Reakcje Koreańczyków z Południa po śmierci Kim Jong-ila

885 1
MATEUSZ MA?EK, Program Azjatycki *

19 grudnia 2011 jak codziennie wróci?em z zaj?? troch? po 12. Jak niemal ka?dy zaraz po powrocie w??czy?em komputer i zacz??em przegl?da? kilka ulubionych stron internetowych. W pewnym momencie zwróci?em uwag? na post kole?anki: „Kim Jong-il died”. Nadane ok. 10 minut wcze?niej. Szok. Natychmiast w??czy?em najwa?niejsze korea?skie serwisy internetowe. Faktycznie. 19 grudnia w po?udnie pó?nocnokorea?ska telewizja poinformowa?a, ?e dwa dni wcze?niej przewodnicz?cy Kim Jong-il zmar? na rozleg?y zawa? serca spowodowany wyczerpuj?c? prac?. Co zrozumia?e, informacja ta by?a newsem dnia we wszystkich po?udniowokorea?skich mediach.

Wkrótce potem poszed?em do pobliskiej rodzinnej restauracyjki, w której z regu?y jem posi?ki. W Korei ok. 12 jest pora lunchu i wszyscy gromadz? si? w takich w?a?nie miejscach by wspólnie ze znajomymi zje?? co? i zrelaksowa? si?. Nierzadko trudno znale?? miejsce siedz?ce. Tak?e i tego dnia wszystkie restauracje by?y zat?oczone. W ?rodku jednak absolutna cisza. Wszyscy z napi?ciem wpatrywali si? w ekran telewizora i przys?uchiwali si? doniesieniom na temat sytuacji na Pó?nocy. Jak si? nietrudno domy?li?, przez ca?y dzie? wszystkie stacje zajmowa?y si? wy??cznie tym jednym tematem, a ja równie? przyklejony do ekranu komputera przegl?da?em wszystkie mo?liwe komentarze z mediów korea?skich i ?wiatowych.

Oczekiwa?em, ?e temat ten nie zniknie przez najbli?sze kilka tygodni, a przynajmniej do pogrzebu Kim Jong-ila (28.12). Jaki? by? mój szok gdy nast?pnego dnia do telewizji powróci?a codzienna tematyka: korea?skie telenowele, programy rozrywkowe i muzyczne. Sami Korea?czycy jakby zupe?nie zapomnieli o tym co si? sta?o. Znowu zrelaksowani zaj?ci byli g?ównie swoimi sprawami. W gazetach równie? brak nowych komentarzy. Cho? temat oczywi?cie nie znikn?? zupe?nie to jednak nie by? ju?, jak mo?na si? by?o spodziewa?, traktowany priorytetowo. Zamiast tego media donosi?y raczej o wyj?tkowych mrozach w Korei, zw?aszcza w Seulu gdzie odczuwalna temperatura zbli?a?a si? nawet do minus 20 stopni. Nie ma si? zreszt? czemu dziwi?, skoro miesi?c wcze?niej nast?pi?y podwy?ki cen pr?du i gazu. Sam znam Korea?czyków, którzy dla oszcz?dno?ci nie w??czaj? ogrzewania w mieszkaniach. Równie? na moje pytania o opini? na temat Pó?nocy ma?o kto chcia? cokolwiek powiedzie?. Wi?kszo?? twierdzi?a po prostu, ?e temat jest dla nich dra?liwy i wol? o nim nie rozmawia?.

Zastanawia mnie dlaczego w Korei Po?udniowej tak szybko uda?o si? przej?? do porz?dku dziennego nad kwesti? ?mierci Kim Jong-ila i zmiany przywództwa na Pó?nocy. ?ledz?c doniesienia mediów polskich mia?em nawet wra?enie, ?e te po?wi?caj? mu wi?cej miejsca ni? po?udniowokorea?skie. Czy jest to spowodowane d?ugotrwa?ym, trudnym s?siedztwem z KRL-D? Mo?e po prostu Korea?czykom z Po?udnia zbrzyd?o zajmowanie si? Pó?noc? i zamiast tego wol? interesowa? si? swoimi w?asnymi sprawami? Mo?e po prostu zdaj? sobie spraw? z niewielkich szans na jakiekolwiek zmiany na Pó?nocy? Faktem jest, ?e mieszka?ców obu stron Pó?wyspu coraz mniej ??czy. Ci z Po?udnia traktuj? coraz bardziej mieszka?ców Pó?nocy jako obcokrajowców, a ich sprawy s? dla nich równie odleg?e jak sprawy mieszka?ców dowolnej innej dyktatury.

Gdy rozmawiam ze znajomymi, wi?kszo?? z nich ma niewielkie poj?cie o KRL-D, a temat ten ich w ogóle nie interesuje. Jest to te? zapewne spowodowane obowi?zuj?c? na Po?udniu cz??ciow? cenzur? informacji pochodz?cych z Pó?nocy (przyk?adowo wiele stron internetowych po?wi?conych Korei Pó?nocnej jest zablokowana). Cho? znam te? ludzi, dla których temat podzia?u Pó?wyspu jest wa?ny i ci?gle bolesny, to mam coraz silniejsze wra?enie, ?e znajduj? si? oni w mniejszo?ci. Mo?e si? zatem za jaki? czas okaza?, ?e nawet je?li (hipotetycznie) re?im w Pjongjangu zacz??by przeprowadza? reformy i by?by zainteresowany integracj? z Seulem, to po po?udniowej stronie granicy zabraknie woli do tego. Smutne to, ale patrz?c na stosunek Korea?czyków do wydarze? na Pó?nocy, mam wra?enie, ?e coraz bardziej prawdziwe.

———————————–
* Autor studiuje obecnie na Dongseo University w Busan (Republika Korei).

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Mateusz Małek

absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (2011), studiował także na Korea University w Seulu (2010). Odbywał praktyki w Ambasadach Polski w Seulu oraz Tokio (2010), a także w Ambasadzie Indonezji w Polsce (2008). Wiceprezes Koła Wschodniego UW w roku akademickim 2008/2009. Aktualnie uczy się języka koreańskiego na Dongseo University w Busan (Republika Korei). Interesuje się problematyką podziału Półwyspu Koreańskiego, południowokoreańską polityką zjednoczeniową, historią i kulturą państw Azji Wschodniej, językami Azji (zwłaszcza koreański i japoński), wzrostem roli Azji w XXI wieku.

1 komentarz on "Reakcje Koreańczyków z Południa po śmierci Kim Jong-ila"

  1. Basia Marcinkowska

    Faktycznie u nas jest to wciąż interesujący temat, przez kilka dni był to temat główny wszystkich wydań serwisów informacyjnych, tym bardziej dziwi, że właśnie w KPd tak szybko zszedł na dalszy plan… ale może oni nie wierzą, że to może przynieść jakieś zmiany i stąd ten brak zainteresowania?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>