Migracja w Unii Europejskiej – kilka przykładów w dobie kryzysu

1439 2
MARTA MAKOWSKA

God save the Queen czyli farewell immigrants

?ród?o: http://www.theprisma.co.uk/2012/07/22/the-collapse-of-the-euro-the-populism-of-an-anti-immigration-europe/

Najnowsze badanie opinii publicznej  przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez o?rodek badawczy YouGov wykaza?o, ?e 57 procent Brytyjczyków wymienia imigracj? jako jeden z podstawowych problemów trapi?cych ich kraj (cz??ciej wymieniany by? tylko kryzys gospodarczy). W tegorocznej mowie tronowej Królowa El?bieta zapowiedzia?a zaostrzenie przepisów dotycz?cych migrantów przebywaj?cych na terenie Wielkiej Brytanii: maj? zosta? wprowadzone m.in. obostrzenia w dost?pie do s?u?by zdrowia, ?ci?lejsza kontrola obcokrajowców wynajmuj?cych mieszkania na terenie Wielkiej Brytanii, a tak?e u?atwiona ma zosta? procedura deportacji tych osób, które dopu?ci?y si? przest?pstw. To wyst?pienie, wyg?oszone przez Królow?, a przygotowywane przez rz?d, jest wyra?n? odpowiedz? na rosn?ce w kraju poparcie wyra?ane dla nacjonalistycznej i eurosceptycznej Partii Niepodleg?o?ci Zjednoczonego Królestwa (UKIP) Nigela Farage’a, który osi?gn?? du?y sukces w wyborach lokalnych w Anglii i Walii, przeprowadzonych na pocz?tku maja tego roku.

Europejski tygiel

Przypadek Wielkiej Brytanii nie jest odosobniony. Popularno?? antyimigracyjnych i populistycznych ruchów i si? politycznych wzrasta w wielu krajach Europy.

Jean-Marie i Marine Le PenWe Francji posta? Jean Marie Le Penn’a (a obecnie jego córki Marine) ju? od lat 70. przykuwa uwag? mi?dzynarodowych mediów. Front Narodowy pod jego przywództwem uczyni? z imigracji najwa?niejszy problem trapi?cy Francj?, id?c w sukurs islamofobicznej i rasistowskiej cz??ci spo?eczno?ci.

W Holandii du?ym poparciem cieszy si? skrajnie prawicowa „Partia Wolno?ci” pod przywództwem Geerta Wildersa. W naszej ojczy?nie szerzej znany jest incydent sprzed dwóch lat, kiedy holenderski minister pracy zapowiedzia? zaostrzenie przepisów migracyjnych uderzaj?ce g?ównie w Polaków, stanowi?cych ponad po?ow? wszystkich pracuj?cych w Holandii imigrantów (ponad 150 000 osób). Propozycje Henka Kampa dotyczy?y m.in. ustanowienia procedury niemal natychmiastowego wydalenia obcokrajowca, który utraci prac? w Holandii, a tak?e bardziej restrykcyjnego dost?pu do mieszka? i pomocy socjalnej. Polski rz?d momentalnie zareagowa?,  wytykaj?c niezgodno?? z unijnymi przepisami o mobilno?ci obywateli UE.

Timo_Soini_przywoldca Prawdziwych Finow, fot. licencja CCZ kolei w Finlandii partia „Prawdziwi Finowie”, zajmuj?ca skrajnie nacjonalistyczn? pozycj? na politycznej scenie, posiada obecnie blisko 20% poparcia spo?ecznego. Jednym z g?ównych tematów podejmowanych przez to populistyczne ugrupowanie, poza skrajnym eurosceptyzmem, jest podsycanie antyimigracyjnych nastrojów i postulowanie o bardziej restrykcyjn? polityk? wobec obcokrajowców. Jest to o tyle ciekawe, ?e W Finlandii zaledwie 3% mieszka?ców stanowi? osoby urodzone za granic?.

Przyczyny wzrostu fali populizmów

Gdzie upatrywa? ?róde? rosn?cego poparcia dla populistów i tendencji zaostrzania polityk antyimigracyjnych, nawet w?ród mainstreamowych polityków?

Po pierwsze, co nie b?dzie wielkim zaskoczeniem, w kryzysie ekonomicznym. Po wielu latach niemal nieprzerwanego rozwoju gospodarczego i bezpiecze?stwa socjalnego wiele krajów Europy zachodniej boryka si? z kryzysem zatrudnienia i konieczno?ci? redukcji przywilejów socjalnych. Nawet w tych krajach, gdzie skutki kryzysu by?y odczuwane s?abiej, b?d? prawie wcale, populistyczne slogany zaimportowane z zagranicy znalaz?y podatny grunt i odzwierciedlenie w postulatach skrajnej prawicy.

Po drugie, brak poczucia wspólnej to?samo?ci. Europejczycy w znacznej mierze nie uto?samiaj? si? z Uni? Europejsk? i bardziej ni? Europejczykami czuj? si? obywatelami konkretnych pa?stw. Ratowanie strefy Euro, pomoc dla gospodarek Grecji czy Cypru, b?d?ce obecnie w centrum wydarze? politycznych, wydaj? si? tematami na tyle odleg?ymi i niezrozumia?ymi, ?e populi?ci maj? ogromne pole do manipulacji faktami i liczbami, podsycaj?c tym samym wzajemne antagonizmy.

Wyj?cie z impasu?

Wydaje si?, ?e polityka migracyjna na starym kontynencie jest wprost zale?na od sytuacji gospodarczej na? panuj?cej. W okresach prosperity cudzoziemcy przyjmowani s? t?umnie przede wszystkim do realizacji podstawowych prac, za? w okresach s?abszej koniunktury decydenci poszczególnych krajów g?owi? si? jak „wyprosi?” zasiedzia?ych go?ci, uciekaj?c si? do p?ytkiej retoryki. W efekcie stosowania takiego mechanizmu nie tylko mamy do czynienia z narastaj?cymi napi?ciami i ksenofobicznymi nastrojami, ale te? z obna?eniem s?abo?ci integracji europejskiej, która jako ci?g?y proces, mia?a zada? cios powracaj?cym tendencjom. Kryzys gospodarczy nie stanowi niestety dobrego momentu na szerok? dyskusj? po?wi?con? temu tematowi. Ratowanie upadaj?cych banków, pakiety i mechanizmy pomocowe dla zagro?onych bankructwem krajów zabieraj? znaczn? cz??? czasu i energii polityków. A szkoda, bo problem absorpcji migrantów nie ma szans rozwi?za? si? „przy okazji”.


 Autorka tekstu wykorzysta?a jego fragmenty podczas wyst?pienia na debacie „Granica i migracje w Unii Europejskiej” zorganizowanej przez Frontex – Europejsk? Agencj? Zarz?dzania Wspó?prac? Operacyjn? na Granicach Zewn?trznych Pa?stw Cz?onkowskich Unii Europejskiej w dniu 11 maja 2013 w Warszawie


Przeczytaj równie?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also confidential according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Marta Makowska

Marta Makowska -€“ doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Magister politologii Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Przez ponad trzy lata działaczka Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. Stypendystka programu Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po Paris). Absolwentka studiów podyplomowych „Akademia Menedżerów III Sektora” z zakresu zarządzania NGO w Collegium Civitas w Warszawie. Obszary zainteresowań: Bliski Wschód i Afryka Północna, Unia Europejska, Turcja, Francja, wybrane aspekty filozofii XX wieku. kontakt: marta.makowska(at)centruminicjatyw.org

2 komentarzy on "Migracja w Unii Europejskiej – kilka przykładów w dobie kryzysu"

  1. Zastanawia mnie, czy ten nacjonalistyczny i antyimigrancki ferment jest skierowany przeciwko imigrantom z Europy Centralnej i Wschodniej, czy tylko wobec imigrantow spoza UE? Czy stnieje jakies odroznienie, podzial na te dwie kategorie, czy wszyscy imigranci sa traktowanie jednoczesnie?

  2. Marta Makowska

    To jest trochę tak, że każdy kraj ma „Własne problemy”. W przypadku Włoch czy Grecji uwaga na pewno jest skierowana na Afrykę Północną (Wchochy sa zresztą ‚bohaterem’ niejedengo skandalu dotyczącego polityki wobec uchodźców). Ostatnio w Wielkiej Brytani niechęć skierowana jest przeciwko „świeżym migrantom” z Europy centralnej i wschodniej, bo i ci sa najgorzej zintegrowani (czy rzeczywiście kulturowo są oni bliżej niż mieszkańcy byłych kolonii brytyjskich?). Nie ma jednej „prawdy”, poza chyba ta, że w okresie „prosperity” każde ręce do pracy są potrzebne i witane z entuzjazmem, a w czasie kryzysu….cóż…najłatwiej sie pozbyć tych, którzy są najbardziej „obcy”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>