Ambasady ocalone, czyli jak się robi cięcia budżetowe w Szwecji

904 1
DOROTA ORTY?SKA

W Szwecji na jesieni 2010, tu? po wyborach parlamentarnych i samorz?dowych, rozpocz??a si? dyskusja nad ci?ciami bud?etowymi w administracji. By?a to przede wszystkim inicjatywa opozycji, czyli partii czerwono-zielonych i Szwedzkich Demokratów (skrajna prawica). Warto zauwa?y?, ?e w wyniku wyborów nie dosz?o do zmiany rz?du, nadal rz?dzi?a koalicja partii centro-prawicowych (Alliansen), ale rz?d sta? si? mniejszo?ciowy. Wi?kszo?? miejsc w parlamencie zaj?li pos?owie Partii Socjaldemokratycznej. W takiej sytuacji by?o du?o ?atwiej rozpocz?? temat odchudzania bud?etu.

Kancelaria Rz?du (po lewej) i Parlament (po prawej). Fot.: D. Orty?ska

W grudniu 2010 opozycja zdecydowa?a, ?e trzeba zmniejszy? bud?et rz?du, twierdz?c, ?e ten od 2006 r., czyli w okresie poprzednich rz?dów Alliansen, bardzo si? rozrós?. Chciano zaoszcz?dzi? 10% bud?etu, czyli 670 milionów koron. Ostatecznie w parlamencie podj?to decyzj? o zmniejszeniu bud?etu o 300 milionów koron rocznie. Poniewa? po?owa bud?etu rz?du przypada na szwedzki MSZ, 22 grudnia 2010 r. rz?d zdecydowa?, ?e w zwi?zku z ci?ciem kosztów zamknie 5 ambasad: w Brukseli, Hanoi, Buenos Aires, Kuala Lumpur i Luandzie.

Takie posuni?cie wzbudzi?o wiele w?tpliwo?ci, z czasem wyra?anych równie? przez stron? opozycyjn?. Co wa?ne, dyskusja toczy?a si? wokó? rzeczowych argumentów. Pos?owie partii koalicyjnych zgadzali si?, ?e debata na temat usprawnienia pracy administracji powinna trwa? ca?y czas, ale mówili o potrzebie dobrego rz?dzenia pa?stwem. Z racji tego, ?e rz?d nie jest tym samym, co kancelaria rz?du, to ci?cia obj??yby de facto kancelari?, ambasady i inne urz?dy, które w 96% sk?adaj? si? z apolitycznych urz?dników, powa?nie utrudniaj?c prac? administracji publicznej.

Ponadto, politycy rz?dz?cych partii zaznaczyli, ?e rozpocz?to ju? obni?anie wydatków bud?etowych poprzez zmniejszanie dzia?a? rz?du do poziomu sprzed ostatniej szwedzkiej prezydencji w UE (1 lipca-31 grudnia 2009 r.). Wskazywali, ?e bud?et rz?du zmniejszy? si? w 2010 roku, w porównaniu z rokiem 2009, a rz?dowa propozycja bud?etu na rok 2011 zak?ada?a kolejn? obni?k? kosztów z 6,8 miliardów koron (bud?et w 2010 r.) do 6,55 miliardów koron. Podkre?lali, ?e uda?o si? zmniejszy? wydatki pomimo otwarcia dwóch nowych ambasad w Iraku i Afganistanie, gdzie ponosi si? ogromne koszty zapewnienia bezpiecze?stwa. Wed?ug koalicji dzia?ania opozycji, zw?aszcza Socjaldemokratów, by?y destruktywne i pokazywa?y brak odpowiedzialno?ci za pa?stwo.

Politycy Partii Socjaldemokratycznej wskazywali z kolei, ?e liczba zatrudnionych w szwedzkim MSZ wzros?a z 3608 osób w 2006 roku do 3723 osób w 2010. W tym samym czasie kancelaria szwedzkiego premiera zwi?kszy?a zatrudnienie ze 100 do 163 osób, a liczba sekretarzy stanu wzros?a z 28 do 34.  Socjaldemokraci stali wi?c na stanowisku, ?e ci?cia bud?etowe o 300 milionów koron s? konieczne.

Jednak najcz??ciej podnoszony argument by? taki, ?e z powodu ci?? bud?etowych zostan? w panice zatrzymane szwedzkie dzia?ania na arenie mi?dzynarodowej, m.in. szwedzkie ambicje w polityce UE, w kwestii zmian klimatu i masowego nap?ywu uchod?ców. Szczególnie dotkliwe by?oby zw?aszcza wycofanie dyplomatów z pa?stw rozwijaj?cych si?,  co powa?nie odbi?oby si? w przysz?ych latach na szwedzkiej polityce gospodarczej i rozwojowej (kontakty handlowe, inwestycje, przemys?, pomoc organizacji rozwojowych i humanitarnych). Wietnam, Malezja, Argentyna i Angola – to miejsca, gdzie inne pa?stwa w?a?nie rozszerzaj? kontakty. Pod tymi argumentami ch?tnie podpisywali si? nie tylko politycy, ale i szwedzcy profesorowie, dziennikarze pracuj?cy w wymienionych pa?stwach oraz pracownicy dzia?aj?cych tam organizacji pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Kwestie gospodarcze ostatecznie okaza?y si? najbardziej przekonuj?ce – opozycja zacz??a podziela? pogl?d, ?e Szwecja nie powinna w ten sposób utrudnia? sobie kontaktu z rynkami wspomnianych pa?stw. Partiom rz?dz?cym i opozycji, zw?aszcza Socjaldemokratom, uda?o si? doj?? do kompromisu: 1 sierpnia 2011 r. zosta?a w parlamencie podj?ta decyzja o przyznaniu rz?dowi wi?kszego bud?etu (zamiast zmniejszenia bud?etu o 300 mln koron), a tym samym o niezamykaniu czterech ambasad w Hanoi, Kuala Lumpur, Luandzie i Buenos Aires. W wywiadzie dla szwedzkiej agencji prasowej lider Socjaldemokratów, Håkan Julholt, powiedzia?, ?e kiedy proponowano zmniejszenie bud?etu, nikt si? nie spodziewa?, ?e rz?d zdecyduje si? na zamkni?cie ambasad. Takie posuni?cie uznano za b??d ze wzgl?dów gospodarczych, trzeba by?o wi?c temu zapobiec. Zaznaczy? jednak, ?e Socjaldemokraci s? przeciw temu, aby wskutek tej decyzji wi?kszy bud?et zasili? sam? kancelari? rz?du.

Obecnie trwaj? prace na bud?etem na rok 2012. W informacji prasowej szwedzkiego MSZ z 16 wrze?nia 2011 r. podano, ?e rz?d zwi?ksza swoje ju? i tak du?e zaanga?owanie na rzecz demokracji i praw cz?owieka, zw?aszcza na Bliskim Wschodzie i w Afryce Pó?nocnej, poprzez wzmocnienie najpilniejszych dzia?a? o bud?et oko?o 90 milionów koron.

W rezultacie dyskusji na temat bud?etu jedna szwedzka ambasada zosta?a zamkni?ta – w Brukseli. Ambasador Ulrika Sundberg urz?duje w Sztokholmie i regularnie odwiedza Belgi?.  Tej jesieni ma by? te? otwarty honorowy konsulat generalny w Brukseli.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

1 komentarz on "Ambasady ocalone, czyli jak się robi cięcia budżetowe w Szwecji"

  1. Rafał Bill

    Niesamowite, trzeba brać przykład ze Szwedów, jak można się dogadać pomimo różnic politycznych. Naszych polityków trzeba byłoby tam wyeksportować na jakiś czas, aby nabrali ogłady i rozumu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>