Francja : wybory prezydenckie 2012 – kandydaci

1100 1
BARBARA MARCINKOWSKA

Pierwsza prezydencka kadencja Nicolasa Sarkozy’ego dobiega ko?ca. Na wiosn? 2012 roku Francuzi znowu wybiera? b?d? swojego prezydenta. Czy Sarkozy ma szans? powtórzy? ogromny sukces z 2007 roku (zdoby? wtedy 53,06% w drugiej turze)? Wydaje si?, ?e nie. Jednak wci?? ma spore szanse na reelekcj?. W 2007 roku Sarkozy pokona? 11 innych kandydatów, w tym roku mo?e si? zmierzy? z jeszcze wi?ksz? liczb? przeciwników. 

Chocia? oficjaln? list? kandydatów poznamy dopiero w marcu, po tym jak ka?dy z nich zdob?dzie odpowiedni? liczb? podpisów, ju? teraz warto pozna? sylwetki kandydatów „nieoficjalnych”.

Niekwestionowanymi liderami wy?cigu po „prezydencki sto?ek” s? niew?tpliwie przedstawiciele dwóch najwi?kszych partii UMP i PS.

Prawicowe UMP (L’Union pour un mouvement populaire) reprezentuje urz?duj?cy prezydent Nicolas Sarkozy.W poprzednich wyborach pokona?o on w drugiej turze Ségolène Royal, kandydatk? PS. Sarko, jak go „pieszczotliwie” nazywaj? Francuzi, przed prezydentur? pe?ni? mi?dzy innymi funkcj? Ministra Spraw Wewn?trznych (2005-2007), Ministra Gospodarki, Finansów i Przemys?u (2004) oraz Ministra Komunikacji (1994-1995). od 2004 roku by? prezesem UMP, a od 2004 do 2007 roku pe?ni? funkcj? Prezesa Rady Generalnej Departamentu Hauts-de-Seine (departament „okalaj?cy” Pary? od zachodu, cz??? regionu Ile-de-France). Pocz?tkowo bardzo popularny, jednak ju? w 2008 roku sonda?e publikowane w gazetach pokazywa?y znaczny spadek jego popularno?ci. Dla Francuzów sta? si? przedstawicielem generacji „bling-bling”, a wi?c ludzi lubuj?cych si? w przepychu i luksusie.  Na jego temat powsta?o wiele ?artów, karykatur, filmików.  Poni?ej prezentuj? jeden z nich – edycja Les Guignols de l’Info – francuski dziennik satyryczno-karykaturalny.

[youtube=http://youtu.be/poGxDQzX-nU]

Drug? przywar? Sarko jest niew?tpliwie ci?ty j?zyk, czego dowody dawa? cz?sto. Za jego prezydentury przeczyta? te? mogli?my o paru kontrowersyjnych wydarzeniach, takich jak: wydalanie z Francji Romów (2010 rok), ustawa nt. ludobójstwa Ormian, która znacz?co  pogorszy?a relacje z Turcj? (grudzie? 2011 – luty 2012r.), czy publiczna krytyka jego polityki zagranicznej przez francuskich dyplomatów. Niemniej jednak, jest on kandydatem silnym i wci?? ma szans? zosta? ponownie wybranym na stanowisko Prezydenta Republiki.

Parti? Socjalistyczn? (PS) reprezentuje François Hollande, „centro-lewicowiec” wy?oniony w prawyborach w pa?dzierniku ubieg?ego roku. Wydaje si? by? najsilniejszym przeciwnikiem Sarkozy’ego. Obecnie pe?ni funkcj? Prezesa Rady Generalnej Corrèze, wcze?niej m.in.  Pierwszy Sekretarz PS (lata 1997-2008), w latach 2001-2008 Mer Tulle, a od 1997 roku deputowany do ZN z ramienia Partii Socjalistycznej. Z wykszta?cenia jest prawnikiem, uko?czy? najbardziej presti?owe szko?y we Francji (l’Institut d’études politiques de Paris (IEP),  École nationale d’administration (ENA) i École des hautes études commerciales de Paris (HEC) ). Gdyby wygra?, by?by pierwszym lewicowym prezydentem od czasów Françoisa Mitterranda, czyli od 1995 roku.

Wed?ug sonda?y, wy?ej zaprezentowani panowie maj? najwi?ksze szanse na zwyci?stwo, ale kandydatów jest znacznie wi?cej.

Ruch Demokratyczny  (Le Mouvement démocrate – MoDem) reprezentuje jego prezes – François Bayrou. Bayrou pe?ni? funkcj? Ministra Edukacji Narodowej w latach 1993-1997 (za prezydentury F. Mitteranda, a potem J. Chiraca). Od 1999 do 2002 roku by? eurodeputowanym, a od 2002 roku jest deputowanym do Zgromadzenia Narodowego. Przez analityków sceny politycznej okre?lany jako „centrowiec”. Ju? dwukrotnie kandydowa? w wyborach prezydenckich. W 2002 roku otrzyma? jedynie 6,84% g?osów, w 2007 roku w pierwszej turze zaj?? 3 miejsce, plasuj?c si? za N. Sarkozym i S. Royal z ponad 18% poparciem. Jego szanse w wyborach 2012 obni?a jednak brak wyrazisto?ci programu.

Ta kampania nie mo?e si? obej?? bez najbardziej kontrowersyjnego nazwiska francuskiej sceny politycznej – Le Pen. W tym roku, Front Narodowy (FN) reprezentowany nie b?dzie jednak przez Jean-Marie Le Pena, ale przez jego córk? Marine. Nie mniej prawicowo nacjonalistyczna co Jean-Marie, Marine Le Pen stoi obecnie na czela partii za?o?onej przez swojego ojca. Ponadto, od 2004 roku zasiada w Europarlamencie z ramienia FN. W polityce aktywna od dawna, i cho? powszechnie uwa?ana jest za równie radykaln? co Jean-Marie, to jej retoryka jest ju? znacznie ?agodniejsza, co zwi?ksza jej szanse na dobre miejsce w pierwszej turze wyborów. Czy ma jednak szans? wygra?, je?li jej przeciwnikiem w drugiej turze by?by Sarkozy albo Hollande? Szczerze w?tpi?. Jej ojciec ju? raz doszed? do drugiej tury wyborów, a wtedy Francuzi zapewnili reelekcj? nielubianemu ju? Chiracowi, uznaj?c go za „mniejsze z?o”. Czas poka?e, czy Marine ma wi?ksz? si?? przebicia…

Hervé Morin prezes Nowego Centrum (Nouveau Centre -NC).  Morin od 1998 roku zasiada w Zgromadzeniu Narodowym. Przerw? w pe?nieniu mandatu mia? w latach 2007-2010, kiedy pe?ni? funkcj? Ministra Obrony.

Innym znanym nazwiskiem pojawiaj?cym si? w kontek?cie wyborów prezydenckich 2012 jest Dominique de Villepin – polityk, dyplomata, pisarz, bliski wspó?pracownik Jacquesa Chiraca.  W tegorocznych wyborach reprezentuje za?o?on? przez siebie Solidarn? Republik? (République solidaire). W latach 2005-2007 pe?ni? funkcj?  premiera, w 2004/2005 – ministra spraw wewn?trznych, by? równie? ministrem spraw zagranicznych (2002-2004) i sekretarzem generalnym prezydenta (1995-2002). Uko?czy? IEP de Paris, ENA i Université Paris II (prawo). Z zawodu jest prawnikiem i dyplomat?. W kampanii u?ywa has?a utworzenia „republiki obywateli” i silnie sprzeciwia si? polityce Sarkozy’ego. Zaliczany jest do prawicy „gaullistowskiej”.

Równie? partie lewicowe, inne ni? PS i Radykalna Lewica (wspólnie wy?oniony kandydat – F. Hollande) wystawiaj? swoich kandydatów. A trzeba przyzna?, ?e francuska lewica jest bardzo zró?nicowana. I tak, w?ród lewicowych kandydatów mamy Ev? Joly – przedstawicielk? ruchu ekologicznego (Europe Ecologie) – by?? s?dzin?,  a obecnie eurodeputowan?. Do kandydatów lewicowych zalicza si? równie? Nathalie Arthaud – przedstawicielka „Lewicy Rewolucyjnej”, trockistka, anty-kapitalistka, reprezentantka „Walki Robotniczej” (Lutte Ouvrière). Pe?ni obecnie funkcj? rzecznika prasowego partii, z wykszta?cenia jest nauczycielk? ekonomii.  Front Lewicy (Front de Gauche) jako swojego kandydata wystawi?a by?ego senatora, a obecnie (od 2009r.) eurodeputowanego – Jeana-Luca Mélenchona. Pocz?tkowo by? cz?onkiem PS, ale w 2008 roku  opu?ci? parti? i za?o?y? Parti? Lewicy. Innym lewicowym kandydatem jest Philippe Poutou – przedstawiciel Nowej Partii Antykapitalistycznej (Nouveau Parti Anticapitaliste). Poutou jest od m?odo?ci zatrudniony w fabryce Forda, obecnie jest czo?owym dzia?aczem zwi?zków zawodowych (CGT – Confédération générale du travail).

Eva Joly, Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon i Philippe Poutou (?ród?o: fr.wikipedia.org)

Oprócz E. Joly prawdopodobnie startowa? b?dzie jeszcze dwóch kandydatów z partii ekologicznych. Jedn? z nich jest Corinne Lepageprzedstawicielka Cap21, a wi?c „ekolo?ka prawicowa”. Lepage zasiada obecnie w Parlamencie Europejskim, ale wcze?niej pe?ni?a m. in. funkcj? ministra ?rodowiska (1995-1997). Z wykszta?cenia jest prawnikiem. W?ród jej hase? wyborczych znale?? mo?emy nawo?ywanie do  poszanowania praw kobiet i prawa do informacji na temat ?ywno?ci modyfikowanej genetycznie. Jean-Marc Governatori to lider  Alliance écologiste indépendante (Niezale?ny Zwi?zek Ekologiczny). Startowa? ju? w wyborach w 2007 roku, ale nie uda?o mu si? zebra? wymaganych 500 podpisów (zdoby? jedynie 11, pomimo zapowiedzi 800).

Corinne Lepage i Jean-Marc Governatori ?ród?o: fr.wikipedia.org i www.ton-vote.fr

W?ród kandydatów na prezydenta wymienia si? równie? takie nazwiska jak : 

 • Nicolas Dupont-Aignan – reprezentuj?cy Debout La Republique – mer Yerres, a od 1997 roku deputowany do Zgromadzenia Narodowego. Zaliczany jest do prawicy „gaullistowskiej”;
 •  Frédéric Nihous – reprezentuje on prawic? agrarn?, zrzeszon? w partii CPNT (Chasse Pêche Nature et Traditions – ?owiectwo, Wedkarstwo, Przyroda i Tradycja). Po raz pierwszy startowa? w wyborach prezydenckich w 2007 roku, teraz prawdopodobnie b?dzie kandydowa? ponownie, o ile nie wesprze kampanii N. Sarkozy’ego.
 • Alain MourguyUnion des gens
 • Jacques Cheminade – Solidarité et Progrès
 • Carl LangLe Parti de la France
 • Clément Wittmann – Parti des objecteurs de croissance
 • François Asselineau – Union Populaire Républicaine
Nale?y sobie zdawa? spraw?, ?e wi?kszo?? z „drobnych kandydatów” przed wyborami wesprze najprawdopodobniej jednego z tych wi?kszych. Mo?e to wynika? zarówno z trudno?ci w zdobyciu wymaganych 500 podpisów, jak i z ?wiadomo?ci nik?ych szans na zdobycie realnej pozycji w rozgrywce o fotel prezydencki.

Wed?ug francuskiego prawa ka?dy kandydat musi zdoby? co najmniej 500 podpisów „élus„, czyli ‚wybranych’. Do tego grona zalicza si? m.in: deputowanych do Zgromadzenia Narodowego i senatorów, merów,   Eurodeputowani wybrani z terytorium Francji lub posiadaj?cy obywatelstwo francuskie, cz?onków Zgromadzenia Korsyki i Zgromadzenia Polinezji Francuskiej oraz Kongresu Nowej Kaledonii, doradców regionalnych itp. Dodatkowo, élus” musz? reprezentowa? minimum 30 departamentów lub terytoriów zamorskich. 

Ostateczn? list? kandydatów poznamy ju? w marcu. Na zwyci?zc? wyborów musimy jeszcze jednak troch? poczeka?. Tymczasem „Le Monde” publikuje ju? pierwsze sonda?e, które pokazuj? liderów kwietniowych wyborów. Wed?ug sonda?u  IFOP-Fiducial,  opublikowanego 14 lutego, najwi?kszym poparciem cieszy si? F. Hollande (30%), drugie miejsce  zajmuje N. Sarkozy z 25% poparciem. Bez szans na drug? tur? (przy takim uk?adzie) pozostaliby M. Le Pen (17,5%), F.Bayrou (12,5%) i JL. Melenchon (8,5%). Pozostali kandydaci plasuj? si? poza stawk? z wynikami : E. Joly -3%, D. de Villepin – 2%, P.Poutou, C. Lepage i N.Dupont-Aignan -0,5%. N. Arthaud, H. Morin i F. Nihous wed?ug sonda?u otrzymaliby poparcie na poziomie ni?szym ni? 0,5%.

Sonda?, na którego wyniki „Le Monde” si? powo?uje, przeprowadzono na pocz?tku lutego. Wed?ug niego, w drugiej turze starliby si? Hollande i Sarkozy, ze znaczn? przewag? tego pierwszego (57,5% do 42,5%); jednak przewaga reprezentanta socjalistów zmniejszy?a si? nieznacznie w stosunku do sonda?y styczniowych.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

1 komentarz on "Francja : wybory prezydenckie 2012 – kandydaci"

 1. Basia Marcinkowska

  Zgodnie z zapowiedziami 16 marca minął termin składania przez kandydatów list z wymaganymi podpisami. Jutro ( w poniedziałek) zakończy się proces sprawdzania poprawności podpisów, ale już teraz wiadomo, że lista kandydatów zawęziła się max do 10 osób. Są to :

  Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière, LO)
  François Bayrou (Mouvement démocrate, MoDem)
  Jacques Cheminade (Solidarité et progrès, SP)
  Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République, DLR)
  François Hollande (Parti socialiste, PS)
  Eva Joly (Europe Ecologie-Les Verts, EELV)
  Marine Le Pen (Front national, FN)
  Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche, FG)
  Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste, NPA)
  Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire, UMP)

  Cytuję za le monde :http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/03/16/qui-cherche-encore-des-parrainages-le-point-candidat-par-candidat_1670550_1471069.html#xtor=EREC-32280543-NL_Presidentielle_gratuite-20120316-titres

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>