Jak drukować pieniądze

957 0
PIOTR SZAFRUGA, Program Wolno?ciowy

Ju? od jakiego? czasu ameryka?skie banki, wsparte finansowo przez pa?stwo w ramach programu TARP (Troubled Asset Relief Program), informuj?, ?e z powrotem osi?gaj? zyski. Ma to pokaza? niedowiarkom s?uszno?? i skuteczno?? udzielonej im w wysoko?ci 700 mld USD  rz?dowej pomocy oraz uzasadni?, ?e w tej perspektywie wydanie zaledwie kilku miliardów z pieni?dzy podatników na premie dla menad?erów jest jak najbardziej s?uszne. Ujawnione pod koniec zesz?ego roku dane dotycz?ce rzeczywistej skali pomocy dla banków pokaza?y, i? koszty tych dzia?a? by?y du?o wi?ksze ni? dot?d s?dzono.

Pod koniec listopada  Bloomberg ujawni?, ?e TARP nie by? jedynym wsparciem udzielona instytucjom finansowym na koszt podatnika. 7,77 biliona dolarów – tyle wynios?a niejawna pomoc udzielona bankom przez System Rezerw Federalnych (FED). To jednocze?nie 11 razy wi?cej ni? mocno krytykowana za oceanem pomoc rz?dowa w ramach TARP. Nawet je?li ta suma w rzeczywisto?ci jest kilkakrotnie mniejsza i tak przera?a.

FED zaprzecza tym informacjom. Problem w tym, i? sam nie chce ujawni? swoich danych. Okazuje si? bowiem, ?e jest to najbardziej tajemnicza i nieprzejrzysta instytucja finansowa w Stanach Zjednoczonych. O ile przepisy wymagaj? od graczy na rynku finansowym du?ej jawno?ci danych, FED ??dania o ujawnienie przeprowadzanych przez siebie transakcji ignoruje. Tak jak pomoc dla banków, nie s? one znane nawet Kongresowi.

Zamiast si? rozpisywa?, polecam obejrze? nieco satyryczny komentarz co ca?ej sprawy z The Daily Show:

Trzeba jednak przyzna?, ?e ludziom w Waszyngtonie fantazji i pomys?ów nie brakuje. Nie do??, ?e po?yczyli pieni?dze bankom praktycznie bez odsetek, to po chwili sami poprosili te banki o po?yczk?. Oczywi?cie tym razem po uczciwej, bankowej stopie procentowej.  Czy tylko wed?ug mnie  wygl?da to na sprzeniewierzanie publicznych pieni?dzy?

Banki zarobi?y na tym ponad 10 miliardów dolarów. Zreszt?, podobnie by?o przy okazji TARPu – banki otrzyma?y od rz?du pieni?dze, aby nast?pnie po?yczy? je (oczywi?cie na procent) rz?dowi, by ten mia? na wyp?acanie bankom pieni?dzy w ramach TARPu. W tym ?wietle zyski banków, które mia?y usprawiedliwi? pa?stwow? pomoc, przestaj? wygl?da? tak okazale.

FED okazuje si? instytucj? ca?kowicie autonomiczn?, dzia?aj?c? wed?ug w?asnego uznania. Dopiero niedawno odby? si? pierwszy w jej historii  audyt (FED utworzono w 1913). Jego wyniki by?y jeszcze ciekawsze ni? dane Bloomberga. Wed?ug GAO (Government Accountability Office), instytucji kontrolnej Kongresu, w okresie 2007-2010 FED wspar? instytucje finansowe kwot? 16 bilionów (!) dolarów. To wi?cej ni? ameryka?ski PKB. Wszystko bez wiedzy Kongresu i Bia?ego Domu.

FED jest w swoich dzia?aniach praktycznie bezkarny. Decyzje, które dla prezesa jakiejkolwiek innej instytucji ko?czy?yby si? za kratkami, nie s? niczym dziwnym w praktyce Rezerwy Federalnej. Wpisuje si? to w obowi?zuj?cy obecnie model systemu bankowego, nadaj?cy mu szczególny status prawny. To ten system w znacznej mierze odpowiada za oddzielenie si? go od realnej gospodarki. O ile w okresie obecnego kryzysu samo „odrealnienie” sektora finansowego jest szeroko krytykowane, propozycje wprowadzenia nowych regulacji maj? na celu zmodyfikowanie obecnego modelu. Zasadnicze za?o?enie modelu pozostaj? bez zmian.

Tym za?o?eniem jest usankcjonowana mo?liwo?? kreacji pieni?dza. Polega ono na tym, i? bank jest zobligowany do trzymania, jako rezerwy, jedynie cz??ci (w USA 10%, w Polsce 3,5%) z?o?onych w nim pieni?dzy (tzw. system rezerwy cz?stkowej). Reszt? mo?e po?yczy? jako nowy  pieni?dz, niezale?ny od pierwotnego depozytu. Poniewa? s? to „nowe” pieni?dze, po zwróceniu ich przez po?yczkobiorc?, bank traktuje jej jako nowy depozyt, z której mo?e ponownie udziela? nowej po?yczki. I tak w kó?ko (nie ?eby to przypomina?o nielegalne drukowanie pieni?dza przez fa?szerzy). System ten okre?la si? mianem systemu rezerwy cz?stkowej lub rezerw obowi?zkowych.

Przyk?ad: Je?li bank ma 1000$, mo?e po?yczy? 900$ (za?ó?my 10% rezerwy cz?stkowej). S? to jednak nowe pieni?dze, tzn. bank wci?? ma 1000$ i dodatkowo po?ycza wykreowane z tego dodatkowe 900$. Tym samym, gdy po?yczka zostaje sp?acona, bank ma 1900$. Dodatkowo na bazie tych nowych 900$ mo?na po?yczy? kolejne 90%, czyli 810$ (10% zostaje jako rezerwa). Gdy po?yczka zostanie sp?acona, bank b?dzie mia? ju? 1900$+810$=2710$. Przeprowadzaj?c t? operacj? w niesko?czono?? ostateczny bilans banku wyniesie 10,000$.* Jest to 10-krotne wi?cej ni? bank posiada w realnym depozycie. Warto zauwa?y?, ?e nie uwzgl?dnili?my tu jeszcze oprocentowania kredytu.

Takie kreowanie pieni?dza „z powietrza” powoduje, i? obecnie u?ywany pieni?dz okre?lany jest jako „oparty na d?ugu”. Oznacza to, i? powsta? tylko dlatego, ?e kto? dosta? go w banku jako po?yczk?. Ca?o?? pieni?dza jakim si? pos?ugujemy wywodzi si? z kredytów zaci?gni?tych kiedy? w bankach. Do sp?acenia tych kredytów potrzeba zatem wi?cej pieni?dzy ni? jest w obrocie (trzeba doliczy? odsetki od kredytu pobierane przez bank). Poniewa? nie mo?emy sami drukowa? pieni?dza, jedynym sposobem sp?aty jest zaci?gni?cie nowych po?yczek.

Koszty takiego systemu ponosi realna gospodarka. Tworzenie pieni?dza powoduje spadek jego warto?ci. To za? uderza w tych którzy nie maj? zdolno?ci jego drukowania. Wszystkie koszty odrealnienia rynków finansowych ponosi realna gospodarka.

Sama w sobie kreacja pieni?dza nie ma jednak du?ej si?y oddzia?ywania. To, co powoduje, ?e  staje si? ona jawn? niesprawiedliwo?ci? jest pa?stwowy przymus korzystania z tego pieni?dza. Gdyby nie to, nie by?oby przeszkód, ?eby pieni?dz traktowa? tak jak ka?dy inny towar – je?li jego warto?? spada i jest niestabilny, tak jak towar mo?na go porzuci? na rzecz lepszej waluty lub np. z?ota. Niestety, nie jest tak ?atwo. Sklepikarz nie ma bowiem prawa odmówi?  przyj?cia zap?aty w z?otówkach (nawet je?li wola?by np. w euro). Jest zobowi?zany je przyj?? pod gro?b? kary.

G?ówn? przyczyn? stworzenia pieni?dza opartego na d?ugu by?a ch?? zwi?kszenia mo?liwo?ci finansowania wydatków pa?stwa. Wydaj?c dodrukowane pieni?dze, pa?stwo zwi?ksza ilo?? pieni?dza w obiegu. Powoduje to spadek jego warto?ci, czyli wzrost cen (efekt inflacji). Tym samym wydatki te finansowane s? z kieszeni obywateli. Inflacja to nic innego jak podatek. Ale mo?na go unikn??, trzeba tylko mie? w?asn? maszyn? drukarsk?.

_________

*Im mniejszy procent wymaganej rezerwy, tym wi?ksz? mo?liwo?? kreacji pieni?dza. Przy procencie d???cym do zera, liczba wykreowanego pieni?dza ro?nie do niesko?czono?ci.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active component. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Piotr Szafruga

Ostatnie wpisy Piotr Szafruga (zobacz wszystkie)

Brak komentarzy on "Jak drukować pieniądze"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>