodeksem Zbrodni przeciwko Pokojowi i Bezpiecze?stwu Rodzaju Ludzkiego, paragraf o „ecocide” ostatecznie nie trafi? do prawa mi?dzynarodowego, poniewa? zosta? zawetowany przez trzy kraje: Stany Zjednoczone, Wielka Brytani? oraz Królestwo Niderlandów. Kraje te obawia?y si? prawdopodobnie próby w??czenia zakazu u?ycia broni atomowej do Kodeksu. Jak dot?d uznanymi elementami przest?pstwa przeciwko pokojowi zapisanymi w Statucie Mi?dzynarodowego Trybuna?u Sprawiedliwo?ci s? zbrodnie przeciwko ludzko?ci, ludobójstwo, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie Agresji. Termin „ecocide” nie znalaz? si? w tej deklaracji. W 2010 prawniczka Polly Higgins podj??a si? wyzwania i zg?osi?a swoj? propozycj? do Komisji Prawa ONZ, w??czaj?c? „ecocide” do Statusów Rzymskich jako pi?t? Zbrodni? przeciwko Pokojowi.logo ecocide

Europejska Inicjatywa Obywatelska[1] proponowana przez organizatorów projektu „Zako?czmy Ecocide w Europie” wzywa do uznania „ecocide” za zbrodni? w 5 kwestiach: „ecocide” pope?nione na terytorium UE lub przez obywatela UE, pope?nione przez zarejestrowan? w UE firm?, nawet dzia?aj?c? poza jej granicami, importowanie produktów i us?ug b?d?cych skutkiem zniszczenia przyrody, lub finansowanie przez banki z siedzib? w UE dzia?alno?ci powoduj?cej zniszczenie ?rodowiska, gdziekolwiek ta dzia?alno?? mia?a miejsce. Dyrektywa taka, zaproponowana przez Parlament Europejski, sta?aby si? pionierskim aktem prawnym na ca?ym ?wiecie. UE da?aby przyk?ad innym krajom i organizacjom, jako inicjator globalnego postrzegania antropologicznych zmian w ?rodowisku naturalnym.

Jako przyk?adowe zbrodnie przeciwko ?rodowisku naturalnemu organizatorzy projektu podaj? wp?yw budowy infrastruktury kopalni w?gla kamiennego we wschodniej Australii na Wielk? Raf? Koralow?, wp?yw promieniowania radioaktywnego oraz produkcji broni j?drowej na zdrowie ludzi oraz zmiany w przyrodzie (Czarnobyl), czy wp?yw budowy tamy Belo Monte w Brazylii na ?ycie oraz kultur? autochtonicznej ludno?ci w dolnym biegu rzeki Xingu oraz efekty zalania lasu deszczowego i ?yj?cych tam gatunków zwierz?t i ro?lin na ca?y ekosystem Ameryki Po?udniowej. Wi?cej o potencjalnych zbrodniach przeciwko naturze przeczyta? mo?na na stronie projektu tutaj.

Osoby, które chcia?y by wesprze? inicjatyw? End Ecocide in Europe zach?cam do odwiedzenia strony po?wi?conej temu projektowi : endecocide.eu. 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=q6H1AqHPhPQ&w=640&h=360]


[1] Europejska Inicjatywa Obywatelska jest demokratycznym instrumentem który wszed? w ?ycie wraz z Traktatem z Lizbony w 2009 roku i dzia?aj?cym od kwietnia 2012 roku. Umo?liwia ona obywatelom UE zaproponowanie projektu prawnego. Wymagane jest zebranie podpisów 1 miliona obywateli UE z co najmniej 7 krajów.


Przeczytaj równie?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Cezary Szczepaniuk

Cezary Szczepaniuk, - Współpracownik CIM - absolwent stosunków międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich na specjalizacji „Unia Europejska jako aktor regionalny” w Kolegium Europejskim w Natolinie. Jego zainteresowania obejmują szeroko rozumiane aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego, Partnerstwo Wschodnie (Ukraina, Gruzja), NATO oraz Wspólną Politykę Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE. Cezary Szczepaniuk graduated from University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poland with Master degree in international relations and from College of Europe European Interdisciplinary Studies with “EU as a regional actor” specialization. His interests vary from international security, Eastern Partnership, Ukrainian geopolitics and French security to defence policy. He took part as an international observer in the Election Observation Mission during presidential elections in Georgia on October 27, 2013.

1 komentarz on "Zbrodnie przeciwko naturze – nowy termin w prawie międzynarodowym? Europejska Inicjatywa Obywatelska"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *