W bibliotece CIM… “Rosyjska siła…”

1295 4
TOMASZ PAW?USZKO

Wydana niedawno ksi??ka Tomasza Grabowskiego pt. Rosyjska si?a. Si?y zbrojne i g?ówne problemy polityki obronnej Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2010 to jedna z najciekawszych i najbardziej kompleksowych spo?ród polskich monografii po?wi?conych politycznemu znaczeniu si? zbrojnych Rosji. Publikacja jest zarazem jednym z nielicznych g?osów badaczy m?odego pokolenia w tej dziedzinie. Tomasz Grabowski jest jednym z cz?onków za?o?ycieli Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych.

Recenzowana ksi??ka wyró?nia si? przejrzyst? konstrukcj?. Analiza dotyczy sensownie wybranych ram czasowych, pozwala to na spójn? i rzeteln? prezentacj? publikowanej tre?ci. Praca omawia w?z?owe problemy rosyjskiej polityki obronnej, przedstawia swoisty raport nt. stanu rosyjskich si? zbrojnych, a tak?e w sposób kompetentny podejmuje kilka studiów przypadków (np. wojna rosyjsko-gruzi?ska, dialog rozbrojeniowy z USA, reforma armii rosyjskiej). Od strony warsztatowej autorowi uda?o si? skutecznie unikn?? teoriopoznawczych pu?apek zastawionych wokó? sporów nt. ujmowania problematyki bezpiecze?stwa. Przedmiotem bada? uczyniono w ksi??ce przypadek polityki obronnej Rosji, konsekwentnie (i s?usznie!) stroni?c od sporu pomi?dzy uj?ciem problematyki w niedopracowanych schematach poj?ciowych bezpiecze?stwa narodowego lub bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego. Narracja skupia si? wokó? problemu rosyjskiej kultury strategicznej oraz zagadnie? dotycz?cych si? zbrojnych Rosji, pojmowanych jako wp?ywowa instytucja spo?eczna, niezb?dne t?o i instrumentarium rosyjskiej polityki obronnej. Du?ymi walorami pracy pozostaj? z pewno?ci?: rzetelne okre?lenie problemów badawczych, przyst?pny j?zyk wywodu oraz wybór ?róde?, co w pracach po?wi?conych Rosji i sprawom wschodnim jest znacz?cym wyj?tkiem. Grabowski szeroko cytuje liczne publikacje rosyjskoj?zyczne, ze swobod? porusza si? w materiale ?ród?owym, a jego argumentacja przemówi tak?e do czytelnika nie zapoznanego wcze?niej z tematyk? rosjoznawcz?. Autor przygl?da si? problemom rosyjskiej armii odnosz?c si? zarazem do skali ca?ego spo?ecze?stwa, co pozwala potraktowa? t? instytucj? jako „miniatur?” Rosji jako takiej, z ca?? jej z?o?ono?ci? i specyfik?.

Nierzadkim zjawiskiem w polskich pracach politologicznych jest  brak uj?cia problemowo-teoretycznego. Autorzy s? cz?sto „uwi?zieni” w swoim j?zyku poj?ciowym, pisz?c w sposób „mechaniczny”, uprzedmiatawiaj?cy i nieprzekonuj?cy. Rosyjska si?a zawiera jednak zarówno wiarygodn?, przemy?lan? koncepcj? teoretyczn? (próba uj?cia kulturologicznego wespó? z analiz? racjonalistyczn?), jak i rezygnuje z narzucania czytelnikowi ustale? autora jako „jedynych s?usznych”. Czytelnik skonfrontowany z du?? ilo?ci? faktów, danych i opinii b?dzie w stanie samodzielnie zaopatrzy? si? w potrzebne argumenty.  ?wiadczy to o du?ej funkcjonalno?ci analizy Grabowskiego. Publikacja zachowuje charakter systematycznej monografii akademickiej, mo?e ponadto z ca?? pewno?ci? pe?ni? rol? g?osu w dyskusjach eksperckich, b?dzie te? cenn? zdobycz? dla studentów, wyk?adowców oraz wszystkich zainteresowanych problemami wspó?czesnej Rosji.

Recenzowana ksi??ka: T. Grabowski, Rosyjska si?a. Si?y zbrojne i g?ówne problemy polityki obronnej Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2010, Cz?stochowa 2011.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Tomasz Pawłuszko

absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, obecnie doktoryzuje się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studiował również w Budapeszcie. Były przewodniczący Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, współorganizator i uczestnik wielu konferencji i projektów naukowych w kraju i za granicą, autor kilkunastu publikacji, współpracownik kilku organizacji pozarządowych. Zapalony turysta i rowerzysta, fanatyk koszykówki, zwolennik „ciągłego czytania”. Obszary zainteresowań: polityka zagraniczna RP, problematyka Europy Środkowej i Wschodniej, medialne i społeczne konstrukcje zjawisk politycznych, teoria stosunków międzynarodowych (konstruktywizm, postmodernizm), filozofia i teoria polityki.

4 komentarze on "W bibliotece CIM… “Rosyjska siła…”"

  1. kontra

    książka jest wydana w bardzo małym nakładzie dla bibliotek, możliwe, że w najbliższym czasie będzie można kupić e-booka

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *