Po raz pierwszy… po raz drugi… po raz trzeci… Netanjahu!

593 0
BEATA BELICA*

wybory, licencja CCMa?o które wybory wzbudzaj? takie zainteresowanie ?wiatowych mediów jak te w Izraelu. Równie? w Polsce styczniowe wybory do Knesetu odbi?y si? szerokim echem. Zainteresowanie wynika ze znaczenia, jakie posiada ten kraj na Bliskim Wschodzie. Wp?ywaj? na nie zw?aszcza konflikt bliskowschodni i zwi?zana z nim kwestia statusu Jerozolimy, blokada ekonomiczna Strefy Gazy oraz problem zabudowa? izraelskich na Zachodnim Brzegu Jordanu. Dla izraelskiego spo?ecze?stwa istotnym czynnikiem rzutuj?cym na wag? zmiany w?adz jest uwik?anie w „spiral? zbroje?” z prowadz?cym program atomowy Iranem oraz coraz silniejsze oddzia?ywanie skutków tzw. „arabskiej wiosny”.

Ponadto, nie ka?dy zdaje sobie spraw? z tego jakie znaczenie posiada jednoizbowy Kneset w systemie politycznym Izraela. Jego nazwa wywodzi si? od istniej?cego w V w. p. n. e. Wielkiego Zgromadzenia („Knesset Hagedollah”). Czteroletni? kadencj? sprawuje 120 deputowanych. Wybierani s? oni z list wyborczych, które zg?asza? mo?e zarówno partia zasiadaj?ca w Knesecie w up?ywaj?cej kadencji, jak i niezasiadaj?ca, przy czym powinna ona zebra? 2500 podpisów popieraj?cych wystawienie listy. Poza tym, ka?da partia wystawiaj?ca list? zobowi?zana jest wp?aci? depozyt w wysoko?ci 23 tysi?cy szekli (ok. 20 tysi?cy z?otych). Podlega on zwrotowi, je?li dana partia przekroczy próg wyborczy. Nie jest to trudne z uwagi na to, ?e izraelski próg nale?y do jednych z najni?szych na ?wiecie: wynosi 2%. Obecnie postuluje si? jednak podwy?szenie progu, co mia?oby na celu wyeliminowanie ze sceny politycznej znacznej ilo?ci ma?ych ugrupowa?. Miejsca w Knesecie rozdzielane s? proporcjonalnie, a deputowani wybierani wed?ug kolejno?ci na listach.

22 stycznia 2013 r. odby?y si? przedterminowe wybory do XIX ju? Knesetu. Powodem ich rozpisania by?y zgrzyty w koalicji Likud-Kadima; problemy dotyczy?y stanowiska w sprawie bud?etu pa?stwa na 2013 r. oraz ró?nic w podej?ciu do obowi?zkowej s?u?by wojskowej. Z uwagi na niski próg wyborczy obowi?zuj?cy w Izraelu, w wyborach wzi??o udzia? relatywnie du?o, w porównaniu z innymi pa?stwami, partii politycznych: zarówno tych posiadaj?cych d?ug? histori?, jak i nowych, dopiero co utworzonych. Wszystko to wp?ywa na du?e rozdrobnienie sceny politycznej, jak równie? powoduje powstawanie licznych sojuszy ugrupowa? id?cych razem do wyborów.

Polityczna scena Izraela podzielona jest pomi?dzy partie prawicowe i lewicowe. Obecne „rozdanie” spowodowa?o, ?e podzia? mandatów jest niezwykle wyrównany, daj?c partiom prawicowym 61, a lewicowym 59 miejsc w 120-osobowym Knesecie.

W?ród najwi?kszych ugrupowa? na uwag? zas?uguj? zw?aszcza Likud oraz Yisraeli Beiteinu. Obie partie do czasu styczniowych wyborów znajdowa?y si? w rz?dzie, obie pozosta?y te? u w?adzy po wyborach. Likud i Yisraeli Beiteinu zawi?za?y koalicj? w 2009 r., mimo ?e ju? wcze?niej istnia?y na scenie politycznej Izraela w innych konfiguracjach ni? obecna. Istotne jest jednak to, ?e do styczniowych wyborów partie te wystartowa?y z jednej listy. Zgodnie z prognozami ekspertów sojusz nie pomóg? liderom partii. Zgodnie z sonda?ami ugrupowanie Likud-Beiteinu otrzyma?o wspólnie mniej miejsc, ni? ka?da z partii zdoby?aby osobno. Sonda?e wskazywa?y, ?e koalicja mia?a otrzyma? ok. 32-36 miejsc. Ostateczny wynik wyborów uplasowa? j? na pierwszym miejscu z wynikiem 31 mandatów. Likud otrzyma? wi?c mniej mandatów ni? w 2009 r. (wówczas 42 miejsca w Knesecie). Mimo zdobycia pierwszej lokaty, koalicj? mo?na uzna? za wielk? przegran? obecnych wyborów.

Zaskoczeniem i najwi?kszym wygranym tegorocznych wyborów by?a partia Yesz Atid zarejestrowana oficjalnie dopiero w 2012 r. Partia ta zdoby?a 19 miejsc, zajmuj?c drug? pozycj? oraz znacz?co wyprzedzaj?c takich liderów izraelskiej sceny politycznej jak ugrupowania Kadima czy te? Hatuna. Swój sukces Yesz Atid zawdzi?cza odwo?ywaniu si? do kwestii gospodarczych, obecnie niezwykle wa?nych dla izraelskiego spo?ecze?stwa, jak i umieszczeniu na li?cie wyborczych nazwisk znanych (i uznanych) polityków. Mimo i? przewidywano wej?cie tej partii do parlamentu, nikt nie spodziewa? si? zdobycia przez ni? tak du?ej j ilo?ci mandatów.

Zaskoczeniem nie by?a jednak trzecia pozycja Partii Pracy. Wynik 15 mandatów by? zgodny z prognozami ekspertów oraz sonda?ami przedwyborczymi. Osi?gni?ty rezultat nie stanowi? spektakularnego sukcesu, nie by? równie? pora?k?. Mimo ?e eksperci wskazywali na mo?liwo?? umocnienia Partii Pracy w wyniku spadaj?cego poparcia dla Kadimy, spodziewano si?, ?e du?e rozdrobnienie sceny politycznej Izraela poskutkowa? mo?e rozproszeniem g?osów pomi?dzy mniejsze b?d? nowe ugrupowania.

Czwarte miejsce ?ydowskiego Domu jest uznawane za sukces. Partia zdoby?a 12 mandatów i prawdopodobnie zostanie wprowadzona do koalicyjnego rz?du Netanjahu. Pozosta?e miejsca osi?gn??y kolejno: Szas (11 mandatów), Zjednoczony Judaizm Tory (7 mandatów) Merec oraz Hatuna po 6 mandatów, Kadima (2 mandaty). Ostatnia z tych partii jest najwi?kszym zaskoczeniem oraz najwi?kszym przegranym wyborów. W XVIII Knesecie z ramienia Kadimy zasiada?o 28 deputowanych (kadencja 2009-2013), a sama partia by?a na pocz?tku 2009 r. znacz?c? alternatyw? dla Likudu w ustalaniu ewentualnego koalicjanta.

Za wielkiego wygranego styczniowych wyborów nale?y uzna? te? partie arabskie, które ??cznie wprowadzi?y do Knesetu 11 przedstawicieli. Rozk?ad si? politycznych w XIX Knesecie prezentuje poni?sza tabela.

Partie prawicowe
(ilo?? zdobytych mandatów)
Partie lewicowe
(ilo?? zdobytych mandatów)
Likud-Beiteinu
z hebr. Konsolidacja – Izrael Nasz Dom (31)
Yesz Atid
z hebr. Jest Przysz?o?? (19)
?ydowski Dom
hebr. Habajit Hajehudi (12)
Partia Pracy
hebr. Mapai (15)
Szas – Sefardyjscy Stra?nicy Tory
hebr. Shomrei Torah Sephardim (11)
Koalicja grupowa? arabskich (11)
Zjednoczone Królestwo Tory
hebr. Yahadut HaTorah Hameukhedet (7)
Hatuna
z hebr. Ruch(6)
Merec
z hebr. Nowy Ruch (6)
Kadima
z hebr. Naprzód(2)
= 61 mandatów = 59 mandatów

Omawiaj?c wyniki izraelskich wyborów, nale?y zwróci? uwag? na sytuacj? Palesty?czyków. Do tej pory ich pozycja by?a nie do pozazdroszczenia, po wyborach nie polepszy?a si? ani troch? i prawdopodobnie te? nie ulegnie poprawie w najbli?szych latach. Prawicowa koalicja, nawet po poszerzeniu o Yesz Atid, nie zmieni podej?cia do kwestii blokady Strefy Gazy, statusu Jerozolimy, okupowania terytoriów palesty?skich, ani do zabudowa? ?ydowskich na Zachodnim Brzegu. Wszystkie partie prawicowe podchodz? do wy?ej wymienionych problemów podobnie.

Scena polityczna Izraela znajduje si? wi?c obecnie w bardzo ciekawej konfiguracji. Prawica posiada wprawdzie wi?kszo?? (61 mandatów), ale jej pozycja nie jest stabilna, dlatego te? najw?a?ciwszym wydaje si? wej?cie w koalicj? z inn? parti?. Kandydatem, który jest brany pod uwag? jako mo?liwy sprzymierzeniec Likudu, jest Yesz Atid. Mimo ?e taki sojusz by?by „egzotyczny”, nale?y pami?ta?, ?e w historii Izraela nie by?by to pierwszy tego rodzaju „zwi?zek”. Pozytywnie o mo?liwo?ci wej?cia Yesz Atid do koalicji Netanjahu ?wiadczy fakt odrzucenia przez lidera partii mo?liwo?ci stworzenia szerszego, centrolewicowego bloku wraz z Hatun? i Parti? Pracy, co zaproponowa?a Cipi Liwni (liderka Hatuny).

Sonda?e przedwyborcze k?ad?y nacisk na Yesz Atid, akcentuj?c, ?e w?a?nie to ugrupowanie jest w stanie przyczyni? si? do os?abienia Kadimy. Yesz Atid stanowi j?zyczek u wagi ze wzgl?du na to, ?e kilkakrotnie zapowiada?o, i? jest gotowe wej?? w koalicj? centroprawicow?. Chocia? bardzo prawdopodobne jest stworzenie koalicji Likud-Beiteinu-?ydowski Dom-Yesz Atid, nie wydaje si? mo?liwe, aby wej?cie do rz?du tej ostatniej parii by?o w stanie zmieni? twardy kurs w polityce Izraela w kwestii konfliktu z Autonomi? Palesty?sk?.


*Beata Belica – Wspó?pracowniczka CIM, studentka politologii na Uniwersytecie Gda?skim oraz bezpiecze?stwa wewn?trznego na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Cz?onkini Ko?a Naukowego Geopolityki Uniwersytetu Gda?skiego oraz Ko?a Naukowego Studentów AMW “Geopoliticus”. Interesuje si? tematyk? bliskowschodni?, przede wszystkim wspó?czesn? Turcj?, Izraelem, Egiptem, a tak?e geopolityk?.


Przeczytaj te?:

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "Po raz pierwszy… po raz drugi… po raz trzeci… Netanjahu!"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *