Po wyborach w Norwegii i Danii

1098 2
DOROTA ORTY?SKA

W ci?gu ostatniego miesi?ca w dwóch pa?stwach skandynawskich odby?y si? wybory – w Norwegii lokalne, a w Danii parlamentarne. Warto si? przyjrze? im oraz ich wynikom, poniewa? pierwsze odby?y si? w cieniu niedawnego zamachu terrorystycznego, a drugie prowadz? do istotnych zmian na du?skiej scenie politycznej i na stanowisku premiera.

Zacznijmy od wyborów w Norwegii. Wybory do rad miast i rad regionów (norw. fylke) odby?y si? 12 wrze?nia 2011 r. w poniedzia?ek, cho? ju? w niedziel? 11 wrze?nia cz??? lokali wyborczych by?a otwarta. W niektórych okr?gach wprowadzono na prób? g?osowanie przez Internet oraz obni?ono cenzus wieku dla czynnego prawa wyborczego do 16 roku ?ycia. Je?li próby oka?? si? obiecuj?ce, w przysz?o?ci te dwie zmiany zostan? wprowadzone na powszechn? skal?.

W?ród partii wystawiaj?cych kandydatów znalaz?y si? wszystkie najwi?ksze norweskie partie polityczne: Partia Pracy (Arbeiderpartiet, Ap), Partia Konserwatywna/Prawica (Høyre), Partia Post?pu (Fremskrittspartiet, Frp), Partia Liberalna (Venstre, V), Norweska Partia Centrum (Senterpartiet, Sp), Socjalistyczna Partia Lewicowa (Sosialistisk Venstreparti, SV), Chrze?cija?ska Partia Ludowa (Kristelig Folkeparti, KrF) i Czerwoni (Rødt).

G?osy zosta?y policzone ju? niemal we wszystkich okr?gach, wi?c wyniki podane w dniach 29 i 30 wrze?nia mo?na uzna? za ostateczne. Rozk?ad g?osów w wyborach do rad miast, jak i do rad regionów jest niemal identyczny. Zwyci??y?a Arbeiderpartiet (32-33%) – partia, której m?odzie?owa organizacja sta?a si? obiektem zamachu 22 lipca 2011 r. w Oslo i na wyspie Utøya. Wygra?a w znacznej wi?kszo?ci okr?gów. Tym samym Partia Pracy utrzyma?a pierwsze miejsce na norweskiej scenie politycznej ze wzrostem poparcia o 2%. Drugie miejsce zaj??a Partia Konserwatywna (28%), która osi?gn??a najwi?kszy wzrost poparcia w stosunku do poprzednich wyborów – o prawie 9%. Na kolejnych miejscach Partia Post?pu i Centrum (które odnotowa?y spadek poparcia, zw?aszcza Frp o prawie 7%), nast?pnie Partia Liberalna i Chrze?cija?ska Partia Ludowa (które zaj??y na zmian? miejsca 5. i 6.), a za nimi Socjalistyczna Partia Lewicowa i Czerwoni. Pomimo zwyci?stwa Partii Pracy nale?y zauwa?y?, ?e patrz?c na wyniki wyborów przez pryzmat dwóch bloków – partii centroprawicowych i partii czerwono-zielonych – zwyci??y? blok centroprawicowy (56,2% w stosunku do 43,8%).

Na wyniki wyborów niew?tpliwy wp?yw mia? niedawny zamach w Oslo. Utrzymanie pierwszej pozycji przez Arbeiderpartiet i wzrost poparcia o 2% ?wiadczy o mobilizacji, jak? to wydarzenie wywo?a?o w spo?ecze?stwie. Ju? kilka dni po zamachu zacz??y si? zg?asza? do Partii Pracy oraz jej m?odzie?owej organizacji (Arbeidernes Ungdomsfylking, AUF) kandydaci na nowych cz?onków, chc?cych wesprze? t? opcj? polityczn?. Du?y wzrost poparcia dla Partii Konserwatywnej ?wiadczy z kolei o ch?ci wzmocnienia kilku elementów norweskiego pa?stwa – silniejszego prawa, liberalizmu gospodarczego i spo?ecznego oraz zmniejszenia ingerencji w ?ycie prywatne. Warto zauwa?y?, ?e nik?e jest zainteresowanie wyborców partiami o skrajnych postulatach. Co ciekawe w kilku pa?stwach Europy Zachodniej ro?nie w ostatnim czasie poparcie dla tego typu partii (np. w Szwecji dla Szwedzkich Demokratów).

Dowiedz si? wi?cej na temat wyborów w Norwegii: http://www.regjeringen.no; http://flash.vg.no

Wybory parlamentarne w Danii, które odby?y si? 15 wrze?nia 2011 r., pokaza?y za to wyra?ne przesuni?cie poparcia wyborców ze strony prawej ku ?rodkowi (je?li jeszcze nie ku lewicy), co jest raczej wbrew ogólnej tendencji w Europie i dlatego zwróci?o uwag? europejskich polityków z lewej strony sceny politycznej. Du?ski blok centroprawicowy, który cieszy? si? poparciem przez ostatnie 10 lat, cz??ciowo je straci? na rzecz bloku czerwono-zielonego, w zwi?zku z czym konieczne jest stworzenie koalicyjnego rz?du. Jednak o wiele wyra?niejsz? zmian? w polityce tego kraju jest fakt, ?e po raz pierwszy w historii premierem Danii zostanie kobieta – Helle Thorning-Schmidt – przewodnicz?ca Partii Socjaldemokratycznej (Socialdemokratiet, S), wcze?niej pos?anka do PE i absolwentka Collège d’Europe.

 Dowiedz si? wi?cej na temat wyborów w Danii: http://www.hellethorning.dk/.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also confidential accordingly of it’s active element. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

2 komentarzy on "Po wyborach w Norwegii i Danii"

  1. Basia Marcinkowska

    Bardzo ciekawe podsumowanie wyborów!

    1) Czyli według ciebie zamachy w Oslo zmobilizowały nie tylko zwolenników partii pracy, której młodzieżówka została zaatakowana, ale ogólnie społeczeństwo Norweskie? Nie wiesz może jak się zmieniła frekwencja w stosunku do poprzednich wyborów, zwłaszcza na tym szczeblu?

    2) Nie jestem pewna czy jest to całkowicie wbrew ogólnym tendencjom. Również we Francji, o czym pisała Marta (http://blogcim.wordpress.com/2011/04/27/rozliczenie-po-francusku/) w wyborach kantonalnych wygrała lewica (Partia Socjalistyczna). A i my niedługo będziemy mogli sprawdzić, czy polska lewica nie odbija się trochę od dna… 😉

  2. Dorota Ortyńska

    Frekwencja nie zmieniła się znacznie, ale jednak na plus – wyniosła 59,2% i jest to wzrost w stosunku do poprzednich wyborów lokalnych sprzed 4 lat o 1,7% punktu procentowego. Zdziwiłabym się, gdyby taki zamach nie zmobilizował społeczeństwa. Na pewno wyborcy uważniej obserwowali, jak poszczególne partie oceniają to, co się wydarzyło i co proponują w związku z tym (np. kwestia zaostrzenia prawa do posiadania broni itp.). Możliwe jednak, że i bez zamachu tendencja byłaby podobna, ale w mniejszym natężeniu, czyli odnotowano by pewien wzrost dla Høyre, czy innych partii centroprawicowych. Ciekawe, że nie wzrosło poparcie dla partii skrajnie prawicowej. Tu dochodzę do kwestii ogólnych tendencji. Ogólne tendencje nie oznaczają, że nie ma wyjątków, ale choćby we wspomnianym artykule Marta pisze, że Front Narodowy nie pozostaje za Socjalistami daleko w tyle. Ja pisałam o Szwedzkich Demokratach w Szwecji. Rośnie więc zainteresowanie partiami prawicowymi lub skrajnie prawicowymi. Na koniec ciekawostka: partia Høyre na swojej stronie internetowej ma skróconą wersję polską (i angielską). Arbeiderpartiet tylko angielską (do której link jest dopiero na dole strony). Może znaczenie ma również marketing? (http://www.hoyre.no/www/om_hoyre/polski/)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>