CIM poleca Europa Polska UE

Argonauci – wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej

ANNA BIERNACKA-RYGIEL

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej od roku 2016 oferuje urzędnikom wzięcie udziału w zagranicznych wizytach studyjnych w ramach programu Argonauci. Jego celem nadrzędnym jest identyfikacja dobrych praktyk w państwach członkowskich Unii Europejskiej i zaprezentowanie ich w Polsce, nabycie nowych umiejętności oraz wymiana doświadczeń w zarządzaniu administracją i sprawami publicznymi.

Program jest skierowany do tych pracowników administracji publicznej, którzy chcą usprawnić swoją pracę w danym obszarze i uważają, że można to zrobić poprzez wymianę doświadczeń z partnerską instytucją w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Co ważne, należy ciekawe rozwiązania i dobre praktyki zidentyfikować w danej instytucji i następnie podzielić się nimi po powrocie do Polski.

Realizacja projektu

Projekt jest realizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel programu

Program ma na celu umożliwienie uczestnikom udziału w krótkich (do 10 dni), zagranicznych wizytach studyjnych w partnerskich instytucjach w państwach członkowskich Unii Europejskiej
i zapoznanie się z rozwiązaniami w nich stosowanymi, a po powrocie możliwość wdrożenia interesujących rozwiązań. Inaczej mówiąc uczestnik programu ma możliwość przeniesienia rozwiązań stosowanych w partnerskim urzędzie np. w Niemczech, we Francji czy w Hiszpanii na polski grunt.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest wymiana dobrych praktyk, poznanie interesujących rozwiązań problemu lub wyzwań, którym trzeba sprostać w codziennej pracy. Ważnym elementem projektu jest również możliwość podzielenia się ze doświadczeniami z przedstawicielami instytucji partnerskiej/bliźniaczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Kto może aplikować?

Aplikować do udziału w wizycie studyjnej może każda osoba zatrudniona w administracji publicznej na umowę o pracę na czas nieokreślony. Wymagany staż pracy to minimum dwa lata. W wizytach
w ramach programu Argonauci można wziąć udział nawet kilka razy.

Długość trwania projektu

Wizyta studyjna nie powinna trwać więcej niż 10 dni roboczych. W niektórych, szczególnych przypadkach może być ona nieco dłuższa, ale musi być to podyktowane agendą całego pobytu. Niemniej jednak już kilkudniowy wyjazd zagranicę może pomóc poznać interesujące nas zagadnienie, czy wymienić dobre praktyki.

Koszty projektu

Uczestnik ani instytucja wysyłająca nie ponoszą kosztów dojazdu i noclegu. Ponadto uczestnik otrzymuje diety na pobyt za granicą. Ważne jest również, że instytucja przyjmująca również nie ponosi kosztów związanych z pobytem uczestnika w danym państwie, takich jak np. transport na miejscu.

Obowiązki instytucji przyjmującej

Instytucja przyjmująca jest zobowiązana do zapewnienia uczestnikowi podczas całego pobytu możliwości zdobycia interesujących go materiałów na temat danego problemu, dobrych praktyk, czy wyzwania.  Przedstawiciele instytucji przyjmującej mogą również pomóc zorganizować spotkania z innymi podmiotami istotnymi dla danego zagadnienia np. organizacjami pozarządowymi.

Obowiązki uczestnika projektu

Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania w miarę możliwości jak największej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat interesującego go zagadnienia/problemu do rozwiązania/dobrych praktyk etc. Po powrocie uczestnik projektu powinien przekazać zdobytą wiedzę w swojej instytucji macierzystej. Sposób tego przekazu zależy jedynie od uczestnika wyjazdu. Niemniej jednak wskazane są prelekcje dotyczące przedmiotu wyjazdu. Na zakończenie projektu uczestnik sporządza specjalny raport, z przebiegu całego wyjazdu oraz jego wpływu na dotychczasową pracę.

Terminy rekrutacji

do 31.01.2017

1-28.02.2017

1-19.03.2017

Kontakt w KSAP

Alicja Dziewanowska, Michał Przybyszewski (tel.: +48 22 60 80 108)
Kierownik projektu – dr Marcin Sakowicz (tel.: +48 22 60 80 120)
argonauci@ksap.gov.pl

Informacje szczegółowe na temat projektu: http://argonauci.ksap.gov.pl/

Photo source: Wikimedia Commons


Anna Biernacka-Rygiel – Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.