Polityka i nauka

947 2
TOMASZ PAW?USZKO

Kongres jest znan? formu?? debaty publicznej. Najcz??ciej mamy w tym przypadku do czynienia z kilkudniowym zebraniem znawców i sympatyków danej dyscypliny w celu wymiany uwag i przegl?du zagadnie?. Zorganizowany na pocz?tku maja 2011 roku przez Instytut Sobieskiego Kongres „Polska – Wielki projekt” pe?ni? jednak jeszcze kilka innych funkcji.

Podczas kilku dni obrad Kongresu podejmowano blisk? wielu polskim kr?gom intelektualnym problematyk? modernizacji pa?stwa i instytucji publicznych. Poruszano równie? mi?dzy innymi tematyk? rozwoju miast, zarz?dzania, transportu, edukacji, mediów i kultury. W swym medialnym odbiorze wydarzenie sta?o si? jednak przede wszystkim manifestacj? programow? ?rodowisk konserwatywno-narodowych. W?ród panelistów znale?li si? znani wyk?adowcy akademiccy, komentatorzy publiczni, politycy PiS i publicy?ci czasopism o profilu konserwatywnym. By? to wi?c kongres niejako hybrydowy – z jednej strony nawi?zuj?cy tre?ciwie do zebra? akademickich, z drugiej za? strony nawi?zuj?cy formalnie do kongresów politycznych (obrady zosta?y sfinansowane przez parti? polityczn? Prawo i Sprawiedliwo??). Organizacja i przebieg obrad by?y wi?c z jednej strony sukcesem Instytutu Sobieskiego, z drugiej jednak strony zwraca si? uwag?, i? Instytut utraci? sw?  deklarowan? programowo niezale?no?? (na 91 stronie eleganckiego folderu konferencyjnego IS przedstawia si? jako instytucja niezale?na, ale „wspó?pracuj?ca” z parti? PiS).

Wspó?praca instytucji badawczej z parti? polityczn? nie jest oczywi?cie niczym nowym. Co wi?cej, zdaje si?, ?e rokuje ona rozliczne obopólne korzy?ci. Dla instytucji naukowej jest to szansa na realizacj? celów statutowych i dotarcie ze swoimi ideami do szerszych kr?gów odbiorców, natomiast dla partii politycznej jest to okazja do rozbudowy zaplecza intelektualnego i zdobycia nowych kana?ów rekrutacyjnych. Nale?y jednak wspomnie?, i? wspó?praca taka mo?e rodzi? ró?ne ograniczenia. Trudno bowiem sobie wyobrazi?, aby think-tank dyktowa? program danej partii politycznej, tak samo problematyczne jest dla think-tanku uzasadnianie lub uwiarygodnianie partyjnego programu politycznego (uzasadnianie celów ideologicznych mo?e os?abia? wiarygodno?? badaczy). Wiadomo nie od dzi?, ?e ?rodowiska naukowe, ideowe i polityczne ?yj? wed?ug ró?nych logik i interesów, zajmuj?c si? odmiennymi problemami. Próby imitacji logiki jednych instytucji przez inne mog? sko?czy? si? uwik?aniem w sprzeczno?ci. Bycie ideowym zak?adnikiem kogo? innego bywa poni?aj?ce.

Najwi?ksze zainteresowanie mediów przypad?o na sobotni dzie? obrad, odbywaj?cy si? w Arkadach Kubickiego pod warszawskim Zamkiem Królewskim. W obradach wzi?li udzia? np. prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Zdzis?aw Krasnod?bski, prof. Ryszard Legutko, dr hab. Krzysztof Szczerski czy znani dziennikarze Igor Janke (Rzeczpospolita, Salon24) i Piotr Legutko (Dziennik Polski).  Cz?stym go?ciem paneli by? równie? cz?onek Zarz?du Instytutu Sobieskiego Jan Filip Stani?ko. Oprócz powy?szych wyst?pie? mo?na by?o pos?ucha? wielu interesuj?cych, specjalistycznych referatów z zakresu nauki i przedsi?biorczo?ci. Publiczno?? jednak najch?tniej (najliczniej) s?ucha?a referatów osób znanych z debaty publicznej. Szeroko cytowana by?a zw?aszcza wypowied? prof. Krasnod?bskiego o podziale na patriotów (tzn. ?wiadomych obywateli) i nie-patriotów (osób oboj?tnych na sprawy publiczne lub odmawiaj?cych dyskusji na tematy pa?stwowo-obywatelskie). Obecno?? kilku konserwatywnych my?licieli sprawi?a, i? retoryka niektórych wypowiedzi odwo?ywa?a si? do tradycji dwudziestolecia mi?dzywojennego. Do tej tematyki nawi?za? te? sam prezes PiS Jaros?aw Kaczy?ski, mówi?cy o szansach na odbudow? przedwojennego znaczenia inteligencji. Tym samym  to prezes partii PiS, a nie zarz?d Instytutu Sobieskiego, zdefiniowa? rzeczywiste cele Kongresu „Polska – Wielki Projekt”. Kwesti? dyskusyjn? pozostaje, czy celem przywódcy opozycyjnego jest (a zw?aszcza w okresie przedwyborczym!) odbudowa etosu przedwojennej inteligencji. Mimo, i? budowa nowoczesnego ruchu intelektualnego jest celem bardzo presti?owym, to priorytetem polityka ogólnopolskiego formatu jest raczej (najcz??ciej) zdobycie w?adzy.  Prowadzi nas to do kolejnych pyta?. Czy partia polityczna mo?e stworzy? ruch intelektualny? Czy ruch intelektualny rzeczywi?cie potrzebuje w?adzy politycznej by realizowa? swoje cele ideowe? Co ??czy polityków konserwatywnych i ?rodowiska intelektualne konserwatystów? Czy owe zale?no?ci nie wp?yn? na wizje polityczne i koncepcje narodu? Czy intelektuali?ci uwiarygodni? swe koncepcje lub czy ich nie strac? na uwik?aniu politycznym?

Kongresy – wydarzenia du?e – zmuszaj? do pyta? ogólnych. Jako m?odzi intelektuali?ci wszyscy musimy zada? sobie pytania o relacj? nauki, idei i polityki. To te? pytania o polityk? idei oraz nauki polityczne…

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Tomasz Pawłuszko

absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, obecnie doktoryzuje się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studiował również w Budapeszcie. Były przewodniczący Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, współorganizator i uczestnik wielu konferencji i projektów naukowych w kraju i za granicą, autor kilkunastu publikacji, współpracownik kilku organizacji pozarządowych. Zapalony turysta i rowerzysta, fanatyk koszykówki, zwolennik „ciągłego czytania”. Obszary zainteresowań: polityka zagraniczna RP, problematyka Europy Środkowej i Wschodniej, medialne i społeczne konstrukcje zjawisk politycznych, teoria stosunków międzynarodowych (konstruktywizm, postmodernizm), filozofia i teoria polityki.

2 komentarze on "Polityka i nauka"

  1. Dla mnie wzorem współpracy ośrodku badawczego z partią polityczną jest model symbiozy największych partii niemieckich z ich fundacjami. I tak, Fundacja Konrada Adenauera jest związana z cheścijańskimi demokratami, Fundacja Friedricha Eberta z SPD, Fundacja Heinricha Boella z Zielonymi-FDP. Są one finansowane przez partie, i działają nie tylko na terytorium Niemiec, ale i daleko poza ich granicami, w tym głównie na Wschodzie Europy, stanowiąc jeden z najskuteczniejszych ‘soft power’ na świecie. Polecam analizę OSW “Niemieckie sieci na Wschodzie”.
    Nam pozostaje marzyć, że polskie partie w końcu docenią rolę think-tanków w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym kraju.

  2. Rafał Bill

    Ja to widzę w trochę gorszym świetle. Polityka garnie się powoli do nauki, bo szuka autorytetów. Nadal duża część Polaków szanuje świat nauki i ceni ich zdanie. Jeśli w takim momencie jakaś osoba z tytułem profesora wyraża się w sposób, który jest tożsamy z działaniami jakiejś partii, to automatycznie ta partia zyskuje w oczach przeciętnego obywatela – “no, przecież mądra głowa powiedziała, to tak właśnie musi być!”

    Podobnie jak z ekonomią, im mniej polityki i polityków w nauce i sferze NGO, tym lepiej dla nauki i sfery NGO.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *