Jeszcze o piractwie

1097 1
PIOTR SZAFRUGA

Problem piractwa, nie tylko somalijskiego, ma ?ród?o na l?dzie. Czyli gdyby kto? bardzo chcia?, wie gdzie szuka? panaceum. Problem pojawia si?, gdy d?ugo nikt si? do tego nie kwapi. Wtedy tymczasowe ?rodki do zwalczania skutków problemu przestaj? by? takie tymczasowe (a niew?tpliwie staj? si? kosztowne). Okazuje si? jednak, ?e jest alternatywa. I to bez mieszania si? w sprawy Somalii.

Nale?y zaznaczy?, i? dzisiejszy transport morski jak i piractwo znacz?co ró?ni? si? od tych z epoki ?agla.  Kilka wieków temu statki piratów i kaprów wielko?ci? i uzbrojeniem niewiele ró?ni?y si? od okr?tów wojennych. Cz?sto tylko silne uzbrojenie i odwa?na za?oga dawa?y nadziej? na prze?ycie spotkania z Jolly Rogerem.* Dzi? piraci uzbrojeni s? w karabinki i r?czne granatniki, a ich dhow s? niewiele wi?ksze od kotwicy niejednego masowca.

To pozwala zada? pytanie czy zwalczanie piractwa, jak za dawnych lat, przy u?yciu okr?tów wojennych ma sens? Czy kierowanie, wartego przesz?o pó? miliarda dolarów, niszczyciela (276 osób za?ogi, wyposa?ony w rakiety SM-2, pociski samosteruj?ce Tomahawk i przeciwlotnicze) do ?cigania i zatrzymywania lokalnych ?odzi, których obsada uzbrojona jest g?ównie w karabinki, mo?na uzna? za adekwatne? No có?, to w?a?nie ma miejsce.

Mo?e lepiej pozwoli? statkom si? broni??  Zakaz posiadania broni, podobnie jak na l?dzie, ma swoje uzasadnienie w istnieniu systemu gwarantuj?cego bezpiecze?stwo. Gdy tego systemu brak, zakaz traci sens i uderza w tych którzy prawa przestrzegaj?. Skoro okr?ty nie zapewniaj? bezpiecze?stwa, to trzeba si? broni? samemu. Ponadto wspomniany powy?ej charakter wspó?czesnego piractwa, powoduje  ?e samodzielna obrona cz?sto bywa skuteczna. Chi?scy marynarze u?ywaj? koktajli Mo?otowa, hiszpa?scy rybacy na Seszelach korzystaj? z us?ug brytyjskich najemników, a Francuzi wysy?aj? ?o?nierzy na pok?ady swoich statków. Tyle je?li chodzi przestrzeganie zakazu uzbrajania.

Zmiana prawa w celu wyposa?enia jednostek w bro? ma?okalibrow? jest jak najbardziej uzasadniona. Ci??ko uzna?, aby mog?a ona odbi? si? negatywnie na walce z piractwem. Zakaz uzbrajania statków cywilnych pozwala na aresztowanie jednostek pirackich, na pok?adzie których znaleziono bro?. S?k w tym, ?e jest to tylko teoria – w przypadku inspekcji obci??aj?ce dowody szybko l?duj? za burt?. Pisz? o broni ma?okalibrowej, gdy? takie rozwi?zanie daje ?rodek wystarczaj?cy do odparcia piratów i jednocze?nie nie u?atwia im ewentualnego u?ycia ci??szej broni (kilkutonow? armat? nie tak ?atwo wyrzuci? za burt? jak Ka?asznikowa).

Okazuje si? jednak, ?e nawet przy obecnych ograniczeniach prawnych rynek potrafi odpowiedzie? na nowe potrzeby. Zestawy akustyczne, silne lasery czy piany zmniejszaj?ce wspó?czynnik tarcia maj? odstraszy?, o?lepi?, og?uszy? i uniemo?liwi? wej?cie na pok?ad. Jednocze?nie nie stanowi? one w my?l prawa uzbrojenia, co pozwala na ich legalne montowanie na pok?adzie.

Nie chc? negowa? funkcji si? morskich pa?stw do dbania o bezpiecze?stwo ?eglugi. Powy?sze rozwi?zanie odnosi si? jedynie do jednostek handlowych i nie zast?pi dzia?a? patrolowych, mi?dzy innymi ze wzgl?dów politycznych czy spo?ecznych (zagadnienie piractwa pojawia si? m.in. w Konstytucji USA). Pozostaje kwestia racjonalno?ci celu i ?rodków (piraci operuj? ju? w promieniu ponad 1000 mil od wybrze?a – takiego obszaru nie da si? skutecznie patrolowa?).

* Jolly Roger – okre?lenie pirackiej flagi

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Piotr Szafruga

Ostatnie wpisy Piotr Szafruga (zobacz wszystkie)

1 komentarz on "Jeszcze o piractwie"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>