Myśl interdyscyplinarnie! Czyli gdzie musi zmierzać nauka

1304 4
RAFA? BILL

Ostatni Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów, organizowany na pocz?tku czerwca w Toruniu, w którym bra?em udzia?, nasun?? mi kilka spostrze?e?. Dotycz? one kierunku i przysz?o?ci nauk, a tak?e ich warto?ci dla spo?ecze?stwa.Daniel Kahnemann, ameryka?ski psycholog i ekonomista, noblista z dziedziny ekonomii, stwierdzi?, ?e przysz?o?? nauki mo?na prognozowa? jedynie na podstawie bada? nad kierunkami bie??cych prac naukowych m?odych badaczy (jeszcze nie posiadaj?cych tytu?u doktora lub b?d?cych krótko po obronie pracy dyplomowej). Mo?na nawet postawi? ?mia?? tez?, ?e przysz?o?? ekonomii i ?wiata mo?na by?oby bada? na podstawie obserwacji podobnych trendów, jednak dyskusja nad tak? hipotez? to temat na inny wpis. To prosta zale?no?? – dzisiejsi m?odzi badacze za kilkana?cie lat b?d? tworzy? g?ówny nurt naukowy, gdy zdob?d? wi?cej do?wiadczenia, wiedzy… i tytu?ów.

Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów i Doktorantów jest konferencj? naukow?, w której bior? udzia? w?a?nie m?odzi studenci wszystkich stopni, zainteresowani naukami politycznymi i sfer? mi?dzynarodowych stosunków w ró?nych wymiarach (kulturowych, spo?ecznych, ekonomicznych…). Podczas zjazdu poruszanych by?o wiele interesuj?cych tematów.

Obecnie wiele mówi si? o komercjalizacji nauki i transferze wiedzy ze sfery naukowej do biznesu. Dzi?ki takiej wspó?pracy gospodarka danego kraju staje si? bardziej innowacyjna i konkurencyjna w skali regionu, kontynentu czy nawet ?wiata.

I tutaj pojawia si? pierwszy problem – mo?liwo?? wykorzystania nauk humanistycznych jako warto?ci dodanej. Odnosz? wci?? niekorzystne wra?enie, ?e nauka na wydzia?ach humanistycznych w Polsce jest wci?? prowadzona dla nauki. Je?li kto? zapyta mnie, jak mo?na komercjalizowa? idee naukowe z np. kulturoznawstwa czy prawa, to odpowiem: interdyscyplinarno??.

Pot?ga zachodnich gospodarek opiera si? na wspó?pracy, nie tylko pomi?dzy nauk? i biznesem, ale pomi?dzy ró?nymi dzia?ami nauki. W Polsce s? one zamkni?te wobec siebie – in?ynierowie z pow?tpiewaniem patrz? na przydatno?? nauk humanistycznych, a te z kolei postanowi?y twardo broni? swoich pozycji i „nie da? si?”. Przyk?ady na pomy?ln? komercjalizacj? wiedzy humanistycznej s? mo?liwe do znalezienia, cho? w istocie jest ich mniej w porównaniu z naukami technicznymi. Nie jest to jednak wina samej nauki – po prostu nie ma w?ród humanistów tego my?lenia, które ju? jest w g?owach in?ynierów. To proste pytanie: jakie zastosowanie mo?e znale?? moja praca naukowa w spo?ecze?stwie i na rynku?

Wiedz? historyczn? mo?na opracowa? w postaci modelu i za?adowa? do sztucznej sieci neuronowej, tylko j?zykoznawcy wiedz?, jak buduje si? semantyk? zda? do text miningu, a z kolei wiedza kulturoznawcza lub prawna mo?e by? baz? wiedzy systemu eksperckiego. Te trzy przyk?ady pokazuj? interdyscyplinarne wykorzystanie wiedzy humanistycznej z techniczn?, opart? na sztucznej inteligencji. Zreszt?, sama sztuczna inteligencja jest innowacj? spo?eczn?, a nie techniczn? – zacz??o si? od my?li humanistów, czy da si? zast?pi? umys? ludzki zbiorem bitów.

Szczególn? rol? w moich rozwa?aniach zajmuje ekonomia (z racji moich studiów III stopnia). Ekonomia ma ciut ?atwiej ni? inne nauki humanistyczne, bo du?a jej cz??? opiera si? na modelach matematycznych, ?atwiej komercjalizowanych. Problemem jest w?a?nie jej matematyzacja. S?uszny jest zarzut spo?ecze?stw do ekonomistów, ?e pomimo licznych pobieranych uposa?e? na uczelniach i jednostkach badawczo-rozwojowych, kryzys ameryka?ski i strefy euro nie zosta?y przewidziane. Wynika to z negatywnego faktu, jakim jest zamkni?cie si? ekonomii na inne dziedziny nauki. I znów w tym przypadku jedynie interdyscyplinarno?? mo?e pomóc naukom ekonomicznym.

Coraz wi?ksz? popularno?? zdobywa tzw. ekonomia behawioralna. Ekonomi?ci otwieraj? swoje horyzonty i wychodz? z magicznego kr?gu liczb [polecam ten artyku?!] Nowy charakter ekonomii XXI wieku, opartej na informacji i wiedzy oraz poruszaj?cej si? asymetrycznie wymaga definicji nowych modeli ekonomicznych i zast?pienia tych z poprzednich dekad, gdzie gospodarka w niczym nie przypomina?a dzisiejszej.

Wpis na blogu bez mora?u to wpis stracony – niech?e wi?c b?dzie stracony, bo mora?u nie b?dzie, ale mam nadziej?, ?e przynajmniej jedna osoba przeczyta go i wpadnie na ?wietny pomys?, jak po??czy? swoj? dotychczasow? dzia?alno?? badawcz? z innymi dziedzinami, nast?pnie zarobi du?o pieni?dzy na jej realizacji, a spo?ecze?stwu i gospodarce przyniesie kolejny element budowy lepszego jutra.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Rafał Bill

Jest absolwentem kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest również uczestnikiem studiów III stopnia Wydziału Ekonomii UEK, przygotowując dysertację z zakresu metodyki transferu wiedzy. Działalność naukową uzupełnia pracą jako project manager i broker technologii. W wolnej chwili trenuje parkour i ultimate frisbee. Jego pełne portfolio można znaleźć na stronie http://rafalbill.blogspot.com/ Zainteresowania: otwarta innowacyjność, transfer technologii, klastering, makroekonomia, text mining, myśl wolnościowa.

4 komentarzy on "Myśl interdyscyplinarnie! Czyli gdzie musi zmierzać nauka"

  1. Rafał Bill

    Czy nauki społeczne nie są częścią nauk humanistycznych? Specjalnie używam tego drugiego określenia, ponieważ jest szersze. Kwestia podziału jest umowna.

  2. Rozważania nad tym, czy jest sens zajmować się np. teorią SM, czy jednak „konkretami”, są odwieczne. Im wcześniej studenci zdadzą sobie sprawę z faktu, że teoria ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zastosować ją w praktyce, tym lepiej dla nich, ich studiów, profesji po i świata generalnie 😉 Ja to zrozumiałam dopiero niedawno, bo na UJ nikt nam tego nie tłumaczył (choć zajęcia z TSM należayły do moich ulubionych).
    O ile w tworzeniu ‚policy’ na co dzień teorii się nie używa, to trzeba być świadomym, jak nasze myślenie jest nimi ukierunkowane…

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>