Manewry rosyjskie a szwedzka obronność

740 0
NATALIA WOJTOWICZ*

szwecja, grafika googleSzwedzka gazeta Svenska Dagbladet poda?a informacj?, ?e manewry rosyjskie z dnia 29 marca 2013 roku mia?y na celu przetestowanie mo?liwo?ci ataku na dwie najwa?niejsze bazy wojskowe Szwecji. ?wiczenia odby?y si? w odleg?o?ci ok. pi??dziesi?ciu kilometrów od granic Szwecji, przy u?yciu dwóch bombowców Tupolev-22M3 oraz czterech eskortuj?cych my?liwców Sukhoi-27. Federacja Rosyjska dope?ni?a obowi?zku poinformowania w?adz szwedzkich o planowanych manewrach. W stan gotowo?ci mia?y zosta? postawione dwa samoloty JAS-39 Gripen, jednak nie by?y dost?pne na czas. Nast?pi?a reakcja ze strony NATO – wys?ano dwa du?skie samoloty stacjonuj?ce na Litwie. Samoloty dotar?y jednak zbyt pó?no, by móc monitorowa? przebieg rosyjskich ?wicze?.

Szwedzki Minister Obrony, Karin Enström, skomentowa?a incydent, twierdz?c, ?e Rosja zintensyfikowa?a manewry wojskowe i post?puje w inny ni? dotychczas sposób, co jest cz??ci? procesu wzmacniania armii rosyjskiej. Zapowiedzia?a tak?e, ?e Szwecja b?dzie si? mu dok?adnie przygl?da?. Wed?ug najnowszych danych zaprezentowanych przez SIPRI, ?wiatowe wydatki wojskowe spad?y w 2012 roku o 0,5% w porównaniu do roku 2011. Jednak wydatki zbrojeniowe Federacji Rosyjskiej wzros?y a? o 16%. Zwi?kszenie bud?etu wojskowego Rosji zosta?o zauwa?one przez Szwecj?, która rewiduje dotychczasowe za?o?enia polityki zagranicznej i bezpiecze?stwa.

Sztokholm odchodzi powoli od polityki neutralno?ci, cho? trudno obecnie oceni? jak daleko te zmiany zajd?. Szwedzka gazeta Dangbladet przypisuje t? zmian? konsekwencjom wojny rosyjsko-gruzi?skiej z 2008 roku. Rosyjska interwencja, która doprowadzi?a do secesji Abchazji oraz Osetii Po?udniowej jest dowodem na gotowo?? Federacji do u?ycia wojska na terenie Europy. Post?puj?cy rozwój armii rosyjskiej wywo?a? dyskusj? na temat bezpiecze?stwa Szwecji.

G?ównodowodz?cy szwedzkich si? zbrojnych, genera? Sverker Göranson, stwierdzi?, ?e w ci?gu ostatniej dekady manewry rosyjskie w rejonie Morza Norweskiego oraz Morza Ba?tyckiego podejmowane s? z coraz wi?ksz? cz?stotliwo?ci? i w niespotykanym dot?d zakresie. Doda? tak?e, ?e najbardziej prawdopodobnym scenariuszem konfliktu by?oby wykorzystanie politycznego kryzysu na arenie mi?dzynarodowej i zaatakowanie terytorium Szwecji. Stwierdzi? równie?, ?e wojsko szwedzkie nie by?oby w stanie przeciwstawi? si? si?om rosyjskim bez pomocy Stanów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej. Wkroczenie samolotów NATO zamiast lotnictwa szwedzkiego o?ywi?o debat? na temat potencjalnego przyst?pienia Szwecji do Sojuszu. Trzeba te? zauwa?y?, ?e za?o?enia polityki zagranicznej Sztokholmu uwzgl?dniaj? priorytetow? rol? sojuszników Szwecji w budowaniu jej obronno?ci.

Tegoroczne o?wiadczenie z?o?one w szwedzkim Parlamencie 13 lutego przez ministra spraw zagranicznych, Carla Bilda, okre?la bezpiecze?stwo Szwecji jako zbudowane na solidarno?ci z innymi oraz zwalczaniu zagro?e? przez Uni? Europejsk?. Tym samym minister zadeklarowa?, ?e w przypadku napa?ci na jeden z krajów UE Szwecja nie pozostanie pasywna i oczekuje tego samego od pozosta?ych cz?onków wspólnoty.Przeciwny obraz architektury bezpiecze?stwa zaprezentowa?y w?adze Rosji, argumentuj?c, ?e sojusze nie s? ?rodkiem zapewniaj?cym bezpiecze?stwo pa?stwa.

W za?o?eniach polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 12 lutego 2013 roku znajdujemy wizj? wspó?czesnego ?wiata wed?ug w?adz Kremla: „Obecnie tradycyjne sojusze wojskowe i politycznie nie broni? przed wszystkimi istniej?cymi wyzwaniami oraz zagro?eniami o charakterze transgranicznym. Podej?cie oparte na sojuszniczym rozwi?zywaniu problemów jest stopniowo zast?powane przez dyplomacj? opart? na elastycznym uczestnictwie w mechanizmach multilateralnych, dedykowanych znajdowaniu efektywnych rozwi?za? dla powszechnych wyzwa?.” Wyra?nie wida? zatem rozbie?no?? w pojmowaniu roli instytucji sojuszu przez Rosj? i Szwecj? w systemie bezpiecze?stwa.

Silna reakcja Szwecji dowodzi ?wiadomo?ci przemian zachodz?cych zarówno wewn?trz armii rosyjskiej, jak i w pojmowaniu przez Moskw? problematyki bezpiecze?stwa globalnego. Odwrót Sztokholmu od polityki neutralno?ci po 2008 roku jest wyra?nym symptomem zmieniaj?cej si? architektury obronno?ci europejskiej.


*Natalia Wojtowicz – wspó?pracuje z CIM, absolwentka stosunków mi?dzynarodowych Uniwersytetu ?ódzkiego, studentka pierwszego roku studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiello?skiego na tym samym kierunku, na specjalno?ci studia strategiczne. Stypendystka De Montfort University w Leicester, wspó?pracowa?a z O?rodkiem My?li Politycznej.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Brak komentarzy on "Manewry rosyjskie a szwedzka obronność"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>