Francja: Wybory prezydenckie 2012 – sondaże

1203 3
BARBARA MARCINKOWSKA

Do wyborów prezydenckich we Francji zosta?y jeszcze prawie dwa miesi?ce, a atmosfera wokó? kandydatów i ich kampanii ju? si? zag?szcza. Pierwsza tura wyborów przewidziana jest na 22 kwietnia, druga na 6 maja. Potencjaln? list? kandydatów prezentowa?am ju? w poprzednim artykule, podkre?laj?c, ?e oficjaln? wersj? poznamy dopiero w po?owie marca, gdy minie termin na sk?adanie podpisów. Ten artyku? chcia?abym po?wi?ci? na omówienie szans poszczególnych kandydatów, bazuj?c na  sonda?ach przeprowadzanych regularnie przez ró?ne instytucje. 

W miar? up?ywu czasu jaki pozosta? do wyborów, zmieniaj? si? szanse poszczególnych kandydatów. Owe zmiany obserwowa? mo?emy dzi?ki publikowanym regularnie sonda?om. Na jeden z nich powo?ywa?am si? ju? w poprzednim artykule. Wyniki sonda?u przepracowanego przez jeden z najwi?kszych o?rodków badania opini publicznej we Francji – IFOP ( Institut français d’opinion publique) jednoznacznie wskazuj? na F. Hollande jako na kandydata, który ma najwi?ksze szanse na zwyci?stwo. Co ciekawe, ankieta przeprowadzona w po?owie lutego dawa?a mu prawie 2 pkt. procentowe wi?cej ni? ta z ko?ca miesi?ca. W ostatnim sonda?u wyra?nie zyska?  N.Sarkozy, zmniejszaj?c strat? do reprezentanta PS.

IFOP

Br?zow? medalistk? wy?cigu po prezydencki sto?ek jest M. Le Pen z 17 % g?osów, daleko za ni? plasuj? si? inni kandydaci, w tym F. Bayrou, który w poprzednich wyborach zaj?? miejsce tu? za S. Royale i N. Sarkozym.

Wi?ksz? przewag? daje Hollande sonda? przeprowadzony przez Ipso, wed?ug którego szanse przedstawiaj? si? nast?puj?co :

IPSO

Poni?ej prezentuj? jeszcze wyniki innych sonda?y, przeprowadzonych mi?dzy innymi przez: TNS, Harris, BVA, LH2, CSA. Trzeba przyzna?, ?e bazuj?c na ankietach przedwyborczych, szanse dwóch kandydatów s? w miar? wyrównane.

sonda? BVA

TNS

Harris

LH2

CSA

?ród?o sonda?y: http://www.election-2012-presidentielle.net

Niepokoj?ce za to wydaje si? by? trzecie miejsce przedstawicielki Frontu Narodowego (FN), której sonda? przeprowadzony przez Harrisa daje a? 20% poparcia do, odpowiednio: 28% i 24%.

Wszystkie sonda?e s? zgodne co do kandydatów, którzy dotr? do drugiej tury, tak samo zreszt? co do zwyci?zcy. Przewaga Hollande waha si? mi?dzy 56 :44 a 59 :41 procent g?osów.

Pozostaje pytanie – na ile mo?na wierzy? sonda?om? Porównuj?c wyniki poprzednich wyborów z wynikami przedwyborczych sonda?y, mo?na by stwierdzi?, ?e nie bardzo… Co prawda wyniki w 2002 roku w przypadku cz??ci kandydatów (np. Chirac, Bayrou) by?y bardzo zbli?one, ale juz w przypadku innych znacznie si? ró?ni?y – przyk?ad Lionela Jospina, którego z drugiej tury wyborów “wygryz?” Le Pen, pomimo pocz?tkowej znacznej sonda?owej przewagi. W 2007 roku kolejno?? kandydatów nie uleg?a zmianie – wygra? lider sonda?y Nicolas Sarkozy, do drugiej tury dotar?a równie? S. Royal, a trzecie miejsce zaj?? wspomniany wcze?niej F. Bayrou. Zgodno?? liczb pozostawia jednak sporo do ?yczenia…


To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

3 komentarze on "Francja: Wybory prezydenckie 2012 – sondaże"

 1. waluigi

  Dlaczego niby trzecie miejsce pani Marine Le Pen ma być czymś “niepokojącym”? Patrząc na miałkość dwóch głównych kandydatów (niech nikogo nie zmyli rzekomo “prawicowy” Sarkozy, ten człowiek jest chodzącym wyznacznikiem typowego francuskiego polityka, promującego dewiacje i relatywizm moralny, jego pojedyńcze gesty wobec papieża nic nie znaczą), Marine Le Pen jawi się w o wiele korzystniejszym świetle. Gdybym był Francuzem, mój głos powędrowałby do pani Le Pen, bez względu na jej szanse w sondażach.

 2. Pani Le Pen, o ile zdobędzie odpowiedzią liczbę podpisów (a przekonamy się o tym już niebawem 🙂 będzie oficjalnym kandydatem i tak jak inni kandydaci będzie zbierać głosy swoich zwolenników. Nikt więc nie broni Panu sympatyzować akurat z jej przekonaniami i z jej opcją polityczną 🙂
  Tak się jednak składa, że ja osobiście nie sympatyzuję z tymi przekonaniami gdyż uważam je za zbyt radykalne, stąd stwierdzenie “niepokojące”.

  Poza tym nie można utożsamiać “prawicowości” z katolicyzmem. To że polska prawica ma chrześcijańskie korzenie, nie znaczy, że w innych krajach też tak musi być. Sarkozy nie kreuje się na chrześcijańskiego lidera, wręcz przeciwnie : laicite laicite laicite! Jak większość polityków francuskich…
  Stąd odniesienia do gestów wobec papieża i relatywizmu moralnego osobiście uważam za nie trafione.

  Zachęcam jednak do dalszej merytorycznej dyskusji 🙂

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *