Japońskie pompowanie gospodarki

973 2
PIOTR SZAFRUGA

Ledwo woda ods?oni?a ogrom zniszcze?, a ju? ?wiat obieg?a informacja o dzielnej postawie japo?skiego banku centralnego. W poniedzia?ek og?osi? on, ?e „wpompowa?” w gospodark? 183 mld USD. Wszystko w celu walki ze spowolnieniem gospodarczym. Niektóre media dodawa?y jeszcze, ?e zwi?kszono o 486 mld USD program skupu aktywów z rynku (m.in. obligacji pa?stwowych) oraz zaoferowano wsparcie finansowe dla sektora bankowego (kolejne 96 mld baksów).

Jaki pi?kny i pozytywny przekaz: Japonia „pompuje” pieni?dze w gospodark?, dzi?ki czemu ta poradzi sobie ze skutkami kataklizmu. Naprawd? szkoda, ?e nie wyja?niono na czym to pompowanie polega. A szkoda, bo pompowanie to naprawd? niesamowite zjawisko. Pozwala ono ?adowa? w gospodark? pieni?dze, których nie ma. A Japonia groszem nie ?mierdzi. Przy 200% PKB d?ugo publicznego i 10% PKB deficytu, trudno j? pos?dza? o nadwy?ki finansowe.

Ale je?li pieni?dzy nie ma, to zawsze mo?na je wydrukowa?. Na dodatek bez ogranicze?. I wtedy ju? mo?na walczy? z ka?dym, nawet najgorszym spowolnieniem, czy za?amaniem gospodarczym. W ko?cu wszyscy wiedz?, ?e im wi?cej pieni?dza tym lepiej. Mamy wi?ksz? „p?ynno??” (cokolwiek mia?oby to znaczy?), wszyscy maj? wi?cej papierków w portfelu, ergo mog? wi?cej wydawa?. Kwestia czy b?dzie na co te papierki wyda?, jako? umyka…

Najlepiej problem wzrostu ilo?ci pieni?dza obrazuje, klasyczna ju?, opowiastka o miasteczku gdzie w nocy, widz?c ubóstwo mieszka?ców, anio? podwoi? wszystkim ilo?? posiadanych przez nich pieni?dzy. Czy rzeczywi?cie wszyscy stali  si? przez to bogatsi?

W przeciwie?stwie do tych podwojonych przez anio?a, pieni?dze pompowane przez rz?d japo?ski  trafiaj? w pierwszej kolejno?ci do banków i korporacji co powoduje, ?e to one uzyskuj? z tego zyski, kosztem tych do których nowy pieni?dz trafi na ko?cu. Dodatkowo zaburza to przep?yw informacji na rynku, jaki odbywa si? za pomoc? pieni?dza; tym samym sprzyja to podejmowaniu b??dnych decyzji przez podmioty na rynku.

Japonia, ju? na starcie, zadba?a o to, aby odbudowa gospodarcza nie odby?a si? za szybko. Jednocze?nie wydarzenia w kraju kwitn?cej wi?ni stanowi? kolejny argument za tym, ?e prognozowana przez cz??? ekonomistów, powtórka z ostatniego kryzysu gospodarczego staje si? coraz bardziej prawdopodobna.

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Piotr Szafruga

Ostatnie wpisy Piotr Szafruga (zobacz wszystkie)

2 komentarzy on "Japońskie pompowanie gospodarki"

  1. Rafał

    Zaklinanie pogody wciąż trwa, po tym jak rynki finansowe przeżyły naturalne trzęsienie ziemi w Japonii mocniej niż sama Japonia.

    O ile długiem publicznym Japonii tak bardzo bym się nie przejmował, ponieważ jest to kraj stabilny gospodarczo i ich ratingi są lepsze niż nasze, wszak Japończycy umieją pracować i oszczędzać w chwilach trudów, co jest obce Europejczykom i Amerykanom.

    Tak naprawdę, to oni nie „pompują” pieniądze, a pchają nowy pieniądz w gospodarkę, czyli zwiększają jego podaż, skupując m.in. obligacje. To najprostsze zabiegi, by po prostu było więcej pieniądza. Bodziec może być silny, lecz równie krótkotrwały. A zakończy się jak zwykle bólem głowy następnego dnia i wyższą inflacją.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>