Koniec jedności Belgii ?

2084 7
BARBARA MARCINKOWSKA

1 Walo?czyk + 1 Flamand = 2 BelgówBelgia, siedziba wielu instytucji UE i symbol jedno?ci poprzez ró?norodno??, nie mo?e poradzi? sobie z sytuacj? wewn?trzn?,  jaka powsta?a w pa?stwie po nieskutecznych próbach utworzenia sta?ego rz?du. Do trudnej sytuacji wewn?trznej, która prowokuje nastroje separatystyczne dochodz? jeszcze problemy finansowe. Belgia jest wg. Le Monde (16 grudnia 2010 r.) w bardzo powa?nych tarapatach finansowych.

Do tej pory radzi?a sobie jako? z kryzysem (pomimo k?opotów z utworzeniem rz?du od czasu czerwcowych wyborów), jednak nied?ugo mo?e jej zabrakn?? ?rodków na ratowanie sytuacji w kraju. Kredyty zosta?y skumulowane do tego stopnia, ?e d?ug pa?stwowy jest prawie tak wysoki jak PKB, i wy?szy ni? d?ugi Portugalii czy Irlandii (zarówno w warto?ci bezwzgl?dnej jak i procentowej). Wzgl?dn? przewag? nad pa?stwami ‘s?abszymi’ strefy euro, daj? Belgii solidne podstawy gospodarcze, je?li chodzi o produkcj?, eksport , konkurencyjno?? i kadry. Niemniej jednak,  Belgia jest w tarapatach, gdy? rz?dy ‘tymczasowe’ nie s? w stanie przeprowadzi? koniecznych reform dostatecznie sprawnie i szybko.

Próby za?agodzenia impasu do tej pory nie przynios?y wymiernych rezultatów. Spo?ecze?stwo belgijskie jest ju? zm?czone zaistnia?? sytuacj?. 23 stycznia przez Bruksel? przesz?o blisko 40 tysi?cy manifestantów opowiadaj?cych si? za jedno?ci? narodu i zaprzestaniem walk politycznych.  Nastroje w?ród polityków s? jednak wci?? ‘roz?amowe”. Czy grozi nam rozpad jednego z najstarszych cz?onków Wspólnoty?

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

7 komentarzy on "Koniec jedności Belgii ?"

 1. Mateusz Popiołek

  a co do wpisu – warto sobie zadać pytanie, które z państw Unii Europejskiej NIE znajdują się nad przepaścią…?

 2. Rafał Bill

  Pytanie tylko, czy to jest rozłam, czy po prostu naturalna kolej rzeczy. Mi słowo rozłam kojarzy się negatywnie, natomiast Belgowie podchodzą do tego tematu bardzo spokojnie. Może to po prostu czas, by dwie prowincje, powstałe wieku temu, zyskały odrębny byt. Czy naprawdę musimy hołdować dalej zasadzie jednego, unitarnego i nigdy niepodzielnego państwa?

 3. To jak ten rząd-nie rząd Belgią rządzi? Jak podejmowane są decyzje, kto reprezentuje Belgię na forach międzynarodowych? Możesz Basiu nieco bardziej przybliżyć sytuację?

  • Basia Marcinkowska

   (za)rząd jest, tylko wciąż się zmienia. Belgię reprezentują oczywiście jej przedstawiciele. Na razie pozostaje to wewnętrznym problemem państwa (jaki kontrast do Polski, która mimo że jednolita nie potrafi często mówić jednym głosem na forach międzynarodowych!)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *