Szwedzcy specjaliści – niewidzialny wkład w skuteczność interwencji w Libii

1345 4
DOROTA ORTY?SKA

Ile osób wie, s?ysza?o lub czyta?o w ?rodkach masowego przekazu, o udziale Szwecji w interwencji w Libii? Na czym polega ich wk?ad w t? operacj?? Tak niewiele mówi si? o pa?stwie, które nie b?d?c cz?onkiem NATO i prowadz?c polityk? neutralno?ci od wielu lat, odgrywa wa?n? rol? w realizacji interwencji w Libii i odpowiada  w znacznej cz??ci za jej skuteczno?? i powodzenie.

Szwecja ma ju? do?wiadczenie we wspó?pracy z NATO (oraz UE) przy okazji misji w ró?nych cz??ciach ?wiata.  Zarówno tam, jak i w Libii, ich udzia? cechuje skandynawska solidno??, fachowo?? i zorganizowanie.

Podczas obecnej interwencji szwedzkie si?y zajmuj? si? wykonywaniem zdj?? szpiegowskich podczas lotów nad terytorium Libii. Dysponuj? pi?cioma my?liwcami Gripen, które s?u?? tam wy??cznie do szpiegowania. Jakikolwiek atak lub cho?by naprowadzenie laserem samolotu innego pa?stwa na cel do ataku by?oby dla szwedzkiej opozycji parlamentarnej powodem do wstrzymania udzia?u Szwedów w interwencji. Taka by?a tre?? kompromisu, na który zgodzi?a si? najwi?ksza szwedzka partia opozycyjna w parlamencie – Socjaldemokracja – wobec mniejszo?ciowego koalicyjnego rz?du. W misji s?u?y dziesi?ciu pilotów oraz dziewi??dziesi?t osób pozosta?ego personelu.

Dowództwo NATO ka?dego dnia oko?o godziny 18.00 wydaje wst?pny rozkaz, potwierdzony nast?pnie o 19.00, mówi?cy jakie dziesi?? celów ma by? nast?pnego dnia sfotografowanych. O 2.00 w nocy zaczynaj? si? szczegó?owe przygotowania, planuje si? nawigacj?, tankowanie w powietrzu, okre?la si? najkrótszy czas, jaki jest potrzebny na ka?dy cel, przygotowuje si? elektroniczn? map? dla pilota. O godzinie 5.30 organizowany jest pierwszy briefing, w czasie którego omawia si? te? rutynowe czynno?ci na wypadek, gdyby pilot musia? porzuci? samolot nad Libi?. W czasie kolejnych godzin nast?puj? coraz bardziej szczegó?owe przygotowania pilotów. Ostatecznie startuj? oni z bazy Sigonella na Sycylii o 9.00. Lot nad Libi? i wykonywanie zdj?? szpiegowskich trwa do godziny 12.30.

W tym momencie zaczyna si? najwa?niejszy punkt wszystkich szwedzkich dzia?a?. Zrobione przez pilotów zdj?cia – bardzo dok?adne i ?wietnej jako?ci – trzeba opracowa?. Oznaczy? obiekty i opisa?, inaczej nie b?d? one s?u?y?y dowódcom. Zajmuj? si? tym „t?umacze zdj??” (szw. fototolkar), specjali?ci, którzy przygotowuj? raporty ze zrobionych zdj?? (ko?cowe raporty gotowe s? o 18.30). Dowódcy NATO s? bardzo zadowoleni z jako?ci tych „t?umacze?”. Szwedzcy „t?umacze zdj??” s? wr?cz uwa?ani za najlepszych i mówi si?, ?e wprawiaj? Amerykanów w zak?opotanie.

Szwedzi odpowiadaj? za 37% taktycznych dzia?a? szpiegowskich podczas interwencji, wykonuj?c 2 loty dziennie. NATO chcia?oby, ?eby wykonywali ich wi?cej. Tutaj musieli odmówi? (z ?alem), poniewa? nie dysponuj? wi?ksz? liczb? specjalistów i na d?u?sz? met? opisywanie wi?kszej ilo?ci zdj?? przy zachowaniu jako?ci by?oby niemo?liwe (Szwedzi widz? potrzeb? szkolenia wi?kszej liczby specjalistów, jednak jest to bardzo w?ska dziedzina).

Obraz Szwedów w NATO systematycznie si? poprawia, nie tylko dzi?ki solidno?ci specjalistów od zdj?? szpiegowskich. Ca?a interwencja  mo?e by? uznana jako co? korzystnego dla Szwecji, gdy? pozwala polepszy? opini? o pa?stwie – neutralnym, a wi?c postrzeganym jako takie, które chce budowa? pokój, ale zrzuca najci??sze zadania na innych Tym razem, równie? ona anga?uje si? w trudy interwencji i na dodatek ?wieci przyk?adem dla pozosta?ych.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

4 komentarzy on "Szwedzcy specjaliści – niewidzialny wkład w skuteczność interwencji w Libii"

 1. Rafał Bill

  No nie wiem… mi się trochę kłóci słowo „neutralność” z działalnością szpiegowską, która w następstwie i tak kończy się atakiem innych sił. To tak jakbym był neutralny oficjalne, trochę za, a naprawdę to przeciw.

 2. Basia Izabelle Marcinkowska

  To samo sobie pomyślałam… z drugiej strony zjawisko to nie jest czymś nowym…. od wieków istnieje coś takiego jak „życzliwa neutralność” – termin który niezmiennie mnie powala 😛 Może więc w tym wypadku Szwecja jest „nieżyczliwie neutralna” 😉 No ale na odpowiedź Doris musimy niestety poczekać aż wróci z urlopu :)

 3. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak neutralność, tak jak nie ma gospodarczej autarkii. W XXI wieku, wieku glokalizacji, informatyzacji i makdonaldyzacji nie da się przetrwać bez silnych wielowarstwowych powiązań, w tym polityczno-militarnych.
  Po drugie, neutralność nie jest stopniowalna: tj. albo jest albo jej nie ma. Jeśli Szwecja w jakimkolwiek stopniu się zaangażowała, to nie jest już neutralna.

 4. Dorota Ortyńska

  Rzeczywiście kwestia neutralności Szwecji w przypadku Libii (i nie tylko) budzi wątpliwości. Jednak Szwecja nie zobowiązała się w umowie międzynarodowej do stałej neutralności, więc jest to jedynie polityka, która może ewoluować. Albo to pojęcie neutralności ewoluuje, przynajmniej w świecie zachodnim, gdzie istnieje tyle powiązań, że tradycyjne rozumienie neutralności już nie przystaje do rzeczywistości. Tak, czy inaczej Szwecja wypracowała markę państwa neutralnego, co jak dotąd pomaga jej w dyplomacji międzynarodowej zajmować pozycję mediatora i wpływać na międzynarodową politykę. Z drugiej strony podobnie działają dyplomaci norwescy, choć Norwegia jest w NATO od od początku istnienia organizacji. Kwestia członkostwa w NATO co jakiś czas powraca w szwedzkiej debacie publicznej, jednak zwykle jako postulat polityków bez większego odzewu społeczeństwa – Szwedzi przywiązani są do swojej tradycyjnej neutralności. Można powiedzieć, że obecna sytuacja jest jakimś kompromisem między tradycją a rzeczywistością…

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>