Szczyt APEC w Indonezji – konkluzje

1224 0
IZABELA MODZELEWSKA

Wallpaper_APEC_2Gospodarzem szczytu grupy APEC (Asia – Pacific Economic Cooperation – Wspó?praca Gospodarcza Azji i Pacyfiku) w pa?dzierniku 2013 roku by?a Indonezja. Przed oficjalnym szczytem, zaplanowanym na 7-8 pa?dziernika na Bali, mia?a miejsce seria spotka?, podczas których przedstawiciele krajów cz?onkowskich mieli okazj? do omówienia tematów, b?d?cych przedmiotem debaty podczas oficjalnego szczytu. Warto w tym miejscu doda?, ?e szczyt APEC by? sprawdzianem organizacyjnym dla Indonezji, poniewa? w 2014 roku obejmie ona przewodnictwo w grupie.

Wielki nieobecny

Przewodnictwo w ugrupowaniu zrzeszaj?cym pot?gi gospodarcze takie jak: USA, Chiny, Korea Po?udniowa, Japonia i Rosja b?dzie mia?o dla Indonezji znaczenie presti?owe. Przede wszystkim stanowi? b?dzie szans? na promocj? potencja?u ekonomicznego, stworzenie nowych miejsc pracy oraz przyci?gni?cie inwestorów. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e Stany Zjednoczone to istotny partner handlowy dla krajów azjatyckich, dlatego te? nieobecno?? prezydenta Baracka Obamy na szczycie by?a szeroko komentowana. Jeszcze przed rozpocz?ciem serii spotka? prezydent USA og?osi?, ?e z powodu parali?u w ameryka?skiej administracji federalnej nie we?mie w nich udzia?u. Podczas szczytu w Indonezji USA reprezentowa? szef ameryka?skiej dyplomacji – John Kerry. Decyzja ameryka?skiego prezydenta spotka?a si? z szerokim odzewem ze strony innych uczestników. Przywódca Rosji – W?adimir Putin okre?li? t? decyzj? jako „uzasadnion?” oraz doda?, ?e „ka?dy przywódca pa?stwa musia?by post?pi? tak samo w  podobnej sytuacji”. Z kolei minister spraw zagranicznych Australii – Julie Bishop zagwarantowa?a gotowo?? do rozmów z Johnem Kerry’m.

Znaczenie Chin w APEC – roszczenia terytorialne

Nieobecno?? prezydenta USA by?a niew?tpliwie korzystna dla przywódców pozosta?ych pa?stw, w tym Chin, Rosji i Japonii. Na tej absencji zyska?y zw?aszcza Chiny – ?wiatowe supermocarstwo nr 2 po Stanach Zjednoczonych. Nale?y wspomnie?, ?e Tony Abbot – premier Australii stwierdzi?, i? wzrost znaczenia chi?skiej gospodarki stanowi „korzy?? dla ?wiata, a nie wyzwanie. Prezydent ChRL – Xi Jinping doda?, ?e strona chi?ska jest zainteresowana pog??bieniem wspó?pracy z Australi? w ramach strategicznego partnerstwa. Wybór poszerzenia kooperacji z Australi? – sojusznikiem USA to tak?e element chi?skiej strategii os?abiania wp?ywów ameryka?skich w regionie Azji i Pacyfiku. Obietnica wspólnych przedsi?wzi?? jest niew?tpliwie korzystna zarówno dla strony chi?skiej, jak i australijskiej.

Szczyt APEC by? nie tylko okazj? dla strony chi?skiej do pog??bienia relacji z partnerami, ale równie? do podkre?lenia stanowiska wobec sporów terytorialnych na Morzu Po?udniowochi?skim. Liu Zhenmin – wiceminister spraw zagranicznych stwierdzi?, ?e „zaanga?owanie krajów spoza regionu Morza Po?udniowochi?skiego ma pod?o?e wy??cznie polityczne”. Ponadto jednym z celów chi?skiej polityki wobec rejonu Azji i Pacyfiku jest d??enie do ograniczania wp?ywów USA. Trzeba jednak zaznaczy?, i? strona ameryka?ska dysponuje ogromnymi si?ami w regionie, Ameryka?skie Dowództwo Pacyfiku – PACOM (United States Pacific Command) dysponuje 325 tysi?cy ?o?nierzy, 180 okr?tami oraz 1900 samolotami[1].

Warto doda?, ?e w regionie Azji i Pacyfiku przedmiotami sporu s?: Wyspy Spratly (spór pomi?dzy Chinami, Tajwanem, Brunei, Filipinami, Wietnamem, Indonezj? i Malezj?), Archipelag Wysp Paracelskich (konflikt chi?sko-wietnamski) oraz Scarborough Shoal (Wyspa Huangyan – konflikt pomi?dzy Chinami, Japoni?, Wietnamem i Filipinami). Strona chi?ska opowiada si? za pokojowym rozstrzygni?ciem sporów drog? negocjacji. Nie ulega jednak w?tpliwo?ci, i? rozbudowa floty przez Chiny oraz zaostrzaj?cy si? spór z Japoni? na Morzu Wschodniochi?skim o Wyspy Senkaku/Diaoyu mo?e powodowa? wzrost obaw reszty pa?stw APEC wzgl?dem Pa?stwa ?rodka. Ponadto w styczniu 2013 roku Filipiny zwróci?y si? do ONZ z pro?b? o arbitra? w sporze o Wyspy Spratly. Co wi?cej w spór chi?sko-japo?ski zaanga?owanych jest m.in. 2,3 tysi?ca chi?skich ?o?nierzy, 142 okr?ty, 27 niszczycieli oraz lotniskowiec.

Zaniepokojenie chi?sk? polityk? morsk? wyrazi?a równie? Japonia. Strona chi?ska stara si? uspokoi? swoich partnerów, zapewniaj?c ?e jej dzia?ania maj? na celu jedynie zapewnienie bezpiecze?stwa morskiego regionu. Rosn?ca pot?ga morska Chin stanowi niew?tpliwie wyzwanie dla pozosta?ych pa?stw azjatyckich. Zwi?kszanie potencja?u morskiego Chin w tym regionie mo?e potencjalnie doprowadzi? w przysz?o?ci do regionalnego wy?cigu zbroje?.

APEC motorem ?wiatowego wzrostu gospodarczego – deklaracje

Jednym z podstawowych celów grupy pa?stw APEC jest d??enie do utrzymania stabilnego wzrostu gospodarczego oraz zapobieganie kryzysom ekonomicznym w regionie Azji i Pacyfiku. Najwa?niejszym dokumentem przyj?tym podczas szczytu 8 pa?dziernika by?a deklaracja –  Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth. Znalaz?y si? w niej liczne zapisy dotycz?ce zarówno sfery politycznej, ekonomicznej jak i spo?ecznej. W kwestiach spo?ecznych poruszono przede wszystkim: redukcj? ubóstwa, popraw? standardów ?ycia oraz podniesienie jako?ci us?ug medycznych. W sferze ekonomicznej odniesiono si? do: promowania zrównowa?onego rozwoju, integracji gospodarek regionalnych, wspó?pracy na rzecz przyci?gania nowych inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy i zwalczania protekcjonistycznych barier handlowych, które spowalniaj? rozwój globalnej gospodarki. Ponadto w deklaracji podkre?lono fakt, i? to Azja jest si?? nap?dow? ?wiatowej gospodarki. Celem pa?stw APEC jest tak?e wznowienie wielostronnych negocjacji w ramach rundy dauha?skiej ?wiatowej Organizacji Handlu.

Istotna kwestia to tak?e potwierdzenie przez przywódców pa?stw ich woli utworzenia strefy wolnego handlu na obszarze Azji i Pacyfiku – Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP). W sprawie wolnego handlu i inwestycji liderzy krajów cz?onkowskich zobowi?zali si? do realizacji za?o?e? z Bogor (D?akarta)[2] do 2020 roku. Nale?y zauwa?y?, ?e w deklaracji obok kwestii ekonomicznych wiele uwagi po?wi?cono edukacji, zw?aszcza na poziomie uniwersyteckim. Do 2020 roku planowane jest posiadanie przez APEC ??cznie 1 miliona uniwersytetów.

Trzeba równie? doda?, ?e w ramach APEC realizowane s? liczne projekty na rzecz rozwoju spo?eczno-gospodarczego. Projekty po?wi?cone s? m.in. promowaniu szkole?, bada? naukowych, ekologii, zdrowiu publicznemu. Wed?ug danych APEC rocznie realizowanych jest ok. 100-150 projektów, na które w latach 2011-2012 przeznaczono ponad 25 milionów USD.

APEC a UE

Interesuj?cym zagadnieniem jest to, czy kraje zrzeszone w APEC stanowi? zagro?enie dla interesów UE. O tym, ?e poszczególne pa?stwa APEC s? wa?nymi partnerami zagranicznymi dla UE ?wiadczy fakt, i? w pierwszej pi?tce czo?owych partnerów gospodarczych znajduj? si? trzy kraje nale??ce do APEC – USA, Chiny oraz Rosja. Na pewno wspó?praca z tymi pa?stwami, a tak?e z Japoni? i Kore? Po?udniow? jest korzystna dla UE. O zacie?niaj?cej si? kooperacji ?wiadczy równie? zawarte 26 marca br. porozumienie pomi?dzy UE a APEC o transferze danych. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e wspó?praca w sferze gospodarczo-politycznej mo?e by? korzystna dla obydwu stron. Warto doda?, ?e UE musi bra? pod uwag? rosn?ce ambicje poszczególnych pa?stw azjatyckich i d??y? do pog??biania relacji z APEC.

APEC pot?g? gospodarcz? na ?wiecie?

Gospodarki krajów zrzeszonych w APEC wytwarzaj? 55% ?wiatowego PKB oraz posiadaj? 44% udzia?u w handlu mi?dzynarodowym. Kraje APEC stanowi? tak?e 40% populacji ?wiata. O rosn?cej sile tej grupy ?wiadczy równie? to, i? o cz?onkostwo ubiegaj? si? nowe pa?stwa, w tym: Mongolia, Indie, Bangladesz, Pakistan, Sri Lanka i Ekwador. Wst?pienie Mongolii do APEC korzystne jest zarówno dla tego pa?stwa jak i dla rozwoju gospodarczego regionu. Nale?y doda?, ?e obszar Mongolii bogaty jest w surowce takie jak: mied?, z?oto, rudy ?elaza oraz w?giel brunatny. Wed?ug szacunków Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego, to w?a?nie Mongolia b?dzie notowa?a najwi?kszy wzrost gospodarczy spo?ród krajów rozwijaj?cych (o czym w du?ej mierze b?dzie decydowa? zw?aszcza wzrost w sektorze wydobywczym). Importem surowców zainteresowane s? g?ównie Chiny, Rosja oraz Kanada. Warto doda?, ?e Mongolia podpisa?a do tej pory 44 umowy handlowe z poszczególnymi pa?stwami APEC.

Na dynamiczny rozwój ekonomiczny regionu Azji i Pacyfiku niew?tpliwie wp?ywa pozycja  mocarstwowa Chin. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e w?ród pa?stw cz?onkowskich APEC s? kraje o zró?nicowanym stopniu rozwoju ekonomicznego. Coroczne spotkania APEC to szansa na zawieranie nowych porozumie? oraz wkroczenie na ?cie?k? szybszego rozwoju dla s?abiej rozwini?tych pa?stw.


[1] Andrzej Lubowski, ?wiat w 2040 roku. Czy zachód musi przegra?? Wydawnictwo Znak, Kraków 2013, s. 117.

[2] Za?o?enia odno?nie wolnego handlu i inwestycji te zosta?y przyj?te podczas pierwszego szczytu pa?stw APEC w 1994 roku w Bogor (D?akarta) w Indonezji. Kraje rozwini?te mia?y wprowadzi? zobowi?zania w ?ycie do 2010 roku a rozwijaj?ce si? do 2020 roku.


Izabela Modzelewska – wspó?pracownik CIM – absolwentka stosunków mi?dzynarodowych (specjalizacja: dyplomacja publiczna) na Collegium Civitas w Warszawie. Wspó?pracowa?a z portalem unia europejska.org oraz magazynem „Stosunki Mi?dzynarodowe”. Odby?a wolontariat w fundacji „Afryka Inaczej” oraz sta? w Urz?dzie Miasta Sto?ecznego Warszawy – Dzielnica Bielany w dziale Administracyjno-Gospodarczym. Interesuje si? tematyk? Chin, zw?aszcza relacjami Chiny-ONZ oraz stosunkami gospodarczymi Chiny- UE.


Przeczytaj równie?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "Szczyt APEC w Indonezji – konkluzje"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *