Francja – już wiemy kto powalczy w II turze wyborów

1178 4
BARBARA MARCINKOWSKA

Dzisiaj odby?a si? pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. W szranki stan??o 10 kandydatów reprezentuj?cych ró?ne opcje polityczne (prawicowe, lewicowe, centrowe, nacjonalistyczne, socjalistyczne, ekologiczne, robotnicze). Od pocz?tku mówi?o si?, ?e najwi?ksze szanse na przej?cie do drugiej tury maj? reprezentanci dwóch g?ównych partii politycznych: rz?dz?cej UMP i opozycyjnej PS. Czy tak si? faktycznie sta?o?

Obserwuj?c przedwyborcze sonda?e jasne wydawa?o si?, ?e 6. maja w decyduj?cej fazie zetr? si? Francois Hollande i Nicolas Sarkozy. Prowadzili na zmian?, w zale?no?ci od problemów pojawiaj?cych si? podczas kampanii, wyników ró?nych debat itp. Podczas gdy dyskusja dotyczy?a problemów ekonomicznych i kryzysu, zdecydowan? przewag? osi?ga? kandydat PS,  jednak po tragedii w Tuluzie wagi nabra?y kwestie bezpiecze?stwa, a te s? zawsze domen? partii prawicowych. W sonda?ach zyskali wi?c bardzo N. Sarkozy i M. Le Pen. W wyborach w 2002 roku to w?a?nie problem bezpiecze?stwa sprawi?, ?e Lionel Jospin z PS, który pocz?tkowo w sonda?ach prowadzi?, pó?niej zajmuj?c drug? pozycj? za J. Chirackiem w ko?cu nie znalaz? si? w finale ust?puj?c miejsca J-M Le Penowi.

Dzi? wieczorem mogli?my si? przekona?, czy prognozy i sonda?e si? sprawdzi?y. Wed?ug informacji podanych przez Radio France Internationale w chwil? po zamkni?ciu lokali wyborczych (godzina 20.00), do drugiej tury przeszli – zgodnie z przewidywaniami – Francois Hollande (28,4% g?osów) i Nicolas Sakrozy (25, 5% g?osów). O wyborcze „podium” otar?a si? jeszcze Marie Le Pen, z bardzo dobrym wynikiem 20% g?osów. Kolejny z kandydatów (J.L. Melenchon) uzyska? niewiele ponad 11%, F. Bayrou – 8,5, E. Joly – 2%. Reszta kandydatów nie przekroczy?a progu 2%, natomiast najs?abszy wynik (0,2%)  uzyska? J. Cheminade – przedstawiciel Solidarité et progrès.

?ród?o: www.rfi.fr

Wed?ug wyników z  godziny 23.oo ró?nica mi?dzy N. Sarkozym a M.Le Pen zwi?kszy?a si? ( 26,1 : 18,5 %). F. Hollande wci?? prowadzi z wynikiem 28,8%.

Równie? Le Monde  potwierdza te informacje. Ponadto,  wed?ug dziennika w wyborach wzi??o udzia? ponad 80% uprawnionych do g?osowania. Jest to dobra frekwencja, podobna (cho? nieznacznie ni?sza) do tej z poprzednich wyborów.

Z pewno?ci? ?ledzi? b?dziemy dalsze losy kandydatów. Prezydenta elekta poznamy ju? 6 maja.

————————————————————————————————-
Polecam równie? wcze?niejsze artyku?y dotycz?ce wyborów we Francji:

 

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

4 komentarzy on "Francja – już wiemy kto powalczy w II turze wyborów"

  1. Basia Marcinkowska

    Warto zaznaczyć, że są to wyniki wstępne, na oficjalne musimy poczekać, aż wszystkie głosy zostaną policzone przez komisje. Niemniej, przewaga Hollande wydaje się być znacząca.

  2. Kamil Mazurek

    20% dla Le Pen, a zatem to jej wyborcy w największym stopniu zadecydują kto weźmie Pałac Elizejski. Jako mi się nie widzi aby głosowali oni na socjalistę… coś mi się wydaje, że będzie Sarkozy 2.0.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>