Redakcja


REDAKCJA


B.MarcinkowskaBarbara Marcinkowska (Redaktor naczelny) – absolwentka Instytutu Stosunków Mi?dzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); sta?ystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Ambasadzie RP w Pary?u. Wieloletni wspó?pracownik Mi?dzynarodowego Przegl?du Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie, stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Pary?u. Podczas studiów cz?onkini i sekretarz Ko?a Naukowego UW Proyecto del Sur zajmuj?cego si? tematyk? ibero-ameryka?sk?. W wolnych chwilach podró?uje i czyta o ?wiecie.

Interesuje si? histori? dyplomacji, prawem mi?dzynarodowym (zw?aszcza prawo dyplomatyczne i protokó? dyplomatyczny), polityk? zagraniczn? i wewn?trzn? Francji, Uni? Europejsk?, Ameryk? ?aci?sk? i pa?stwami nale??cymi do Frankofonii.

kontakt: barbara.marcinkowska(at)centruminicjatyw.org


A.MalantowiczArtur Malantowicz (Za-ca redaktora naczelnego ) – koordynator Programu Azjatyckiego CIM (od VII 2012), pracownik Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwent Instytutu Stosunków Mi?dzynarodowych (2011) oraz Wydzia?u Geografii i Studiów Regionalnych UW (2011), studiowa? tak?e na University of Kent w Canterbury (Wielka Brytania, 2008-09) oraz na Uniwersytecie Jorda?skim (Jordania, 2012-13). Odbywa? sta?e m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2011) oraz w Delegacji UE w Ammanie (2013).

Obszary zainteresowa?: stosunki mi?dzynarodowe oraz wybrane zagadnienia bezpiecze?stwa regionalnego na Bliskim Wschodzie (konflikt izraelsko-arabski, proces pokojowy, problem uchod?ctwa palesty?skiego), polityka zagraniczna pa?stw arabskich, Jordania (historia, ustrój polityczny, polityka zagraniczna oraz proces demokratyzacji), polityka mocarstw wobec Bliskiego Wschodu.

kontakt: artur.malantowicz(at)centruminicjatyw.org


K.MazurekKamil Mazurek (Koordynator CII Petersberg Series) – absolwent kierunku nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Obecnie doktorant na tym samym wydziale. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii (2010/2011). Cz?onek Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych, koordynator projektów „CII Petersberg series” i „CIM Advanced Studies”, a tak?e redaktor naczelny biuletynu „Analizy CIM”. Wspó?pracownik O?rodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz portali „uniaeuropejska.org” i „stosunki.pl”. Autor artyku?ów naukowych w obszarach obronno?ci, bezpiecze?stwa i Europy, a tak?e monografii na temat Europejskiej Agencji Obrony.

G?ówne zainteresowania badawcze: przemys? i rynek zbrojeniowy (szczególnie w Europie i w USA); bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe i obronno?? (zw?aszcza Wspólna Polityka Bezpiecze?stwa i Obrony UE); system instytucjonalny UE; stosunki mi?dzynarodowe oraz bezpiecze?stwo w Azji Wschodniej i na obszarze postradzieckim; metodologia bada?.

kontakt: kamil.mazurek(at)centruminicjatyw.org


Ania Dziubdziela, studentka V roku stosunków mi?dzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Mi?dzynarodowych UJ, stypendystka programu Erasmus na
Metropolitan University w Pradze, posiada australijski Diploma in Business. Sta?ystka w Centre for International Security Studies na Uniwersytecie w Sydney oraz praktykantka w MSZ. Wieloletnia cz?onkini Ko?a Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych UJ, w roku akademickim 2007/2008 cz?onkini zarz?du ds. PR)Obszary zainteresowa?:
– NATO
– II filar EU i EPBiO
– prawo mi?dzynarodowe
– interwencje humanitarne
– misje pokojowe

Artyku?y publikowane na blogu Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych wyra?aj? pogl?dy autorów, a nie redakcji bloga albo Stowarzyszenia.


To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also confidential ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.