Kto będzie następnym prezydentem Korei Południowej?

1000 1
MATEUSZ MA?EK, Program Azjatycki

Rok 2012 jest w Korei Po?udniowej rokiem wyborczym. I to w podwójnym wydaniu, gdy? po rozstrzygni?tych w kwietniu wyborach parlamentarnych, w grudniu Korea?czycy wybiera? b?d? nowego prezydenta. Poniewa? kadencja parlamentu trwa w Korei 4 lata, a prezydencka 5, sytuacja by w jednym roku odbywa?y si? obie elekcje zdarza si? raz na 20 lat. W niedawnych wyborach parlamentarnych zwyci?stwo odnios?a konserwatywna Partia Saenuri, zwi?zana z obecnym prezydentem Lee Myung-bak’iem. To kto zostanie jego nast?pc?, w znacznym stopniu zdeterminuje nast?pne 4 lata korea?skiej polityki oraz to, w jaki sposób uk?ada? si? b?dzie wspó?praca mi?dzy w?adz? wykonawcz?, a ustawodawcz?. System polityczny w Korei Po?udniowej bli?szy jest systemowi prezydenckiemu dlatego te? nadchodz?ce wybory mo?na uzna? za szczególnie wa?ne. Cho? pozosta?y do nich jeszcze dwa miesi?ce, warto ju? teraz przybli?y? sylwetki kandydatów i potencjalne nast?pstwa zwyci?stwa ka?dego z nich.

Park Guen-hye

Najwi?kszym faworytem (a w?a?ciwie faworytk?) jest urodzona w 1952 r. Park Geun-hye z rz?dz?cej Partii Saenuri. Podczas kwietniowych wyborów parlamentarnych jej partia odnios?a niespodziewane zwyci?stwo, pomimo d?ugo utrzymuj?cego si? wcze?niej  niskiego poparcia. To w?a?nie Park, która w grudniu 2011 r. zosta?a przewodnicz?c? Partii by?a w du?ej mierze autork? jej sukcesu. Tak?e teraz wydaje si? by? g?ówn? kandydatk? do obj?cia posady prezydenta. Jej kandydaturze towarzysz? jednak spore kontrowersje. Dotycz? one g?ownie faktu, ?e jest córk? dyktatora Park Chung-hee, który przez niemal dwadzie?cia lat niepodzielnie rz?dzi? Kore? Po?udniow? – pocz?wszy od zamachu stanu z 1961 r. a? do swojej nag?ej ?mierci w 1979 r. (zosta? wówczas zastrzelony podczas k?ótni przez jednego z bli?szych wspó?pracowników). Sama Partia Saenuri jest zreszt? bezpo?redni? kontynuatork? Demokratycznej Partii Republika?skiej, która stanowi?a jego zaplecze polityczne w czasach dyktatury. Jak si? nietrudno domy?li?, kandydatura córki by?ego dyktatora jest dla ludzi zwi?zanych wcze?niej z opozycj? demokratyczn? swoistym policzkiem. Pikanterii dodaje fakt, ?e Park jest kobiet?, do tego niezam??n?. W do?? konserwatywnym spo?ecze?stwie korea?skim kobieta na stanowisku prezydenta by?aby sporym szokiem. Nale?y przy tej okazji zaznaczy?, ?e Partia Saenuri, a tym samym pani Park, popierana jest g?ównie przez starsz? i bardziej konserwatywn? cz??? spo?ecze?stwa, podczas gdy liberalna m?odzie? sympatyzuje cz??ciej z lewic?. St?d te? jest niejako paradoksalne, ?e by? mo?e pierwsza kobieta-prezydent w Korei, a tak?e jedna z pierwszych w ca?ej Azji, wywodzi? b?dzie si? z partii konserwatywnej. Pisz?c o Park Geun-hye mo?na doda?, ?e jest ona in?ynierem. Sko?czy?a Elektrotechnik? na Uniwersytecie Sogang w Seulu. Od lat dziewi??dziesi?tych jest zwi?zana z Wielk? Parti? Narodow? (obecna Partia Saenuri). Wcze?niej w latach 1974 – 1979 by?a Pierwsz? Dam?, po tym jak jej matka zgin??a w zamachu zorganizowanym na jej ojca przez agentów pó?nocnokorea?skich.

Mo?na oczekiwa?, ?e w razie zwyci?stwa Park nie zmieni dotychczasowych priorytetów polityki – zw?aszcza w kwestii relacji z Kore? Pó?nocn? i radzenia sobie z jej programem nuklearnym, a tak?e sojuszu z USA. Równocze?nie jednak nale?y podkre?li?, ?e to nie kwestie polityki zagranicznej s? g?ównym elementem debaty publicznej w Korei, a sytuacja wewn?trzna, zw?aszcza pogarszaj?ce si? warunki bytu. Coraz wi?cej Korea?czyków narzeka na rosn?ce koszty ?ycia oraz na coraz trudniejsz? sytuacj? na rynku pracy. W Korei zaistnia? bowiem podobny jak w Polsce proces nadmiernego (w stosunku zapotrzebowania rynku pracy) parcia do uzyskania wy?szego wykszta?cenia. Wykszta?cenia, które obecnie nie daje ju? niestety gwarancji zatrudnienia na niezwykle konkurencyjnym korea?skim rynku pracy. A? jedna trzecia zatrudnionych w Korei pracuje na umowach czasowych lub w niepe?nym wymiarze. W rezultacie ma??e?stwa w Korei zawierane s? w coraz pó?niejszym wieku, obni?a si? równie? wspó?czynnik dzietno?ci, a poziom frustracji w?ród m?odych ludzi ro?nie. Nale?y przy tym zaznaczy?, ?e pa?stwowe wydatki socjalne w Korei wynosz? mniej ni? 50% ?redniej pa?stw OECD. Tak?e niemal wszyscy kandydaci (??cznie z Park Geun-hye) zapowiadaj? pewne ich zwi?kszenie. Podkre?la si? przy tym, ?e nie powinno by?  to dla Korea?skiego bud?etu nadmiernym problemem w bliskiej perspektywie; tym bardziej, ?e w 2011 r. d?ug publiczny by? w Korei szacowany na ok. 33%. Wynika to z faktu, i? kosztowne wydatki, takie jak s?u?ba zdrowia czy edukacja, s? ponoszone bezpo?rednio przez obywateli. Wydaje si? jednak, ?e o ile wszyscy kandydaci deklaruj? ch?? zmiany korea?skiego modelu gospodarczego, to w najwi?kszym stopniu powi?zana z dotychczasowymi elitami politycznymi i biznesowymi Park Geun-hye b?dzie w tych zmianach najmniej radykalna.

Moon Jae-in

G?ównym kontrkandydatem do prezydenckiego fotelu dla Park b?dzie urodzony w 1953 r. Moon Jae-in ze Zjednoczonej Partii Demokratycznej – bliski wspó?pracownik poprzedniego prezydenta Roh Moo-hyun’a. Jego ojciec by? uchod?c? z Korei Pó?nocnej. Moon wychowywa? si? w biednej rodzinie, a mimo to rozpocz?? studia prawnicze na Uniwersytecie Kyunghee, z których zosta? jednak wydalony za udzia? w protestach przeciwko wprowadzeniu przez Park Chung-hee tzw. konstytucji Yushin w 1972 r., która niejako uprawomocnia?a niedemokratyczny charakter rz?dów w Korei. Cho? uda?o mu si? potem zda? pozytywnie egzaminy s?dziowskie nie móg? podj?? pracy w zawodzie ze wzgl?du na swoj? przesz?o??. W latach osiemdziesi?tych dzia?a? na rzecz ochrony praw cz?owieka w Korei, a tak?e by? wspó?za?o?ycielem „Hankyoreh” – jednej z najwa?niejszych korea?skich gazet lewicowych. Wówczas te? zwi?za? si? z pó?niejszym prezydentem Roh Moo-hyun’em. 16 wrze?nia 2012 r. zosta? oficjalnie nominowany na kandydata na prezydenta z ramienia Zjednoczonej Partii Demokratycznej.

Ze wzgl?du na pochodzenie, cho? nie tylko, kandydatowi lewicy bardzo bliskie s? kwestie zwi?zane z Kore? Pó?nocn?. To za rz?dów wywodz?cych si? z tego samego obozu politycznego Kim Dae-junga oraz Roh Moo-hyun’a prowadzona by?a bowiem tzw. „polityka s?oneczna”, która pozornie otworzy?a Pó?noc na ?wiat i za któr? mi?dzy innymi Kim Dae-jung otrzyma? pokojow? nagrod? Nobla. Nale?a?oby si? spodziewa?, ?e w razie wyboru prezydent Moon nawi??e do tego dziedzictwa. Mówi? on zreszt?, ?e poczyni wszelkie starania aby na nowo o?ywi? wspó?prac? mi?dzy-korea?sk?, a tak?e rozwi?za? pó?nocnokorea?sk? „kwesti? nuklearn?”. Cho? chyba tylko Moon wie obecnie jak chce tego dokona?.

Nale?y jednak zauwa?y?, ?e obecnie sytuacja wygl?da inaczej ni? 10 lat temu gdy prezydentem by? Roh, i ?e to nie kwestie interkorea?skie, a problemy gospodarcze b?d? g?ównym elementem debaty. Moon, podobnie jak inni kandydaci zak?ada zwi?kszenie wydatków i zabezpiecze? socjalnych. B?dzie on prawdopodobnie bardziej radykalny ni? Park Geun-hye, próbuj?c przeorganizowa? ca?y korea?ski model gospodarczy. Wielu Korea?czyków prezentuje bowiem pogl?d, ?e g?ównym beneficjentem korea?skiego wzrostu gospodarczego s? wielkie korporacje (tzw. chaebol’e), uniemo?liwiaj?ce mniejszym konkurentom wej?cie na rynek. Jak twierdzi Moon, idea wolnego rynku zosta?a w Korei wypaczona od czasów rz?dów genera?a Park Chung-hee, który stworzy? system korupcjogennych zale?no?ci mi?dzy politykami, a przedstawicielami wielkiego biznesu. Podkre?la on wi?c konieczno?? zwi?kszenia regulacji chaebol’i. Co jednak istotne, t? kwesti? mo?na znale?? równie? w programie Park Geun-hye. Owe podobie?stwa programów prawicy i lewicy mog? oznacza?, ?e w praktyce debata ekonomiczna mi?dzy kandydatami oznacza? b?dzie swoist? licytacj? „kto da wi?cej”.

Ahn Cheol-Soo,

Potencjalnym czarnym koniem wy?cigu prezydenckiego mo?e by? urodzony w 1962 r. Ahn Choel-soo startuj?cy jako kandydat niezale?ny. Jest on uwa?any za swoist? gwiazd? polityki korea?skiej. Sprawuje obecnie funkcj? dziekana na Graduale School of Convergence Science and Technology Uniwersytetu Seulskiego, uwa?anego w Korei za najbardziej presti?ow? uczelni?. Cho? Ahn uzyska? doktorat na Uniwersytecie Seulskim z Fizjologii, to zas?yn?? zw?aszcza jako komputerowy samouk i wspó?za?o?yciel firmy AhnLab tworz?cej oprogramowanie antywirusowe i zajmuj?cej si? bezpiecze?stwem internetowym. Studiowa? pó?niej równie? na Uniwersytecie w Pensylwanii, a tak?e uzyska? MBA na Wharton School. Znany jest tak?e z dzia?alno?ci filantropijnej. Ahn uwa?any jest za biznesowego geniusza i potencjalny g?os m?odego pokolenia rozczarowanego dotychczasow? elit? polityczn?. Pomimo swojego „biznesowego” pochodzenia Ahn jest jednym z g?ównych krytyków nie tylko obecnego korea?skiego modelu politycznego, ale przede wszystkim ekonomicznego, który jak stwierdzi?: „powi?ksza ró?nice mi?dzy biednymi i bogatymi oraz uniemo?liwia migracje pomi?dzy klasami spo?ecznymi”. Nie ró?ni si? zatem od innych kandydatów, cho? zdecydowanie bli?ej mu do Moon Jae-in ni? do Park Geun-hye. Cz??? krytyków, zreszt? nie bez s?uszno?ci, zarzuca mu pewien populizm, w owym nawo?ywaniu do zmiany ca?ego obowi?zuj?cego obecnie korea?skiego modelu spo?ecznego. Nie sposób jednak nie zauwa?y?, ?e to on najlepiej wyra?a pogl?dy obecnego m?odego pokolenia. Co znamienne, podczas konferencji prasowej 19 wrze?nia, na której og?asza? sw? ch?? startowania w wyborach ani razu nie wspomnia? o Korei Pó?nocnej.

Nie da si? ukry?, ?e g?ównym faworytem do zwyci?stwa jest Park Geun-hey. Oprócz jej dwóch g?ównych kontrkandydatów w wyborach wystartuje jeszcze kilku przedstawicieli pomniejszych si? politycznych, jednak nie nale?y si? spodziewa? by mogli oni zdoby? wi?cej ni? kilka procent g?osów. W wi?kszo?ci sonda?y przeprowadzonych od pocz?tku tego roku to Park zdobywa?a ok. 40% poparcia przy jedynie ok. 20% zarówno dla Ahn Choel-soo, jak i dla Moon Jae-in. Taki rezultat dawa?by bezapelacyjne zwyci?stwo Park, gdy? w Korei nie przeprowadza si? drugiej tury wyborów i zwyci?zc? zostaje osoba, która w pierwszej turze zgromadzi?a najwi?cej g?osów.

Zupe?nie inaczej wygl?da?aby jednak sytuacja, gdyby Park star?a si? tylko z jednym kandydatem opozycji. Cho? w wi?kszo?ci sonda?y równie? w takiej sytuacji to ona odnios?aby zwyci?stwo zdobywaj?c ponad 40% g?osów to jednak ró?nica mi?dzy g?ównymi kandydatami by?a bardzo niewielka, a w niektórych sonda?ach zdarza?o si?, ?e to Park by?a pokonan?. Co ciekawe, znacznie bli?sze siebie by?y rezultaty sonda?y gdy ?cierali si? Park Geun Hey oraz Ahn Cheol-soo, ni? gdy Park by?a konkurentk? Moon Jea-in’a.

Sonda?e pokazuj? do?? wyra?nie, ?e zaplecze polityczne Park jest stabilne i oscyluje wokó? 40% spo?ecze?stwa, podczas gdy opozycja jest podzielona i wystawiaj?c kilku kandydatów przekre?la swoje szanse na zwyci?stwo. Sytuacja taka mia?a miejsce ju? w 1987 r. podczas pierwszych wolnych wyborów prezydenckich, gdzie o urz?d prezydenta ubiegali si? dwaj dawni opozycjoni?ci: Kim Dae-jung oraz Kim Young-sam zdobywaj?c odpowiednio 27% i 28% g?osów i umo?liwiaj?c zwyci?stwo bezpo?rednio zwi?zanemu z dawn? dyktatur? Roh Tae-woo, który uzyska? jedynie nieca?e 37% g?osów.

S?dz? jednak, ?e nadchodz?ce wybory mog? przynie?? zmian?. Wielu obserwatorów sugeruje, ?e Anh mo?e wycofa? si? ze startu na krótko przed wyborami i „odda?” swoich wyborców Moon Jae-in’owi. W tym sensie start Ahn mo?e by? odbierany jako celowa zagrywka opozycji maj?ca na celu przekonanie do siebie mo?liwie jak najwi?kszej liczby dotychczas nie zainteresowanych polityk? m?odych wyborców, dla których atrakcyjna jest przede wszystkim sama sylwetka Ahn. Poniewa? programowo zarówno Ahn, jak i Moon s? do siebie zbli?eni,  tego rodzaju sojusz mo?e zako?czy? si? powodzeniem. Wówczas wyniki mog? by? bardzo zbli?one i nie jest wykluczone, ?e Park Geun-hye poniesie pora?k?. Warto zwróci? uwag? na dat? og?oszenia ch?ci kandydowania zarówno przez Moon, jak i Ahn. Zrobili to odpowiednio 16 i 19 wrze?nia. Czy taka blisko?? dat jest przypadkowa, czy ?wiadczy ona o wcze?niej zawi?zanym sojuszu – trudno powiedzie?. Oka?e si? to dopiero w grudniu. Na pewno jednak mo?na stwierdzi?, ?e je?li do wyborów stanie ca?a trójka to szanse na zwyci?stwo opozycji b?d? minimalne. Do 19 grudnia pozosta?o jednak jeszcze troch? czasu wi?c teoretycznie wszystko mo?e si? wydarzy?.

Z pewno?ci? warto ?ledzi? przebieg sytuacji bo wyniki wyborów b?d? mia?y istotny wp?yw na ca?okszta?t sytuacji w Azji Pó?nocno – Wschodniej. Tym bardziej, ?e ledwie kilka miesi?cy temu w wyniku ?mierci dotychczasowego przywódcy Kim Jong-ila, dosz?o do zmiany na szczycie w Korei Pó?nocnej i trudno ci?gle jednoznacznie okre?li? w jakim kierunku pójdzie jego nast?pca Kim Jong-un. Równie? w Chinach dojdzie nied?ugo do d?ugo oczekiwanej zmiany warty. Wszystko to sprawia, ?e najbli?sza przysz?o?? w regionie mo?e si? okaza? dalece nieprzewidywalna.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified ergo of it’s active component. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Mateusz Małek

absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (2011), studiował także na Korea University w Seulu (2010). Odbywał praktyki w Ambasadach Polski w Seulu oraz Tokio (2010), a także w Ambasadzie Indonezji w Polsce (2008). Wiceprezes Koła Wschodniego UW w roku akademickim 2008/2009. Aktualnie uczy się języka koreańskiego na Dongseo University w Busan (Republika Korei). Interesuje się problematyką podziału Półwyspu Koreańskiego, południowokoreańską polityką zjednoczeniową, historią i kulturą państw Azji Wschodniej, językami Azji (zwłaszcza koreański i japoński), wzrostem roli Azji w XXI wieku.

1 komentarz on "Kto będzie następnym prezydentem Korei Południowej?"

  1. Mateusz Małek

    Chciałbym dodać, że zgodnie z moim przewidywaniami, we wtorek 6 listopada obaj kandydaci opozycyjni: Ahn Cheol-soo oraz Moon Jae-in zapowiedzieli połączenie sił aby skuteczniej przeciwstawić się Park Geun-hye. Równocześnie jednak nie powiedzieli jeszcze kto konkretnie będzie reprezentować opozycję w nadchodzących wyborach. Do porozumienia w tej kwestii oba sztaby wyborcze muszą dojść przed 26 listopada, kiedy mija ostateczny termin rejestracji kandydatów. Teoretycznie sojusz może więc jeszcze zostać zerwany jednak kompromitowałoby to zarówno Moon, jak Ahn. Moim zdaniem wspólnym kandydatem opozycji będzie Moon Jae-in, choć wydaje się, że ma mniejsze szanse w starciu z Park Geun-hye niż Ahn Cheol-soo. Dysponuje jednak poparciem Zjednoczonej Partii Demokratycznej oraz nieporównywalnie większym doświadczeniem politycznym. Sądzę więc, że to on 19 grudnia stanie w szranki z kandydatką Partii Saenuri.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *