Jak czytać ekonomię? Pytania i odpowiedzi o stan globalnej gospodarki – relacja z debaty

922 2
WOJCIECH GIL (KSSM UJ)

23 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odby?a si? konferencja pt.: „Jak czyta? ekonomi?? Pytania i odpowiedzi o stan globalnej gospodarki”. Na spotkanie, zorganizowane przez Ko?o Naukowe Handlu Zagranicznego UEK, Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych oraz Ko?o Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych UJ, przybyli zaproszeni eksperci z dziedziny biznesu, nauki oraz mediów. 

Dyskusja rozpocz??a si? od wysuwania hipotez na temat przysz?o?ci strefy euro, jak równie? przysz?o?ci ca?ej Unii Europejskie jako wspólnoty gospodarczo – politycznej. W?tek wywo?a? wiele sporów oraz automatycznie prowokowa? do poruszania kolejnych tematów konferencji. By?y w?ród nich mi?dzy innymi takie kwestie jak : systemy pa?stw opieku?czych, struktury wspólnot mi?dzynarodowych oraz problem zad?u?ania, który jest obecny praktycznie w ca?ej Europie. Prelegenci przedstawili równie? swoje wizje dotycz?ce dalszej sytuacji gospodarki  greckiej. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, ?e og?oszenie niewyp?acalno?ci tego kraju oraz jego wyj?cie ze strefy Euro jest jedynie kwesti? czasu.

Ostatnim tematem dyskusji by?o tytu?owe „czytanie ekonomii”. Zaproszeni go?cie wskazywali jak obiektywnie ocenia?  fakty z ?ycia globalnej gospodarki. Konferencja wzbudzi?a du?e zainteresowanie, czego dowodem by?o licznie przyby?e grono s?uchaczy oraz ich aktywny udzia? w dyskursie.

W konferencji udzia? wzi?li: Szymon Chrupczalski (Instytut Misesa), Marcin Kaczmarczyk (dziennikach ekonomiczny) oraz Piotr Kalarus (Satus Venture). Funkcj? moderatora pe?ni?  dr Piotr Stanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Po wi?cej szczegó?ów zapraszamy na  internetow? stron?  projektu: jakczytacekonomie.centruminicjatyw.org.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also confidential ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Wojciech Gil

Wojciech Gil – student w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2014 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego.

2 komentarzy on "Jak czytać ekonomię? Pytania i odpowiedzi o stan globalnej gospodarki – relacja z debaty"

  1. Ciekawa jest teza o Grecji: „niewypłacalności tego kraju oraz jego wyjście ze strefy Euro jest jedynie kwestią czasu”, którą niewzruszenie powtarzają zawsze ekonomiści. Jeżeli jednak posłucha się polityków, decydentów, naukowców (Nauki polityczne, socjologia, etc.), to odnosi się natomiast wrażenie, że wyjście Grecji ze strefy będzie klęską projektu integracji europejskiej i proces domina rozsadzi wspólnotę od środka. Czy prawda zatem leży gdzieś po środku? czy jest tak, że jedni (ekonomiści) nie rozumieją, że terapia szokowa doprowadzi o gwałtownych i nieodwracalnych procesów politycznej i SPOŁECZNEJ dezintegracji, a drudzy (politycy) deprecjonują znaczenie ekonomii? Nie możemy zapominać, że żyjemy w krajach demokratycznych i w ostatecznym rachunku społeczeństwo idzie do urn, gdzie zamiast namaszczonego z góry (Brukseli) technokraty wybiera raczej populistycznego nacjonalistę, który zapewnia (werbalnie) utrzymanie statusu quo na rynku pracy i w poziomie dochodów pomimo walącej się gospodarki…..

  2. Rafał Bill

    Politycy, decydenci, naukowcy społeczni etc. nie mają pojęcia o ekonomii i nie wiedzą, że Grecji NIE DA się utrzymać w strefie – niezależnie, czy wyjdą teraz, czy za kilka(naście) lat.
    Natomiast ekonomiści, zarówno polscy, jak i zagraniczni, nigdy nie byli zainteresowani innymi naukami poza swoją.
    Niemniej, liczby i fakty bronią tez ekonomii, nauki społeczne są w odwrocie – ich czas skończył się w momencie wybuchu kryzysu greckiego, gdy okazało się, że w twardych danych projekt euro jest chybiony, delikatnie mówiąc.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>